Naga MarketsIdea Bank ocenia, że ma duży potencjał do dalszych istotnych oszczędności w obszarze kosztów administracyjnych, a także wzrostu wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Jerzy Pruski.

“Wynik odsetkowy banku wobec pierwszego kwartału zmniejszył się o 24 mln zł i jest to czynnik, który mocno obciążył wynik drugiego kwartału. Natomiast dalsza analiza wskazuje, że tylko tak niewielki spadek wyniku w naszym przekonaniu dobrze rokuje na kolejne miesiące i kolejne kwartały z tego powodu, że przeliczenie kredytów, które są oparte z reguły na krótkich WIBOR-ach, w wyniku trzykrotnej obniżki stóp procentowych RPP następuje niemal niezwłocznie, natomiast dostosowanie nowej polityki cenowej w odniesieniu do depozytów może zapadać stopniowo, w sposób ściśle skorelowany w terminami zapadalności i odnowień” – wyjaśnił Pruski podczas wideokonferencji.

“Dlatego najmocniejsze ‘uderzenie’ decyzji RPP bank odnotował w II kwartale w wyniku odsetkowym i można śmiało powiedzieć, że ten wynik odsetkowy – liczymy na to i naszą ambicją jest – żeby był istotnie lepszy w kolejnych miesiącach i kwartałach” – dodał prezes.

Wynik odsetkowy wyniósł 113 mln zł w II kw. wobec 137 mln zł kwartał wcześniej i w porównaniu z 159 mln zł w II kw. 2019 r.

Pruski zaznaczył, że do końca II kw. br. bankowi udało się zredukować koszty pozyskania depozytów o 1,6 pkt proc. w stosunku do okresu zaburzeń płynnościowych z końca 2018 roku, tj. z poziomu 2,97%, co przy kilkunastomiliardowej bazie depozytowej wygenerowało olbrzymie korzyści dla banku.

Prezes wskazał także, że Idea Bank dokonał krótkookresowej substytucji portfela kredytowego portfelem wierzytelności leasingowych, który jest bardzo dobry, co pozwoliło na utrzymanie strumienia przychodów odsetkowych. Zaznaczył jednak, że na jakość portfela kredytowego w II połowie tego roku istotny wpływ będzie miał powrót do regularnych spłat klientów, którzy skorzystali z tzw. wakacji kredytowych.

“Obserwacja jakości portfela kredytowego naszych klientów pozwala nam na brak pesymizmu, natomiast należy pamiętać, że wakacje kredytowe i weryfikacja zdolności kredytowej pokaże się na rynku w całej otwartości w październiku i listopadzie. Te miesiące pokażą, czy kolejne miesiące tej weryfikacji pozwolą na to, by utrzymać jakość kredytów na niezmienionym poziomie” – dodał.

Jak zaznaczył, w II kwartale spłata odsetek przebiegała bez zakłóceń w stosunku do standardów, które w banku panują.

“Koszt ryzyka kredytowego ustabilizował się na poziomie 1,7% z niewielką tendencją poprawy z tym, że sytuacja makroekonomiczna jest tak niepewna, a prognozy makroekonomiczne ‘wiszą’ na prognozach pandemicznych, w związku z tym ze znakiem zapytania należy wziąć przyszłe ryzyka związane z głębokością recesji” – zaznaczył także.

Odpisy z tytułu utraty wartości wyniosły 72 mln zł w II kw. wobec 83 mln zł w I kw. 2020 r. i w porównaniu z 65 mln zł w II kw. 2019 r.

“Odpisy aktualizacyjne były o 10 mln zł niższe w skali kwartału i mogę powiedzieć, że ustabilizowały się i są na poziomie, który na razie nie wykazuje istotnego wpływu recesji, pandemii na kształtowanie się rezerw w banku” – powiedział Pruski.

Te artykuły również Cię zainteresują

Według prezesa, Idea Bank ma także możliwość dalszego zmniejszania kosztów operacyjnych, choć pandemia nieco zakłóciła proces zmiany lokalizacji oddziałów i uzyskiwanie oszczędności z tym związanych.

Koszty administracyjne wyniosły 56 mln zł w II kw. wobec 67 mln zł w I kw. 2020 i w porównaniu z 90 mln zł w II kw. 2019.

“Tu wciąż mamy potencjał do dalszej redukcji kosztów, wynikającej ze zmiany modelu biznesowego, ale również – jak zakładamy – przejściowych kosztów pandemii, które troszeczkę zmniejszyły nam potencjał spadku kosztów związanych z przekształcaniem oddziałów i wynajmowaniem nowych mniejszych powierzchni, znacznie tańszych od istniejących obecnie. To jest przejściowy czynnik, który zmieni się w nadchodzących kwartałach” – zaznaczył.

Obecnie ok. 90% pracowników Idea Banku – poza oddziałami – pracuje zdalnie. Jak podkreślił Pruski, bank zakłada, iż po pandemii 40% pracowników pozostanie w trybie pracy zdalnej.

Zarząd Idea Banku poinformował w tym tygodniu, że podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej 10-75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii O, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i planuje subskrypcję prywatną bez prawa poboru, przewidującą emisję 12,5-50 mln akcji zwykłych, imiennych serii O w celu podwyższenia kapitału zakładowego o 25-100 mln zł. Akcje nowej emisji będą zaoferowane większościowemu akcjonariuszowi banku tj. Getin Holding S.A. oraz spółce LC Corp B.V.

Prezes poinformował podczas konferencji, że ocenia, iż skuteczne przeprowadzenie planowanej prywatnej emisji od 12,5 do 50 mln akcji, podniesienie kapitały banku o 100 mln zł, a tym samym łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) o 1 pkt proc.

“Jeżeli emisja skończy się powodzeniem wtedy kapitały banku podwyższą się o kwotę 100 mln zł, która da się przeliczyć na 1 punkt procentowy” – powiedział.

Łączny współczynnik kapitałowy, obliczony zgodnie z obowiązujący przepisami CRR/CRD IV banku wyniósł 2,6%, zaś grupy 0,9% na koniec czerwca 2020 r.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here