Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 9 maja 2023 r. Erbud odnotował 13,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Onde odnotowało 4,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.Torpol miał 14,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. br. wobec 20,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Tauron Polska Energia miał 2 229 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA i 988 mln zł zysku netto w I kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

W ogłoszonym przez Grupę Würth wezwaniu na akcje TIM zapisami została objęta liczba akcji uprawniająca do wykonywania co najmniej 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co oznacza spełnienie jednego z warunków wezwania, podała Grupa Würth.

Cyfrowy Polsat oraz jego spółka zależna Polkomtel przekazały dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej spłaty całości kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego, podał Cyfrowy Polsat. Przedpłata w łącznej wysokości 8 843,7 mln zł jest planowana na 16 maja 2023 r. W wyniku dokonania przedpłaty spółka oraz Polkomtel spłacą całość zadłużenia wynikającego z umowy kredytów zawartej we wrześniu 2015 r. i zmienionej późniejszymi umowami.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica przedłoży do oceny radzie nadzorczej spółki wniosek w sprawie podziału zysku za 2022 r., który wyniósł 72,6 mln zł, w następujący sposób: kwotę 54,52 mln zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,95 zł na jedną akcję (ustalając 22 września 2023 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz 19 grudnia 2023 r. jako termin wypłaty) oraz kwotę 18,08 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych, podała spółka.

ZUE rekomenduje, by zysk netto za 2022 r. w wysokości 10,24 mln zł podzielić w następujący sposób: część zysku w kwocie 1,594 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,07 zł na jedną akcję, pozostałą część zysku w kwocie 8,647 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka.

Zarząd Energi zarekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2022 rok w wysokości 49,88 mln zł na podwyższenie kapitału zapasowego, podała spółka.

Göran Eklund złożył rezygnację z funkcji członka zarządu oraz dyrektora finansowego Arctic Paper ze skutkiem na 29 maja 2023 roku, z powodu przejścia na emeryturę, podała spółka. W jego miejsce rada nadzorcza powołała ze skutkiem na 29 maja 2023 roku Katarzynę Wojtkowiak na członka zarządu i dyrektora finansowego spółki. Jednocześnie rada nadzorcza, w związku z upływem 29 maja 2023 roku kadencji zarządu, powołała na nową trzyletnią kadencję zarząd w składzie: prezes Michał Jarczyński, członek zarządu Katarzyna Wojtkowiak, podano również.

W wyniku wezwania ogłoszonego przez Namsen Limited, zawarto dziś transakcje na łącznie 30 248 449 akcji spółki Kernel Holding po 18,5 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. Namsen ogłosił w marcu wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 52 057 219 akcji Kernel Holding, stanowiących 61,95% kapitału zakładowego. Zamiarem wzywającego było osiągnięcie 100% udziału w kapitale Kernela i wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego. Na dzień wezwania Namsen posiadał 31 974 011 akcji Kernela, czyli 38,05% kapitału zakładowego, uprawniających do 41,29% głosów na walnym zgromadzeniu.

Vela Poland nadal celuje w debiut na NewConnect w 2024 roku, poinformował prezes Michał Ćwierzyk. Firma rozważa politykę dywidendową.

Elektrotim nie zamknął procesu przeglądu opcji strategicznych po sprzedaży spółki Procom System, a jako kolejne aktywo przeznaczone do sprzedaży traktuje spółkę zależną Zeus, poinformował prezes Artur Więznowski.

Rynek rękawic jednorazowych jest bliski odbudowania się marży w segmencie dystrybucyjnym, ale w produkcji nie ma jeszcze “odbicia od dna”, poinformował prezes Mercator Medical Wiesław Żyznowski.

Portfel zamówień Grupy Elektrotim przekroczył na obecną chwilę poziom 600 mln zł, w porównaniu do 558 mln zł na koniec 2022 roku, poinformował prezes Artur Więznowski.

Konsorcjum Unibepu i Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego (PBK) zawarło umowę na realizację zadania “Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo”, podał Unibep. Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 44,5 mln zł netto, z czego kwota ok. 22,23 mln zł netto stanowi wynagrodzenie przypadające Unibepowi.

Monnari Trade pracuje nad okazjami do inwestycji, poszerzeniem portfolio marek i rozwojem sprzedaży online oraz rozwojem sieci salonów franczyzowych, a także nad tym, aby działalność była jak najbardziej rentowna, powiedział dyrektor finansowy Monnari Trade Miłosz Kolbuszewski. Prezes Mirosław Misztal dodał, że spółka nie zakłada obecnie wypłaty dywidendy.

Urteste w ramach zakończonej oferty publicznej akcji serii E dokonało przydziału 269 389 sztuk akcji. Całkowita wartość oferty przekroczyła 29,6 mln zł brutto, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie badań klinicznych oraz procesu certyfikacji Panuri (test na raka trzustki) – priorytetowego projektu spółki. Spodziewany debiut Urteste na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpi pod koniec maja.

mPay udostępni swoim klientom otwartą bankowość, uruchomi również ofertę B2B, podała spółka. Nowe wdrożenia umożliwią obsługę usług zapewniających dostęp do informacji o rachunku (AIS – Account Information Service) oraz inicjowanie płatności (PIS – Payment Initiation Service).

Develia rozpoczęła realizację ósmego, ostatniego etapu krakowskiej inwestycji Grzegórzecka 77, w ramach której powstanie 80 mieszkań, podała spółka. Termin zakończenia budowy planowany jest na koniec września 2024 r.

Zarząd ZM Ropczyce zdecydował o zarekomendowaniu wypłaty dywidendy łącznie 2,5 zł na akcję z zysku za 2022 rok. Pozostała część zysku netto za rok 2022, w kwocie 3 041 792,4 zł, przeznaczona ma zostać na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

Modelowa marża rafineryjna Grupy PKN Orlen wyniosła 11,7 USD/b w kwietniu 2023 r. wobec 18 USD/b miesiąc wcześniej i 20,5 USD/b w kwietniu 2022 r., podała spółka. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1 052 euro/t.

Aktualne wyceny polskich spółek znajdują się na poziomie długoterminowej średniej, co naturalnie ogranicza dalsze wzrosty, uważają zarządzający VIG/C-Quadrat TFI. Jednocześnie zwracają uwagę, że z jednej strony obawy o stabilność sektora bankowego oraz recesję podtrzymują popyt na bezpieczne aktywa. Z drugiej strony, poziom 6% na obligacjach długoterminowych jest miejscem, gdzie rynek próbuje krótkoterminowo “łapać” punkt równowagi.

PKP Cargo odnotowało 104,2 mln zł skonsolidowanej straty netto i 359,4 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 1 564 mln zł; zysk EBIT sięgnął 168 mln zł. Masa towarowa: 23,3 mln ton, praca przewozowa: 6.417 mln tkm. Ostateczne dane zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2023, który zostanie opublikowany 26 maja 2023 r.

Oferta Elektrotimu na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110 kV “Krasnosielc”, wraz z linią zasilającą 110 kV została wybrana w przetargu ogłoszonym przez warszawski oddział PGE Dystrybycja, podała spółka. Wartość oferty to 21 770 000 zł netto.

Asbis został dystrybutorem marki Aquara, która oferuje szeroką gamę inteligentnych urządzeń domowych, w tym kontrolery (koncentratory), czujniki drzwi i okien, czujniki ruchu, wtyczki i wiele innych, podała spółka. Umowa obejmie wybrane kraje regionu EMEA, w tym Cypr, Kazachstan, Bułgarię, Chorwację, Bośnię, Grecję, Serbię oraz Ukrainę, Armenię, Azerbejdżan i Gruzję.

Grupa Ambra szacuje, że w wyniku akwizycji w Rumunii jej przychody mogą zwiększyć się o ponad 6 mln euro, a zawarcie umowy ostatecznej może nastąpić po 30 czerwca 2023 r., podała spółka.

Ambra ocenia, że podwyżki cen sprzedaży mogą mieć negatywny wpływ na konsumpcję w najbliższych kwartałach, a skala podwyżek cen może nie być wystarczająca do zachowania w najbliższych kwartałach dotychczasowej rentowności sprzedaży, podała spółka.

R.Power zawarł z Astroenergy New Energy Technology (Singapore) PTE. LTD. umowę na dostawę modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy wynoszącej 58,9 MWp, podała spółka. Moduły przeznaczone są do rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych. Umowa zostanie zrealizowana do kwietnia 2024 r.

Plot Twist – producent “The Last Case of Benedict Fox” – odzyskał wszystkie koszty produkcji zainwestowane w grę, podała spółka. Budżet projektu opiewał na 6 mln zł. Tytuł trafił do sprzedaży 27 kwietnia br. na platformach XboX oraz PC.

Photon Energy Engineering Romania S.R.L. – rumuńska spółka z grupy Photon Energy zajmująca się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych (usługi EPC) – ukończył realizację i przyłączył do sieci elektrownię o mocy 4,73 MWp w pobliżu Aiud i drugą o mocy 4,73 MWp w pobliżu Teiu, obie zlokalizowane w okręgu Alba w Rumunii, podała spółka. Obecnie Photon Energy posiada i eksploatuje na świecie 94 elektrownie o łącznej mocy 113,1 MWp.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner wyniosły 288,25 mln zł w kwietniu br., co oznacza wzrost o 36,36% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Narastająco w styczniu-kwietniu br. przychody grupy wzrosły o 32,19% r/r do 1 124,89 mln zł.

Ambra odnotowała 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2022/2023 r. (kończącego się w czerwcu 2023) wobec 0,51 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Sonka zaktualizowała harmonogram premier gier, z którego wynika m.in., że wersja gry “Farm Tycoon” na konsole Xbox One, Xbox Series S oraz Xbox Series X została już skończona, a submisja planowana jest na maj, podała spółka. Wersja gry na konsole Playstation 4 oraz Playstation 5, według wewnętrznych planów spółki, zostanie wysłana do submisji firmy Sony do końca czerwca.

Minutor Energia, działając jako 100% udziałowiec spółki MTR Farm PV5, dokonał zmiany nazwy tej spółki na MTR Serwis oraz przedmiotu działalności na świadczenie usług specjalistycznych z branży elektrycznej, związanych z utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń w zakładach przemysłowych i wydobywczych, podała spółka.

Wartość netto sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej przez lokale (bez sieci Piwiarnia) działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks wyniosła 14,68 mln zł (wzrost o 15% r/r) i była realizowana przez 73 lokale, podała spółka. Narastająco w okresie styczeń-kwiecień przychody restauracji wzrosły o 20,5% r/r do 58,9 mln zł.

Arctic Paper odnotował 107,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 120,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

CCC odnotowało 89 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. roku obrotowego 2023 (luty-kwiecień 2023) wobec 89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne szacunkowe dane. Skorygowana EBITDA wyniosła odpowiednio: 77 mln zł wobec 121 mln zł rok wcześniej.

Alior Bank zdecydował o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia przez bank emisji obligacji o wartości do 400 mln zł, podał Alior. Rozważany termin emisji obligacji to czerwiec 2023 r.

Zarząd CD Projekt zarekomendował przeznaczenie 99,91 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka. Pozostałą część zysku netto w wysokości 241,16 mln zł zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułIndeks S&P 500 traci w trakcie dzisiejsze sesji. Niepewność przed odczytem inflacji w USA
Następny artykułEBC może nie zakończyć podwyżek stóp procentowych w lipcu, twierdzi członek Rady Prezesów
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.