Naga MarketsDataWalk miał wstępnie 4,6 mln zł straty netto w I kw. 2021 r.DataWalk miał 3,47 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (+175% r/r) i 4,6 mln zł straty netto (zwiększenie straty o ok. 33% r/r) w I kw. 2021 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

DataWalk przedstawia swoje wyniki finansowe

Ponadto skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 8,8 mln zł wobec 4,89 mln zł w I kwartale roku 2020, co stanowi wzrost o 80%.

Te artykuły również Cię zainteresują
W ujęciu jednostkowym strata wyniosła 4,37 mln zł wobec 1,43 mln zł straty rok wcześniej (zwiększenie straty o ok. 205% r/r).

“Najważniejszy wpływ na jednostkowy wynik finansowy netto spółki w I kwartale 2021 r. miały: i) dokonanie przez spółkę odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez emitenta aktywów finansowych w jednostce powiązanej DataWalk Inc.; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności zarówno w obszarze zwiększania liczebności członków zespołów: wdrożeniowego, programistycznego i sprzedażowego, jak i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową; a także iii) wzrost przychodów ze sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

W związku z prowadzonymi pracami nad śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2021 r., zarząd podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w spółce zależnej w łącznej kwocie 2 969 tys. zł. Tym samym, do dnia bilansowego 31 marca 2021 r. spółka dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na całość inwestycji w DataWalk Inc., wyjaśniono.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, grupa planuje w kolejnych latach znacząco dynamizować działania związane z ekspansją na rynku amerykańskim, co będzie wymagało podjęcia przez spółkę zależną odpowiednich procesów inwestycyjnych, w szczególności związanych z intensyfikacją procesu budowania zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego. Nadrzędnym celem zaplanowanych działań inwestycyjnych w spółce zależnej jest zwiększanie skali działalności, a tym samym maksymalizacja wartości przychodów ze sprzedaży. Realizacja tego zadania będzie wymagała reinwestowania wszystkich wypracowanych przez jednostkę zależną nadwyżek finansowych oraz w przypadku, gdy będzie konieczne, udzielania dalszego wsparcia finansowego ze strony spółki, jako jednostki dominującej. Główny wpływ na obniżenie wartości odzyskiwalnej aktywów miało uwzględnienie ekonomicznych skutków zaplanowanych inwestycji w budżecie spółki zależnej, w oparciu o który wykonano test na utratę wartości, podano także.

Dokonanie odpisu aktualizującego wpływa na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2021 r. Dokonany odpis aktualizujący zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań, a zatem nie będzie miał wpływu na dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy. Powyższa operacja ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację finansową.

“Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy w I kwartale 2021 r. miały: i) wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności grupy zarówno w obszarze zwiększania liczebności członków zespołów: wdrożeniowego, programistycznego i sprzedażowego, jak i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową; ii) wzrost przychodów ze sprzedaży grupy” – czytamy dalej.

invest

Publikacja raportu okresowego zaplanowana jest na 31 maja 2021 r.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here