Naga MarketsDevelia, w związku z publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. (zaplanowaną na 14 maja), ujęła w wynikach finansowych kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro, które mają pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto w kwocie 49,53 mln zł oraz kwoty będące rezultatem nakładów na nieruchomości inwestycyjne i rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu, które wpłyną negatywnie na skonsolidowany zysk brutto kwotą 8,33 mln zł, podała spółka.

Raport za pierwszą część roku

W komunikacie czytamy, że, po pierwsze, grupa kapitałowa ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2020 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

Te artykuły również Cię zainteresują
– wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w euro i przeliczana na zł, w kwocie 74 402 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji “Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych”

– wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 24 875 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji “Koszty finansowe”.

Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu euro (kurs euro na dzień 31 marca 2020 roku wynosił 4,5523 zł tj. zanotował wzrost o 0,2938 zł w stosunku do kursu euro na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wynosił 4,2585 zł), na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za I kwartał 2020 roku wyniósł 49 527 tys. zł i spowoduje zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. Zmiana kursu euro ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek grupy kapitałowej Develia.

Po drugie, grupa kapitałowa Develia ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2020 roku kwoty będące rezultatem:

– poniesionych nakładów na nieruchomości inwestycyjne w łącznej kwocie 6 364 tys. zł.

– rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu w kwocie 1 965 tys. zł.

Powyższe kwoty zostaną ujęte w pozycji “Zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych” i spowodują zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto. Wpływ ujęcia opisanych powyżej zmian na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za I kwartał 2020 roku (z pominięciem wpływu zmiany kursu euro opisanego w punkcie I powyżej) wyniósł 8 329 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

W związku z transakcją sprzedaży nieruchomości Wola Center w Warszawie nastąpiła spłata kredytu zaciągniętego na finansowanie budowy nieruchomości oraz rozliczenie instrumentu zabezpieczającego ryzyko stopy procentowej kredytu IRS. Koszt rozliczenia transakcji zabezpieczającej wyniósł 14 845 tys. zł i zostanie ujęty w pozycji “Koszty finansowe”

Po trzecie, Develia ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2020 roku znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:

– otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I kwartał 2020 roku wyniosła 131 300 tys. zł. Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Develia.

Develia – dawniej LC Corp – kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here