Naga MarketsAtal sprzedał 2 083 lokale w okresie I-III kw. 2020 r., podała spółka.

Benefit Systems miał 1,056 mln aktywnych kart sportowych na koniec III kwartału 2020 r. wobec 1,336 mln kart rok wcześniej.

AC SA zanotowało 51,7 mln zł przychodów w III kw. 2020 r., co oznacza spadek o 6,2% r/r, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Jarosław Jamka zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ze skutkiem na dzień 30 listopada 2020 r., podała spółka.

Przedstawiciele Bloober Team i Forever Entertainment podpisali akt zawiązania spółki Fearful Entertainment, która ma specjalizować się w produkcji gier z gatunku horror na platformy Nintendo, podały spółki w osobnych komunikatach.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła środki prawne w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o ofercie publicznej w związku z ogłoszeniem 7 września br. przez węgierską GTC Holding ZMR wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globe Trade Centre (GTC), podała Komisja. KNF zażądała wprowadzenia niezbędnych zmian i uzupełnień w treści wezwania, które uwzględnił wzywający i przesunął termin przyjmowania zapisów w ten sposób, że rozpoczynają się 2 października 2020 r. Ponadto z upoważnienia przewodniczącego KNF 28 września 2020 r. wydano zarządzenie o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na wzywającego kary pieniężnej.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) stworzył pierwszy autorski indeks giełdowy IEO_PV, podała spółka. Indeks ten skupia w sobie notowania spółek PV działających na giełdach NewConnect oraz na głównym parkiecie GPW.

Getin Holding nie spodziewa się, że wakacje kredytowe realizowane przez banki z grupy wpłyną znacząco na wyniki grupy w kolejnych kwartałach i widzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że w całym roku “zyski będą satysfakcjonujące”, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Holding nie widzi potrzeby dokapitalizowania swoich zagranicznych aktywów i liczy, że do końca br. będzie miał jasność w kwestii sprzedaży biznesu na Białorusi.

Realizacja prognozy Unimotu, przewidującej 80 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA w 2020 roku, będzie “dużym wyzwaniem”, poinformował prezes Adam Sikorski.

Lokum Deweloper sprzedał 206 lokali w III kw. 2020 r. wobec 64 rok wcześniej, a rozpoznał w wyniku 44 (wobec 40 w III kw. 2019), podała spółka.

Bieżąca wartość lejka handlowego Grupy DataWalk to blisko 19 mln USD, podała spółka.

Asbis Enterprises Plc podpisał umowę dotyczącą współpracy promocyjnej z Rakuten TV, stając się dystrybutorem promującym Rakuten TV w sieciach handlowych na wybranych rynkach, w tym na rynku polskim, wzmacniając tym samym swój obszar cyfrowej dystrybucji oprogramowania (ESD), podała spółka.

Boruta-Zachem wraz ze spółką zależną InventionBio pozytywnie przeszedł pierwszą fazę testów i rozpoczął kolejny etap badań autorskiej technologii biorafinacji, która ma być wdrożona w amerykańskiej firmie Perdue Agribusiness LLC, podała spółka.

Elektrobudowa w upadłości odnotowała 52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 103,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elemental Holding odnotował 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 2,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pragma Inkaso odnotowała 3,12 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2020 r. wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Silvair odnotowało 1,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action w restrukturyzacji odnotował 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 4,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Airway Medix odnotowało 2,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4Fun Media odnotowało 1,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 1,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ailleron odnotował 2,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ASM Group odnotowało 30,01 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I półroczu 2020 r. wobec 0,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa CCC liczy, że pomimo pandemii uda się jej powtórzyć poziom obrotów ze sprzedaży zanotowane w 2019 r., poinformował przewodniczący rady nadzorczej Dariusz Miłek.

Kredyt Inkaso odnotowało 36,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 r.) wobec 8,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rainbow Tours odnotowało 14,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa odnotowała 2,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mo-Bruk podpisał umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zakładu recyklingu metali żelaznych i kolorowych w Zabrzu, podała spółka. Cena sprzedaży wyniesie 12 mln zł netto.

Bumech odnotował 7,51 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r. wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

British Automotive Holding odnotował 15,91 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2020 r. wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Solar Company odnotowało 5,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrociepłownia Będzin odnotowała 26,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Feerum odnotowało 10,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 9,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biomed-Lublin uzyskał dotację na utworzenie centrum innowacji biotechnologicznych BCG przyznawaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, podała spółka. Wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 48 629 930 zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60% wartości kosztów kwalifikowanych, tj. 29 177 958 zł netto.

Zamet odnotował 2,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Selvita otrzymała rekomendację dofinansowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR), podała spółka. Całkowita wartość projektu to ok. 145 mln zł, z czego kwota dofinansowania to 41,3 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na okres trzech lat.

Gaming Factory odnotował 0,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum odnotowało 0,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE), KGHM Polska Miedź, Enea i Tauron Polska Energia podpisały ze Skarbem Państwa, działającym przez pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, list intencyjny dotyczący nabycia przez Skarb Państwa 100% udziałów w spółce PGE EJ 1, podały spółki.

Zakładany czas zakończenia produkcji energii ze źródeł węglowych Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin (ZE PAK) planowany jest nie później niż na koniec bieżącej dekady, wynika z przyjętych przez grupę kierunków strategii. W najbliższych latach w ZE PAK coraz więcej energii będzie wytwarzane z OZE, a po zakończeniu wydobycia węgla produkowana będzie już wyłącznie zielona energia. Istotnym kierunkiem nowej strategii PAK jest produkcja i wykorzystanie wodoru.

All In! Games odnotowało 6,32 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu 2020 r. wobec 3,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ASM Group dokonał ­w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego wartość inwestycji w jednostki zależne w kwocie 28 045 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartość pożyczek udzielonych jednostkom zależnym (spółkom z grupy Vertikom) w kwocie 2 229 tys. zł, podała spółka.

Nadzorca sądowy Nextbike Polska w restrukturyzacji Krzysztof Gołąb złożył w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, plan restrukturyzacyjny spółki wraz ze spisem wierzytelności, w tym wierzytelności spornych, podała spółka.

Jan Wielgus zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Ursusa w restrukturyzacji z dniem 1 października, podała spółka.

Zespół BacterOMIC przygotował i uruchomił linie produkcyjne pozwalające na montaż chipów (kartridży) oraz urządzeń (analizatorów i napełniarek) zgodnie z systemem ISO 13485, podał Scope Fluidics. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w harmonogramie realizacji projektu.

Games Operators odnotował 0,65 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud w konsorcjum z PBDI (podmiot zależny w 90% od Erbudu, lider konsorcjum) zawarł z Biały Bór Farma Wiatrowa spółka z o.o. umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Biały Bór, podała spółka. Całkowita wartość kontraktu to 154,64 mln zł netto, a termin realizacji to 28 lutego 2022 r.

Rafako otrzymał łącznie 31 mln zł tytułem zapłaty ceny sprzedaży za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w Solcu Kujawskim (ZCP) oraz ceny sprzedaży za 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Rafako EBUS, podała spółka.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 32,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 23,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Kapitałowa Immobile odnotowała 1,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w II kw. 2020 r. wobec 0,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotował 2,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Rafako miał wartość 1 729 mln zł wg stanu na koniec czerwca 2020 r. wobec 3 032 mln zł rok wcześniej, w tym do realizacji w br. pozostawało 993 mln zł, w 2021 r. – 723 mln zł, a po 2021 r. – 13 mln zł, podała spółka.

Polski Bank Komórek Macierzysych (PBKM) odnotował 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako odnotowało 270,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 175,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin (ZE PAK) odnotował 247,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 24,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 1,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 8,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska planuje otwarcie 3 restauracji franczyzowych pod markami Sphinx oraz Fabryka Pizzy w Białymstoku i Krośnie w 2020 roku, poinformował prezes Sylwester Cacek.

British Automotive Holding (BAH), w związku z wypowiedzeniem wobec Ssangyong Polska, spółki zależnej BAH, umowy dystrybucyjnej przez Ssangyong Motor Company, zakłada, iż działalność grupy kapitałowej nie będzie kontynuowana w zakresie importu i handlu samochodami marki Ssangyong w jej obecnym kształcie w perspektywie obejmującej kolejne 12 miesięcy, podała spółka. BAH podał też w osobnym komunikacie, że złożył wniosek do GPW o zawieszenie obrotu akcjami na dziś w związku z decyzją dot. aut SsangYong.

Akcjonariusze Idea Banku i Getin Noble Banku zdecydują podczas nadzwyczajnych walnych zgromadzeń ustalonych – odpowiednio – na 28 i 29 października br. o odwołaniu Leszka Czarneckiego ze składu rad nadzorczych, wynika z projektów uchwał.

PlayWay uruchamia dziś platformę dla graczy Need for Game Idea, przygotowaną przez spółkę zależną PWay. Dostęp do platformy jest bezpłatny i jest ona dostępna we wszystkich niemal państwach świata, poinformowała spółka. W dniu premiery Platformy planowane jest rozpoczęcie dystrybucji tokenów PWay przez spółkę zależną PWay.

DataWalk odnotował 0,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 3,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Work Service odnotował 30 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 14,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska odnotował 28,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 5,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka eobuwie.pl – spółka zależna CCC – może osiągnąć 230-250 mln zł EBITDA w 2021 roku, a w perspektywie 2023 roku celem tej spółki jest potrojenie skali działalności w porównaniu do roku 2019, podało CCC.

Enter Air odnotował 56,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 53,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC odnotowało 176 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w III kw. 2020 r. (z uwzględnieniem rezerw) wobec 196 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne dane. Przychody w tym okresie wzrosły o 4% r/r do 1,5 mld zł.

CCC odnotowało 588,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vivid Games odnotował 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here