Naga Markets



Najważniejsze w mijającym tygodniu:

  • DOLAR ZYSKAŁ W RELACJI DO WIĘKSZOŚCI WALUT, chociaż rynek długu zdaje się wyrażać rosnące obawy, co do perspektyw dla stóp procentowych (rentowności 10-letnich obligacji na chwilę spadły poniżej rentowności dla papierów 2-letnich), niezależnie od faktu, że czwartkowe dane makro (sprzedaż detaliczna i indeksy regionalne) wypadły nieoczekiwanie dobrze. Siła dolara to, zatem bardziej wynik obaw związanych z kondycją innych walut…
  • KROK DO TYŁU W WOJNIE HANDLOWEJ USA-CHINY. Amerykanie zdecydowali się opóźnić wprowadzenie wyższych taryf na większą część chińskich produktów do 15 grudnia (miały wejść już 1 września). Wskazuje się, że Trump mógł ugiąć się pod presją ze strony biznesu i konsumentów, kalkulując jednocześnie szanse na swoją reelekcję na jesieni 2020 r. Strony (amerykańska i chińska) nie wykazują jednak większej chęci do „przełamania lodów” – rozmowy będą, ale „formalne” i telefoniczne – nie ma planów spotkania dla zespołów negocjatorów.
  • NASILAJĄ SIĘ SPEKULACJE NA JAKIE POSUNIĘCIA MOŻE ZDECYDOWAĆ SIĘ WE WRZEŚNIU EUROPEJSKI BANK CENTRALNY. Olli Rehn z Finlandii dał do zrozumienia, że odpowiedź na widoczne spowolnienie gospodarki i rosnące ryzyka, powinna być znacząca.
  • ROŚNIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO PRZEPROWADZENIA PRZEDTERMINOWYCH WYBORÓW PARLAMENTARNYCH W WIELKIEJ BRYTANII. Ekonomiści banku ING stawiają na taki scenariusz aż 40 proc. szans. W brytyjskich mediach widać rosnące słowa krytyki wobec premiera Johnsona, któremu zarzuca się, że prowadzi bardzo ryzykowną taktykę „chicken game” (oczekując, że UE w ostatniej chwili ugnie się i zmieni zdanie wobec Brexitu, aby nie dopuścić do realizacji scenariusza wyjścia bez umowy). W ostatnich dniach światło dzienne ujrzał krytyczny list firmowany przez obóz zwolenników UE w Partii Konserwatywnej, a opozycyjni laburzyści szykują się do złożenia wniosku o wotum zaufania dla rządu.
  • NORWEDZY NIE ZMIENILI POZIOMU STÓP PROCENTOWYCH, ALE PODWYŻKA WE WRZEŚNIU JEST NADAL MOŻLIWA – tak wynika z komunikatu, jaki został opublikowany w czwartek.
  • W KRAJU POZNALIŚMY SZACUNKI WSKAZUJĄCE NA NIŻSZĄ DYNAMIKĘ PKB, ALE WYŻSZĄ INFLACJĘ. Według GUS wzrost gospodarczy w II kwartale wyhamował do 4,4 proc. r/r do 4,7 proc. r/r (szacowano 4,5 proc. r/r), a inflacja CPI podbiła w lipcu do 2,9 proc. r/r z 2,6 proc. r/r (jak oczekiwali tego ekonomiści).

Jakie są perspektywy na nowy tydzień?

Kalendarz na kolejne dni obfituje w publikację protokołów z ostatnich posiedzeń banków centralnych, z czego najważniejszy będzie oczywiście ten z lipcowego FOMC (w środę), ale równie duże znaczenie będą mieć zapiski z EBC (czwartek), czy też Banku Australii (wtorek). Poznamy też protokół z naszej RPP, ale raczej nie wzbudzi on większego zainteresowania – niezależnie od faktu wzrostu inflacji, rynek nie nastawia się na podwyżkę stóp procentowych ze względu na pogarszającą się sytuację na świecie.

Posiedzenie amerykańskiego FED, jakie miało miejsce w końcu lipca przyniosło pierwszą od kilku lat obniżkę stóp procentowych. Ruch był wyważony (25 p.b.), tak jak się tego powszechnie spodziewano, ale już zkomunikatu nie wynikało bezpośrednio, aby FED miał się nadmiernie spieszyć z kolejnymi posunięciami.Niemniej decydenci raczej nie brali pod uwagę tego, że zaledwie dzień później Donald Trump zaskoczy wszystkich decyzją o tym, aby już od początku września import wszystkich dóbr z Chin podlegał ocleniu. Niezależnie od faktu ich częściowego odroczenia (w ostatnich dniach) zapiski z lipcowego posiedzenia FED będą ważnym elementem układanki dla rynków finansowych – jakiekolwiek sugestie sugerujące rosnącą siłę „gołębiego” skrzydła w FED mogą zostać zinterpretowane na niekorzyść dolara. Zresztą sytuacja robi się ciekawa biorąc pod uwagę spekulacje, jakoby Jerome Powell wydał wewnętrzną instrukcję ograniczającą możliwość komunikowania się z mediami przez członków zarządu FED. Pytanie, czy nie zwiększy to niepewności związanej z przyszłymi posunięciami Rezerwy. W tym kontekście garść ciekawych informacjimoże przynieść rozpoczynające się w końcu tygodnia coroczne sympozjum FED w Jackson Hole – czy FED(tak jak by to chciał widzieć Donald Trump) zdecyduje się na tzw. wyprzedzające, głębsze cięcia stóp procentowych? Łatwych odpowiedzi na to pytanie nie ma, ale jeżeli taka dyskusja zacznie się w ogóle pojawiać w mediach i spekulacjach rynku, to może zaważyć na pozycji dolara.

Poza spekulacjami wokół FED, mamy także wiele innych, ważnych kwestii. W przypadku euro to zapiski z lipcowego posiedzenia EBC i ostatnia dyskusja o tym, czy Bank już teraz wytoczy „mocne działa” i na ile mogą mieć one istotny wpływ na euro (skoro dalszemu luzowania polityki może jednocześnie towarzyszyć proces jej różnicowania dla instytucji, tzw. tiering), a także zaplanowana na 20 sierpnia dyskusja we włoskim Senacie dotycząca przeprowadzenia wotum zaufania dla włoskiego rządu, oraz dalszych scenariuszy politycznych (koalicja Ruchu 5 Gwiazd i Partii Demokratycznej wspierająca rząd technokratyczny, czy też przedterminowe wybory, które tylko umocnią problematycznych populistów z Ligi Północnej). Co do funta, to liczyć się będą spekulacje wokół budowania potencjalnej koalicji mogącej odwołać rząd premiera Borisa Johnsona, choć proces ten może być żmudny i potrwać jeszcze kilka dobrych tygodni – początek września może, zatem przynieść ponowne perturbacje związane z procesem Brexitu.

WYKRES TYGODNIA: Koszyk dolara na oporze

Na tygodniowym układzie BOSSA USD dotarliśmy w rejon wiosennych szczytów, które mogą prowadzić do wyhamowania impetu wzrostowego. Układ tygodniowych wskaźników zdaje się jednak umniejszać ryzykopojawienia się układu mogącego prowadzić do dłuższego odwrócenia dotychczasowego trendu wzrostowego. Jego gwarantem nadal pozostaje widoczna linia trendu wzrostowego prowadzona od dołka z września ub.r. Dopiero jej złamanie będzie sygnałem wymuszającym istotną rewizję w/w spojrzenia.

page3image42494528
Wykres tygodniowy BOSSA USD

Dla scenariusza wzrostowego istotną kwestią jest podejście do formacji doji, jaka ukształtowała się natygodniowym układzie 3 tygodnie temu ze szczytem w okolicach 83,50 pkt. Co ciekawe nie jest on przypadkowy – to rejon konsolidacji z przełomu 2016/17 r. Tym samym nie można wykluczyć, że będzi onstanowić pewne ograniczenie także w nadchodzących tygodniach. Nie są one jednak tak istotne, jak barieryprzy 84,00 pkt., czy 84,60 pkt., co sprawia, że ryzyko jego złamania w dłuższym horyzoncie, nie jest wcale takie małe.

Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlukontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku OchronyŚrodowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnychstandardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocieinstrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniudo wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here