Naga MarketsmBank podjął uchwałę o likwidacji spółki zależnej mFinance France, podał bank.

Bloober Team ogłosił rozpoczęcie programu skupu akcji własnych, zgodnie z którym chce nabyć w I transzy nie więcej niż 2% akcji w kapitale zakładowym po cenie nie niższej od 30 zł za jedną akcję i nie wyższej niż 200 zł, podała spółka.

Kruk zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 271 tys. akcji własnych, stanowiących 1,43% kapitału, po 350 zł za sztukę, podała spółka. Zapisy na sprzedaż akcji w zaproszeniu przyjmowane będą od 19 października do 13 listopada 2020 r.

Famur zawarł umowę na dostawę 37 sekcji obudowy ze sterowaniem, a także świadczeniem usług nadzoru nad montażem dla SUEK-Kuzbass na potrzeby Kopalni 7 Nojabria-Nowaja w Rosji, podała spółka. Wartość umowy to 6,8 mln euro brutto.

British Automotive Holding (BAH) w okresie od lipca do września 2020 r. sprzedał 370 samochodów marki Land Rover i Jaguar, podała spółka.

Ministerstwo Klimatu podpisało z organizacjami branżowymi, pracodawców i ośrodkami akademickimi list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego.

Poszukiwanie i wydobycie węglowodorów to obszar, który byłby dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) najciekawszy pod kątem udziału w prywatyzacji, poinformował prezes Jerzy Kwieciński.

Podczas gdy na rynku amerykańskim indeksy śmiało zmierzały w kierunku szczytów, zyskując w przypadku indeksu Nasdaq100 nawet 3%, a parkiety największych giełd Europy zyskiwały ok. 0,6% (DAX i CAC40), zachowanie indeksu WIG20 nie może napawać optymizmem. W tak optymistycznym otoczeniu rynkowym rodzimy indeks blue chipów zniżkował o 0,9%, kończąc tym samym sesję na minusie po raz piąty z rzędu.

Echo Investment wprowadziło do sprzedaży ok. 100 apartamentów w ramach II etapu osiedla Enter w Poznaniu, podała spółka. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do budynków z końcem 2021 roku.

NanoGroup zamierza pozyskać ok. 9 mln zł z planowanej emisji akcji, poinformował prezes Marek Borzestowski. Środki z emisji akcji serii H zostaną wykorzystane do sfinansowania wkładu własnego kosztów badań w zakresie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych w spółkach zależnych – NanoVelos i NanoSanguis.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) według stanu na dzień wyceny 30 września br. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 5 046,3 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 974,8  mln zł

Newag zawarł umowę z Kolejami Dolnośląskimi (KD) na dostawę zespołów trakcyjnych (ZT) z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym. Ponieważ zamawiający skorzystał częściowo z prawa opcji, umowa obejmuje łącznie sześć pojazdów za 137,4 mln zł netto, podała spółka.

PGE Baltica – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zakończyła zbieranie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym na wstępne badanie geotechniczne dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica – 2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3, podała spółka. Do postępowania zostało zgłoszonych pięć wniosków, w tym dwa przez konsorcja z udziałem polskich przedsiębiorstw.

Te artykuły również Cię zainteresują

MedApp wprowadza na rynek rozwiązanie, które będzie rozszerzeniem dotychczasowej aplikacji CarnaLife System i będzie oferowane jako Wirtualna Przychodnia, podała spółka. Usługa Wirtualnej Przychodni jest już dostępna dla podmiotów medycznych. Spółka prowadzi rozmowy z pierwszymi przychodniami zainteresowanymi wdrożeniem usługi.

T-Bull zawarł z inwestorem umowę ramową dotyczącą współfinansowania pięciu gier symulatorowych na PC i konsole, podała spółka.

Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, podpisało umowę z Medicofarmą na produkcję i opracowanie dokumentacji testu do diagnostyki SARS-CoV-2 metodą RT-LAMP, podało Inno-Gene.

Serinus uzyskał zgodę Krajowej Agencji Zasobów Mineralnych (NAMR) w Rumunii na zmianę zakresu ostatniego niewypełnionego jeszcze zobowiązania do wykonania prac w ramach trzeciego etapu prac poszukiwawczych na koncesji Satu Mare, podała spółka. Ponadto NAMR przedłużyła o 12 miesięcy okres obowiązywania ww. zobowiązania, w związku z zakłóceniami spowodowanymi pandemią koronawirusa.

Mo-Bruk miał 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA oraz 52,8 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41%, 102,3% oraz 121,8%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

MLP Group podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D w liczbie nie większej niż 1,65 mln na podstawie upoważnienia zawartego w statucie spółki (kapitał docelowy) z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka.

Maciej Lucjan Giżyński złożył oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska prezesa zarządu Elektrobudowy w upadłości, podała spółka.

Akcjonariusze NanoGroup zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 2 791 313 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Rada nadzorcza Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) powołała Jarosława Jamkę na stanowisko członka zarządu spółki odpowiedzialnego za nadzór nad procesem inwestycyjnym, z dniem 2 listopada 2020 r., podał Skarbiec Holding.

DataWalk wyemitował 421 tys. akcji zwykłych serii O bez prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej 154,8 zł za sztukę, podała spółka. Łączna wartość objętych akcji wyniosła 65 170 800 zł.

Atal wydał 543 lokale w III kw. br. wobec 174 w analogicznym okresie roku ubiegłego, podała spółka. Najwięcej lokali spółka przekazała w Katowicach i Łodzi. Od stycznia do września 2020 roku deweloper wydał łącznie 1 783 lokale, co oznacza wzrost o 63% wobec I-III kw. 2019 roku.

W związku z korektą nadzwyczajną portfeli indeksów Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, po sesji 14 października br. Allegro zastąpi mBank w indeksie WIG20, podało GPW Benchmark.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here