Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 29 październik 2021 r.Nowa Strategia Grupy mBanku na lata 2021-2025 pt. “Od ikony mobilności, do ikony możliwości” zakłada m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., podał bank. mBank ma ambicję stać się organizacją w pełni neutralną dla klimatu (zakres 3) najpóźniej do 2050 r.

Nowa Strategia Grupy mBanku na lata 2021-2025 pt. “Od ikony mobilności, do ikony możliwości” zakłada m.in. wskaźnik koszty/dochody (C/I) na poziomie ~40% oraz wskaźnik ROE na poziomie powyżej 10% w 2025 r., podał bank. Długoterminowym celem mBanku jest wypłata dywidendy na poziomie 50% zysku netto.Rada nadzorcza Banku Pekao, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, powołała Piotra Zborowskiego w skład zarządu banku bieżącej wspólnej kadencji na funkcję wiceprezesa zarządu banku, ze skutkiem od dnia 5 listopada 2021 r., podało Pekao.

Tomasz Kubiak złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu Banku Pekao, jak również ze składu zarządu banku ze skutkiem na koniec dnia 4 listopada 2021 r., podał bank. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia, podano także.

Ipopema Securities zawarło z ProService Finteco porozumienia, którego przedmiotem jest wspólne zaangażowanie się w rozwój usług depozytowych na rynku kapitałowym w Polsce i zamiar wspólnego utworzenia nowego podmiotu, podała spółka. Ipopema i ProService będą miały po 50% akcji nowej spółki, która będzie świadczyć usług depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Grupa Żywiec podjęła uchwałę w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021, w łącznej kwocie 205 426 740 zł, podała spółka. Kwota zaliczki na akcję wynosi 20 zł, podała spółka.

Sprzedaż kredytów zrealizowana za pośrednictwem Open Finance wyniosła 953 mln zł w III kw. br. wobec 1 737 mln zł rok wcześniej. Kwotę 902 mln zł stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż spadła z 1 609 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Bioton odnotowało 4,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep podpisał umowę o wartości 108,5 mln zł netto na realizację w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. “Soho” przy ulicy Żupniczej w Warszawie, podała spółka. Zamawiającym jest Yawa Sp. z o.o. 4 Sp. k. – spółka należąca do Yareal Polska.

Asseco Poland odnotowało 120,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r., zaś narastająco w I-III kw. br. zysk w tym ujęciu wyniósł 362,1 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Zarząd Genomtec złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

CDRL postanowił przedstawić akcjonariuszom spółki na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 listopada wniosek o wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich w wysokości 2 zł na jedną akcję, podała spółka.

Rainbow Tours zawarło z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT załącznik do ramowej umowy czarteru w sezonie turystycznym Zima 2021/2022, zgodnie z którym wartość usług czarterowych (rejsy potwierdzone, bez uwzględnienia wartości rejsów opcjonalnych) to szacunkowo 109,3 mln zł, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) prowadzi projekt budowy własnego, autorskiego systemu transakcyjnego o roboczej nazwie Warsaw Automated Trading System (WATS) i rozpoczęła przygotowania do jego wdrożenia, poinformowała spółka. Zastąpienie dotychczasowego systemu transakcyjnego UTP jest planowane na I kwartał 2024 r., podano także.

Gobarto rozwiązało wszelkie porozumienia, z których wynikały zobowiązania inwestycyjne związane z planami zagospodarowania, wespół z partnerami, nieruchomości w Krakowie przy ul. Cystersów 22, której spółka jest użytkownikiem wieczystym, podało Gobarto. Spółka sprzedała nieruchomość za 23,45 mln zł netto.

Getin Holding sfinalizował z Banca Transilvania umowę sprzedaży akcji czterech spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia, w tym Idea Banku Rumunia i Idea Leasing Rumunia, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła równowartość w euro kwoty 213 mln RON (tj. ok. 199 mln zł). Uzyskana cena stanowi 0,91 wartości księgowej Grupy Idea Bank Rumunia określonej na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 rok. Transakcja uzyskała zgodę Narodowego Banku Rumunii oraz Rady ds. Konkurencji.

Proglas rozpoczął ofertę publiczną akcji serii D, w której przyjmowanie zapisów w ramach pierwszej transzy ruszy 2 listopada br., natomiast transza CrowdConnect.pl wystartuje 9 listopada br., podała spółka. Akcje oferowane w każdej z transz mają wartość 1 mln zł o równej cenie emisyjnej w wysokości 9 zł. Środki zamierza przeznaczyć na potencjalną akwizycję podmiotu z branży.

Grupa Lotos zakłada, że obecne otoczenie rynkowe, związane przede wszystkim z wysokimi notowaniami gazu ziemnego, utrzyma się co najmniej do połowy 2022 roku, poinformował dyrektor ds. finansowych Łukasz Minuth.

W zasięgu sieci 5G Plusa znajduje się ponad 17 mln mieszkańców Polski z ponad 700 miejscowości, podał Polkomtel.

Gamivo nawiązał współpracę z administratorem jednej z największych w Europie platform cloud gamingowych – Boosteroid i rozpoczyna działalność w segmencie cloud gamingu, podała spółka. Granie w chmurze umożliwia korzystanie z najnowszych gier typu AAA o zaawansowanych ustawieniach graficznych nawet na słabszych komputerach oraz urządzeniach, dodano.

Grupa Lotos zakłada, że średnia produkcja ze złoża Yme przekroczy 5 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boed) w 2022 roku i w konsekwencji łączne wydobycie koncernu wzrośnie w przyszłym roku do 22-23 tys. boed, poinformował szef Biura Relacji Inwestorskich Grupy Lotos Wojciech Zengteler.

Tauron Polska Energia pozyskał z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) kredyt w wysokości 2,8 mld zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne energii elektrycznej w południowej oraz południowo-zachodniej części kraju, podała spółka. Jest to największe w historii banku finansowanie korporacyjne udzielone w Polsce, na cele inne niż rozwój infrastruktury transportowej.

Grupa Lotos nadal zakłada łączny poziom nakładów inwestycyjnych w całym 2021 roku na poziomie ok. 1,4 mld zł, ale nie wyklucza, że część projektów przesunie się na rok 2022, poinformował dyrektor wykonawczy ds. finansowych Łukasz Minuth.

Bank Pekao, który sfinalizował sprzedaż Domu Inwestycyjnego Xelion (DI Xelion) ocenia, że realizacja transakcji będzie miała nieznaczny, pozytywny wpływ na wynik grupy w IV kwartale 2021 roku, podał bank.

Big Cheese Studio ustaliło cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej na 35 zł za sztukę. Oferta obejmuje łącznie 797 264 akcji, z czego 135 000 to akcje nowo emitowane serii B, podała spółka. Wartość oferty wyniesie 27,9 mln zł, a z emisji nowych akcji spółka zamierza pozyskać 4,7 mln zł.

Quercus Agent Transferowy, spółka w 100% zależna od Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) zawarł z Bankiem Pekao przyrzeczoną umowy sprzedaży 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion (DI Xelion) i przeniesienia własności ww. udziałów za cenę 18 578 822,09 zł, podał Quercus TFI.

Games Operators podpisał z firmą Radosław Rowicki umowę dotyczącą stworzenia istotnej części gry “Infection Free Zone”, podała spółka.

Cognor odnotował 106,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Bio Planet w związku z ofertą publiczną maksymalnie 902 tys. akcji, podała spółka.

Grupa Lotos odnotowała 810 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 249,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” odnotowały 25,1 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2021 r. wobec 28,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

OncoArendi odnotowało 1,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty odnotowała 14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka powołują się na wstępne dane.

Grupa Azoty osiągnie zdolność do wypłaty dywidendy na poziomie ponad 40% skonsolidowanego zysku netto po zakończeniu programu inwestycyjnego, określonego w nowej strategii, podała spółka.

Oferta Budimeksu w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł “Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł “Bieruń” (bez węzła) została oceniona najwyżej, podała spółka. Wartość oferty wynosi 397 703 300 zł netto.

Grupa Azoty planuje blisko 2,7 mld zł inwestycji na projekty “zielone” i dekarbonizacyjne do 2030 roku, w ramach projektu “Zielone Azoty”, wynika z przyjętej nowej strategii spółki na lata 2021-2030. Łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 roku ma osiągnąć ok. 300 MW.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

Najważniejsze cele finansowe nowej strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030 to osiągnięcie marży EBITDA na trwałym poziomie powyżej 16% w perspektywie 2030 roku oraz uzyskanie od 2025 roku kluczowego kowenantu grupy – relacji długu netto do EBITDA na poziomie poniżej 3,0, podała spółka.

Scope Fluidics otrzymał 4 mln euro z tytułu pierwszej transzy finansowania, wynikającej z zawartej z EBI umowy finansowania z dnia 7 września 2020 r. W związku z wypłatą transzy A, EBI nabył prawo do wykonania prawa z 40% z 126 576 warrantów subskrypcyjnych serii EBI, które zostały wyemitowane i zaoferowane EBI do bezpłatnego objęcia.

Środki z Transzy A stanowią jedno ze źródeł finansowania dalszych działań w ramach projektu PCR|ONE oraz projektu BacterOMIC, o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 30/2021.

Gaming Factory podjął decyzję o przesunięciu daty premiery gry “Bakery Simulator ” (ustalona wcześniej na 10 listopada) ze względu na konieczność dopracowania jej szczegółów. Intencją współwydawców Gry: Emitenta i Ultimate Games i jej producenta – Live Motion Games – jest ukończenie gry do końca 2021 r.

Bioton odnotowało 4,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep podpisał umowę o wartości 108,5 mln zł netto na realizację w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. “Soho” przy ulicy Żupniczej w Warszawie, podała spółka. Zamawiającym jest Yawa Sp. z o.o. 4 Sp. k. – spółka należąca do Yareal Polska.

Asseco Poland odnotowało 120,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r., zaś narastająco w I-III kw. br. zysk w tym ujęciu wyniósł 362,1 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Zarząd Genomtec złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

CDRL postanowił przedstawić akcjonariuszom spółki na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 listopada wniosek o wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich w wysokości 2 zł na jedną akcję, podała spółka.

Rainbow Tours zawarło z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT załącznik do ramowej umowy czarteru w sezonie turystycznym Zima 2021/2022, zgodnie z którym wartość usług czarterowych (rejsy potwierdzone, bez uwzględnienia wartości rejsów opcjonalnych) to szacunkowo 109,3 mln zł, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) prowadzi projekt budowy własnego, autorskiego systemu transakcyjnego o roboczej nazwie Warsaw Automated Trading System (WATS) i rozpoczęła przygotowania do jego wdrożenia, poinformowała spółka. Zastąpienie dotychczasowego systemu transakcyjnego UTP jest planowane na I kwartał 2024 r., podano także.

Gobarto rozwiązało wszelkie porozumienia, z których wynikały zobowiązania inwestycyjne związane z planami zagospodarowania, wespół z partnerami, nieruchomości w Krakowie przy ul. Cystersów 22, której spółka jest użytkownikiem wieczystym, podało Gobarto. Spółka sprzedała nieruchomość za 23,45 mln zł netto.

Getin Holding sfinalizował z Banca Transilvania umowę sprzedaży akcji czterech spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia, w tym Idea Banku Rumunia i Idea Leasing Rumunia, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła równowartość w euro kwoty 213 mln RON (tj. ok. 199 mln zł). Uzyskana cena stanowi 0,91 wartości księgowej Grupy Idea Bank Rumunia określonej na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 rok. Transakcja uzyskała zgodę Narodowego Banku Rumunii oraz Rady ds. Konkurencji.

Proglas rozpoczął ofertę publiczną akcji serii D, w której przyjmowanie zapisów w ramach pierwszej transzy ruszy 2 listopada br., natomiast transza CrowdConnect.pl wystartuje 9 listopada br., podała spółka. Akcje oferowane w każdej z transz mają wartość 1 mln zł o równej cenie emisyjnej w wysokości 9 zł. Środki zamierza przeznaczyć na potencjalną akwizycję podmiotu z branży.

Grupa Lotos zakłada, że obecne otoczenie rynkowe, związane przede wszystkim z wysokimi notowaniami gazu ziemnego, utrzyma się co najmniej do połowy 2022 roku, poinformował dyrektor ds. finansowych Łukasz Minuth.

W zasięgu sieci 5G Plusa znajduje się ponad 17 mln mieszkańców Polski z ponad 700 miejscowości, podał Polkomtel.

Gamivo nawiązał współpracę z administratorem jednej z największych w Europie platform cloud gamingowych – Boosteroid i rozpoczyna działalność w segmencie cloud gamingu, podała spółka. Granie w chmurze umożliwia korzystanie z najnowszych gier typu AAA o zaawansowanych ustawieniach graficznych nawet na słabszych komputerach oraz urządzeniach, dodano.

Grupa Lotos zakłada, że średnia produkcja ze złoża Yme przekroczy 5 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boed) w 2022 roku i w konsekwencji łączne wydobycie koncernu wzrośnie w przyszłym roku do 22-23 tys. boed, poinformował szef Biura Relacji Inwestorskich Grupy Lotos Wojciech Zengteler.

Tauron Polska Energia pozyskał z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) kredyt w wysokości 2,8 mld zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne energii elektrycznej w południowej oraz południowo-zachodniej części kraju, podała spółka. Jest to największe w historii banku finansowanie korporacyjne udzielone w Polsce, na cele inne niż rozwój infrastruktury transportowej.

Grupa Lotos nadal zakłada łączny poziom nakładów inwestycyjnych w całym 2021 roku na poziomie ok. 1,4 mld zł, ale nie wyklucza, że część projektów przesunie się na rok 2022, poinformował dyrektor wykonawczy ds. finansowych Łukasz Minuth.

Bank Pekao, który sfinalizował sprzedaż Domu Inwestycyjnego Xelion (DI Xelion) ocenia, że realizacja transakcji będzie miała nieznaczny, pozytywny wpływ na wynik grupy w IV kwartale 2021 roku, podał bank.

Big Cheese Studio ustaliło cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej na 35 zł za sztukę. Oferta obejmuje łącznie 797 264 akcji, z czego 135 000 to akcje nowo emitowane serii B, podała spółka. Wartość oferty wyniesie 27,9 mln zł, a z emisji nowych akcji spółka zamierza pozyskać 4,7 mln zł.

Quercus Agent Transferowy, spółka w 100% zależna od Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) zawarł z Bankiem Pekao przyrzeczoną umowy sprzedaży 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion (DI Xelion) i przeniesienia własności ww. udziałów za cenę 18 578 822,09 zł, podał Quercus TFI.

Games Operators podpisał z firmą Radosław Rowicki umowę dotyczącą stworzenia istotnej części gry “Infection Free Zone”, podała spółka.

Cognor odnotował 106,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Bio Planet w związku z ofertą publiczną maksymalnie 902 tys. akcji, podała spółka.

Grupa Lotos odnotowała 810 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 249,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” odnotowały 25,1 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2021 r. wobec 28,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

OncoArendi odnotowało 1,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty odnotowała 14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka powołują się na wstępne dane.

Grupa Azoty osiągnie zdolność do wypłaty dywidendy na poziomie ponad 40% skonsolidowanego zysku netto po zakończeniu programu inwestycyjnego, określonego w nowej strategii, podała spółka.

Oferta Budimeksu w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł “Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł “Bieruń” (bez węzła) została oceniona najwyżej, podała spółka. Wartość oferty wynosi 397 703 300 zł netto.

Grupa Azoty planuje blisko 2,7 mld zł inwestycji na projekty “zielone” i dekarbonizacyjne do 2030 roku, w ramach projektu “Zielone Azoty”, wynika z przyjętej nowej strategii spółki na lata 2021-2030. Łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 roku ma osiągnąć ok. 300 MW.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

Najważniejsze cele finansowe nowej strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030 to osiągnięcie marży EBITDA na trwałym poziomie powyżej 16% w perspektywie 2030 roku oraz uzyskanie od 2025 roku kluczowego kowenantu grupy – relacji długu netto do EBITDA na poziomie poniżej 3,0, podała spółka.

Scope Fluidics otrzymał 4 mln euro z tytułu pierwszej transzy finansowania, wynikającej z zawartej z EBI umowy finansowania z dnia 7 września 2020 r. W związku z wypłatą transzy A, EBI nabył prawo do wykonania prawa z 40% z 126 576 warrantów subskrypcyjnych serii EBI, które zostały wyemitowane i zaoferowane EBI do bezpłatnego objęcia.

Środki z Transzy A stanowią jedno ze źródeł finansowania dalszych działań w ramach projektu PCR|ONE oraz projektu BacterOMIC, o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 30/2021.

(ISBnews)Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here