Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 18 maj 2021 r.Agencja ratingowa Fitch Ratings pozytywnie oceniła strukturę przejęcia przez PKN Orlen Grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i Grupy Lotos, potwierdzoną z Ministerstwem Aktywów Państwowych, podał PKN Orlen. Realizacja transakcji w formie bezgotówkowej daje bardzo duże prawdopodobieństwo podniesienia w przyszłości ratingu nowego, zintegrowanego koncernu.

Przegląd informacji ze spółek

Całkowity stan zaawansowania realizacji inwestycji Polimery Police wynosi blisko 60%, w tym postęp prac budowlanych to 48%, podała Grupa Azoty.

Te artykuły również Cię zainteresują
Atende odnotowało 1,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen zakłada, że moc zainstalowanych odnawialnych źródeł energii w grupie kapitałowej Orlen wzrośnie o kilkadziesiąt MW do końca 2021 roku, w porównaniu do 642 MW obecnie, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek.

Zarząd genXone będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2,14 mln zł, tj. 0,65 zł na jedną akcję z zysku za 2020 rok, podała spółka.

Na obecnym etapie szacunkowy koszt budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na Morzu Bałtyckim to ok. 14 mld zł, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen zawarł z Energą porozumienie określające zasady oraz zakres współpracy przy wykonywaniu umowy inwestycyjnej przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka C, podał koncern. Z 51% udziałów spółki celowej CCGT Ostrołęka, przypadającej PKN Orlen i Enerdze, Energa obejmie 50% plus jeden udział, a PKN Orlen pozostałą część.

Emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) wyniosła 3,87 tys. ton ekwiwalentu CO2 (CO2eq) w 2020 roku, tj. o 49% mniej niż rok wcześniej, głównie dzięki przejściu banku na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, podał bank, powołując się na wyliczenia ekspertów Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

invest

Rada nadzorcza Comarchu pozytywnie oceniła rekomendację zarządu w sprawie przeznaczenia 24,4 mln zł z zysku netto za 2020 r., wynoszącego 80 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 15 czerwca 2021 roku o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

XTPL złożył wniosek patentowy do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), podała spółka. Przedmiotem zgłoszenia patentowego jest opracowana przez spółkę metoda kontroli parametrów geometrycznych kartridża, będącego elementem opracowanego przez XTPL urządzenia drukującego.

Hub.Tech (wcześniej Boruta-Zachem) odnotował 7,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 0,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

SimFabric podpisał 6 nowych umów z GroMar sp. z o.o. z Łodzi dotyczących realizacji usług e-learningowych na potrzeby opracowania e-materiałów z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski, język francuski, fizyka, matematyka i informatyka, podała spółka. Suma wynagrodzenia nie przekroczy 0,9 mln zł brutto, podano także.

Zarząd Ciechu zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia łącznie 158,1 mln zł z zysku netto za 2020 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, tj. wypłaty 3 zł na akcję, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Uniwersytet Morski w Gdyni podpisały list intencyjny o współpracy eksperckiej w celu rozwijania morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, podała spółka. Wspólne działania obejmują badania, analizy, wymianę doświadczeń i utworzenie Centrum Offshore pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Develia rozpoczyna budowę III etapu osiedla Ceglana Park w Katowicach, w którym powstanie w sumie 196 mieszkań, podała spółka.

BTC Studios otrzymał obustronnie podpisaną umowę objęcia 1 997 734 akcji serii K po cenie 3,64 za walor przez Cyber Group Studios na łączna kwotę 7,27 mln zł, podała spółka.

PKN Orlen podpisał list intencyjny z Krajową Spółką Cukrową (KSC) o współpracy w zakresie możliwości zagospodarowania biomasy rolniczej pochodzącej z wytwarzania cukru oraz produktów zbożowych i przetwarzanie jej na wysokomarżowe produkty petrochemiczne, biometan oraz wodór, podał PKN Orlen.

Alumetal nie planuje obecnie rozwoju poprzez akwizycje, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. Spółka spodziewa się kontynuacji optymistycznych trendów w kolejnych kwartałach.

Tauron sprzedał przedsiębiorstwom 1 TWh zielonej energii elektrycznej w 2020 roku w ramach produktu EKO Premium, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu z 2019 r., podała spółka.

Biuro Inwestycji Kapitałowych (Grupa BIK) rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław, podała spółka. Inwestycja dostarczy ok. 22 500 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Tym samym powierzchnia całego kompleksu osiągnie docelową wielkość ok. 47 500 m2. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do końca br.

Tomasz Grabowski dołączył do zarządu Agory. Będzie nadzorował m.in. pion technologii, podała spółka.

Grupa WP liczy na dobre wyniki całego 2021 r. i nadal jest zainteresowana przejęciami – także w sektorze mediowym, poinformował prezes Jacek Świderski.

Sunday Energy planuje wejście na rynki Litwy, Łotwy i Estonii, a także m.in. na rynki państw sąsiadujących z Węgrami, gdzie spółka jest już obecna, poinformował ISBnews prezes Michał Sochacki. W tym roku sprzedaż zagraniczna może przekroczyć 10% udziału w przychodach.

Serinus Energy planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 11,5 mld USD w całym 2021 roku, poinformował CEO Jeffrey Auld.

Serinus Energy odnotował 1,01 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,76 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sunday Energy chce zbudować portfel farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej do 100 MW w ciągu dwóch lat, poinformował ISBnews prezes Michał Sochacki.

Sunday Energy zakłada, że w ciągu najbliższych tygodni złoży dokument ofertowy związany z wejściem na rynek NewConnect, a debiut może nastąpić w III kw. br., poinformował ISBnews prezes Michał Sochacki.

Sunday Energy spodziewa się dalszego dynamicznego rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) i przynajmniej dwukrotnie wyższych r/r przychodów w 2021 r., poinformował ISBnews prezes Michał Sochacki.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała list intencyjny z Politechniką Gdańską, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Duńskim Technicznym Uniwersytetem (Danmarks Tekniske Universitet), podała spółka. Nawiązana współpraca obejmie m.in. wspólne działania badawcze i dydaktyczne w zakresie morskiej energetyki.

Focus Hotels – spółka zależna GK Immobile – liczy na znacząca poprawę wyników w 2021 r. i jeszcze w tym roku planuje powiększyć sieć o kolejny hotel w Bydgoszczy, a w I kw. 2022 r. o kolejne dwa: w Warszawie i w Stargardzie, poinformował ISBnews wiceprezes Łukasz Płoszyński.

ML System podpisał umowę z Kia Polska na dostarczenie rozwiązań fotowoltaicznych do salonów samochodowych partnera, podała spółka. W zależności od konstrukcji i powierzchni stacji dealerskiej, część obiektów będzie miała zamontowane moduły fotowoltaiczne na dachu, a część na ziemi. Przy każdym salonie samochodowym stanie również nowoczesny carport
z modułami fotowoltaicznymi o mocy 5 kW, czyli zadaszona wiata na dwa samochody.

Legimi miało 10,7 mln zł przychodów (+71% r/r), 1,7 mln zł EBITDA i ponad 1 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r., podała spółka.

ML System podpisał listy intencyjne z firmami Diagnostyka i ALAB Laboratoria dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia Covid Detector w laboratoryjnej diagnostyce profesjonalnej, podała spółka.

Rada nadzorcza Kredyt Inkaso powołała Iwonę Słomską w skład zarządu powierzając jej funkcję wiceprezesa na okres wspólnej trzyletniej kadencji obejmującej lata 2019-2021, podała spółka.

PDC Industrial Center 141, spółka celowa Marvipol Logistics (spółki zależnej Marvipol Development) i PG Dutch Holding I B.V., zawarła z Follonica przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Tyńcu Małym (dolnośląskie), na których spółka celowa realizuje projekt logistyczno-magazynowy, za 18,3 mln euro netto, podał Marvipol.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek podpisał umowę objęcia akcji pomiędzy spółką a inwestorem, wskazanym przez Ipopema Securities, podał Biomed. Na mocy umowy inwestor objął 1 734 798 akcji nowej emisji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,1 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 12,33 zł za każdą akcję nowej emisji. Łączna cena emisyjna za akcje nowej emisji objęte ofertą objęcia akcji nowej emisji wynosi 21 390 059,34 zł.

DataWalk miał 3,47 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (+175% r/r) i 4,6 mln zł straty netto (zwiększenie straty o ok. 33% r/r) w I kw. 2021 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Grupa WP odnotowała 26,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 6,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Auto Partner odnotował 37,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 12,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Advanced Graphene Products (AGP) zamierza rozpocząć pilotażową produkcję grafenu, która przyniesie 11-14 mln zł przychodów rocznie i pozwoli na osiągnięcie rentowności w 2022, poinformował ISBnews prezes Marek Gałązka.

Zarząd PlayWay zwrócił się do zwyczajnego walnego zgromadzenia o podział zysku netto za 2020 r., w wysokości 84,09 mln zł w ten sposób, aby kwotę 84,08 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 12,74 zł dywidendy na jedną akcję, zaś 9,9 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka.

Akcjonariusze The Dust podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 30 000 zł poprzez emisję do 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o jednostkowej wartości nominalnej 0,1 zł, z wyłączeniem prawa poboru.

Grupa Przemysłowa PJP Makrum chce dynamicznie się rozwijać poprzez rozszerzanie wewnętrznej struktury, jak i kolejne akwizycje, podała spółka.

Rada nadzorcza Alior Banku zdecydowała o powołaniu Radomira Gibały (z dniem 14 czerwca 2021 r.) i Jacka Polańczyka (z dniem 17 maja 2021 r.) na stanowiska wiceprezesów zarządu w ramach trzyletniej V kadencji wspólnej, która rozpoczęła się 30 czerwca 2020 r., podał bank.

Firma Oponiarska Dębica otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy (US) w zakresie wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2016 oraz 2017, podała spółka. Przyjęcie wniosków US skutkowałoby obowiązkiem zapłaty łącznie 15,5 mln zł z odsetkami.

Grupa Przemysłowa PJP Makrum zanotowała 0,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W kolejnych okresach Grupa oczekuje dynamicznego wzrostu przychodów m.in. w segmencie systemów przeładunkowych.

Airway Medix odnotował 0,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 6,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 4,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here