W związku z czasowym wygaszeniem umów najmu w dużych obiektach handlowych dla pewnych rodzajów działalności, zakazami i ograniczeniami wprowadzonymi dla poszczególnych działalności, a także pogorszeniem sytuacji gospodarczej najemców, epidemia Covid-19 może wpłynąć na obniżenie skonsolidowanego zysku operacyjnego netto (NOI) Capital Park za II kwartał 2020 roku o ok. 45% na skutek redukcji opłat z tytułu najmów, podała spółka.

Epidemia ma istotny wpływ na rozwój grupy

“W pierwszych miesiącach 2020 roku na całym świecie gwałtownie rozprzestrzenił się nowy koronawirus, wywołując ogólnoświatową pandemię. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce administracja rządowa podjęła szereg działań zapobiegawczych, w tym m.in. w drugiej połowie marca 2020 roku wprowadziła zakaz prowadzenia działalności dla pewnych typów podmiotów gospodarczych. Zarząd spółki według stanu na dzień niniejszego raportu ocenia, że skutki związane z epidemią koronawirusa będą miały istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta. Zarząd spółki przewiduje, że skutki związane z pandemią koronawirusa mogą mieć negatywny wpływ na wynik finansowy grupy kapitałowej spółki w okresie II kwartału 2020 roku oraz w zależności od czasu trwania ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, również w dalszym okresie” – czytamy w komunikacie.

Poza wyżej wymienionym zarząd zidentyfikował następujące obszary, w jakich wpływ epidemii może być istotny dla grupy:

– ryzyko braku możliwości ukończenia projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem i / lub budżetem z powodu przestojów w działalności kontrahentów, niedoborów siły roboczej, zakłóceń łańcucha dostaw, przedłużenia terminów uzyskania pozwoleń i innych procedur administracyjnych,

– utrudniony dostęp do finansowania i / lub żądanie przez banki dodatkowych zabezpieczeń umów kredytowych,

– spadek aktywności najemców i partnerów biznesowych na rynku nieruchomości w Polsce skutkujący zawieszeniem lub niepowodzeniem zawierania umów najmu czy realizacji procesu inwestycyjnego.

“Zarząd spółki na bieżąco monitoruje proces rozprzestrzeniania się epidemii i podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie opisanych powyżej ryzyk w szczególności, by umożliwić:

– realizację budowy przy ul. Żelaznej w Warszawie zgodnie z uzgodnionym harmonogramem i budżetem,

– prowadzenie regularnej działalności operacyjnej Grupy z możliwie jak najmniejszymi zakłóceniami,

– realizację rozpoczętych procesów sprzedażowych i inwestycyjnych,

– utrzymanie płynności grupy kapitałowej spółki” – podkreślono.

Płynność zachowana

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu realizacja budowy przebiega bez istotnych zakłóceń, a grupa kapitałowa utrzymuje bezpieczną pozycję płynnościową w obliczu zawirowań spowodowanych epidemią koronawirusa, wskazano.

“Grupa kapitałowa spółki według aktualnej oceny nie przewiduje niedotrzymania lub naruszenia zasad zawartych umów, w szczególności umów bankowych czy dotyczących obligacji. Grupa nie przewiduje aktualnie konieczności dokonania w dającej się gpwprzewidzieć przyszłości odpisów z tytułu utraty wartości w odniesieniu do aktywów finansowych lub niefinansowych” – podsumowano.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here