Naga MarketsESMA

Logo ESMA w formacie PNGESMA (ang. European Securities and Markets Authority) jest niezależnym organem Unii Europejskiej utworzonym 1 stycznia 2011 z siedzibą w Paryżu (Francja). Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zastąpił Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR), który działał od 6 czerwca 2001 roku.

Głównym celem ESMA jest zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora kapitałowego w sposób umożliwiający zachowanie stabilności finansowej i zapewnienie zaufania do systemu finansowego jako całości oraz odpowiedniej ochrony konsumentów usług finansowych.

Struktura ESMA

Strukturę Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych tworzą następujące podmioty:

 • Rada Organów Nadzoru (ang. Board of Supervisors – BoS)
 • Zarząd (ang. Management Board – MB)
 • Przewodniczący (ang. Chairperson)
 • Dyrektor Wykonawczy (ang. Executive Director)
 • Komisja Odwoławcza (ang. Board of Appeal – BoA) – wspólna dla wszystkich trzech instytucji Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego

Z kolei w skład w skład Rady Organów Nadzoru podejmującej wszelki decyzje polityczne i zatwierdzającej działalność urzędu, wchodzą:

 • szefowie 28 organów krajowych
 • obserwatorzy z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
 • obserwatorzy z Komisji Europejskiej
 • przedstawiciele Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA), Europejskiego Organu Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (EIOPA) i Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) – po jednym z każdej organizacji.

Główne zadania ESMA

Działanie ESMA skupia się na trzech zadaniach. Pierwsze z nich to ochrona inwestorów. W tym przypadku Urząd ma gwarantować lepsze zaspokajanie potrzeb konsumentów na rynku usług finansowych oraz poszerzać ich prawa jako inwestorów. Oprócz tego, europejski nadzorca bada wypełnianie przez konsumentów spoczywających na nich obowiązków.

Kolejne zadanie to zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków z czym wiąże się propagowanie uczciwości, przejrzystości, sprawności i właściwego funkcjonowania rynków finansowych oraz wspieranie solidnej infrastruktury rynkowej.

Trzecie zadanie wiąże się z zachowaniem stabilności finansowej Unii Europejskiej poprzez wzmacnianie systemu finansowego w celu uodpornienia go na wstrząsy i skutki rozprzestrzeniania się nierównowagi finansowej. Do tego zadania zalicza się także wspieranie wzrostu gospodarczego.

Działania ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych skupia swoje działania w czterech poniższych dziedzinach:

 • Ocena ryzyka z punktu widzenia inwestorów, rynków i stabilności finansowej – w celu propagowania przejrzystości i zapewniania ochrony inwestorom poprzez udostępnianie im informacji za pośrednictwem publicznych rejestrów i baz danych oraz kierowanie ostrzeżeń do inwestorów.
 • Ukończenie jednolitego zbioru przepisów dla rynków finansowych UE – ulepszenie jednolitego rynku unijnego dzięki opracowaniu norm technicznych i wspieraniu instytucji Unii Europejskiej przy tworzeniu nowych przepisów.
 • Promowanie standaryzacji metod nadzoru – wymiana sprawdzonych rozwiązań i poprawa skuteczności zarówno właściwych organów krajowych, jak i całego sektora finansowego.
 • Bezpośredni nadzór nad konkretnymi instytucjami finansowymi – agencjami ratingowymi i repozytoriami transakcji.

Dane kontaktowe i najważniejsze linki

Adres: 103 rue de Grenelle

F-75345 Paris, France

E-mail: info@esma.europa.eu
Tel: +33 1 58 36 43 21
Faks: +33 1 58 36 43 30Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here