Naga Marketswirtualna polskaGrupa WP odnotowała 6,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 14,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Finax

Wirtualna Polska podsumowuje pierwszy kwartał bieżącego roku

Zysk operacyjny wyniósł 18,35 mln zł wobec 23,72 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA (wg MSSF 16) wyniósł 39,12 mln zł wobec 44,06 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA – odpowiednio: 41,02 mln zł wobec 45,81 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
“W trakcie 3 miesięcy 2019 roku spadła wartość zarówno skorygowanej i jak i zwykłej EBITDA o odpowiednio 2 863 tys. i 3 001 tys. zł. Spadek poziomu EBITDA przełożył się na niższy zysk na działalności operacyjnej grupy, który w analizowanym okresie spadł o 5 364 tys. zł, na co wpływ miał również wzrost amortyzacji o 2 363 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowa amortyzacja wynika w głównej mierze ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych poczynionych przez Grupę, nowych umów leasingu finansowego powierzchni biurowej w Warszawie i Wrocławiu, a także z dodatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych (w tym relacji z klientami oraz znaków towarowych) podmiotów, które weszły w skład Grupy w trakcie roku 2019 r.” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,81 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 157 mln zł rok wcześniej.

Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki Grupy w pierwszym kwartale roku 2020, w szczególności spółek prowadzących działalność w sektorze usług turystycznych, miał wybuch pandemii koronawirusa SARS-COV-2. Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online są o 9 174 tys. zł, tj. 6% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym analogiczny spadek przychodów gotówkowych wyniósł 8 372 tys. zł, tj. 5,7%, podano także.

“Spadek wartości sprzedaży przełożył się również na niższy poziom EBITDA Grupy. W I kw. 2020 r. segment online wygenerował 41 021 tys. zł skorygowanej EBITDA, co oznacza spadek o 4 785 tys. zł (tj. 10,4%) w stosunku do wartości tego wskaźnika w okresie trzech miesięcy roku poprzedniego. W analizowanym okresie łączna wartość netto pozycji normalizujących wskaźnik EBITDA segmentu online Grupy wyniosła 1,9 mln zł i pozostała na zbliżonym poziomie do wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA segmentu online Grupy w roku 2020 została skorygowana między innymi o koszty związane z działalnością akwizycyjną i restrukturyzacją (1,7 mln zł) oraz o niegotówkowe koszty programu opcji pracowniczych (0,8 mln zł). Ponadto, EBITDA za Grupy została skorygowana o 0,6 mln zł z tytułu przejściowego zysku na transakcjach barterowych. W związku z ekwiwalentnością wzajemnych świadczeń w ramach transakcji barterowych, transakcje te rozliczają się w dłuższym horyzoncie czasu bez wynikowo, natomiast mogą one wykazywać przejściowy wynik dodatni bądź ujemny” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 3,52 mln zł wobec 1,88 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej – Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej – np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym – np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here