Formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu

Poniżej zaprezentowano zestawienie najpopularniejszych formacji kontynuacji lub odwrócenia trendu. Każda z nich została opisana tabelarycznie, przedstawiono teorię identyfikacji oraz praktyczne wykorzystanie na rynku.

Formacja BAZA

Przydatność: podjęcie decyzji kupna
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen: regularny, raczej niski
Częstość występowania: średnia
Ruch cen po wybiciu: duży
Sygnał kupna: wybicie ponad górne ograniczenie formacji

Teoria

baza_teoria
Podczas kształtowania się formacji bazy kurs porusza się w bardzo wąskim zakresie cen przy dość regularnym niskim wolumenie obrotów. Im dłużej kształtuje się baza, tym większy powinien być ruch cen po wybiciu. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górne ograniczenie formacji (W). Podczas wybicia powinien nastąpić znaczny wzrost wolumenu obrotów.

Taktyka gry

baza_taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

 • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup akcje na korekcie po wybiciu
 • jeśli nastąpi wybicie w dół sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • kupuj dopiero po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) na korekcie po wybiciu

Formacja DIAMENT

Przydatność: podjęcie decyzji kupna lub sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen: najpierw rośnie lub nieregularny, w drugiej części maleje
Częstość występowania: mała
Ruch cen po wybiciu: zależy od rozmiarów formacji
Sygnał kupna: wybicie w górę potwierdzone wzrostem obrotów
Sygnał sprzedaży: wybicie w dół

Teoria

forex diament_teoria

Diamenty pojawiają się raczej rzadko i wyglądają jak dwa połączone trójkąty: odwrócony i symetryczny. Wyznaczenie formacji może nastąpić po wykształceniu się obu trójkątów (patrz: zasady wyznaczania trójkątów). Wielkość ruchu po wybiciu powinna wynieść co najmniej tyle, ile wynosi wysokość formacji. Sygnały kupna bądź sprzedaży generowane są w ten sam sposób co dla trójkątów symetrycznych, z tą różnicą, że diamenty najczęściej zapowiadają odwrócenie tendencji

Taktyka gry

Jeśli posiadasz akcje:

 • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup akcje na korekcie po wybiciu
 • jeśli nastąpi wybicie w dół sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • kupuj dopiero po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) na korekcie

Po wybiciu z diamentu poziom bezpieczeństwa możesz wyznaczyć na wysokości prawego wierzchołka diamentu.

Formacja KANAŁ HORYZONTALNY

Przydatność: podjęcie decyzji kupna i sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy
Wolumen: rośnie przy maksimach kursu
Częstość występowania: średnia
Ruch cen: zależy od rozmiaru kanału
Sygnał kupna: spadek w pobliże dolnej krawędzi
Sygnał sprzedaży: wzrost w okolicę górnej krawędzi

Teoria

kanalho_teoria

Aby wyznaczyć kanał horyzontalny należy wyodrębnić dwa minima cenowe (1,2) określające dolną poziomą krawędź kanału (trend czerwony) oraz dwa maksima (A,B) wyznaczające prostą równoległą do dolnej krawędzi (trend niebieski). Jeśli kurs porusza się w kanale, sygnałem kupna jest spadek w okolicę dolnej jego krawędzi, a sygnałem sprzedaży wzrost w pobliże górnego ograniczenia kanału. Jeżeli po dojściu kursu do górnej krawędzi następuje dalszy wzrost i jej przebicie przy zwyżce wolumenu obrotów – zostaje wygenerowany sygnał kupna. Jeżeli natomiast po spadku kursu do dolnej krawędzi kanału następuje dalsza zniżka i przebicie tej krawędzi – zostaje wygenerowany sygnał sprzedaży.

Taktyka gry

kanalho_taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

 • jak tylko ustali się czerwona linia trendu (1,2) wyznacz prostą równoległą przechodzącą przez punkt (A) i od tego czasu sprzedawaj blisko tej prostej a kupuj blisko czerwonej linii trendu
 • jeśli nastąpi przebicie w dół czerwonej linii trendu sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • kupuj blisko czerwonej linii trendu począwszy od punktu (3) a sprzedawaj blisko niebieskiej linii trendu

Uwaga: Jeśli nastąpi wybicie w górę z kanału potwierdzone wzrostem wolumenu obrotów możesz kupować na korekcie.

Formacja KANAŁ ZNIŻKUJĄCY

Przydatność: podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy
Wolumen: rośnie przy minimach kursu
Częstość występowania: średnia
Ruch cen: zależy od rozmiaru kanału
Sygnał sprzedaży: wzrost w okolicę górnej krawędzi

Teoria

kanalzn_teoria

Aby wyznaczyć kanał zniżkujący należy wyodrębnić dwa maksima cenowe (1,2) określające niebieski trend zniżkujący oraz dwa minima (A,B) wyznaczające prostą równoległą do linii trendu (czerwony trend zniżkujący). Przy dojściu do górnej krawędzi kanału (3) następuje wygenerowanie sygnału sprzedaży. Wolumen obrotów powinien rosnąć gdy kurs wyznacza nowe minima, a maleć podczas zwyżek kursu.

Uwaga: Już po ustanowieniu drugiego maksimum (2) można wyznaczyć prostą równoległą do niebieskiej linii trendu przechodzącą przez punkt (A), co umożliwia wcześniejsze rozpoznanie kanału.

Taktyka gry

kanalzn_taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

 • jeśli nie sprzedałeś wcześniej, sprzedaj przy potwierdzeniu niebieskiego trendu spadkowego (3)

Formacja KANAŁ ZWYŻKUJĄCY

Przydatność: podjęcie decyzji kupna i sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy
Wolumen: rośnie przy maksimach kursu
Częstość występowania: średnia
Ruch cen: zależy od rozmiaru kanału
Sygnał kupna: spadek w pobliże dolnej krawędzi
Sygnał sprzedaży: wzrost w okolicę górnej krawędzi

Teoria

kanalzw_teoria

Aby wyznaczyć kanał zwyżkujący należy wyodrębnić dwa minima cenowe (1,2) określające czerwony trend wzrostowy oraz dwa maksima (A,B) wyznaczające prostą równoległą do linii trendu (niebieski trend wzrostowy). Jeśli kurs porusza się w kanale, sygnałem kupna jest spadek w okolicę dolnej krawędzi kanału (czerwonej linii trendu), a sygnałem sprzedaży wzrost w pobliże górnego ograniczenia kanału (niebieskiej linii trendu). Wolumen obrotów powinien rosnąć gdy kurs wyznacza nowe maksima, a maleć podczas zniżek kursu.

Uwaga: Już po wyznaczeniu drugiego minimum (2) można wyznaczyć prostą równoległą do czerwonej linii trendu przechodzącą przez punkt (A), co umożliwia wcześniejsze rozpoznanie kanału i wyznaczenie granicy następnej zwyżki.

Taktyka gry

kanalzw_taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

 • jak tylko ustali się czerwona linia trendu (1,2) wyznacz prostą równoległą przechodzącą przez punkt (A) i od tego czasu sprzedawaj blisko tej prostej a kupuj blisko linii trendu
 • jeśli nastąpi przebicie w dół czerwonej linii trendu sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • kupuj blisko czerwonej linii trendu począwszy od punktu (3) a sprzedawaj blisko niebieskiej linii trendu

Uwaga: W przypadku, gdy kanał nie jest bardzo stromy możesz też kupować na korekcie po wybiciu w górę przez niebieską linię trendu (jeśli wybicie zostało potwierdzone wzrostem wolumenu obrotów).

Formacja PROSTOKĄT

Przydatność: podjęcie decyzji kupna lub sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen: maleje
Częstość występowania: średnia
Ruch cen po wybiciu: co najmniej równy wysokości formacji
Sygnał kupna: wybicie przez górną krawędź
Sygnał sprzedaży: przebicie dolnej krawędzi

Teoria

prostok_teoria

Prostokąty częściej zapowiadają kontynuację wcześniejszego trendu niż jego odwrócenie. Formację prostokąta wyznaczają linie poziome poprowadzone przez dwa maksima i dwa minima. Dopiero po ustaleniu tych czterech punktów (1,2,3,4) można mówić o wykształceniu się prostokąta. W obrębie formacji wolumen obrotów powinien wykazywać tendencję spadkową. Dość często w obrębie prostokąta występuje dokładnie sześć punktów zwrotnych przed wybiciem. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górną krawędź, przy czym wolumen musi wyraźnie wzrosnąć (rys. 1). Często po wybiciu następuje korekcyjny – oznaczony kolorem zielonym. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej krawędzi (rys. 2). Wielkość wzrostu lub spadku cen po wybiciu z prostokąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji (patrz linia fioletowa na rysunku).

Taktyka

prostok_taktyka

 • jak tylko formacja się ustali (dwa szczyty i dwa dna, czyli po czwartym punkcie zwrotnym) możesz kupować blisko dna i sprzedawać blisko szczytu
 • jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji sprzedaj natychmiast
 • po wybiciu w górę sprzedaj na wybiciu i odkup na korekcie

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • w przypadku prostokąta po zwyżce (rys. 1), kupuj na szóstym punkcie zwrotnym (6)
 • kupuj dopiero na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów)

Formacja TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY

Przydatność: podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen: maleje
Częstość występowania: średnia
Ruch cen po wybiciu: co najmniej równy wysokości formacji
Sygnał sprzedaży: przebicie dolnej krawędzi

Teoria

trojkzn_teoria

Trójkąt zniżkujący jest formacją w której dolna krawędź jest linią poziomą, a górna linią zwyżkującą. Formację można wyznaczyć dopiero po ustanowieniu dwóch minimów na tym samym poziomie (2,4) oraz dwóch maksimów (1,3). Podczas kształtowania się trójkąta wolumen obrotów powinien maleć. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej (poziomej) krawędzi. Czasem po wybiciu następuje ruch korekcyjny (oznaczony kolorem zielonym). Wybicie z trójkąta zniżkującego powinno nastąpić nie później niż 25% przed jego końcem licząc od początku formacji (P) czyli pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta (K). Późniejsze wybicie często bywa ruchem fałszywym. Wielkość spadku po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym (patrz linia fioletowa na rysunku). Bardzo często poziom wyznaczony przez dolną krawędź stanowi silny opór (jeśli nastąpi wybicie w dół).

Taktyka

trojkzn_taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

 • jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji sprzedaj natychmiast

Formacja TRÓJKĄT ZWYŻKUJĄCY

Przydatność: podjęcie decyzji kupna
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen: maleje
Częstość występowania: średnia
Ruch cen po wybiciu: co najmniej równy wysokości formacji
Sygnał kupna: wybicie ponad górną krawędź

Teoria

trojkzw_teoria

Trójkąt zwyżkujący jest formacją w której górna krawędź jest linią poziomą, a dolna linią zwyżkującą. Formację można wyznaczyć dopiero po ustanowieniu dwóch maksimów na tym samym poziomie (1,3) oraz dwóch minimów (2,4). Podczas kształtowania się trójkąta wolumen obrotów powinien maleć. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górną (poziomą) krawędź przy wyraźnym wzroście wolumenu obrotów. Nierzadko po wybiciu następuje ruch korekcyjny (oznaczony kolorem zielonym). Wybicie z trójkąta zwyżkującego powinno nastąpić nie później niż 25% przed jego końcem licząc od początku formacji (P) czyli pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta (K). Późniejsze wybicie jest często ruchem fałszywym. Wielkość wzrostu cen po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym (patrz linia fioletowa na rysunku). Bardzo często poziom wyznaczony przez górną krawędź stanowi po wybiciu silne wsparcie.

Taktyka

trojkzw_taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

 • przy wybiciu w górę sprzedaj na wybiciu i odkup akcje na korekcie (jeśli wybicie zostało potwierdzone wzrostem wolumenu obrotów)
 • jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji uważaj na inne sygnały sprzedaży i jeśli wystąpią sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • kupuj dopiero na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów)

Uwaga: Bardzo ważne jest, żeby wybicie nastąpiło w określonym czasie (nie później niż 25% przed końcem trójkąta, najlepiej w okolicach 2/3 długości formacji).

Formacja TRÓJKĄT SYMETRYCZNY

Przydatność: podjęcie decyzji kupna lub sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen: maleje
Częstość występowania: duża
Ruch cen po wybiciu: co najmniej równy wysokości formacji
Sygnał kupna: wybicie ponad górną krawędź
Sygnał sprzedaży: przebicie dolnej krawędzi

Teoria

trojksym_teoria

Trójkąt symetryczny częściej zapowiada kontynuację wcześniejszego ruchu niż jego odwrócenie. Formację wyznaczają dwie zbieżne linie poprowadzone przez dwa maksima i dwa minima. Dopiero po ustaleniu tych czterech punktów (1,2,3,4) można mówić o ukształtowaniu się formacji. W obrębie formacji wolumen obrotów powinien wykazywać tendencję spadkową. Dość często w obrębie trójkąta występuje dokładnie sześć punktów zwrotnych przed wybiciem. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górną krawędź przy czym wolumen musi wyraźnie rosnąć (rys. 1). Nierzadko po wybiciu następuje ruch korekcyjny (oznaczony kolorem zielonym). Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej krawędzi formacji (rys. 2). Wybicie z trójkąta symetrycznego powinno nastąpić w granicach od 50% do 25% przed jego końcem licząc od początku formacji (P) czyli pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta (K). Wybicie w innym momencie jest często ruchem fałszywym. Wielkość wzrostu lub spadku cen po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym (patrz linia fioletowa na rysunku). Bardzo często poziom wyznaczony przez wierzchołek trójkąta (K) stanowi silne wsparcie lub opór.

Taktyka

trojksym_taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

 • przy wybiciu w górę sprzedaj na wybiciu i odkup akcje na korekcie (jeśli wybicie zostało potwierdzone wzrostem wolumenu obrotów)
 • jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • kupuj dopiero na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów)

Poziom bezpieczeństwa możesz wyznaczyć na wysokości wierzchołka trójkąta.

Uwaga: Bardzo ważne jest, żeby wybicie nastąpiło w określonym czasie (50-25% przed końcem trójkąta).

Dział powstał dzięki uprzejmości i współpracy mForex.

mForex_logo