Naga MarketsW ciągu ostatnich dni polskim rynkiem finansowym a w szczególności spekulantami i inwestorami na rynkach lewarowanych wstrząsnęła informacja dotycząca próby ograniczenia lewara z 1:100 (obecnie) do 1:25.


W związku z powyższym Rafał Zaorski, Prezes Fundacji Trading Jam wystosował specjalne pismo do Pana Piotra Nowaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstiwe Finansów dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. W piśmie czytamy:

Te artykuły również Cię zainteresują
Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się do Pana Ministra jako niezależna społeczność zrzeszająca ponad 12 000 inwestorów indywidualnych skupionych wokół rynku kapitałowego.

Jako fundacja stawiamy sobie za cel wzajemną edukację, pomoc i ochronę interesów członków naszej społeczności, a także osób zamierzających rozpocząć samodzielną działalność inwestycyjną na rynkach finansowych.

Dodatkowo naszą misją jest przeciwdziałanie nadużyciom na rynku finansowym związanym z:

– nieuczciwymi firmami para-maklerskimi tzw „łowcami frajerów”
– nieuczciwymi pośrednikami rynku OTC/FOREX
– piramidami finansowymi
– firmami para-szkoleniowymi
– oszustwami na rynku kapitałowym

Przez ponad 2 lata udowodniliśmy, że czynimy skuteczne starania ku ochronie interesów inwestorów w sporach z firmami inwestycyjnymi świadczącymi usługi maklerskie na rzecz klientów detalicznych (brokerami forex) oraz nieuczciwymi firmami para-maklerskimi. W tym zakresie współpracujemy z Komisją Nadzoru Finansowego, poszczególnymi jednostkami prokuratury oraz mediami.

Ze względu na skierowanie do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianę ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o włączenie naszej fundacji w proces konsultacji społecznych oraz o spotkanie celem omówienia planowanych przez Ministerstwo zmian.

Choć celem projektowanej przez Ministerstwo zmiany w zakresie obniżenia maksymalnej dźwigni finansowej na rynku nieregulowanym jest podwyższenie poziomu ochrony inwestora indywidualnego jako społeczność jesteśmy głęboko zaniepokojeni kształtem proponowanych zmian.

Przede wszystkim pragniemy zwrócić uwagę iż obecnie dostępna dźwignia finansowa 1:100 umożliwia wielu inwestorom realizację szeregu strategii inwestycyjnych oraz efektywnych metod zarządzania kapitałem, co okaże się niemożliwe po wejściu w życie planowanych przez Ministerstwo zmian. W tym kontekście wskazujemy iż obniżenie dźwigni finansowej do poziomu 1:25 spowoduje konieczność wnoszenia przez inwestora znacznie wyższego depozytu aby utrzymać dotychczasowy sposób inwestowania.

Jest to o tyle niekorzystne z punktu widzenia inwestora indywidualnego, iż funkcjonujący na polskim rynku system rekompensat przewiduje jedynie gwarancje depozytu do wysokości 20 100 EUR, czyli na znacznie niższym poziomie niż na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie ten poziom wynosi 50 000 funtów. Zdecydowanie odróżnia to poziom ochrony inwestora w stosunku do deponenta lokaty bankowej (gwarancja do 100 000 EUR). Narazi to inwestorów indywidualnych na nieporównywalnie wyższe ryzyko utraty zainwestowanych środków w przypadku niewypłacalności ze strony firmy inwestycyjnej (brokera).

Istnieje obawa, iż w celu obejścia planowanych przepisów klienci detaliczni będą występowali do firm inwestycyjnych z wnioskami o uznanie ich za klientów profesjonalnych, albowiem planowane obniżenie dźwigni finansowej ma odnieść skutek wyłącznie w stosunku do klientów detalicznych. Należy przy tym nadmienić iż przewidziany w przepisach prawa poziom ochrony inwestora profesjonalnego jest znacznie niższy od poziomu ochrony inwestora detalicznego. Powyższe doprowadzi do pozbawienia inwestorów indywidualnych szeregu praw i gwarancji w przypadku zaistnienia sporu z firmą inwestycyjną (brokerem). Ergo, spowoduje odwrotny efekt od zamierzonego przez Ministerstwo.

Uważamy, że na skutek wprowadzenia planowanej zmiany większość inwestorów posiadających rachunki w polskich domach maklerskich dokona ich migracji do zagranicznych brokerów oferujących elastyczne warunki handlu w tym brak ograniczenia maksymalnej dźwigni. Spowoduje to jeszcze dalej idące pogorszenie ich sytuacji, albowiem firmy te pozostają poza wszelką jurysdykcją ze strony polskich organów nadzoru, organów ochrony klienta, prokuratury i szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. De facto może dojść do sytuacji że polski klient zostanie pozbawiony wszelkiej ochrony w przypadku sporu z firma inwestycyjną (brokerem). Ponadto gdy Polski Klient padnie ofiarą celowego nadużycia lub przestępstwa ze strony osób organizujących obrót instrumentami finansowymi zagranicą jego szanse na odzyskanie wyłudzonych środków staną się iluzoryczne.

Klienci zagranicą nie mają tak obszernej jak w Polsce informacji o parametrach handlu u poszczególnych brokerów (zyski, straty, czasy realizacji zleceń, poślizgi, punkty swapowe, które wymagane są wytycznymi KNF). Dzięki temu każdy inwestor może w maksymalnie świadomy sposób dokonać wyboru oferty.

Również fundacja jako podmiot występujący w interesie klienta w przypadku sporu z brokerem zagranicznym będzie miała ograniczone pole do interwencji na rzecz poszkodowanego inwestora naszej społeczności.

Wysoce prawdopodobnym jest iż dotychczasowi inwestorzy rynku forex i OTC zdecydują się na przeniesienie operacji poza instrumenty finansowe i/lub podmioty w jakikolwiek sposób regulowane i nadzorowane – nie tylko przez KNF ale i inne organy nadzorcze, np. giełdy kryptowalut, inwestycje alternatywne, piramidy finansowe, inwestycje typu „hyip” itp.

Z drugiej strony jesteśmy przekonani iż migracja polskich klientów do zagranicznych firm inwestycyjnych spowoduje znaczne uszczuplenie wpływów budżetowych z tytułu podatku od zysków kapitałowych. Należy przy tym pamiętać iż podmioty zagraniczne nie mają obowiązku sporządzania ani udostępniania deklaracji podatkowej pit-8c ani współpracy z polskimi organami skarbowymi.

Ostatecznie pragniemy podkreślić iż planowana zmiana może doprowadzić do zachwiania zasad równej konkurencji pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami inwestycyjnymi skutkującej ograniczeniem rodzimej oferty inwestycyjnej dla polskich „traderów”.

Fundacja jest zainteresowana współpracą z Ministerstwem na polu ochrony interesów inwestorów indywidualnych. Jako bezpośredni adresaci planowanej nowelizacji jesteśmy gotowi przedstawić Panu Ministrowi propozycje zmian w ustawie wypracowane przez środowisko polskich „traderów” i społeczność Trading Jam Session.

Z wyrazami szacunku

Rafał Zaorski
Fundacja Trading Jam SessionConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here