Naga MarketsGPW sesja z dzwonkiemZarząd Idea Banku podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej 10-75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii O, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podał bank. W osobnym komunikacie Idea Bank poinformował, że zarząd banku zdecydował o zamiarze przeprowadzenia emisji 12,5-50 mln akcji zwykłych, imiennych serii O w celu podwyższenia kapitału zakładowego o 25-100 mln zł; zamiarem zarządu jest, aby emisja akcji serii O nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji serii O równa będzie ich wartości nominalnej.

BoomBit odnotowało 2,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał wyrok oddalający skargę Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW) o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z 25 kwietnia 2019 r., na mocy którego ECSW została zobowiązana do zapłaty na rzecz Abener kwoty 333,79 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania arbitrażowego, podały Tauron Polska Energia i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), które posiadają – pośrednio poprzez spółki zależne PGNiG Termika i Tauron Wytwarzanie – po 50% akcji w kapitale zakładowym ECSW.

Zapisy w ogłoszonym przez GTC Holding wezwaniu do sprzedaży 21 891 289 akcji Globe Trade Centre (GTC), stanowiących 4,15% kapitału odbędą się 2-19 października, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Według ogłoszonego w ub. tygodniu wezwania, zapisy miały potrwać od 25 września do 12 października br. w Polsce, zaś w Republice Południowej Afryki – do 9 października.

Akcjonariusze CD Projektu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 4 mln zł w drodze emisji nie więcej niż 4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł każda, wynika z uchwał. Podjęcie powyższej uchwały ma na celu umożliwienie spółce realizacji programu motywacyjnego.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) uruchomił kalkulator instalacji fotowoltaicznych (PV), który ocenia również szacunkowy koszt zakupu i montażu oraz umożliwia sfinansowanie tej inwestycji w całości lub częściowo z kredytu BOŚ, podał bank.

Zarząd Forte ocenia, że wezwanie, ogłoszone 4 września 2020 r. przez MaForm Holding Luxembourg, jest zgodne z interesem spółki, a cena akcji w wezwaniu (27,2 zł za jedną akcję) – godziwa, podało Forte.

MedApp podpisała z firmą Pozitive.dev umowę współpracy, na podstawie której dostarczy dystrybutorowi wysokiej jakości wizualizacje trójwymiarowych danych medycznych (Tumor 3D), podała spółka.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę wniesioną przez Ciech Soda Polska – spółkę zależną od Ciechu – i utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2014 roku w kwocie 25 277 tys. zł, podał Ciech.

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 58 tys. ton w sierpniu 2020 r. i była wyższa o 12% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,9 tys. ton w sierpniu 2020 r. wobec 59,7 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

Udział polskiego segmentu e-commerce w całości handlu detalicznego może okazać się w 2021 r. wyższy niż prognozowane przez OC&C Strategy Consultants 12%, uważa Allegro. W 2019 r. wskaźnik ten wyniósł (wg OC&C) 8,4%.

Creepy Jar prognozuje, że premiera gry “Green Hell” w wersji na konsole Playstation i XBox odbędzie się prawdopodobnie na przełomie I i II kwartału 2021 r., poinformował prezes Krzysztof Kwiatek. Wcześniej spółka planowała wersję gry “Green Hell” na konsole na IV kw. 2020 r.

Nestmedic przedłużył umowę z fińskim dystrybutorem Steripolar Oy, podała spółka. Nowy kontrakt został zawarty na tych samych warunkach i obowiązywać będzie do września 2023 r. Spółka przedłużyła również współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

PKN Orlen uruchomi w Czechach dwie pierwsze stacje tankowania wodoru w 2021 roku, podała spółka. W planach są także trzy kolejne stacje z tym paliwem.

Te artykuły również Cię zainteresują

Sprzedaż detaliczna lekko w górę


Tauron Polska Energia przedłużył wyłączność negocjacyjną przyznaną Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu (PGNiG) w procesie sprzedaży udziałów spółki zależnej Tauron Ciepło do 30 listopada, podała spółka.

Allegro oczekuje wzrostu wartości sprzedanych produktów (GMV) o ok. 45% w 2020 r., a później – wolniejszego (łącznie: w zakresie od wysokich 20-kilku procent do niskich 30-kilku procent w latach 2019-2021), podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wydanie opinii w sprawie zmniejszenia wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla mBanku na 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z 0,75%, podał bank.

Allegro planuje capex na poziomie 230-270 mln zł w br., 425-475 mln zł w 2021 roku oraz 550-650 mln zł w 2022 roku, podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Allegro.eu odnotowało 289,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 195,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Pierwotna oferta publiczna akcji Allegro.eu, obejmująca łącznie nie więcej niż 187 826 087 akcji zwykłych (z wyłączeniem akcji dodatkowego przydziału), rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (book-building potrwa do 28 września), podała spółka w prospekcie emisyjnym. Przedział cenowy ustalono na 35-43 zł za akcję, zaś maksymalną cenę dla inwestorów detalicznych ustalono na 43 zł za akcję.

Asseco Poland stworzyło wspólną platformę informatyczną (WPI) dla sektora bankowości spółdzielczej, podała spółka. WPI jest kompleksowym rozwiązaniem IT oferowanym w modelu SaaS, z którego może korzystać wiele banków.

Develia wprowadziła do oferty 214 mieszkań na Osiedlu Latarników w Gdańsku, podała spółka. To trzyetapowa inwestycja zlokalizowana w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Letnica. Budowa rozpocznie się w IV kwartale br.

Dekpol zawarł z firmą T&T list intencyjny, w myśl którego rozpocznie realizację projektów na rynku fotowoltaiki, podała spółka. W ramach współpracy rozpoczęto projektowanie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 75 MW. Spółki szacują, że kooperacja może docelowo dotyczyć realizacji projektów elektrowni fotowoltaicznych o szacowanej łącznej mocy nawet do 500 MW.

Asbis Enterprises Plc wypracował w sierpniu 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 206 mln USD wobec 158 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 30% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe.

Mo-Bruk przyjął politykę dywidendową, która zakłada wypłacanie akcjonariuszon 50-100% zysku netto pod warunkiem utrzymania wskaźnika długu netto do EBITDA na poziomie maksymalnie 2,5x na koniec danego roku obrotowego, podała spółka.

Biomed-Lublin zakończył proces wytwarzania preparatu immunoglobulina anty SARS-CoV-2 z osocza ozdrowieńców, tj. osób po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2, zaś na 23 września 2020 r. zaplanowano proces aseptycznego rozlewu preparatu do ampułek, podała spółka.

DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, otrzymała zamówienie z United States Department of Labor Office of Inspector General (DOL OIG) na sprzedaż licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk, podała spółka.

CCC utworzyło i ujęło w sprawozdaniach finansowych rezerwy i odpisy, które będą miały istotny wpływ na wynik grupy za I półrocze 2020 roku, podała spółka. Rezerwy o charakterze czysto księgowym zostały oszacowane na poziomie 448,7 mln zł i wynikają głównie z wyceny przedsiębiorstwa Karl Voegele do wartości godziwej i przeklasyfikowania tej spółki do działalności zaniechanej z dniem 1 czerwca 2020 r. oraz z dokonanego odpisu na należności handlowe i pożyczki udzielone dla HR Group.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here