Naga Markets

Statystyki dotyczące ICO są okrutnie – prawie połowa ze startupów, które zdecydowały się na tę formę pozyskania środków na działalność w 2017 roku,  nie istniała już do lutego 2018. Wiele z nich okazuje się być po prostu oszustwami lub upada, gdyż nie posiada odpowiedniego pomysłu na swoją działalność.

ICO Rating – co to jest?

ICORating (www.icorating.com) – agencja ratingowa specjalizująca się w kompleksowej ocenie poszczególnych projektów, jak i sporządzaniu okresowych raportów dla całej branży, w swoim raporcie za Q2 2018 podała, iż połowa ICO uruchomionych w tym okresie pozyskała mniej niż 100 tys. USD. Dla naszych czytelników mamy bardzo dobre informacje – redakcji comparic.pl udało się nawiązać bezpośrednią współpracę z zespołem ICORating, dzięki czemu będziemy regularnie publikować ich raporty lub artykuły przedstawiające najistotniejsze wnioski z tych raportów.


Geneza ICORating

W niniejszym dość obszernym artykule, chcieliśmy Wam kompleksowo przedstawić ten projekt: jak powstał, jaką metodologię stosuje, jakie oceny są przyznawane i w jakich kategoriach. Przedstawimy także wszystkie sekcje dostępne w ramach serwisu internetowego www.icorating.com, gdzie osoby myślące o inwestycjach w ICO znajdą wiele cennych informacji. ICORating powstało w 2016 roku, i tak jak można wywnioskować po samej nazwie, jest agencją ratingową stworzoną dla pierwotnych ofert krypto projektów, zwanych ICO (Initial Coin Offering). Jej głównym zadaniem jest przeprowadzanie niezależnych badań, w ramach których dokonuje się analizy i oceny ICO oraz przydzielanie im ocen (ratingów). Przesłanką do powstania agencji był ryzykowny – sam w swojej naturze, charakter inwestowania w startupy finansujące swoją działalność w trybie ICO, wynikający także z braku jednolitego uregulowania, a także z rozbieżności w ramach ram prawnych w poszczególnych jurysdykcjach. Twórcom chodziło także o stworzenie zestawu jednolitych i mierzalnych kryteriów, na podstawie których inwestorzy mogliby podejmować decyzje oraz uniknąć, na ile jest to możliwe, pułapek potencjalnie czyhających na tym wciąż relatywnie młodym i rozwijającym się rynku. Natomiast w przypadku twórców projektów, uzyskanie opartego na solidnych podstawach ratingu pozwala dotrzeć do szerszej bazy potencjalnych inwestorów.

Zespół i metodologia

Nad opracowywaniem ocen pracuje zespół złożony z ponad 50 ekspertów (tu można znaleźć ich profile), z rozległym doświadczeniem w dziedzinie finansów oraz bankowości inwestycyjnej, zaś poszczególni analitycy działają w ramach węższych specjalności.  Jednym z nadrzędnych celów oceny ratingowej jest m.in. ocena ryzyka ewentualnego oszustwa. Zatem im wyższy wynik oceny, tym mniejsze prawdopodobieństwo trafienia na chybiony lub nieuczciwy projekt. Podczas analizy ICO przez specjalistów z ICORating, brane są pod uwagę następujące kryteria: zespół, deweloperzy, biała księga (white paper), kwestie prawne, MVP (Minimum Viable Product – czyli stopień minimalnej gotowości do wprowadzenia produktu lub usługi na rynek), zastosowanie inteligentnych kontraktów (smart contracts), partnerzy oraz doradcy projektu. Przy ocenie przydzielane są parametry w ramach trzech czynników:

  1. Ryzyko

Jest to odrębna kategoria oceny danego projektu i ma za zadanie przedstawić potencjalnemu inwestorowi ogólne wrażenie, jakie na analitykach wywarł projekt, a także zwrócić uwagę na potencjalne obszary, gdzie możliwe jest pole do nadużyć. Zwraca się tu także uwagę na gotowość projektu do implementacji oraz to, czy stoi za nim konkretny produkt. Możliwe jest przyznanie jednej spośród pięciu ocen: bardzo niska (very low), niska (low), średnia (medium), wysoka (high) oraz bardzo wysoka (very high). Im niższy parametr dane ICO uzyska w kategorii ryzyka, tym większa szansa na powodzenie oraz niższe prawdopodobieństwo wystąpienia nadużyć.

2. Poziom zainteresowania (tzw. hype-score – HP)

Kategoria ta obrazuje poziom zainteresowania projektem ze strony inwestorów. Im wyższy HP, tym większa szansa, iż inwestorzy zdecydują się na ulokowanie swoich środków w dane ICO. Analitycy ICORating biorą pod uwagę następujące parametry:

  • liczbę użytkowników aktywnych na głównych stronach projektu w ramach mediów społecznościowych (Bitcointalk, Telegram, Twitter, Medium i YouTube);
  • ile razy media mainstreamowe wspominały o danym projekcie (w tym media z dziedziny technologii – takie jak Techcrunch, VentureBeat; i biznesowo-finansowe: Forbes, WSJ, Reuters etc.;a także serwisy informatyczne);
  • liczba trafień w ramach wyszukiwarek internetowych, oraz;
  • ruch na stronie głównej.

Stosowanych jest tutaj pięć ocen o identycznych nazwach, co w przypadku ryzyka, zatem poziom HS może być: bardzo niski (very low), niski (low), średni (medium), wysoki (high) oraz bardzo wysoki (very high). Natomiast interpretacje  przebiega zupełnie odwrotnie. Na przykład  bardzo wysoki lub wysoki poziom zainteresowania potencjalnych inwestorów jest dobrym miernikiem przyszłego popytu na tokeny.

XTB

3. Ocena inwestycyjna 

Opcja ta pojawia się w przypadku projektów posiadających tzw. ocenę inwestycyjną (Investment Rating), o której będzie mowa poniżej. W przypadku, gdy w opisie projektu pojawia się wartość: Pozytywna (Positive), Stabilna + (Stable +) Stabilna (Stable), Ryzykowna + (Risky+), Ryzykowna (Risky), Ryzykowna – (Risky-), Negatywna (Negative), Negatywna – (Negative-),  oznacza to, że przeszedł on przez niezależny audyt inwestycyjny, co wiąże się też z wysokim stopniem otwartości twórców projektu na przedstawienie jak najszerszego zakresu informacji.

Rodzaje ocen oferowanych przez ICO Rating

Istnieją trzy opcje: Analiza podstawowa (Basic Review), Ocena inwestycyjna (Investment Rating) oraz Ocena po przeprowadzonym ICO (Post-ICO Rating). Poniżej przedstawiamy opis każdej z nich.

1. Analiza podstawowa

Jest to opinia niezależnych ekspertów ICO Rating, która ma za zadanie umożliwienie inwestorom wyrobienie sobie ogólnej opinii na temat danego projektu, jego mocnych oraz słabszych stron – czyli przedstawienie ogólnych informacji. Analiza podstawowa nie obejmuje audytu projektu oraz dodatkowego elementu w postaci opisu atrakcyjności inwestycyjnej. Aspekty ICO, które brane są pod uwagę podczas analizy to m.in. solidność i rentowność modelu biznesowego, plan finansowy, kontekst projektów konkurencyjnych, dynamika rynkowa oraz zespół stojący za projektem. Elementami składowymi analizy podstawowej ICO jest natomiast jego zakres, czynnik (wektor) rozwoju, opis cech produktu lub usługi oraz kompetencje zespołu.

2. Ocena inwestycyjna

Skupia się ona na istotnych pytaniach, które większość inwestorów stawia sobie przez podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w dany projekt, w kontekście specyfiki danego sektora oraz poziomu rozwoju innych startupów. Tego typu ocena uwzględnia wiek rynku (w przypadku ICO mówimy bardziej o stopniu młodości), stopień innowacyjności oraz brak analogicznych rozwiązań w ramach sektora technologii tradycyjnych. Ocena inwestycyjna wychodzi znacznie poza zakres analizy podstawowej m.in. poprzez określenie, czy informacje przedstawione przez twórców ICO są zdaniem analityków rzetelne i dokładne, oraz jakie szanse ma zespół na realizację projektu.

ICO z oceną inwestycyjną dzielone są na następujące kategorie (w nawiasie przytoczyliśmy przykłady projektów):

  • Platformy oferujące zdecentralizowane aplikacje (tzw. dAppy) (np. Ethereum, EOS, NEO);
  • Projekt związany z interoperacyjnością (np. Polkadot, Cosmos, ICON);
  • Wyrocznie (Oracles) czyli zewnętrzne źródła informacji, których jedyną funkcją jest dostarczanie danych do blockchainów, co umożliwia funkcjonowanie inteligentnych kontraktów (np. Oracles Network);
  • Protokoły giełd zdecentralizowanych (np. 0x, SWAP);
  • Inteligentne kontrakty (Etherparty, Blockcat, Agrello).

3. Ocena po przeprowadzonym ICO (Post-ICO Rating)

Jak nazwa wskazuje, dotyczy etapu po przeprowadzonym procesie finansowania w trybie ICO i przedstawia opinię ICORating na temat jakości oraz skuteczności działań twórców projektu w trakcie pozyskiwania środków. W ramach analizy brane są pod uwagę następujące elementy: stopień rozwoju projektu, wyniki w ramach rynków wtórnych (secondary markets), finansowanie (przechowywania oraz zarządzanie środkami, wydatki, przepływy przychodów), dynamika rynku (zmiany na rynku, działania konkurencji, nowi gracze) oraz kwestie prawne.

Co jeszcze oferuje ICORating?

1. Rozbudowana baza ICO z bogatym w informacje porfilem projektu

Osoby poszukujące wysokiej jakości ICO do celów przyszłej inwestycji lub po prostu w celach poszerzenia wiedzy na temat poszczególnych projektów, znajdą prawdziwą kopalnię wiedzy w zakładce ICO Base (Baza ICO). Przejrzyste zestawienie w formie tabeli pokazuje parametry oceny, o których pisaliśmy powyżej, a także ile dni zostało do zakończenia ICO, poziom pozyskanego dotychczas finansowania oraz kwotę docelową. Praktycznym rozwiązaniem jest podzielenie projektów pod względem ram czasowych na: Upcoming (nadchodzące ICO), Presale (etap przedsprzedaży), Ongoing (trwające ICO) oraz Post-ICO (etap po przeprowadzonym ICO). Jeśli chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie projekty zostały ostatnio dodane do listy, mamy oddzielną kategorią – Last Added.

Sekcja ICO Base, źródło: www.icorating.com

Gdy natomiast wejdziemy w profil interesującego nas ICO poprzez kliknięcie w logo, wyświetli nam się jego opis, wraz z oceną ICORating oraz (co jest coraz częstszą praktyką) krótkim wideo wprowadzającym. Dowiemy się także o składzie zespołu a także szczegółach crowdfundingu: dniu rozpoczęcia, zakończenia, całkowitej liczbie tokenów, etc. Na samym dole natomiast wyświetlą się projekty, które mogą potencjalnie zainteresować użytkownika serwisu IPORating.

 2. Statystyki i raporty

Cennych narzędzi analitycznych dostarczy nam sekcja Statistics (Statystyki), podzielona na podsekcje, w tym Market Statistics (Statystyki rynkowe), z której dowiemy się , które projekty (oddzielnie te, gdzie crowdfunding nadal trwa, oddzielnie dla ukończonych ICO) najlepiej wypadły w ostatnim miesiącu. Sekcja ta zawiera także podsekcje Post-ICO Stats (Statystyki dla projektów po przeprowadzonym ICO) oraz ICO Product Development (Na jakim etapie rozwoju jest produkt oferowany w ramach ICO), a także ICO Social Status (poziom zainteresowania danym ICO w mediach społecznościowych).

Sekcja Statistics – Market Statistics, źródło: www.icorating

Oddzielną kategorię stanowią Reports (Raporty), przedstawiające stan branży ICO w ujęciu tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym oraz rocznym – dominują tu dane statystyczne w postaci tabel, wykresów i zestawień. Wyjątkiem są raporty roczne oraz z kategorii Industry Insights Reports (Raporty opisujące konkretne zagadnienie, np. tokenów wewnętrznych w funduszach inwestycyjnych, czy też liczby ukończonych ICO w lipcu i sierpniu 2018).

3. Fundusze inwestycyjne ICO, Giełdy, Sekcja z Newsami

W ramach portalu ICO Rating znajdziemy także zakładkę Funds (Fundusze), pokazującą zestawienie funduszy inwestycyjnych lokujących środki w ramach projektów ICO. Gdy rozwiniemy menu w nagłówku z sekcjami, przejdziemy do ciekawych podsekcji – pierwsza z nich to Exchanges (Giełdy) – czyli zestawienie giełd kryptowalut, następnie sekcja News z doniesieniami z branży ICO oraz na temat najnowszych inicjatyw ICORating. Więcej na temat metodologii stosowanej do analiz przez ekspertów można dowiedzieć się z podsekcji Methodologies (Metody), zaś o samych analitykach poczytamy w zakładce People (Zespół analityków).

Sekcja ICO Funds, źródło: www.icorating.com

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że dzięki usługom IPORating, do których zupełnie za darmo mamy dostęp poprzez stronę www.icorating.com, wielu z naszych czytelników zainteresowanych inwestycjami w krytpo startupy, zyska większe poczucie pewności mając dostęp od przejrzystych i solidnych ocen dokonanych przez sztab analityków – specjalistów. Zostały one przygotowane bazując na jasno określonych oraz konsekwentnie stosowanych kryteriach. Entuzjaści ICO znajdą tu rzetelne informacje (w tym opisy, statystyki, nawet materiały filmowe) na temat poszczególnych projektów, poparte statystykami oraz dogłębnymi raportami – dającymi szerszą perspektywę na całą branżę.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


Poprzedni artykułOgrzewa koparką, a kopie piecem. Twierdzi, że tak jest taniej – rozmowa z twórcą HeatMiner
Następny artykułZ jego giełdy zniknęło milion Bitcoinów. Teraz spiera się z sądem w USA
Absolwent anglistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, tłumacz przysięgły języka angielskiego specjalizujący się w przekładzie tekstów finansowych i prawnych. Od 2013 pasjonat rynków finansowych, głównie forex, indeksów i surowców, a od 2016 kryptowalut. W swoim handlu stosuje techniki oparte na falach Eliota, wolumenie oraz liczbach Fibonacciego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here