Naga MarketsChoć do końca grudnia pozostało jeszcze kilka tygodni to już teraz widać, że rok 2018 nie będzie należał do najbardziej udanych. Widać to doskonale przeglądając każdy segment warszawskiego parkietu. Jedyne co rozróżnia od siebie poszczególne indeksy to skala przeceny. Najdobitniej to co dzieje się na naszej rodzimej giełdzie widać na wykresie SWIG80, który praktycznie codziennie wyznacza nowe minimum trendu spadkowego. Skala przeceny wśród najmniejszych spółek od momentu wyznaczenia szczytu hossy w pierwszej połowie 2017 roku przekroczyła już 30%. Trochę lepiej, ale sytuacja wygląda wśród spółek o średniej i dużej kapitalizacji.

SWIG80 – wykres dzienny

Patrząc na skład Portfela Dywidendowego widzimy, że dominują w nim spółki małe. Nie może być więc dużym zaskoczeniem fakt, że aktualna stopa zwrotu na naszym rachunku zbliżona jest do tego co widzimy obserwując SWIG80.

Te artykuły również Cię zainteresują
Od ostatniego wpisu w cyklu Dywidenda = zysk? minął już przeszło miesiąc. Wśród komponentów Portfela Dywidendowego opublikowanych zostało kilka ciekawych informacji, na które warto jednak zwrócić uwagę.

Na pierwszy plan w tym rankingu wysuwa się ABC Data.

Spółka 28 września opublikowała raport z działalności w II kwartale 2018 roku. Wynika z niego, że zamiast spodziewanego przez analityków zysku osiągnięto stratę na poziomie 9,7 mln złotych. Dla przypomnienia w analogicznym okresie ubiegłego roku ABC Data wypracowała zysk netto na poziomie 3,3 mln złotych. Biorąc pod uwagę pierwsze sześć miesięcy tego roku zysk netto ABC Daty kształtuje się na poziomie minus 7,3 mln złotych.

ABC Data – wykres dzienny

Dodatkowym elementem budującym niepewność wokół Spółki jest sposób komunikacji na linii ABC Data – Inwestorzy. Z opublikowanego raportu półrocznego dowiedzieliśmy się bowiem, że Spółka zapłaciła należny podatek VAT za II kwartał 2014 r. Wysokość zaległości wobec budżetu państwa wraz z odsetkami sięgnęła 6 mln złotych. Jest to o tyle zaskakujące, że jeszcze w lipcu Spółka informowała o pozytywnym zakończeniu kontroli Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

W piątek 5 października zawiadomienie o “uzasadnionym podejrzeniu naruszenia obowiązków informacyjnych” przez ABC Datę skierowało do KNF Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Z informacji uzyskanych przez PAP Biznes wynika, że KNF wyjaśnia ze spółką, dlaczego nie poinformowała inwestorów o decyzji dotyczącej zapłaty podatku VAT wraz z odsetkami, mającej związek z ustaleniami kontroli skarbowej. SII zwraca również uwagę, na liczne wypowiedzi prezes ABC Daty, która używała stwierdzenia „pozytywny wynik kontroli”. Według Stowarzyszenia KNF powinna zbadać czy informacja ta nie wprowadzała inwestorów w błąd.

Patrząc na inne ciekawe informacje dotyczące komponentów Portfela Dywidendowego zerknąć należy na dwie spółki, których rok obrotowy zaczyna się 1 lipca. Pierwszą z nich jest Pro-log.

Spółka 4 października opublikowała raport roczny za okres zakończony 30 czerwca 2018 r. Z opublikowanych danych wynika, że zysk netto Spółki wyniósł 2 189 820,76 zł. Jest to co prawda wynik gorszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej, ale inwestorzy przyjęli go lekkim umocnieniem kursu. Pozytywne są też propozycje Zarządu Spółki dotyczące podziału wypracowanego zysku. W postaci dywidendy akcjonariuszom Spółki miałaby zostać wypłacona kwota 1,4 mln złotych. Pozostałą część zysku Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Taki podział zysku wypracowanego przez Pro-log oznaczałby wypłatę w wysokości 1,40 zł na każdą akcję Spółki. Biorąc pod uwagę aktualne notowania stopa dywidendy wyniosłaby 11,7%.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostało zwołane na dzień 31 października.

Drugą spółką Portfela Dywidendowego, której rok obrotowy skończył się 30 czerwca jest Skarbiec Holding.

W ostatnim wpisie w naszym cyklu skomentowałem już co prawda raport roczny opublikowany przez Spółkę, ale nie było jeszcze możliwości odniesienia się do przegłosowanego już teraz przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sposobu podziału wypracowanego zysku netto. Z uchwały przyjętej 10 października wynika, że:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku w wysokości: 30 573 865,10 złotych (trzydzieści milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i 10/100) w następujący sposób:

– kwotę 30 356 462,65 złotych (trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 65/100) – na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6.821.677 akcjach Spółki daje 4,45 złotych (cztery złote i czterdzieści pięć groszy) na akcję, (…)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 4,45 złotych (cztery złote czterdzieści pięć groszy) na każdą akcję, będzie dzień 25 października 2018, a dniem wypłaty dywidendy dzień 9 listopada 2018.

Skarbiec Holding – wykres dzienny

Aktualnie na naszym rachunku znajdują się 34 akcje Skarbiec Holding, a więc zgodnie z komunikatem spodziewamy się z tytułu dywidendy wpływu na rachunek w wysokości brutto 151,30 zł. Aktualna stopa dywidendy oscyluje na poziomie około 16%.

Aktualny sentyment rynkowy sprawia, że choć na rachunku Portfela Dywidendowego jest już przeszło 2100 złotych wolnej gotówki (przynajmniej w najbliższych dniach) nie przewiduję zakupów nowych akcji.

Źródło części informacji: http://infostrefa.comConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here