Naga MarketsGobarto odnotowało 17,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 7,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gobarto odnotowało 17,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r.

Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej w II kw. br. wyniosła 0,74 mln zł wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk netto z działalności zaniechanej sięgnął odpowiednio 18,01 mln zł wobec 6,68 mln zł rok wcześniej.

“W dniu 29 czerwca 2020 roku jednostka dominująca Gobarto S.A. zbyła akcje spółki Zakłady Mięsne Silesia S.A., która wraz ze swoimi spółkami zależnymi: Silesia Pet Foods Sp. z o.o., Silesia Logistics Sp. z o.o. w likwidacji tworzyła segment przetwórstwo. […] Grupa ujęła w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji Działalność zaniechana, przychody i koszty z działalności zaniechanej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 29 czerwca 2020r.” – czytamy w raporcie.

Strata operacyjna w II kw. 2020 r. wyniosła 4,72 mln zł wobec 2,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 418,28 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 388,25 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 23,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 084,47 mln zł w porównaniu z 889,17 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej w I poł. br. wyniósł 5,41 mln zł wobec 6,54 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk netto z działalności zaniechanej sięgnął odpowiednio 18,01 mln zł wobec 6,68 mln zł rok wcześniej.

“W pierwszym półroczu 2020 roku GK Gobarto wypracowała ponad 28 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Skonsolidowany zysk netto wzrósł aż o 77,1% i osiągnął wartość 23,42 mln zł przy przychodach wynoszących 1,08 mld zł. W raportowanym okresie pandemia koronawirusa nie miała znaczącego wpływu na wyniki finansowe grupy” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 11,61 mln zł wobec 9,35 mln zł straty rok wcześniej.

“Realizujemy strategię polegającą na umocnieniu naszej pozycji na rynku mięsa wieprzowego w Polsce. Obecnie wszelkie procesy biznesowe w Grupie realizowane są bez zakłóceń. Dotyczy to zarówno produkcji, jak i łańcucha dostaw. Niemniej mamy świadomość możliwego wpływu COVID-19 w krótkiej lub średniej perspektywie czasu na naszą działalność. Liczymy się z ewentualnymi stratami, m.in. w segmencie Trzoda chlewna, wynikającymi z niskich cen żywca wieprzowego oraz pogorszenia się płynności finansowej przez naszych kontrahentów” – powiedział prezes Gobarto Marcin Śliwiński, cytowany w komunikacie.

W pierwszych trzech miesiącach br. ceny żywca wieprzowego w Polsce kształtowały się na znacznie wyższym poziomie niż rok wcześniej, jednak od kwietnia zaczęły istotnie spadać, co skutkowało pogorszeniem opłacalności produkcji trzody chlewnej, a tym samym negatywnie wpłynęło na wyniki segmentu Trzoda chlewna, który jest istotną częścią działalności Grupy Gobarto, podkreślono w komunikacie.

“W maju średnia cena wyniosła 5,20 zł/kg i była o prawie 20% niższa niż w marcu. Z kolei w czerwcu wzrosła do poziomu 5,52 zł/kg, osiągając wartość o 5% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Odczuwalny w branży spadek popytu na wieprzowinę to efekt kryzysu gospodarczego w całej Unii Europejskiej spowodowanego pandemią koronawirusa. Niepewność na rynku pracy oraz ograniczona działalność segmentu HoReCa, wynikająca z obostrzeń sanitarnych, utrudniają wielu producentom funkcjonowanie i dalszy rozwój” – czytamy dalej.

“Obszarem działalności, który miał największy, pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Mimo utrzymujących się od początku roku wysokich cen żywca wieprzowego (za wyjątkiem kwietnia), jego przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 10,15% i wyniosły 971,53 mln zł. Zysk segmentu osiągnął wartość 9,94 mln zł, natomiast EBITDA 19,77 mln zł. Istotny wzrost przychodów osiągnięto również w segmencie Trzoda chlewna – r/r o 183,58% do wartości 233,05 mln zł przy zysku EBITDA wypracowanym w kwocie 4,21 mln zł” – napisano też w materiale.

Gobarto to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 391,6 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here