Naga MarketsDataWalkW dniu 28 lutego 2019 r. odbędzie się pierwsze notowanie spółki DATAWALK S.A. 
DATAWALK S.A. będzie 464. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 2. debiutem na tym rynku w 2019 roku i 66. spółką, która przejdzie z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy. Uroczystość pierwszego notowania rozpocznie się o godz. 9:00 w Sali Notowań GPW.


Informacje podstawowe

nazwa spółki DATAWALK S.A.
spółka na rynku regulowanym 464
debiut w 2019 r. 2

(66 przejście z NewConnect)

rynek (podstawowy/równoległy) podstawowy
sektor oprogramowanie
spółka w sektorze 17
inne rynki notowań spółka notowana na NewConnect
miejsce siedziby Wrocław
przedmiot działalności rozwój i oferowanie autorskiego, specjalistycznego oprogramowania analitycznego, służącego do zaawansowanych analiz i odkrywania relacji pomiędzy danymi
kurs odniesienia równy kursowi zamknięcia na NewConnect z ostatniego dnia notowań tj. z dnia
27 lutego 2019 r.
Oferta publiczna T/N T
wartość oferty publicznej * 10.066.056 zł
wartość spółki **
(dotyczy akcji zarejestrowanych)
91.828.475 zł
wartość instrumentów wprowadzanych** (bez PDA) 73.739.725 zł
% free float
(w dopuszczanych akcjach zarejestrowanych)
59,9%
wartość ww. free float ** 44.166.740 zł
Oferujący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Animator Santander Biuro Maklerskie

* na podstawie ceny akcji w ofercie publicznej wynoszącej: 22,00 zł
** na podstawie średniego kursu na NewConnect za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wynoszącego: 24,95 zł

Emitent/ Przedmiot działalności
Spółka (pierwotnie działająca pod nazwą firmy: PILAB S.A.) została założona aktem notarialnym
z dnia 18 października 2011 roku. Rejestracja Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS miała miejsce w dniu 15 grudnia 2011 roku. W dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy firmy z PILAB S.A. na DATAWALK S.A.
Zmiana nazwy firmy Emitenta została zarejestrowana w dniu 21 sierpnia 2018 roku.
Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do DataWalk Inc. (spółka prawa amerykańskiego z siedzibą statutową w Wilmington w stanie Delaware) w której jest jedynym udziałowcem.
Podstawowym  produktem Grupy jest autorskie oprogramowanie stanowiące zintegrowaną platformę (DataWalk) służącą analizie sieci powiązań – oferowaną, jako gotowy do wykorzystania produkt. Platforma DataWalk pozwala na szybkie łączenie różnorodnych danych pochodzących z różnych, niezwiązanych ze sobą źródeł, stworzonych i gromadzonych w różnych formatach. Platforma posiada również funkcjonalność przetwarzania danych niepełnych oraz tzw. brudnych. DataWalk jest dostarczana wraz z gotowymi do użycia narzędziami służącymi prezentacji wyników analiz, wieloma regułami eksperckimi i systemem do przechowywania danych. Platforma DataWalk jest rozwijana w dwóch kierunkach zastosowań: w sektorze ubezpieczeniowym oraz w sektorze rządowym, w szczególności tzw. śledczym – w których to sektorach znajdują zastosowanie podobne funkcjonalności platformy. Grupa działa w celu stworzenia i wdrożenia modelu biznesowego dostawcy produktów kierowanych na rynki globalne. W ramach wypracowywanego modelu biznesowego Grupa planuje sprzedaż gotowych do wykorzystania rozwiązań, wymagających jedynie konfiguracji dostępnych funkcjonalności na potrzeby konkretnego odbiorcy.
Grupa pozyskała i na bieżąco obsługuje na poziomie wdrożeniowym kluczowych klientów w Polsce, tj. TUiR Warta S.A. i Ministerstwo Finansów RP oraz w Turcji tj. HDI Sigorta A.S. (Grupa Talanx).
W Stanach Zjednoczonych Grupa przetestowała platformę DataWalk z klientem pilotażowym oraz zawarła dwa memoranda na komercyjne wdrożenie platformy z podmiotami sektora publicznego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 368.050 zł i dzieli się na 3.680.500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

 • 725.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu,
 • 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 • 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 • 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 • 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 • 321.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 • 207.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
 • 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
 • 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 • 355.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Akcje serii M (publiczna oferta) – wprowadzane do obrotu PDA
Liczba akcji w ofercie: do 1.350.000
Cena akcji: 22,00 zł
Liczba objętych akcji: 457.548, w tym:
57.548 w Transzy Detalicznej (przez 98 podmiotów),
400.000 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (przez 12 podmiotów)
Data przydziału: 5 lutego 2019 r.
Wartość oferty: 10.066.056 zł
Liczba akcjonariuszy, którym przydzielono oferowane akcje: 110

W przekazanej w formie raportu bieżącego informacji Zarząd Spółki oświadczył, że pomimo braku pozyskania maksymalnej kwoty wynikającej z warunków oferty, zamierza konsekwentnie realizować strategię rozwoju  Grupy i nie widzi podstaw do zmiany przeznaczenia środków pozyskanych z emisji, ani zmiany strategii, przy czym Emitent nie wyklucza, że terminy przyjęte na realizację poszczególnych celów emisyjnych mogą ulec wydłużeniu.
Jedocześnie Zarząd Spółki oświadczył, że w okresie kolejnych dwunastu miesięcy nie występuje niedobór kapitału obrotowego w scenariuszach, w których Emitent realizuje tylko część z inicjalnie zaplanowanych inwestycji w Grupie w 2019 roku. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zdecydował o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa, skali rozwoju i odsunięcie w czasie  części z inwestycji na okres 2020 roku, wskazując jednocześnie planowane obszary rozwoju i kwoty środków finansowych pochodzących z emisji wydatkowanych na poszczególne cele.
W związku z powyższym, środki z emisji zostaną przeznaczone na: (i) działalność w USA – do 3,9 mln zł,  (ii) rozwój platformy analitycznej DataWalk – do 1,95 mln zł, (iii) ochronę wartości intelektualnych – do 0,35 mln zł, (iv) działalność operacyjną DataWalk S.A. – do 3,80 mln zł.
Zarząd Spółki decydując o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa, skali rozwoju i przesunięcia części z inwestycji na rok 2020 nie przewiduje niedoboru kapitału w okresie kolejnych dwunastu miesięcy. W celu realizacji strategii Grupy w dłuższym horyzoncie i zaspokojenia potrzeb kapitałowych Emitent będzie dążył do pozyskania dodatkowych środków pieniężnych poprzez kolejną – publiczną lub prywatną – emisję akcji, lub za pomocą̨ innych instrumentów finansowych.

Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym):

 • 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 • 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 • 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 • 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 • 321.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 • 207.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
 • 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
 • 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 • 355.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz
 • 457.548 PDA serii M.

Instrumenty finansowe Spółki (początkowo PDA serii C oraz akcje serii B i C) zostały wprowadzone do obrotu na NewConnect w lipcu 2012 roku. Akcje serii D są przedmiotem obrotu na NewConnect od grudnia 2012 roku,  akcje serii E od czerwca 2013 roku, akcje serii F od sierpnia 2014 r, akcje serii G od czerwca 2015 r, akcje serii I od sierpnia 2015 r, akcje serii J od listopada 2015 r, 71.500 akcji serii H i wszystkie akcje serii L od kwietnia 2018 roku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here