Naga MarketsPod koniec 2008 roku Grupa ING wprowadziła na globalny rynek finansowy certyfikaty ING Turbo dające dostęp do światowych rynków. Certyfikaty są instrumentami notowanymi na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i charakteryzują się przejrzystym kształtowaniem cen.

Certyfikaty Turbo


Same certyfikaty są na zachodzie bardzo popularnym instrumentem. Wystarczy wspomnieć, że na giełdzie Euronext notowanych jest ponad 50 000 różnych certyfikatów strukturyzowanych a średnie dzienne obroty dla certyfikatów Turbo sięgają 10 milionów euro.

Te artykuły również Cię zainteresują
Czym są certyfikaty ING Turbo?

Certyfikaty ING Turbo to strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Są one notowane na GPW co oznacza, że kupujemy je poprzez nasze konta maklerskie. Dzięki temu, że są one również instrumentami rynku kasowego, możemy z nich korzystać także za pośrednictwem naszych rachunków maklerskich IKE i IKZE.

Posiadając certyfikat ING Turbo mamy możliwość partycypowania nieproporcjonalnie w kształtowaniu wartości instrumentu bazowego takiego jak akcje, waluty, obligacje, indeksy lub surowce. Oznacza to, że Certyfikaty ING Turbo dają inwestorom możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego nie tylko pod względem produktów, lecz także geografii. Dzięki certyfikatom ING Turbo można bowiem poprzez polską giełdę korzystać ze zmian cen akcji takich firm jak Apple czy Alphabet (Google), surowców jak ropa, złoto i srebro czy też światowych indeksów jak niemiecki DAX, czy amerykański Dow Jones. Dostępne są również certyfikaty na pary walutowe oparte o dolara, euro czy funta szterlinga. Pełna lista certyfikatów dostępna jest na stronie www.ingturbo.pl/certyfikaty

Wszystkie certyfikaty możemy kupić w wariancie LONG i SHORT. Wykorzystując zlecenia LONG mamy możliwość zarabiania na wzrostach wartości instrumentu bazowego, natomiast SHORT umożliwia nam partycypowanie w spadkach wartości instrumentu bazowego.

W co można inwestować?

Certyfikaty ING Turbo dają inwestorom możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, pod względem produktów, a także geografii. Dzięki certyfikatom ING Turbo można przez polską Giełdę korzystać ze zmian cen akcji takich firm jak Nokia czy BMW, surowców jak ropa Brent, złoto czy też światowych indeksów – DAX, DowJones czy HangSeng. Dostępne są również certyfikaty na pary walutowe oparte o dolara, euro czy funta szterlinga.

Aktualnie na GPW notowanych jest ponad 400 różnych certyfikatów dających dostęp do ponad 30 instrumentów bazowych. Pełna lista certyfikatów dostępna jest na stronie www.ingturbo.pl/certyfikaty

Indeksy Surowce Pary walutowe Akcje świat Akcje Polska Obligacje
WIG20 Złoto EUR/PLN Apple PZU Bund Future
DowJones Srebro USD/PLN Alphabet PGE
Nasdaq-100 Ropa Brent EUR/USD Nokia KGHM
S&P500 Gaz ziemny EUR/CHF VW PKO BP
DAX GBP/USD BMW PEKAO
EuroStoxx50 USD/JPY Adidas PKN
HangSeng Deutsche Bank Orange Polska
Nikkei PGN
RDX

Stan na: kwiecień 2017

Budowa certyfikatów Turbo

Inwestując w certyfikaty ING Turbo nie trzeba pokrywać kosztów pełnej wartości instrumentu bazowego. Wkład inwestora to tylko jej część (tzw. wartość wewnętrzna), która stanowi cenę certyfikatu. Resztę pokrywa emitent, udzielając inwestorowi pożyczki. Ta część to poziom finansowania – im wyższy, tym większa dźwignia finansowa i możliwość zysków lub strat.

Przykład:

  • Cena akcji wynosi 100 zł
  • Poziom finansowania dla tego certyfikatu wynosi 90 zł
  • Wartość naszej inwestycji w certyfikat wynosi 10 zł

Mówiąc wprost, im wyższy poziom finansowania, tym większa dźwignia finansowa. Należy przy tym jednak pamiętać, że im wyższa dźwignia tym bardziej ryzykowna inwestycja.

Załóżmy, że kupujemy 100 certyfikatów. Koszt każdego z nich to 100 zł, jednak poziom finansowania wynosi 90 zł. Okazuje się więc, że z własnych środków musimy zapłacić jedynie 10 zł za certyfikat czyli łącznie 1000 zł za 100 certyfikatów. Pozostałe 9000 zł sfinansuje ING. Jeśli wartość naszego instrumentu bazowego wzrośnie o 5% ze 100 zł do 105 zł, to wartość naszych 100 certyfikatów wzrośnie o 500 zł (100 certyfikatów x 5 zł). Biorąc jednak pod uwagę wykorzystanie dźwigni finansowej okazuje się, że przez wzgląd, iż nasz wkład własny wynosił zaledwie 1000 zł, wartość naszej inwestycji wzrosła nie o 5% lecz aż o 50%. Należy przy tym jednak pamiętać, że mechanizm ten działa w dwie strony. Spadek wartości instrumentu bazowego w powyższym przykładzie o 5% wiązałby się ze stratą na poziomie 50%.

Poziom dźwigni mówi o tym o ile procent zmieni się wartość certyfikatu w stosunku do procentowej zmiany wartości instrumentu bazowego. Jest to dobry wskaźnik co do poziomu ryzyka z jakim należy się liczyć. Im wyższa dźwignia tym bardziej ryzykowna inwestycja. Obserwując notowania certyfikatów można też zauważyć następującą zależność. Zmiana instrumentu bazowego (np. polskiej akcji) o 1 zł spowoduje zmianę o 1 zł w cenie certyfikatu. Procentowo, dzięki współfinansowaniu ING, zmiana ceny certyfikatu będzie większa niż instrumentu bazowego. Obrazuje to poniższy wykres i tabela.

Przed wzrostem   Po wzroście akcji o 10%
Wartość akcji 60 zł 66 zł (+ 6 zł)
Poziom finansowania 40 zł 40 zł
Wartość Turbo Long 20 zł 26 zł (+ 6 zł; +30%)

 

Bariera w Certyfikatach Turbo

Każdy certyfikat ING Turbo ma wyznaczony mechanizm zabezpieczający (tzw. stop loss), który w przypadku tych produktów nazywany jest barierą. Bariera określa kurs instrumentu bazowego, po osiągnięciu lub przekroczeniu którego następuje tzw. knock-out, czyli zaprzestanie notowania certyfikatu i jego wygaśnięcie oraz sprzedaż instrumentu bazowego, który stanowił zabezpieczenie pod wyemitowany certyfikat.

Inwestor, który posiadał dany certyfikat może wtedy otrzymać część swoich pieniędzy. Jest to tzw. wartość rezydualna, czyli różnica między poziomem finansowania i barierą.

Dzięki barierze inwestor nigdy nie straci więcej, niż zainwestował, pomimo dźwigni finansowej. Dla Turbo Long bariera jest zawsze poniżej ceny instrumentu bazowego, a dla Turbo Short – powyżej. Konkretne poziomy barier znane są od razu na etapie kupowania certyfikatu. Dzięki temu, już w chwili inwestycji mamy określony poziom wyjścia w najgorszym scenariuszu. Nie oznacza to jednak, że po zakupie certyfikatu nie możemy już nic zrobić i skazani jesteśmy na najgorsze. Jeżeli widzimy, że zakładany przez nas scenariusz prawdopodobnie się nie zrealizuje i podejrzewamy, że jakaś konkretna inwestycja nie przyniesie dodatniej stopy zwrotu, możemy sprzedać certyfikat wcześniej.

Poniższa tabela prezentuje ilość certyfikatów jakie zakończyły się brakiem wypłaty wartości rezydualnej. Nie jest to przypadek częsty, ale inwestując w certyfikaty zawsze trzeba się liczyć z możliwością utraty 100% zainwestowanego kapitału. Nigdy jednak nie będzie to wartość przewyższająca początkową inwestycję.

rok ilość
2015 4 z 409 (0,98%)
2016 1 z 415 (0,24%)
2017.04 0 z 113 (0,00%)

Certyfikaty są płynne dzięki animatorowi (ING N.V.), który jest zobligowany do ciągłego wystawiania ofert kupna i sprzedaży. Handel odbywa się w godzinach sesji w systemie Animatora rynku – 9.05-16.50. Poza tymi godzinami transakcje nie są zawierane, jednak może nastąpić knock-out.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź naszą Akademię i broszurę.

Rodzaje Certyfikatów ING Turbo

Powyżej wspomnieliśmy już o dwóch rodzajach certyfikatów: LONG i SHORT. W praktyce bardzo często spotkać możemy się jednak z kilkoma certyfikatami LONG i kilkoma SHORT dla jednego instrumentu bazowego. Okazuje się więc, że wybór certyfikatu nie ogranicza się jedynie do wyboru instrumentu bazowego i kierunku zmiany jego wartości (wzrost bądź spadek). Oprócz tego musimy jeszcze zdecydować jakie poziomu dźwigni finansowej i bariery będą dla nas najbardziej odpowiednie.

Certyfikaty ING Turbo na JSW

Powyższy screen ze strony ingturbo.pl wskazuje, że w chwili pisania tego artykułu dostępne były 3 certyfikaty ING LONG na JSW i 5 certyfikatów ING SHORT na tę spółkę.

  • Turbo Long 11,0 na JSW – oznacza, że jest to instrument, który umożliwi nam zarabianie na wzrostach (Long) cen akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Produkt ten ma wbudowany stop loss na poziomie 11,0 co oznacza, że jak cena akcji JSW osiągnie ten poziom, to certyfikat wygaśnie. Dźwignia dla tego certyfikatu wynosi 3,4%, cena kupna to 3,95, a sprzedaży 4,05.
  • Turbo Short 15,4 na JSW – oznacza, że jest to instrument, który umożliwi nam zarabianie na spadkach (Short) cen akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Produkt ten ma wbudowany stop loss na poziomie 15,4 co oznacza, że jak cena akcji JSW osiągnie ten poziom, to certyfikat wygaśnie. Dźwignia dla tego certyfikatu wynosi 2,8%, cena kupna to 4,66, a sprzedaży 4,76.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zależność między ceną certyfikatu a dźwignią finansową. Im niższa cena certyfikatu, tym wyższa dźwignia finansowa. Oznacza to, że więcej pieniędzy pożycza nam ING.

Certyfikat Turbo Short 15,4 na JSW posiada dźwignie na poziomie 2,8%, dzięki czemu za jeden certyfikat zapłacić należy zaledwie 4,66. Certyfikat Turbo Short 26,1 na JSW oferuje natomiast już dźwignie na poziomie jedynie 0,8% przez co za jeden certyfikat zapłacić trzeba aż 17,21

Koszty certyfikatów Turbo

Przy inwestycji w certyfikaty ING Turbo, ponosimy dwa rodzaje kosztów. Nie dość, że płacimy za zakup instrumentu (tzw. koszty transakcyjne), to musimy jeszcze zapłącić za dźwignie finansową czyli za pożyczone pieniądze (tzw. koszty finansowania).

Wysokość kosztów transakcyjnych w postaci prowizji zależy od biura maklerskiego lub banku, w którym prowadzone jest nasze konto maklerskie. Stawki prowizji są identyczne jak dla rynku akcji.

Wysokość kosztów finansowania uzależniona jest od 2 składowych: stałej marży 3,5% w skali roku (rozliczane dziennie) oraz dziennej stopy procentowej (zmiennej dla różnych instrumentów). Dla pozycji long dodajemy ją, dla short odejmujemy.

ING Turbo Long: Marża + Dzienna stopa procentowa
ING Turbo Short: Marża – Dzienna stopa procentowa

Zarówno w przypadku ING Turbo Long oraz Short, koszty finansowania są uwzględniane poprzez codzienne dostosowywanie poziomu finansowania. Oznacza to, że nie ma konieczności utrzymywania żadnego depozytu zabezpieczającego ani wnoszenia żadnych dodatkowych opłat w związku z utrzymywaniem otwartych pozycji w ING Turbo.

Przykład:

Long Short
Przykład: Koszt kapitału: 3 % Marża (wielkość stała): 3,5 %
Marża (wielkość stała): 3,5 % Przychód odsetkowy: 3%
Koszt finansowania: 3 % + 3,5 % = 6,5 % rocznie 3,5% – 3% = 0,5 % rocznie
6,5 % / 360 = 0,018% dziennie 0,5 % / 360 = 0,0014 % dziennie

 

Patrząc na spready w ofertach certyfikatów ING Turbo należy pamiętać, że kiedy kupujesz certyfikaty ING Turbo, ING jako zabezpieczenie musi dokonać transakcji na instrumencie bazowym. Procentowy spread na certyfikatach ING Turbo nie zależy od wartości samego certyfikatu, ale od płynności i spreadu na instrumencie bazowym. Tym samym należy rozpatrywać spread na certyfikatach ING Turbo do wartości spreadu instrumentu bazowego.Spread

Przykład:

Akcje Certyfikaty
Oferty 19,90 PLN / 20,00 PLN 3,90 PLN / 4,05 PLN
Spread w ofertach 0,10 PLN (0,50%) 0,15 PLN (3,84%)
Spread w porównaniu do instrumentu bazowego 0.75%

Ryzyko związane z inwestowaniem za pośrednictwem Certyfikatów Turbo

Inwestując za pośrednictwem Certyfikatów ING Turbo musimy zdawać sobie sprawę z istnienia kilku ryzyk. Po pierwsze, należy pamiętać, że każda forma inwestowania (w tym również za pośrednictwem Certyfikatów) wiąże się z utratą części, bądź nawet całości zainwestowanych środków. Ryzyko jest tym większe, im wyższa dźwignię wykorzystujemy. Oprócz dźwigni finansowej, należy także pamiętać o ryzyku niekorzystnego kształtowania się kursu walutowego. Umacnianie się polskiej waluty, negatywnie wpływa na cenę certyfikatu, natomiast jej osłabianie zwiększa wartość certyfikatu.

Instrument bazowy Kurs USD/PLN certyfikat
5 USD 4,8606 9,72 zł
5 USD 3,8606 7,72 zł
5 USD 2,8606 5,72 zł

W przypadku produktów strukturyzowanych jakimi są Certyfikaty ING Turbo istnieje również ryzyko niewypłacalności emitenta czyli w tym przypadku ING Bank N.V.

Gra Inwestycyjna

ING udostępniło również bezpłatnie wirtualną Grę Inwestycyjną, dzięki której możesz zdobyć doświadczenie inwestycyjne. Pod adresem www.grainwestycyjna.pl otrzymasz wirtualne 100 000 zł, które możesz inwestować w certyfikaty i ich instrumenty bazowe. Wystarczy podać adres e-mail, wybrać nick i już możesz testować swoje decyzje inwestycyjne.

 

Klub Rynkowy

We wrześniu 2016 na stronie www.ingturbo.pl/klub uruchomiliśmy Klub Rynkowy, narzędzie dzięki któremu można jeszcze lepiej pilnować swoich inwestycji. Po zalogowaniu się na stronie otrzymuje się dostęp do spersonalizowanego pulpitu, na którym można śledzić swoje ulubione instrumenty bazowe oraz prowadzić listę posiadanych certyfikatów ING Turbo. Na podstawie tych danych można trzymać rękę na pulsie i pilnować bieżącego wyniku inwestycji na certyfikatach.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, czy sprawdzić listę dostępnych certyfikatów Turbo sprawdź też naszą Akademię.

Obsługa

Certyfikaty emitowane i animowane są przez ING Bank N.V. z siedzibą w Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, w Holandii. Kontakt możliwy jest telefonicznie, mailowo lub pocztą.
www.ingturbo.pl
800 00 77 66 – poniedziałek – piątek 9.00- 17.00
mail: info@ingturbo.pl

Ważne informacje
Przed rozpoczęciem inwestycji w ING Turbo należy zapoznać się z Warunkami końcowymi i Prospektami Emisyjnymi dostępnymi dla każdego certyfikatu na stronie www.ingturbo.pl, w których zamieszczono opis wszystkich czynników ryzyka związanych z inwestycją. Podstawowe ryzyka to:
– Możliwość utraty części lub całego zainwestowanego kapitału
– Ryzyko walutowe (niektóre certyfikaty),
– Ryzyko emitenta – ING Banku N.V. (np. ewentualna niewypłacalność emitenta)Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here