Naga MarketsBNP Paribas Bank Polska zawarł porozumienie z organizacjami związkowymi porozumienie w sprawie zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych do 800 pracowników, podał bank. BNP Paribas BP szacuje, że rezerwa na pokrycie kosztów zwolnień wyniesie ok. 41,4 mln zł i obciąży wyniki IV kw. 2020 r.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zawarło (jako kupujący) z Bankiem Pekao (jako sprzedającym) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion, podało Towarzystwo. Nabycie tych udziałów nastąpi poprzez spółkę Quercus Agent Transferowy.

Te artykuły również Cię zainteresują
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne, zaproponował przeznaczenie przez Skarbiec Holding 9,82 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,44 zł na akcję, wynika z przesłanej holdingowi propozycji zmian do projektu uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia zaplanowanego na 29 grudnia. Zarząd Skarbiec Holding proponował akcjonariuszom wcześniej przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy.

Ronson Development poprzez spółkę celową zawarł przedwstępną umowę nabycia prawa własności działki położonej w Warszawie przy ul. Studziennej o łącznej powierzchni około 2,71 tys. m2, podał Ronson Development. Łączna cena nieruchomości została ustalona na kwotę 13,5 mln zł netto.

mBank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 2,82 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał ten bufor na poziomie 3,11 pkt proc.

Spółki zależne Columbus Energy realizujące 21 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,192 MW wygrały aukcję na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, podała spółka.

Data premiery gry “Lust From Beyond” na platformie Steam, z uwagi na obecną, sytuację rynkową w sektorze gamingu, została przesunięta na 11 lutego 2021 r., podało Movie Games. Gra miała zadebiutować wcześniej w IV kw. 2020 r.

Ukończenie realizowanej przez Polenergię Farmy Wiatrowej Piekło planowane jest na II kw. 2023 r., a projekty farm fotowoltaicznych, które wygrały tegoroczną aukcję zostaną ukończone między IV kw. 2021 r. a I kw. 2022 r., podała spółka.

Rada nadzorcza powołała Mikołaja Wierzbickiego w skład zarządu spółki, ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2021 roku, na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, na stanowisko wiceprezesa ds. strategii i rozwoju grupy kapitałowej, podała spółka.

Spółki zależne Polenergii rozwijające projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 27,99 MW wygrały aukcję na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) i zakontraktowały sprzedaż energii przez 15 lat, podała spółka.

Oferta Erbudu, warta 23,9 mln zł netto, dotycząca generalnego wykonania (GW) dwóch budynków mieszkalnych wraz z garażem – projekt ZAM, Kraków, ul. Rydlówka, wybrana została jako najkorzystniejsza, podała spółka.

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała Ewę Łuniewską na stanowisko wiceprezes zarządu, odpowiedzialnej za pion klientów biznesowych od 1 stycznia 2021 r., podał bank.

Rafineria Trzebinia, działająca w strukturach spółki Orlen Południe, przerobi w tym roku ok. 280 tys. ton polskiej ropy naftowej, poinformował ISBnews prezes Orlen Południe Marcin Rej.

Decyzji dotyczącej odszkodowania dla PKN Orlen za skażoną ropę z Rosji można się spodziewać w przyszłym roku, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen w kwietniu podejmie konkretną decyzję, z którym z partnerów negocjacyjnych ws. zakupu aktywów Lotosu będzie prowadził dalsze rozmowy, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek.

Unimot przyjął prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2021 rok na poziomie 75,3 mln zł, podała spółka. To o 38,7% więcej od pierwotnej wartości, którą spółka opublikowała w ramach strategii Grupy Unimot na lata 2018-2023 w czerwcu 2018 r.

Konsorcjum w składzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (lider) oraz Torpol zawarło z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie umowę w ramach konsorcjum na “Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe” o łącznej wartości 158,4 mln zł netto, podała spółka.

Nokia uruchomiła usługi 5G dla Polkomtela, operatora sieci Plus, na obszarze Warszawy, a także w największych miastach we wschodniej części kraju, podała firma. Zakres współpracy obu firm obejmuje m.in. wdrożenie sieci nowej generacji na bazie istniejącej infrastruktury LTE Nokia AirScale.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) będzie sponsorem strategicznym polskiej piłki ręcznej przez kolejne cztery lata – do końca 2024 roku, podała spółka.

Stan zaawansowania budowy kompleksu ekologicznego glikolu propylenowego na terenie zakładu spółki Orlen Południe w Trzebini wynosi ponad 70%, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PGE Energia Ciepła – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – została stuprocentowym udziałowcem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgierzu (PEC Zgierz), wykupując 49,02% udziałów od Gminy Miasta Zgierz, podała spółka.

Budimex zawarł z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie umowę na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – zadania 1,3 oraz 4 za 188,19 mln zł netto, podała spółka.

PKN Orlen zostaje w Formule 1, w zespole Alfa Romeo Racing Orlen na kolejny sezon, ogłosił prezes Daniel Obajtek.

Elektrociepłownia Szczecin i Pomorzany, a także system ciepłowniczy w Gryfinie, które należą do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zostaną włączone do spółki z grupy odpowiadającej za obszar ciepłownictwa – PGE Energia Ciepła do połowy 2021 r., podała PGE. Dzięki temu PGE Energia Ciepła będzie zarządzać wszystkimi aktywami ciepłowniczymi grupy.

Idea Bank zawarł z Getin Holding (GH) umowę objęcia 12 500 000 akcji serii O, wyemitowanych i zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 25 mln zł, podał bank. Objęte przez GH akcje serii O zostały opłacone w całości.

Grupa Lotos uruchomiła program inwestycyjny, w ramach którego chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru, w pierwszej fazie o mocy 100 MW, podała spółka. Jesienią br. wybrano już firmy doradcze i złożono wniosek o dofinansowanie. Decyzje co do dalszych szczegółów realizacji tego programu powinny zapaść w II połowie 2021 r.

Immofinanz dodaje do swojego portfela kolejnych osiem lokalizacji parków handlowych Stop Shop, podała spółka. Cztery transakcje zostały już sfinalizowane, a pozostałe są planowane do zamknięcia w I kw. 2021 r.

Zakład Sierra Gorda w Chile jest bliski osiągnięcia celu strategicznego minimalnego średniorocznego dziennego przerobu rudy na poziomie 130 tys. ton, który wyznaczony był dopiero na 2023 rok, podał KGHM Polska Miedź.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wsparciu emitentów giełdowych, którzy najbardziej odczuli negatywne skutki pandemii koronawirusa poprzez obniżenie opłat za notowanie ich akcji w 2021 r., podała GPW. Decyzja dotyczy spółek notowanych na głównym rynku GPW oraz rynku NewConnect. Spółki mają czas na złożenie wniosku do 20 stycznia 2021 r.

CD Projekt “ciężko pracuje”, aby przywrócić grę “Cyberpunk 2077” do sprzedaży na PlayStation Store najszybciej jak to możliwe, podała spółka.

Akcje spółki PCF Group zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Akcjonariusze Elemental Holding, posiadający 95,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. Terra Recycling oraz Tesla Recycling, a także pozostałe podmioty będące stronami porozumienia akcjonariuszy ogłosiły przymusowy wykup wszystkich akcji posiadanych przez mniejszościowych akcjonariuszy, w łącznej liczbie 7 452 343 sztuk, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka.

Budimex podpisał umowę z olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł generalny wykonawca zrealizuje w ciągu 16 miesięcy z wyłączeniem miesięcy zimowych, podała spółka.

Akcjonariusze 01Cyberaton Proenergy podjęli decyzję o przejęciu pozostałej części udziałów w T&T Proenergy. Akwizycja jest finansowana poprzez emisję 3,71 mln akcji serii Y, skierowaną do dotychczasowego właściciela udziałów, podała spółka.

Cena emisyjna akcji Answear.com w pierwszej ofercie publicznej (IPO) została ustalona na 25 zł za akcję, podała spółka. W transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 644 330 akcji, stanowiących 20% sprzedawanych akcji, zaś transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałe 2 577 315 akcji.

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna – spółka zależna Polenergii – zawarła umowę mocową na 1 rok (tj. na rok 2025) z obowiązkiem mocowym na poziomie 111 MW, podała Polenergia w nawiązaniu do wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2025 z ceną zamknięcia 172,85 PLN/kW/rok.

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław (ZGH Bolesław) – spółka zależna Stalproduktu – zakończyły realizację kluczowej inwestycji, tj. nowej hali elektrolizy cynku, tzw. hali wanien, podał Stalprodukt. Koszt realizacji całej inwestycji wyniósł ok. 295 mln zł.

Onlybio.life – spółka zależna Boruty-Zachem (w trakcie zmiany na Hub.Tech) – uzyskała pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanego centrum badawczo-rozwojowego w Bydgoszczy, podał Boruta-Zachem.

Redan dokonał zmiany warunków emisji (WEO) obligacji serii F, wyemitowanych przez spółkę 10 sierpnia 2018 r. o wartości 1 000 zł każda oraz wydłużenia harmonogramu ich spłaty, podała spółka.

InventionBio – spółka powiązana z Boruta-Zachem (w trakcie zmiany na Hub.Tech), której pakiet kontrolny jest w trakcie przejęcia przez Borutę-Zachem, podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. “Rozwój infrastruktury badawczej InventionBio Sp. z o.o. ukierunkowanej na testowanie oraz przygotowanie do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19.”, podał Boruta-Zachem. Wartość dofinansowania wynosi 10,7 mln zł

Spółki Grupy Energa zawarły umowy mocowe na 1 rok (tj. na rok 2025) z obowiązkiem mocowym na poziomie 528 MW, z których łączne przychody mogą wynieść ok. 91,2 mln zł, podała Energa w nawiązaniu do wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2025 z ceną zamknięcia 172,85 PLN/kW/rok.

PGNiG Upstream Norway – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – razem z partnerami koncesyjnymi, podjęło decyzję o zagospodarowaniu złoża Gråsel na Morzu Norweskim, podało PGNiG. Produkcja ma ruszyć w czwartym kwartale 2021 roku.

Nakłady finansowe poniesione na produkcję i wydanie gry “DANGER! Escape Lab” zwróciły się w ciągu dwóch dni od uruchomienia sprzedaży, podał współproducent i wydawca tytułu PunkPirates.

Komputronik w restrukturyzacji odnotował 3,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku obrotowego 2020/2021 (1 kwietnia – 30 września 2020) wobec 14,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sygnity odnotowało 29,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (trwającym od 1 października 2019 do 30 września 2020) wobec 15,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sony Interactive Entertainment (SIE) zdecydowało o usunięciu do odwołania ze sprzedaży w PlayStation Store cyfrowej wersji gry “Cyberpunk 2077” , podał CD Projekt.

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe i krótkoterminowe oceny ratingowe (IDR) Alior Banku na dotychczasowym poziomie – tj. BB oraz B, podtrzymał również negatywną perspektywę ratingową, podał bank.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here