Naga Markets • Wzrost składki przypisanej brutto o 15,1% r/r do 16,9 mld zł.
 • Wzrost udziałów rynkowych w Polsce w ubezpieczeniach majątkowych z działalności bezpośredniej o 0,8 p.p. r/r do 36,9%oraz w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową o 0,7 p.p. r/r do 45,7% (dane na koniec czerwca 2017).
 • Wysoka dyscyplina kosztowa. Spadek wskaźnika kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce o 1,1 p.p. r/ r do 6,6%.
 • Utrzymanie wysokiej rentowności w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce, pomimo wystąpienia szkód masowych. Poprawa wskaźnika mieszanego o 5,4 p.p. r/r do poziomu 90,1%.
 • Wzrost rentowności ubezpieczeń na życie w polisach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w III kwartale do poziomu 25,9% (w porównaniu do 24,5% w II kwartale 2017), narastająco od początku roku do poziomu 21,4%.
 • Dwukrotnie wyższy zysk. Zysk netto Grupy PZU wzrósł do 3 mld zł w porównaniu do 1,5 mld zł po III kwartale 2016 roku, a zysk netto jednostki dominującej do 2,1 mld zł w porównaniu do 1,3 mld zł po III kwartale 2016 roku.
 • ROE powyżej 21%. Uroczniona rentowność kapitałów własnych „ROE” dla podmiotu dominującego wyniosła 21,3% w porównaniu do 13,8% po III kwartale 2016 roku.

„Grupa PZU dysponuje 300 mld zł aktywów, które wypracowały ponad 3 mld zł zysku netto po III kwartale 2017 roku, tj. niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Tak wysoka dynamika to zasługa zarówno większej obecności Grupy w sektorze bankowym, jak i poprawy rentowości w podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Co ważne, pomimo wzrostu szkodowości w III kwartale, związanej głównie z silnymi nawałnicami i opadami deszczu, które nawiedziły nasz kraj, utrzymaliśmy rentowność we wszystkich kluczowych liniach biznesu. Systematyczne inwestycje w fundamenty gwarantujące rozwój PZU, dbałość o bazę klientów oraz utrzymywanie dyscypliny kosztowej sprawia, że nawet w trudnych rynkowo okresach, jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać kapitałem i generować wysokie zyski, zachowując przy tym najwyższe standardy świadczonych usług.” – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA.

Notowania PZU zyskują podczas środowego handlu po informacji o danych finansowych. Cena od końcówki kwietnia odbija regularnie od wyraźnie zarysowanego wsparcia, od góry ogranicza ją natomiast spadkowa LT.

Wykres PZU dzięki TradingView

Ubezpieczenia majątkowe

„Pomimo szkód spowodowanych przez nawałnice, gwałtowne burze i huragany, które wystąpiły w III kwartale 2017 roku, poprawiliśmy o 5,4 p.p. wskaźnik mieszany dla całego segmentu ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Osiągnięty po 9 miesiącach poziom 90,1% dla tego wskaźnika, utrzymuje się powyżej naszych strategicznych ambicji. Wsparciem dla tak dobrego wyniku jest wysoki wolumen sprzedaży ubezpieczeń oraz silna dyscyplina kosztowa. Wskaźnik kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce uległ poprawie o 1,1 p.p. osiągając na koniec września 2017 roku poziom 6,6%. Systematyczna poprawa to efekt zarówno zmian w obszarach kosztowych, jak i rosnącej kultury kosztowej całej organizacji, umożliwiający wykorzystanie efektów skali prowadzonej działalności w celu optymalizacji kosztów jednostkowych” – mówi Tomasz Kulik, CFO PZU.

Ubezpieczenia na życie

 „Po trudnym pierwszym kwartale, kiedy marża w ubezpieczaniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych spadła poniżej 14%, podjęliśmy szereg działań mających na celu ograniczenie spadków rentowności. Przy malejącej częstości zgonów osiągnęliśmy bardzo dobry rezultat już w II kwartale 2017. Kontynuacja trendów i konsekwencja w naszych działaniach pozwoliły na dalszą poprawę wyników w III kwartale i osiągnięcie 25,9% marży zysku. Dzięki temu, już po 9 miesiącach rentowność w tym istotnym dla nas segmencie ubezpieczeń przekroczyła strategiczny poziom 20%.” – mówi Roman Pałac, prezes PZU Życie

Inwestycje

„Wyłączając wpływ działalności bankowej oraz po uwzględnieniu kosztów odsetkowych, wynik inwestycyjny po III kwartale 2017 roku wzrósł o 59% do 1 615 mln zł, głównie ze względu na lepszy wynik na portfelach akcyjnych. Było to spowodowane m.in. poprawą koniunktury na GPW – indeks WIG po III kwartale 2017 roku wzrósł o 24,2% wobec 1,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponadto wyniki rosły dzięki wysokomarżowemu zaangażowaniu w instrumenty rynku dłużnego, które pozyskaliśmy w ramach budowania portfela długu nieskarbowego.” – komentuje Tomasz Kulik, CFO PZU.

Rating

27 października 2017 roku amerykańska agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową PZU z negatywnej do stabilnej. Jednocześnie rating siły finansowej i rating kredytowy PZU pozostał na poziomie A-. Jest to ocena o jeden stopień powyżej długoterminowego ratingu Polski w walucie zagranicznej, i zgodnie z zasadami S&P, jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki.

„Podwyższenie perspektywy ratingowej PZU to dla nas bardzo ważna informacja. Ta decyzja kończy okres dwuletniej weryfikacji. Analitycy agencji pozytywnie ocenili wizję rozwoju PZU oraz wspólne działania zarządu, który konsekwentnie realizuje strategię Grupy PZU.” – dodał Paweł Surówka.

Szczegółowe podsumowanie wyników PZU  po III kwartale 2017 roku

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU po III kwartale 2017 roku miały w szczególności:

 • wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego głównie w efekcie wzrostu średniej składki i liczby ubezpieczeń oraz w ubezpieczeniach indywidulanych, w szczególności produktów unit-linked w kanale bankowym;
 • wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych związany głównie z niższą szkodowością w ubezpieczeniach rolnych (w analogicznym okresie ubiegłego roku wystąpiły liczne szkody spowodowane siłami natury – negatywne skutki przezimowań) oraz w mniejszym stopniu poprawą rentowności w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych;
 • lepsze wyniki w segmencie działalności bankowej w związku z wysokim poziomem sprzedaży przez Alior Bank produktów kredytowych wsparte korzystną koniunkturą gospodarczą;
 • wyższe dochody z działalności lokacyjnej, w szczególności na skutek lepszej koniunktury na GPW.

Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynęły:

 • niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych majątkowych, głównie w grupie ubezpieczeń poza komunikacyjnych ze względu na zgłoszenie kilku szkód o wysokiej wartości jednostkowej;
 • spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych (r/r), jako efekt wyższej szkodowości produktów ochronnych związanej ze wzrostem częstości zdarzeń związanych ze zgonami w I kwartale bieżącego roku, potwierdzony danymi GUS o śmiertelności w całej populacji. W II i III kwartale zanotowano powrót do poziomów szkodowości obserwowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej r/r w sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Pekao w czerwcu 2017 roku. W wyniku tej transakcji doszło do przekształcenia Grupy PZU z grupy ubezpieczeniowej w finansową. Suma bilansowa wzrosła głównie z tego tytułu o ponad 187 mld zł względem analogicznego okresu ubiegłego roku (do poziomu 300 mld zł), a udziały niekontrolujące osiągnęły wartość 22,0 mld zł (stan na 30 września 2017 roku). Pekao kontrybuował do wyniku operacyjnego Grupy PZU oraz wyniku segmentu działalności bankowej kwotą 918 mln zł od momentu rozpoczęcia konsolidacji w czerwcu 2017 roku.

Składki

Po III kwartale 2017 roku Grupa PZU zebrała 16 933 mln zł składki brutto, czyli o 15,1% więcej niż
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to w znacznej mierze rezultatem wyższej sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego (+1 087 mln zł) i korporacyjnego (+300 mln zł), na skutek wzrostu średniej składki i liczby ubezpieczeń. O 346 mln zł wzrosła też składka w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie dzięki wyższej sprzedaży produktów unit-linked w kanale bankowym. Ponadto wzrost przypisu składki o 173 mln zł zanotowały spółki zagraniczne.

Odszkodowania i  świadczenia
Po III kwartale 2017 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 11 252 mln zł, tj. wzrost o 15,2% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co ma związek ze zwiększeniem skali działalności. Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się: wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz masowego, wyższy poziom odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach szkód powodowanych żywiołami, wyższe szkody w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz ubezpieczeniach od ognia w wyniku zgłoszenia kilku roszczeń o wysokiej wartości jednostkowej, zwiększenia rezerw dla indywidualnych produktów unit-linked w kanale bancassurance oraz w mniejszym stopniu tego samego rodzaju produktów grupowych i indywidualnych oferowanych w sieci własnej (głównie PPE oraz IKE), w ubezpieczeniach ochronnych wzrost w I kwartale 2017 roku w stosunku do ubiegłego roku częstości zgonów potwierdzony przez statystyki GUS dla całej populacji (w II i III kwartale powrót do poziomów szkodowości obserwowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku).
Na obniżenie odszkodowań i świadczeń netto wpływ miał niższy poziom szkód w grupie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych w segmencie klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych – w analogicznym okresie 2016 roku wystąpienie licznych szkód powodowanych siłami natury.
Koszty administracyjne i akwizycji
Koszty administracyjne Grupy po III kwartale 2017 roku ukształtowały się na poziomie 3 644 mln zł względem 1 927 mln zł analogicznym okresie 2016 czyli były o 89,1% wyższe w relacji do poprzedniego roku. Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao oraz połączenia Alior Bank z wydzieloną działalnością BPH 4 listopada 2016 roku. Koszty administracyjne segmentu bankowego wzrosły o 1 661 mln zł. Jednocześnie koszty administracyjne w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie niższym o 9 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ich zmiana wynikała z wyższych kosztów w ubezpieczeniach bankowych będącymi efektem zmiany zasad rozliczeń z bankami w ramach umów bancassurance, kompensowanymi niższymi kosztami działalności projektowej.
Koszty akwizycji po 3 kwartałach 2017 roku wzrosły o 227 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.
Inwestycje
Po III kwartale 2017 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej1 Grupy PZU wyniósł 5 833 mln zł wobec 2 635 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku (wzrost o 121,4%). Wyższy wynik po III kwartale to przede wszystkim efekt wzrostu dochodów z lokat wygenerowanych na działalności bankowej w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao, a także lepszy wynik z działalności inwestycyjnej z wyłączeniem działalności bankowej.
Dochody z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem działalności bankowej oraz po uwzględnieniu kosztów odsetkowych, wzrosły o 58,5% do 1 615 mln zł. To głównie efekt wyższego wyniku na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na poprawę koniunktury na GPW – wzrost indeksu WIG o 24,2% w 3 kwartałach 2017 roku wobec 1,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zysk

Po III kwartale 2017 roku Grupa PZU uzyskała wynik z działalności operacyjnej na poziomie 3 896 mln zł wobec 1 960 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 98,8%). Zysk netto wzrósł o 1 495 mln zł (+99,1%) do poziomu 3 003 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2 146 mln zł wobec 1 309 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku (wzrost o 63,9%).

Kapitał własny

Na 30 września 2017 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 35 930 mln zł
wobec 16 268 mln zł na 30 września 2016 roku. Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych związany jest ze wzrostem udziałów niekontrolujących, które głównie w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao w I półroczu 2017 roku osiągnęły wartość 22 025 mln zł. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej wzrosły o 907 mln zł względem końca poprzedniego roku – efekt podziału zysku za 2016 rok w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 1 209 mln zł skompensowany wynikiem netto przypisanym jednostce dominującej wypracowanym po III kwartale 2017 roku.

ROE

Po III kwartale 2017 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 21,3% (wskaźnik uroczniony). Wskaźnik ROE był wyższy o 7,5 p.p. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, głównie z uwagi poprawę wyników działalności ubezpieczeniowej oraz inwestycyjnej.

Wypłacalność wg Solvency II

Według stanu na koniec II kwartału 2017 roku, po finalizacji transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao, wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 247% i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here