Naga MarketsEnea miała 2,27 mld zł straty netto, 3,3 mld zł zysku EBITDA w 2020 r.Enea odnotowała 2 268,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 423,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InvestCuffs

Enea przedstawia swoje wyniki finansowe

Strata operacyjna wyniosła 1 706,26 mln zł wobec 1 784,13 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 3 301,96 mln zł wobec 3 337,92 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Najwyższa EBITDA, 1 530 mln zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (spadek r/r o 64 mln zł). Znaczący spadek EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, spadek r/r o około 97 mln zł, na co wpływ miało: rozwiązanie rezerwy na zakup farmy wiatrowej Skoczykłody w wysokości 129 mln zł w 2019 r., spadek marży na wytwarzaniu (niższy jednostkowy CDS z uwagi na wzrost kosztów węgla z transportem i kosztów CO 2 , częściowo pokrytych wyższą ceną energii), przy jednoczesnym wzroście marży na obrocie i Rynku Bilansującym (wyższe marże jednostkowe, wzrost wolumenu). Wzrost wyniku EBITDA odnotowano w Segmencie Ciepło r/r o 21 mln zł i w Segmencie OZE r/r o 12 mln zł” – czytamy w raporcie.

W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 470 mln zł (spadek r/r o 301 mln zł). Na wynik segmentu wpływ miał głównie spadek przychodów ze sprzedaży węgla (mniejsza sprzedaż ilościowa częściowo skompensowana wyższą ceną sprzedaży), w związku z niekorzystną sytuacją nadpodaży surowca na rynku, przy jednoczesnym spadku kosztów świadczeń pracowniczych, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z tzw. tarczy antykryzysowej.

“Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 1 313 mln zł (wzrost r/r o 221 mln zł). Wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej i zmiennej w zatwierdzonej taryfie na 2020 r., wyższe przychody z tytułu opłat za przyłączenie do sieci) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (głównie na skutek zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego oraz wyższych przychodów z tytułu kar umownych i odszkodowań)” – czytamy dalej.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie -15 mln zł (wzrost r/r o 35 mln zł). Pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO 2 . Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO 2 ) oraz koszty obowiązków ekologicznych.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18 242 mln zł w 2020 r. wobec 15 867,59 mln zł rok wcześniej.

“Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł w 2020 r. 21,1 TWh i wzrósł o ok. 3,8% (tj. 774 GWh) w stosunku do 2019 r. W segmencie odbiorców biznesowych wolumen sprzedaży był wyższy niż przed rokiem o 371 GWh, czyli ok. 2,5%, a w segmencie gospodarstw domowych o 133 GWh, tj. ok. 2,9%. Zwiększeniu uległ również wolumen sprzedaży paliwa gazowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 270 GWh, tj. o ok. 25,5%. Łączny wolumen energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych wyniósł prawie 2,4 TWh i wzrósł o 5%, czyli o 112 GWh” – napisał prezes Paweł Szczeszek w liście załączonym do raportu rocznego.

Do sieci dystrybucyjnej spółki zależnej Enea Operator przyłączonych zostało ponad 43 tys. źródeł odnawialnych łącznie z mikroinstalacjami, a łączna liczba przyłączonych przez spółkę dystrybucyjną źródeł OZE wynosiła na koniec 2020 r. prawie 63 tys. Moc zainstalowanych w tym czasie źródeł to ponad 546 MW, dzięki czemu aktualna suma mocy przyłączonych źródeł OZE z uwzględnieniem mikroinstalacji to ponad 2 043 MW, wskazał także.

Zrealizowane w 2020 r. nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 2 441 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 3 356,75 mln zł wobec 283,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here