Naga MarketsKomisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2019 r., na podstawie przepisów MiFIR, jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie wprowadzenia dodatkowych wymogów przy oferowaniu klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD). Niezależnie od krytyki ze strony ESMA, KNF postanawia wprowadzić kategorię klienta doświadczonego i zwiększyć dźwignię do pozoimu 100:1 dla wybranych instrumentów.

KNF wyjaśnia zasady nowych regulacji

Wprowadzone przez KNF ograniczenia polegają na tym, że od dostawcy CFD wymaga się, aby zapewnił klientom detalicznym:

Te artykuły również Cię zainteresują
1.    ochronę początkowego depozytu zabezpieczającego, czyli zastosował limity dźwigni finansowej dla danego rodzaju inwestycji;
2.    ochronę przez zamknięciem pozycji – dostawca CFD jest zobowiązany do zamknięcia najbardziej stratnych transakcji klienta w przypadku zmniejszenia wartości środków wpłaconych na rachunek poniżej określonego poziomu;
3.    ochronę przed ujemnym saldem, czyli uniemożliwił poniesienie przez klienta straty przekraczającej wartość wpłaconych środków pieniężnych;
4.    dostęp wyłącznie do materiałów i reklam dotyczących CFD, które będą zawierać odpowiednie ostrzeżenie o ryzykach związanych z inwestowaniem w CFD oraz
5.    nie będzie przekazywał jakichkolwiek bonusów finansowych i niefinansowych w celu zachęcania klientów do inwestowania w CFD.

Wprowadzenie wspomnianych powyżej dodatkowych wymagań przy oferowaniu klientom detalicznym CFD ma na celu zmniejszenie narażenia ich na znaczne straty z tytułu inwestowania we wspomniane instrumenty pochodne. W zakresie ochrony niedoświadczonych klientów KNF podzieliła argumenty ESMA, tj. Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Podjęta przez KNF decyzja wprowadza także kategorię doświadczonego klienta detalicznego (po raz pierwszy o możliwości jej wprowadzenia informował portal Comparic.pl jeszcze w kwietniu 2019 roku). Warunkiem uzyskania statusu doświadczonego klienta detalicznego, na pisemny wniosek, jest łączne spełnienie następujących warunków:

1)    klient detaliczny zawarł w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

a)    transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
b)    transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
c)    transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

2)    klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

a)    uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub
b)    odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub
c)    potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

Doświadczonemu klientowi detalicznemu będzie można oferować CFD z wyższym poziomem dźwigni finansowej, przy równoczesnym stosowaniu pozostałych ograniczeń. Dostawca CFD może zastosować jako minimalny początkowy depozyt zabezpieczający 1% wartości nominalnej CFD (dźwignia 100:1), gdy instrumentem bazowym jest:

1.    para walutowa,
2.    jeden z następujących indeksów akcyjnych:

•    Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100);
•    Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40);
•    Deutsche Boerse AG German Stock Index 30 (DAX30);
•    Dow Jones Industrial Average (DJIA);
•    Standard & Poors 500 (S&P 500);
•    NASDAQ Composite Index (NASDAQ),
•    NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100);
•    Nikkei Index (Nikkei 225);
•    Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200);
•    EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);

3.    złoto.

Decyzja dotyczy wszystkich podmiotów oferujących CFD w Polsce, tj. firm inwestycyjnych, banków, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych oraz podmiotów działających transgranicznie w oparciu o zasadę swobody świadczenia usług.

Wpływ decyzji KNF w sprawie ograniczenia oferowania CFD klientom detalicznym na krajowy rynek tych instrumentów pochodnych będzie poddany stałemu monitoringowi. Na tej podstawie KNF przeprowadzi ocenę skutków tej decyzji nie później niż 12 miesięcy od wejścia w życie ustanowionych ograniczeń i podejmie ewentualnie stosowne kroki dostosowujące.

Pełna treść decyzji KNF wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym KNF i wejdzie w życie w dniu następującym po dniu jej opublikowania. Decyzja KNF będzie miała charakter bezterminowy.

KNF daje jasny sygnał, koniec niejsności na polskim rynku

W momencie gdy ESMA poinformowała, że z dniem 31 lipca 2019 roku kończy tymczasową interwencję produktową na rynku Forex pojawiły się spekulacje dotyczącego tego co zrobi KNF. Paneuropejski regulator wydał jednak opinię do projektu działań polskiej Komisji sugerując, że podwyższanie dźwigni do 100:1 oraz wdrażanie nowego statusu klienta jest niestosowne.

Regulator stwierdział, że jego zdaniem obniżenie wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających dla doświadczonych klientów nie jest właściwe. „Nadmierna dźwignia finansowa była jedną z głównych przyczyn szkód dla konsumentów, która doprowadziła do podjęcia przez ESMA środków tymczasowej interwencji produktowej” – komentował regulator w oświadczeniu.

Jak wynika jednak z informacji opublikowanej przez KNF 1 sierpnia 2019 roku, polski nadzór nie uwzględnił rekomendacji swojego europejskiego odpowiednika i wdrożył wcześniej zakładane zmiany projektowe.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

3 KOMENTARZE

  1. To smutne. Teraz powinni wprowadzić maksymalną prędkość 30km/h, żeby ograniczyć ilość wypadków. Traktują nas jak małe dzieci. Co za różnica, czy dźwignia jest 30%, czy 200%? Osoba nieodpowiedzialna i tak straci pieniądze, a doświadczonym traderom zabrali to, co było esencją rynku Forex. Pozostaje tylko nadzieja, że brokerzy wymuszą zmianę przepisów.

  2. Juz za chwile zwykły szary czlowiek nawet nie otworzy rachunku u brokera bo nie bedzie spełniał jakichs warunków. Oto demokracja i wolność w decydowaniu o tym gdzie mam lokowac i w co pieniądze…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here