XTB
Wasko

Wasko miało 1,77 mln zł zysku netto, 3,14 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Wasko odnotowało 1,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,14 mln zł wobec 1,91 mln zł straty rok wcześniej. Rentowność EBITDA wyniosła 4,95% wobec 1,06% rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,8 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 92,96 mln zł rok wcześniej. "Pozytywny wpływ na wyniki III kwartału miał wzrost obrotów przy jednoczesnym nieznacznym wzroście osiągniętej marży, jak również brak istotnych odpisów na pokrycie przyszłych strat na realizowanych kontraktach, co miało miejsce w okresie porównywalnym. Odnotowane wyniki pokazują, że Grupa wykorzystuje wypracowany w poprzednich latach potencjał i uzyskuje pozytywne efekty działalności" - czytamy...
Wasko

Wasko z dobrymi wynikami za I półrocze. Kurs blisko linii trendu – zapiski giełdowego spekulanta

Mamy przed sobą wiele ambitnych zamierzeń na kolejne lata, które wierzymy przełożą się bezpośrednio na wzrost wartości naszej spółki" - podano w komentarzu do wyników. Na wykresie można zauważyć popytową presję i wydaje się, że kurs odbijając od linii trendu, wyrwie się z konsolidacji. To powinno otworzyć drogę przynajmniej do 1,90 zł.
Wasko

Wasko miało 16 tys. zł zysku netto, 2,11 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 03.09.2021 (ISBnews) - Wasko odnotowało 16 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,11 mln zł wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,11 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 88,77 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 201,67 mln zł w porównaniu z 174,12 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 roku grupa kapitałowa Wasko S.A. wypracowała dodatni wynik wynoszący 27,8 mln zł...
Logo Wasko SA

Oferta Wasko za 6,6 mln zł wybrana przez MFFiPR

Oferta Wasko, warta 6,6 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie na wykonanie zamówienia "Rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800" wraz z oprogramowaniem, z ich dostawą oraz wdrożeniem polegającym na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu integracji ze środowiskiem zamawiającego, podała spółka. "Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSS F1500 oraz VSP G800 - wraz z oprogramowaniem i gwarancją. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 617 400,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Kryterium oceny ofert stanowiły: cena - 60 pkt, termin dostawy sprzętu - 40 pkt. "W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona...
Logo Wasko SA

Wasko ma umowę z NASK o wartości 27,06 mln zł plus prawo opcji

Wasko podpisało umowę z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie na wykonanie zamówienia pn. "Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" za 38 mln zł brutto, w tym zamówienie podstawowe 27,06 mln zł, a prawo opcji 10,94 mln zł, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie systemu BSS Realizacja wdrożenia systemu zostanie przeprowadzona w dwóch fazach, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie: a) Faza 1 - nastąpi w terminie do 31.12.2021r. b) Faza 2 - nastąpi w terminie do 31.05.2022r." - czytamy w komunikacie. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na dostarczane oprogramowanie. W ramach realizacji opcji gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie na kolejne 2 lata, podano także. Wasko - spółka z branży...
Logo Wasko SA

Akcjonariusze Wasko zdecydowali o 0,06 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Akcjonariusze Wasko zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 5,47 mln zł z zysku netto za 2020 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,06 zł na akcję, wynika z uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie Wasko, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w wysokości 6 034 656,89 zł w ten sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 563 406,89 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 5 471 250 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,06 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 20 lipca 2021 r., a termin wypłaty na 30 lipca 2021 r. W ubiegłym...
Logo Wasko SA

Wasko rekomenduje wypłatę 0,04 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r.

Zarząd Wasko zarekomendował przeznaczenie 3,64 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Wasko podjął uchwałę w sprawie przedstawienia radzie nadzorczej, a następnie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosku dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 6 034 656,89 zł w taki sposób, aby zysk ten: - w kwocie 2 387 156,89 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, - w kwocie 3 647 500,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,04 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Jako dzień dywidendy zarekomendowano 20 lipca 2021 r., a jako termin wypłaty dywidendy 30 lipca 2021 r. Jednocześnie spółka podała, że...
Wasko

Wasko miało 3,28 mln zł zysku netto, 3,46 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Wasko odnotowało 3,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wasko przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 3,46 mln zł wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,56 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 85,35 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2021 roku grupa kapitałowa Wasko wypracowała dodatni wynik wynoszący 13,6 mln zł na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, przy zysku ze sprzedaży 3,1 mln zł i zysku netto na poziomie 3,2 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 102,6 mln zł, co oznacza wzrost o 17,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pozytywny wpływ...
Wasko

Konsorcjum Wasko wykona prace przy S1 dla konsorcjum Mirbudu za 89 mln zł

Konsorcjum Wasko (lider) i Voltar System (konsorcjant) podpisało z konsorcjum m.in. Mirbudu (lider) i Kobylarni umowę na wykonanie prac polegających na wyposażeniu tunelu na odcinku drogi ekspresowej S1 w systemy zarządzania bezpieczeństwem za 89,02 mln zł brutto, podało Wasko. Konsorcjum Wasko podpisało umowę m.in. z Mirbudem "Zakres umowy obejmuje wykonanie przez podwykonawcę prac polegających na wyposażeniu tunelu w systemy zarządzania bezpieczeństwem, w ramach inwestycji 'Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S69) Bielsko-Biała - Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)' realizowanej na rzecz Skarbu Państwa-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy wynosi 72 370 000 zł netto, tj. 89 015 100 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia przypadająca na Wasko w zakresie podpisanej umowy wynosi 35...
Wasko

Wasko miało 12,32 mln zł zysku netto, 17,14 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Wasko odnotowało 12,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wasko przedstawia swoje wyniki finansowe We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 11,88 mln zł w 2020 r.. Zysk operacyjny wyniósł 17,14 mln zł wobec 7,52 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 458,5 mln zł w 2020 r. wobec 414,98 mln zł rok wcześniej. "Przed nami kolejny rok wyzwań i ciężkiej pracy, w którym nadal będziemy otwarci na nowe możliwości i okazje biznesowe jakie pojawiają się na rynku. W kolejny rok wkraczamy z portfelem zamówień, który pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, iż w kolejnych okresach sprawozdawczych wyniki grupy...
Logo Wasko SA

Wasko ma umowę na prace dla CIRF za maks. 8,28 mln zł brutto

Wasko podpisało umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) na wykonanie zamówienia polegającego na rozbudowie macierzy dyskowych Hitachi VSP G800 za maksymalną kwotę 8,28 mln zł brutto, podała spółka. Wasko podpisało nową umowę "Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego" - czytamy w komunikacie. Według spółki, maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 8 281 959,00 zł brutto w tym: zamówienie podstawowe - dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem wynosi 4 150 266,00 zł brutto i prawo opcji  (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 4 131 693,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego wynosi do 45 dni od daty zawarcia umowy, a termin realizacji prawa opcji...
Gorące spółki dnia

Unibep [UNI], Wasko [WAS] – Gorące spółki dnia

W całym 2020 r. spółka miała 11,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 458,58 mln zł w porównaniu z 414,98 mln zł rok wcześniej. Wyniki uległy więc zdecydowanej poprawie, co powinno przekładać się na notowania. Na razie, nie wyglądają one najlepiej, mimo że kurs rośnie od końca października. Mocne odbicie przy wysokich obrotach może być początkiem ruchu do oporu w rejonie 1,50 zł.
Wasko

Wasko: Łukasz Mietła został powołany na członka zarządu

Rada nadzorcza Wasko powołała Łukasza Mietłę na członka zarządu z dniem 5 października 2020 r.  , podała spółka. Wasko: Łukasz Mietła powołany na członka zarządu "Od 5 października 2020 roku zarząd Wasko będzie funkcjonować w następującym składzie: Wojciech Wajda - prezes zarządu, Andrzej Rymuza - wiceprezes zarządu, Paweł Kuch - wiceprezes zarządu, Michał Mental - członek zarządu, Tomasz Macalik – członek zarządu, Łukasz Mietła - członek zarządu, Włodzimierz Sosnowski - członek zarządu" - czytamy w komunikacie. Łukasz Mietła jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest związany z grupą kapitałową Wasko od roku 2007, gdzie przez pierwsze lata nadzorował dział księgowości, a od roku 2014 pełnił funkcję dyrektora finansowego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej COIG Software, a w latach 2016-2018 - funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego...
Gorące spółki dnia

Wasko [WAS], Stalprofil [STF] – Gorące spółki dnia

Na wykresie widać, że rynek z dużym dystansem podchodzi do wyników. Kurs od dłuższego czasu porusza się w trendzie spadowym, choć ostanie odbicie od marca jest całkiem sporych rozmiarów. Na wykresie tygodniowym można mieć obawy o dalszy wzrost, gdyż kurs zatrzymał się w czytelnej strefie oporu. Możliwe więc, że w tym rejonie pojawi się jakaś forma korekty wzrostów z ostatnich miesięcy.
Wasko

Konsorcjum Wasko ma umowę na prace dla CIRF za maks. 33,29 mln zł

Konsorcjum Wasko (lider) i Enigma Systemy Ochrony Informacji podpisało umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) na rozbudowę infrastruktury tej instytucji - rozbudowę posiadanych macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800m za maks. 33,29 mln zł brutto, w tym zamówienie podstawowe 16,98 mln zł (z czego na Wasko przypada 8,6 mln zł) oraz prawo opcji 16,3 mln zł (z czego na Wasko przypada 75% przychodu brutto), podało Wasko. Wasko rozpoczyna współpracę z Enigmą "Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy. Termin realizacji prawa...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje