Naga MarketsGrupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) w I półroczu 2021 r. osiągnęła 209,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 111,4 mln zł, zysk operacyjny 94,0 mln zł, a zysk netto 83,9 mln zł. Skonsolidowane przychody w I półroczu 2021 r. wzrosły o 5,4% w ujęciu rdr – jest to efekt wzrostu przychodów z rynku finansowego oraz pogorszenia przychodów z rynku towarowego.

GK GPW osiągnęła w pierwszym półroczu br. 209,4 mln zł przychodów ze sprzedaży

Wzrost zysku netto o 15,3% rdr jest rezultatem ww.wzrostu przychodów z rynku finansowego, znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych oraz wyższego udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności (poprawa wyników finansowych KDPW).W samym II kw. 2021 r. GK GPW wypracowała 98,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 57,8 mln zł, zysk operacyjny 49,2 mln zł, a zysk netto 45,2 mln zł. Skonsolidowane przychody spadły o 3,0% wobec II kw. 2020 r. i o 11,8% wobec I kw. 2021r. Spadek przychodów w ujęciu rocznym to efekt wzrostu przychodów z rynku finansowego, przy jednoczesnym spadku przychodów z rynku towarowego.

Większe o 0,3 mln zł (+0,6% rdr) przychody z rynku finansowego w II kw. 2021 r. w ujęciu rocznym wynikają, w głównej mierze z wyższych o 0,3 mln zł (+10,6 % rdr)przychodów z obrotu instrumentami dłużnymi, wyższych o 1,5 mln zł przychodów z obsługi emitentów (+37,8% rdr), jak również wyższych o 1,1 mln zł (+8,4% rdr) przychodów w obszarze sprzedaży informacji.Przychody Grupy z rynku towarowego w II kw. 2021 r. były niższe o 4,0 mln zł (-10,1% rdr).Zanotowano spadek przychodów z obrotu energią elektryczną o 0,2 mln zł (-4,6% rdr) oraz spadek przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 1,2 mln zł (-14,2% rdr).W II kw. Grupa zanotowała wzrost przychodów z obrotu gazem o 0,1 mln zł (+2,7% rdr) oraz wzrost przychodów z tytułu innych opłat od uczestników rynku o 0,1 mln zł (+1,8% rdr).

W II kw. 2021 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW kontynuowały prace związane z wdrażaniem strategii #GPW2022 oraz przede wszystkim rozwojem technologicznym.

– W Grupie Kapitałowej GPW cały czas intensywnie pracujemy nad realizacją inicjatyw w ramach naszej strategii na lata 2018-2022, w której postawiliśmy na mocniejszym rozwój warszawskiego parkietu, a także dywersyfikację świadczonych przez GPW usług. Wśród naszych priorytetów znalazły się nowe technologie, bez dwóch zdań – przyszłość rynków kapitałowych. Spółka GPW Tech mimo, że jest naszą najmłodszą spółką, już teraz może pochwalić się komercjalizacją pierwszych autorskich produktów technologicznych – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

– Pierwszym klientem GPW Tech jest giełda w Kuwejcie, której spółka z GK GPW świadczy usługi w oparciu o system TCA Tool – narzędzie umożliwiające analizę mierników statystycznych i szczegółowych danych dotyczących makro i mikrostruktury rynku. Kolejny produkt, nowoczesne narzędzie GRC GPW Tech (Governance, Risk&Compliance) najpierw zostanie wdrożone na GPW, a następnie w kolejnych dwóch spółkach GK GPW. Trzeci produkt GPW Tech, służący do analizy wykrywania manipulacji kursem akcji, jest już wykorzystywany przez GPW. Liczymy, że wzbudzi duże zainteresowanie wdrażaniem go w biurach maklerskich w Polsce – dodaje.

Koszty operacyjne w II kw. 2021r. wzrosły o 15,5% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 22,5% w ujęciu kdk, sięgając 51,0 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I)ukształtował się na poziomie 51,9% wobec 43,6% w II kw. 2020r. oraz 59,1% w I kw. 2021r.

invest

Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym złożyły się wzrost kosztów usług obcych oraz wzrost łącznych kosztów osobowych, będący pokłosiem wyższego zatrudnienia wynikającego z realizacji strategii rozwoju #GPW2022.

W II kwartale 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie
104,9 mln zł dywidendy, co daje 2,5 zł na akcję i stanowi 77,3% skonsolidowanego zysku netto GK GPW za rok obrotowy 2020 r.przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Dniem dywidendy był 23 lipca, a jej wypłaty 5 sierpnia 2021 r. Stopa dywidendy liczona według kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 5,23%. Skumulowana wartość dywidend wypłaconych przez GPW – od momentu uzyskania w
2010 r. statusu spółki publicznej – to łącznie 999,771 mln zł, co oznacza 23,82 zł dywidendy na jedną akcję.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za II kw. 2021r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2021r. wyniósł 45,2 mln zł, o 4,1% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, oraz o 17,0% więcej niż w I kw. 2021 r. Wzrost zysku netto rdr jest rezultatem znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie -2,9 mln zł vs. -4,5 mln zł przed rokiem. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały niższe koszty finansowe, które w bieżącym kwartale ukształtowały się na poziomie 3,2 mln zł wobec 5,6 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Zysk netto Grupy w II kw. 2021 r. został także wsparty wyższym udziałem w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności, który wyniósł 7,9 mln zł vs. 4,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem.

Przychody z rynku finansowego

W II kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 61,2 mln zł, co oznacza wzrost względem poprzedniego roku o 0,6% i spadek o 15,8% kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 62,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W II kw. 2021r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 41,8 mln zł w porównaniu do 44,0 mln zł rok wcześniej. Jest to spadek o 5,1% rdr i o 21,4% kdk. Na wynik, w ujęciu rdr, największy wpływ miał spadek przychodów z obrotu akcjami oraz instrumentami pochodnymi. Wyższe rdr przychody odnotowano natomiast w obszarze obsługi emitentów
oraz sprzedaży informacji.

Obsługa emitentów

W II kw. 2021 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,5 mln zł w porównaniu do 4,0 mln zł w II kw. 2020 r. Przychody z tytułu opłat za notowanie wyniosły 4,1 mln zł (+0,9% rdri -10,0% kdk).Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie oraz inne opłaty wyniosły 1,4 mln zł.Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów z tej linii biznesowej jest liczba debiutów na parkietach GPW oraz wartość akcji i obligacji wprowadzonych do obrotu.W II kw. 2021 r. odnotowano osiem debiutów na GR oraz 14 na NewConnect vs. odpowiednio jeden i cztery debiuty przed rokiem.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji na rynku finansowym w II kw. 2021 r. wyniosły 14,0 mln zł, co oznacza wzrost o 8,4% rdr i o 4,8% kdk. Wzrost wynika z pozyskania nowych klientów na dane Grupy Kapitałowej GPW (użytkowników danych w trybie non-display oraz dystrybutorów informacji).

Przychody z rynku towarowego

W II kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 36,1 mln zł, o 10,1% mniej rdr i o 5,2% mniej kdk. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w II kw. 2021 r. wyniósł 36,7%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w II kw. 2021 r. spadły o 6,4% rdr oraz wzrosły o 0,7% kdk do 18,1 mln zł. W omawianym okresie zanotowano spadek przychodów
z obrotu energią elektryczną o 4,6% rdr, wynikający z mniejszego wolumenu obrotu na rynku terminowym energii elektrycznej oraz spadek przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 14,2% rdr,co wynika z istotnego spadku obrotów w transakcjach pozasesyjnych dla świadectw z OZE oraz spadku wolumenu obrotu dla efektywności energetycznej. W II kw. 2021 r. odnotowano wzrost przychodów z obrotu gazem o 2,7% rdr, wynikający ze znacznego wzrostu obrotów na rynku spot.Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w II kw. 2021r. wzrosły o1,8% rdr. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W II kw. 2021 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 6,5 mln zł, co oznacza spadek
o 28,4% rdr i spadek o 4,4% kdk. Spadek przychodów z prowadzenia RŚP to głównie efekt znacznego spadku liczby wystawionych oraz umorzonych praw majątkowych OZE.

Rozliczenie transakcji

Grupa uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej prowadzonej przez IRGiT, spółkę zależną TGE. Przychody z rozliczenia transakcji w II kw. 2021r. wyniosły 11,2 mln zł, o 1,4% mniej rdr i o 13,7% mniej kdk. Na zmianę przychodów z tego tytułu wpływ mają wolumeny obrotu na rynkach prowadzonych przez TGE.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym w II kw. 2021 r. wyniosły 238 tys. zł, czyli o 19,4% mniej rdr i o 8,5% mniej kdk.

Koszty działalności operacyjnej

W II kw. 2021 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 51,0 mln zł, o 15,5% więcej
niż w analogicznym okresie 2020 r., oraz o 22,5% mniej niż w I kw. 2021 r. Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym złożyły się wzrost łącznych kosztów osobowych oraz wzrost kosztów usług obcych.Łączne koszty osobowe wyniosły 26,5 mln zł, o 17,9% więcej rdr. Wzrost łącznych kosztów osobowych to pokłosie wyższego zatrudnienia wynikającego z realizacji strategii rozwoju #GPW2022. Z uwagi na prowadzone projekty rozwojowe w GPW część wynagrodzeń pracowniczych podlega kapitalizacji, co oznacza, że będą one ujęte w kosztach w okresie po wdrożeniu poszczególnych projektów. Koszty usług obcych wyniosły 13,2 mln zł o 29,6% więcej rdr, co wynika m.in. z wyższych kosztów IT oraz kosztów doradztwa.W II kw. 2021 koszty amortyzacji spadły o 4,3% rdr do 8,6 mln zł, a koszty opłat eksploatacyjnych wyniosły 1,2 mln zł, czyli o 10,7% więcej rdr.

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W II kw. 2021 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności wyniósł 7,9 mln zł, o 78,5% więcej rdr i o 46,7% więcej kdk.Na wyższe wyniki w ujęciu rocznym wpłynął wyższy zysk Grupy KDPW. Poprawa wyników finansowych KDPW wynika z wyższych przychodów z: i) rozrachunku i przechowywania, ii) obsługi emitentów – wzrost przychodów z tytułu rejestracji papierów wartościowych po wejściu w życie obowiązku rejestracji akcji spółek niepublicznych; wyższe przychody związane z obsługą realizacji wypłat świadczeń pieniężnych
z papierów wartościowych oraz iii) działalności rozliczeniowej – wzrost obrotów oraz liczby transakcji zawieranych na GPW zarówno na rynku kasowym jak i terminowym; rozliczenia transakcji z TBSP.

Autor poleca również:Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here