Naga MarketsZyskowność transakcji na opcjach waniliowych zależy od różnicy pomiędzy ceną opcji w momencie otwarcia i zamknięcia lub wygaśnięcia pozycji. W obu momentach wpływ na cenę opcji ma kilka czynników:

  • Cena instrumentu bazowego
  • Czas pozostający do wygaśnięcia opcji
  • Zmienność cen instrumentu bazowego
  • Wolna od ryzyka stopa procentowa.

W tym artykule bliżej przyjrzymy się zmienności cen instrumentu bazowego. Po angielsku zmienność to volatility. Słowo to znaczy także „ulotność” i „nieprzewidywalność”.

Co to jest zmienność?

W teorii finansów zmienność jest uważana za miarę ryzyka, miarę niepewności co do przyszłych cen. Im bardziej rozchwiany rynek, tym większych zmian można się spodziewać. Ma to swoje odzwierciedlenie w analizie technicznej. Im większa amplituda wahań wewnątrz prostokąta, tym większy zasięg ruchu, który powinien nastąpić po wybiciu z tej formacji. W przypadku głowy z ramionami, im większa odległość pomiędzy szczytem głowy a linią szyi, tym większego spadku należy się spodziewać gdy nastąpi przełamanie linii szyi.

Jak mierzymy zmienność?

Istnieją dwa proste wskaźniki służące do pomiaru zmienności: Average True Range (ATR) i odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe wchodzi w skład formuły Wstęgi Bollinera. Górne ramię  wstęgi jest rysowane poprzez dodanie a dolne poprzez odjęcie dwóch odchyleń standardowych z 15 lub 20 okresów do średniej kroczącej z tej samej liczby okresów. Dlatego szerokość wstęgi jest ściśle powiązana ze zmiennością rynku. Im mniejsza odległość pomiędzy ramionami, tym niższe odchylenie standardowe i tym samym niższa zmienność.

Drugim wskaźnikiem używanym do mierzenia zmienności jest Average True Range (ATR), czyli Prawdziwy Zakres Zmiany, lub też Średnia Rzeczywistego Zasięgu. Jest to średnia krocząca z True Range. True Range to to największa wartość (co do modułu) z:

różnicy między wartością maksymalną i minimalną w danym okresie, różnicy między ostatnią wartością w poprzednim okresie t a wartością maksymalną w danym okresie, różnicy między ostatnią wartością w poprzednim okresie t a wartością minimalną w danym okresie.

Załączony wykres przedstawia trzy omówione wskaźniki zmienności: wstęgę Bollingera, odchylenie standardowe i ATR. Widzimy, że w momencie przełamania zielonej linii wsparcia (pionowa niebieska linia) wstęga Bollingera zaczyna się rozwierać. Jednocześnie rośnie odchylenie standardowe. Natomiast ATR reaguje ze znacznym opóźnieniem.

zmiennosc

Wartość opcji waniliowych a zmienność.

Jak zmienność ceny instrumentu bazowego, np. pary walutowej, lub surowca ma się do wyceny opcji waniliowych? Jak już wspomnieliśmy zmienność oznacza niepewność co do przyszłych zmian cen. Dlatego wysoka zmienność oznacza wysokie prawdopodobieństwo bardzo korzystnych lub bardzo niekorzystnych zmian cen. Jeśli otwieramy długą pozycję na opcjach kupna, lub sprzedaży, bardzo korzystna zmiana ceny instrumentu bazowego (wzrost w przypadku opcji kupna i spadek w przypadku opcji sprzedaży) powoduje wzrost wartości naszych opcji. Z drugiej strony w przypadku zmiany ceny w niepożądanym przez nas kierunku, ryzyko jest ograniczone do wysokości premii, czyli ceny którą zapłaciliśmy za opcje. Dlatego wartość zarówno opcji kupna, jak i opcji sprzedaży rośnie w miarę wzrostu zmienności ceny instrumentu bazowego.

Podatność ceny opcji na zmienność cen instrumentu bazowego opisuje parametr Vega i na ogół pokazuje zmianę wartości opcji w reakcji na 1% zmiany ceny instrumentu bazowego.

Dlatego długie pozycje na opcjach waniliowych warto otwierać nie tylko wtedy, gdy spodziewamy się ruchu ceny w pożądanym kierunku (wzrostu w przypadku opcji kupna i spadku w przypadku opcji sprzedaży), ale też gdy spodziewamy się wzrostu zmienności. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy po dłuższym okresie wąskiej konsolidacji (mała zmienność) następuje bardzo dynamiczne wybicie. Duża dynamika wybicia oznacza, że można spodziewać się nie tylko kontynuacji ruchu w tym samym kierunku, ale też wzrostu zmienności ceny instrumentu bazowego. W takim przypadku oprócz relacji pomiędzy ceną, mamy po swojej stronie także drugi czynnik wpływający na cenę opcji – zmienność.

 zmiennosc-2Widzimy to na załączonym wykresie. Po dłuższym okresie względnej stabilizacji, która spowodowała spadek odchylenia standardowego, nastąpiło przełamanie linii trendu. Było to na tyle dynamiczne, że wkrótce pociągnęło za sobą wzrost zmienności. Była to dobra okazja do otwarcia długiej pozycji na opcjach kupna.

To również powinieneś wiedzieć o opcjach waniliowych:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here