Naga MarketsOd ostatniego wpisu z cyklu Dywidenda = zysk minął już miesiąc, a świąteczny okres sprawia, że mam trochę więcej czasu. Postanowiłem więc bliżej przyjrzeć się kilku spółkom znajdującym się w naszym rachunku.

O ile w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku Portfelowi Dywidendowemu z dość dużą skutecznością udawało się pobijać osiągnięcia głównych warszawskich indeksów to kwiecień jak na razie nie potwierdza tej tendencji. Nie ma oczywiście wielkiego dramatu, ale nie ma też wypracowanych kolejnych złotówek zysku – a przecież o to głównie chodzi każdemu inwestorowi.

Te artykuły również Cię zainteresują
Wynik Portfela Dywidendowego w kolejnych miesiącach

Aktualną sytuację Portfela Dywidendowego oraz jej porównanie do głównych wskaźników publikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dobrze przedstawia powyższa tabela. Drogę jaką przebył w ostatnim czasie Portfel Dywidendowy za to możemy obserwować na wykresie obrazującym wartość zysku wypracowaną na naszym rachunku.

Wykres obrazujący poziom zysku Portfela Dywidendowego

Na powyższym wykresie widać, że za słabszymi kwietniowymi wynikami  stoi ostatni tydzień. Z kronikarskiego obowiązku zaznaczę, że tygodniowa strata w wysokości 2,91% jest największą odnotowaną przez nas przeceną od końca października ubiegłego roku.

Za ruchem z ostatniego tygodnia, który to tak dobitnie widać na powyższym wykresie w największym stopniu odpowiedzialna jest litewska spółka z branży energetycznej, której akcje mają aktualnie przeszło 33% udziałów w naszym Portfelu. Podczas ostatniego, skróconego tygodnia akcje Interaolt straciły na GPW 3,47%, co przełożyło się na spadek wartości całego pakietu o 202 złote. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że spółka nie podała żadnej negatywnej informacji, która mogłaby mieć wpływ na jej wycenę.

Interaolt – wykres dzienny

Jak widzimy na powyższym wykresie ostatnie wahania notowań Interaolt nie mają też wpływu na sytuację techniczną Spółki. Praktycznie od początku tego roku cena akcji nie opuszcza zakresu luki cenowej powstałej po odcięciu dywidendy w roku ubiegłym.

Kilka dni wcześniej, bo mówimy tu o komunikacie z 5 kwietnia podano, że Interaolt zamierza w tym roku na dywidendę przeznaczyć 11,6 mln euro, czyli 0,58 euro na każdą akcję. Ponieważ zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się już 26 kwietnia to wiążące decyzje w tej istotnej dla nas sprawie napłyną jeszcze w tym miesiącu. Wtedy też poznamy datę wypłaty dywidendy. Z doświadczenia z poprzednich lat możemy wnioskować, że będzie to przełom maja i czerwca. Jeśli informacje o poziomie dywidendy z Interaolt zostaną potwierdzone na naszym rachunku powinniśmy zaksięgować w niedalekiej przyszłości wpływ w wysokości przeszło 900 złotych.

Jedną z słabszych w ostatnim czasie spółek Portfela Dywidendowego jest British Automotive Holding. W okresie od naszego ostatniego wpisu w cyklu Dywidenda=zysk spółka podała do publicznej wiadomości raport roczny z działalności w okresie zakończonym 31 grudnia. Najważniejsze dane z przeszło 150 stronnicowego dokumentu przedstawia poniższa tabela.

British Automotive Holding – wybrane dane finansowe Spółki

Wynika z niej to co wiadomo było już od dawna. Obserwujemy dalszy dynamiczny wzrost przychodów Spółki przy jednoczesnym spadku marży operacyjnej.

Spadek zysku netto jest dokładnie widoczny na wykresie notowań Spółki.

British Automotive Holding – wykres dzienny

British Automotive Holding podał także w komunikacie z 19 kwietnia informację o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które ma odbyć się 20 maja. Ma na nim zostać przegłosowany sposób podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2018 roku. Z opublikowanego projektu uchwały wynika, że:

a) Kwota 20.995.208,84 PLN (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiem 84/100 złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy;

b) Kwota 14.543.148,20 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści osiem 20/100 złotych) przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy

Ma ona zostać podzielona w następujący sposób:

a) kwota 10.803.481,52 PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden 52/100 złotych) w postaci zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018 pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,26 PLN (słownie: dwadzieścia sześć groszy) na 1 akcję Spółki, wypłaconej przez Spółkę w dwóch transzach na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018 – kwota ta wpłynęła już na nasz rachunek.

b) pozostała kwota w wysokości 3.739.666,68 PLN (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 68/100 złotych) w postaci dywidendy pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,09 PLN (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki. Zarząd rekomenduje, aby wyznaczono datę ustalenia prawa do dywidendy (…) na dzień 7 czerwca 2019 r. oraz aby określono następujące terminy wypłat rat dywidendy. I transza dywidendy w kwocie 1.662.074,08 PLN (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt cztery 8/100 złotych), tj. w kwocie 0,04 PLN (słownie: cztery grosze) na jedną akcję Spółki, na dzień 17 czerwca 2019 r. II transza dywidendy w kwocie 2.077.592,60 PLN (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 60/100 złotych), tj. w kwocie 0,05 PLN (słownie: pięć groszy) na jedną akcję Spółki, na dzień 6 września 2019 r.

Informację o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy podała też w komunikacie z 12 kwietnia Dektra. Na spotkaniu, które odbędzie się 5 czerwca przegłosowana zostanie uchwała dotycząca podziału wypracowanego zysku. Z projektu, który prawdopodobnie ze względu na skład akcjonariatu Spółki zostanie przyjęty bez zmian wynika, że:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2018 r. w wysokości 835 420,60 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych); (…) oraz zysk za lata poprzednie (z kapitału zapasowego) w wysokości 102 979,40 zł (sto dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć,40/100), tj. łącznie 938 400 zł (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy, według następujących zasad:

a) wszystkie akcje, tj. 1.104.000 (jeden milion sto cztery tysiące) uczestniczą w podziale
dywidendy
b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,85 zł (85/100)
c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 26 czerwca 2019 r.
d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 września 2019 r.
e) dywidenda zostanie wypłacona bezpośrednio przez Spółkę akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii od B do D wypłata zostanie dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Dektra – wykres dzienny

Z projektu uchwały wynika, że na zaksięgowanie dywidendy na naszym koncie będziemy musieli trochę zaczekać, ale w przypadku tej Spółki jesteśmy już przyzwyczajeni do takiego właśnie schematu wypłaty środków z wypracowanego przez nią zysku.

Najbliższe tygodnie będą niewątpliwie ciekawe ze względu na decyzje dotyczące dywidend wypłacanych z zysków wypracowanych w 2018 roku. Na naszym koncie znajduje się aktualnie 1 350 złotych, które w każdej chwili może być przeznaczone na zakup nowych akcji. Jeśli widzicie jakieś godne uwagi spółki, które mogłyby znaleźć się w obszarze naszych zainteresowań patrząc z perspektywy Portfela Dywidendowego to zapraszam do kontaktu w komentarzach lub przez stronę Gospodarka24.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

1 KOMENTARZ

  1. Czy jest możliwość zamieszczenia artykułu wyjaśniającego jak rozliczyć dywidendę w PIT ze spółki zagranicznej notowanej na GPW, np Interaolt?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here