Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 30 września 2022 r.Enter Air odnotował 31,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 19,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 602,62 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 222,68 mln zł rok wcześniej.

Tarczyński odnotował 48,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 45,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 727,13 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 551,54 mln zł rok wcześniej.

11 bit studios odnotowało 11,31 mln zł zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 9,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 28,02 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 20,94 mln zł rok wcześniej.

Wygasło porozumienie Term Sheet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z Narodowym Bankiem Węgier, Budapest Stock Exchange oraz Towarową Giełdą Energii (TGE) w sprawie planowanego powołania spółki Central Post-trade Solutions, podała Giełda.

W wyniku decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) kapitały własne Getin Holding zmniejszą się o 12,98 mln zł, ale nie będzie to miało wpływu na wyniki, podała spółka.

Akcjonariusze Mercor zdecydowali na walnym zgromadzeniu o o przeznaczeniu 9,86 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2021/2022 (kończący się 31 marca 2022), co oznacza wypłatę 0,63 zł na akcję, podała spółka.

ZUE zawarło z Poznańskie Inwestycje Miejskie umowę na realizację inwestycji w Poznaniu: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. “Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha (Odcinek I)” za 58,7 mln zł netto (72,2 mln zł brutto), podało ZUE.

Konsorcjum firm Kobylarnia (spółka zależna Mirbudu) i Mirbud podpisało z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. “Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 1, Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. “Sianów Wschód”/ – początek obwodnicy m. Sławno /z w. “Bobrowice”/” za 657,94 mln zł brutto, podał Mirbud.

XTB

PCF Group przewiduje, że aktualne projekty w fazie preprodykcyjnej będą bardzo blisko lub nawet mogą przejść do fazy produkcyjnej do końca tego roku, poinformował prezes Sebastian Wojciechowski.

Najważniejsze obszary działalności dla Ekipa Holding – spółki z portfela JR Holding – to aktualnie rozwój oferty FMCG oraz Laniakea Pictures, poinformował współzałożyciel i prezes Ekipa Holding Krzysztof Misiałkiewicz. Laniakea ma 6 projektów fabularnych, z których jeden jest na ukończeniu, a największy projekt ma być gotowy w 2024. Grupa prowadzi również szereg rozmów o współpracy z influencerami, w tym zagranicznymi.

Creotech Instruments podpisał 4-letnią umowę ramową z Komisją Europejską na budowę pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej, podała spółka. Celem projektu jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku.

Oferta Budimexu na budowę budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji wraz z dostawą sprzętu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, podała spółka. Wartość oferty wynosi 367,51 mln zł.

ZUE podpisało umowę o wartości 120,6 mln zł netto z Zarządem Dróg Miasta Krakowa na realizację zadania “Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej miasta Krakowa w latach 2022-2025”, podała spółka.

Mabion nie planuje emisji akcji, ale prowadzi rozmowy na temat ewentualnego finansowania dłużnego, poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk. Jednocześnie spółka podtrzymuje zamiar pozyskania inwestora branżowego.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) udzieliła zgody na zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach subportfela płynnościowego i płynnościowo-inwestycyjnego środkami do kwoty 1,5 mld mld zł, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało przydział mocy regazyfikacyjnych w terminalu LNG w Kłajpedzie, podała spółka. Zapewni to spółce możliwość sprowadzenia poprzez ten terminal ponad 0,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Okres rezerwacji wynosi 10 lat – od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2032 roku.

Unimot zawarł umowę, na mocy której nabędzie nowe cysterny kolejowe o łącznej pojemności ponad 4 tys. m3 przeznaczonych do przewozu benzyn lub oleju napędowego, podała spółka. Wartość umowy to 7,77 mln euro (37,84 mln zł).

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisały umowy ramowe i kontrakty indywidualne na dostawy gazu ziemnego o wartości 23 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w zawartych kontraktach indywidualnych są rynkowe wartości indeksów cen gazu, podały spółki.

Mabion chce do końca tego roku wypracować optymalny harmonogram wprowadzenia MabionCD20 na rynek wraz z weryfikacją tego, jak wygląda NPV tego przedsięwzięcia na kolejne lata, poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk. Spółka uwzględni w nim ograniczenia wynikające z kontraktu z Novavaksem i rozwój nowych usług.

Mabion oczekuje w II półroczu br. wyższych wyników finansowych na wszystkich poziomach w porównaniu do I połowy roku, przy założeniu braku zdarzeń jednorazowych, poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zdecydował o zawieszaniu i wykluczeniu z obrotu akcji Getin Noble Banku, podała giełda. To konsekwencja rozpoczęcia przymusowej restrukturyzacji banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Izostal podpisał z Gaz-Systemem umowę ramową o wartości do 1,8 mld zł na dostawę rur stalowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gaz System, podała spółka. Umowę zawarto na 4 lata.

Stan realizacji rzeczowej “Polimerów Police” – największej inwestycji Grupy Azoty – wynosił we wrześniu ponad 96%, w porównaniu do 90% na koniec kwietnia 2022 r., poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski.

BioMaxima odnotowała 27,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 6,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

British Automotive Holding (BAH) odnotował 7,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2022 r. wobec 3,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sanok Rubber ocenia, że jest mało prawdopodobne, iż zapowiadaną akwizycję poza segmentem motoryzacji uda się uzgodnić jeszcze w 2022 roku, poinformował prezes Piotr Szamburski.

Nakłady inwestycyjne Sanok Rubber wyniosą około 50 mln zł w całym 2022 roku, mimo że na koniec I półrocza sięgnęły 39,7 mln zł, poinformował prezes Piotr Szamburski.

Banki wchodzące w skład Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) nie będą brały aktywnego udziału w restrukturyzacji Getin Noble Banku, zapewnią tylko wsparcie finansowe, poinformował prezes BNP Paribas Bank Polska Przemysław Gdański.

Sanok Rubber zakłada, że wyniki II półrocza 2022 r. będą znacznie słabsze niż w I półroczu, poinformował prezes Piotr Szamburski.

Gi Group odnotowało 35,88 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2022 r. wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Maxcom odnotował 2,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Drago entertainment rozpoczął prace nad grą “Road Diner Simulator” osadzoną w uniwersum “Gas Station Simulator”, podała spółka. Nowością będzie powiązanie obu gier lokalizacją oraz wprowadzenie do rozgrywki wspólnych elementów z “Gas Station” i “Road Diner”.

Wojas odnotował 6,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 19,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medicalgorithmics odnotował 48,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 2,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Compremum odnotowało 13,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pekabex odnotował 14,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta ZUE na roboty budowlane na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Południowe, warta 785,1 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym PKP PLK dotyczącym robót budowlanych na E 30 i E 65 na Śląsku, podała spółka.

Dekpol odnotował 26,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 26,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercator Medical miał 9,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. br. wobec 113,8 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane, które musiały ulec korekcie w związku z akceptacją konieczności utworzenia dodatkowych odpisów na zapasy i należności związane z działalnością na Ukrainie oraz dodatkowo częściowego rozwiązania aktywa z tytułu podatku odroczonego.

Wirtualna Polska – poprzez swoją spółkę zależną Stacja Służew – nabyła większościowy pakiet akcji Audioteki w ramach transakcji, która obejmuje również nabycie warrantów subskrypcyjnych, poinformowała spółka. W wyniku transakcji posiada ona łącznie 59,5% kapitału zakładowego Audioteki. Wartość transakcji sięga 95,3 mln zł.

ZE PAK odnotował 49,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Z perspektywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) szczególne istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności polskiego sektora bankowego jest zaangażowanie w proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku (GNB) największych banków krajowych tworzących System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), podał Urząd.

Mabion powiększy moc wytwórczą w Konstantynowie Łódzkim do do 4 bioreaktorów w 2023 r. z obecnych, zaś w przyszłości planuje rozpoczęcie procesu inwestycyjnego związanego z budową drugiego zakładu w horyzoncie kilku lat, podała spółka.

Mabion odnotował 5,12 mln zł skonsolidowanego jednostkowego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 2,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sanok Rubber odnotował 36,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 13,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję nakładającą na LC Corp B.V. karę pieniężną w wysokości 2,4 mln zł za niedochowanie zobowiązania inwestorskiego, złożonego w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia przez Leszka Czarneckiego i LC Corp akcji Get Bank (obecnie Getin Noble Bank) w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Get Bank oraz 50% jego kapitału zakładowego, podała KNF. Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 2,48 mln zł. Ponadto Komisja wydała decyzję nakładającą na Leszka Czarneckiego karę pieniężną w wysokości 20 mln zł (maksymalnie 21,31 mln zł).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie przeniesiona 3 października do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych, podał BFG. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Administratorem GNB został Paweł Małolepszy. Łączna kwota przeznaczona na ustabilizowanie sytuacji i pokrycie strat GNB banku to 10,34 mld zł.

Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) na podstawie danych o wielkości portfeli kredytów mieszkaniowych z opóźnieniem w spłacie kapitału lub odsetek przekraczającym 90 dni ustaliła wysokość składki Alior Banku na Fundusz na 15,28 mln zł, podał bank. Wysokość składki należnej za III kw. bank oszacował na ok. 38 mln zł, podano także.

PCF Group odnotował 9,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 13,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKO Bank Polski zawarł ze Skarbem Państwa umowę nabycia 14 161 080 akcji PKN Orlen, podał bank.

Synektik złożył istotną ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie na zakup robota do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz dostawę instrumentów chirurgicznych na okres kolejnych 2 lat, podała spółka. Wartość złożonej oferty wynosi 27 151 169,42 zł netto.

(ISBnews)Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


Poprzedni artykułTarczyński miał 48,61 mln zł zysku netto, 76,47 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.
Następny artykułInterwencja Banku Japonii i Banku Anglii to dopiero początek. Dokąd zmierza IV kw. 2022 r?
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here