Naga MarketsGetin Noble Bank miał 11,19 mln zł zysku netto, 48,75 mld zł aktywów w III kw.Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) – Getin Noble Bank (GNB) odnotował 11,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 69,77 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

“W ujęciu kwartalnym za III kwartał 2021 roku grupa odnotowała dodatni wynik finansowy – poziom zysku netto zrealizowanego w tym okresie wyniósł 11,2 mln zł i był to drugi z kolei kwartał zakończony dodatnim wynikiem finansowym (zysk netto za II kwartał 2021 roku wyniósł 3,5 mln zł). W relacji do wyniku zrealizowanego za II kwartał 2021 roku nastąpiła poprawa w zakresie kosztów ryzyka, przy jednoczesnym sukcesywnym obniżaniu poziomu ponoszonych kosztów działania” – czytamy w raporcie.Bank wskazał, że osiągnięty zysk jest także efektem skutecznej realizacji działań zmierzających do odbudowy aktywności biznesowej w strategicznych segmentach rynku.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 220,78 mln zł wobec 255,25 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 21,64 mln zł wobec 14,66 mln zł rok wcześniej.

Wynik z odpisów aktualizujących wyniósł 53,72 mln zł w III kw. wobec 125,12 mln zł rok wcześniej.

Koszty działania wyniosły 176,23 mln zł w III kw. wobec 193,79 mln zł rok wcześniej.

Bank podał, że dzięki skutecznym działaniom optymalizacyjnym w III kw. koszty działalności (bez składek na BFG) były niższe
w ujęciu kwartalnym o 4,7%, tj. 8,1 mln zł i wyniosły 163,5 mln zł.

Koszt ryzyka kredytowego spadł do poziomu 0,9% (-0,1 pkt proc. kw/kw). W tym samym okresie poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami kształtował się na stabilnym poziomie 61%.

Bank podał, że dzięki zrealizowanym w ostatnim czasie transakcjom sprzedaży NPL oraz dużej dynamice przyrostu portfela wierzytelności leasingowych bank odnotował w minionych kwartałach stabilizację wskaźnika kredytów nieregularnych na poziomie ok. 19%.

“Dzięki środowisku niskich stóp procentowych bank kontynuował działania związane z dalszym obniżaniem kosztu finansowania. W III kwartale koszt odsetkowy bazy depozytowej wynosił 0,49%, co oznacza spadek o 41 pbw ujęciu rocznym. Umożliwiło to obniżenie łącznych kosztów odsetkowych o 43,9 mln zł, tj. o 36% r/r. Optymalizacja kosztu finansowania pozostaje nadal istotnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na dalszą poprawę wyników banku” – czytamy w komunikacie.

Na 30 września 2021 roku wartość portfela kredytów hipotecznych w CHF wynosiła 8,4 mld zł, co oznacza spadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 603 mln zł.

“Do końca III kwartału 2021 roku zapadło łącznie 199 prawomocnych wyroków sądowych, dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych, z czego w ponad 70% przypadków (uwzględniając umorzenia) były one korzystne dla banku” – czytamy także.

Aktywa razem banku wyniosły 48,75 mld zł na koniec III kw. 2021 r. wobec 49,93 mld zł na koniec 2020 r.

“Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 9 miesiącach 2021 roku wyniosła 6 mld zł i była wyższa od wolumenu sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost sprzedaży o 42,8%). Największy udział w sprzedaży miał wykup wierzytelności leasingowych (56,5% całkowitej sprzedaży kredytowej). Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 21,7% łącznej sprzedaży kredytowej banku, a kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) – łącznie 21,8% łącznej sprzedaży kredytowej banku” – czytamy w raporcie.

W samym III kw. wartość sprzedaży kredytowej (wraz z wykupem wierzytelności leasingowych) osiągnęła poziom 2 mld zł (+52,1% r/r).

W minionym kwartale 57% kredytów gotówkowych sprzedano w kanałach zdalnych, co oznacza wzrost o 15 pkt proc. względem I kwartału br. Szczególnie widoczny pozostaje wzrost znaczenia bankowości elektronicznej w procesie sprzedaży tej kategorii kredytów. W III kwartale osiągnął on poziom 46% sprzedaży ogółem. Istotny wzrost znaczenia kanałów zdalnych bank odnotował również w sprzedaży limitów w ROR (77%) oraz kart kredytowych (87%), zaznaczono.

W I-III kw. 2021 r. bank miał 73,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 426,33 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 61,74 mln zł wobec 427,26 mln zł straty rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 7,1% na koniec września br, wobec 8,6% rok wcześniej. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł odpowiednio: 6,2% i 7,4%.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 49,93 mld zł na koniec 2020 r.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here