Naga MarketsGiełda Praw Majątkowych Vindexus (GPM Vindexus) odnotowała 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GPM Vindexus podsumowuje pierwszy kwartał roku

Zysk operacyjny wyniósł 1,9 mln zł wobec 4,56 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,02 mln zł wobec 4, 68 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody z działalności podstawowej sięgnęły 10,02 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 10,26 mln zł rok wcześniej. W tym  przychody z wierzytelności nabytych wyniosły 7,97 mln zł wobec 9,16 mln zł rok wcześniej.

Wpływy gotówkowe z wierzytelności nabytych sięgnęły 26,7 mln zł były wyższe o 4,4 mln zł w stosunku do okresu porównawczego, co daje wzrost o ok. 20%, podano także.

“Mimo wzrostu wpłat gotówkowych uzyskaliśmy znacząco niższy zysk netto w porównaniu do roku ubiegłego. Czynniki determinujące zmniejszenie się zysku netto w pierwszym kwartale br. wynikają ze zmniejszenia przychodów z wierzytelności nabytych o ok.1,1 mln zł, wzrostu kosztów działalności podstawowej o ok. 1,4 mln zł oraz wzrostu kosztów finansowych o 0,3 mln zł. Na skutek dużych zakupów w 2019 r. zwiększyliśmy znacząco wolumen obsługiwanych spraw, co przełożyło się na wzrost wpłat. Natomiast na długo pracujących pakietach odnotowaliśmy spadek wpłat, szczególnie w miesiącu marcu b.r. oraz w miesiącach następnych do dnia publikacji raportu. Przychód z wierzytelności skalkulowany przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej wynosi ok. 8 mln zł i jest niższy o ok.13% w stosunku do przychodu w pierwszym kwartale 2019r. Z uwagi na pandemię wywołaną wirusem Covid 19 oraz zmniejszające się wpływy podjęliśmy decyzję o aktualizacji portfela wierzytelności z uwagi na oczekiwane straty kredytowe zgodnie z MSSF 9. Odnotowaliśmy utratę wartości portfela z ujemnym skutkiem odniesionym w przychody z wierzytelności” – czytamy w raporcie.

Koszty działalności podstawowej wyniosły 6,1 mln zł  i były wyższe o ok. 31% w skali roku. Spółka podała, że w I kw. nastąpił wzrost kosztów finansowych o 0,3 mln zł,tj. ok. 27%. Wzrost kosztów finansowych wynika ze wzrostu kosztu obsługi długu.

“Po raz pierwszy odnotowaliśmy podatek, który zwiększył zysk brutto do 0,7 mln zł zysku netto. Podatek wykazany w rachunku zysków i strat jest sumą podatku bieżącego i podatku odroczonego, który zostanie zapłacony w przyszłości. Nadwyżka podatku odroczonego nad bieżącym zwiększyła zysk. Nastąpił wzrost ujemnej różnicy przejściowej pomiędzy wartością podatkową a wartością wierzytelności w zamortyzowanym koszcie, która zmniejszyła się znacząco z uwagi na aktualizację wartości portfela” – czytamy także.

Na koniec pierwszego kwartału 2020r. stan środków pieniężnych zwiększył się w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego o 11,2 mln zł, a łączne środki pieniężne Grupy wyniosły 18,2 mln. zł.

invest

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,81 mln zł wobec 3,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here