Conotoxia
logo ursus

Ursus wnioskuje do ARP o wydłużenie spłaty 15,5 mln zł wierzytelności do 31 III

Ursus w restrukturyzacji zwrócił się do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o wydłużenie do 31 marca 2021 r. terminu na rozliczenie należności wynikającej z umowy pożyczki w kwocie 15,5 mln zł plus odsetki, podała spółka. Ursus liczy na wydłużenie terminu "Uwzględnienie wniosku spółki da czas, aby strony wypracowały najkorzystniejsze, najszybsze i zgodne sposoby spłaty przez Ursus S.A. w restrukturyzacji kwot należnych ARP S.A. na podstawie powołanej na wstępie umowy pożyczki" - czytamy w komunikacie. Spółka wyraża przekonanie, że podejmowane rokowania przyczynią się do polubownego rozwiązania sprawy, co z kolei przełoży się na zabezpieczenie słusznych interesów pracowników, wierzycieli i akcjonariuszy, a także samego Ursusa w ramach trwającego postępowania restrukturyzacyjnego, podano także. 7 stycznia Ursus w restrukturyzacji otrzymał od ARP oświadczenie o rozwiązaniu umowy pożyczki z 29...
logo ursus

ARP wezwała Ursus do zapłaty 15,5 mln zł pożyczki wraz z odsetkami

Ursus w restrukturyzacji otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oświadczenie o rozwiązaniu umowy pożyczki z 29 maja 2014 r. i wezwanie dłużnika do zapłaty wierzytelności w kwocie 15,5 mln zł, podała spółka. Jak wskazano w oświadczeniu, powodem jego złożenia jest brak spłaty kapitału pożyczki oraz odsetek. Ursus z kolejnymi zobowiązaniami "W związku ze złożonym oświadczeniem, ARP wezwała emitenta do zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia ww. oświadczenia kapitału pożyczki w wysokości 15 498 593,09 zł, a także odsetek umownych oraz odsetek dodatkowych i za opóźnienie. Wskazano również, że brak dobrowolnej realizacji wezwania spowoduje podjęcie przez ARP dalszych kroków prawnych w celu wyegzekwowania należności, co narazi emitenta na dalsze koszty" - czytamy w komunikacie. Ursus zapowiedział, że odniesie się do otrzymanej korespondencji...
logo ursus

Sąd wstrzymał rozpoznanie wniosków PKO BP i GNB o ogłoszenie upadłości Ursusa

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wstrzymał rozpoznanie wniosków PKO Banku Polskiego i Getin Noble Banku (GNB) o ogłoszenie upadłości Ursusa do czasu prawomocnego zakończenia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, podał Ursus w restrukturyzacji. Ursus w restrukturyzacji zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego "Emitent w całości zgadza się z otrzymanymi postanowieniami sądu, przede wszystkim mając na uwadze niemożność prowadzenia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości emitenta w trakcie formalnej restrukturyzacji, jak również niecelowość prowadzenia takiego postępowania z perspektywy konieczności jak największej ochrony słusznych interesów pracowników, wierzycieli, samego emitenta oraz jego akcjonariuszy. Zarząd podkreśla, że w toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym emitent podejmuje wszelkie działania celem ochrony słusznych interesów wszystkich ww. podmiotów" - czytamy w komunikacie. W listopadzie 2020 r....
logo ursus

Ursus miał 31,05 mln zł straty z dz. kont., 21,04 mln zł straty EBIT w I-III kw.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 31,05 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w okresie I-III kw. 2020 r. wobec 38,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ursus liczy straty Strata operacyjna wyniosła 21,04 mln zł wobec 31,03 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,25 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 79,09 mln zł rok wcześniej. "Na zaprezentowane wyniki okresu sprawozdawczego kluczowy wpływ miały okoliczności i) aktualnej sytuacji w branży wpływającej na sprzedaż na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych, ii) możliwości kontaktów i przemieszczania się, a także ograniczenia w produkcji ze względu na przerwanie dostaw z Turcji, Włoch oraz niektórych producentów krajowych w związku z pandemią COVID-19, iii) sprzedaży w lutym 2020 roku prowadzącej...
ursus logo

Otwarto postępowanie o zatwierdzenie układu Ursusa

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowane zostało obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Ursusa w restrukturyzacji, podała spółka. Otwarto postępowanie o zatwierdzenie układu Ursusa "Dniem układowym jest 08.11.2020 r." - czytamy w obwieszczeniu. Formalne rozpoczęcie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu jest jednym z elementów programu uzdrawiania spółki mającego na celu jej pomyślną restrukturyzację oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy, podano także. Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.
ursus

Ursus zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postęp. restrukturyzacyjnego

Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy oddalił zażalenie Ursusa w restrukturyzacji na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka. W związku z tym Ursus w restrukturyzacji zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Ursus zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postęp. restrukturyzacyjnego "Emitent zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 15 i nast. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1086; tzw. Tarcza 4.0) i w związku z tym zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania oraz podjął decyzję o złożeniu wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem...
Gorące spółki dnia

BioMaxima [BMX], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia

Dongfeng Motor to jedna z największych i najstarszych chińskich grup samochodowych z bardzo szeroką ofertą, w której skład wchodzą także pojazdy bezemisyjne, elektryczne i na gaz ziemny. Jest to więc doskonała wiadomość dla Ursusa i jeżeli współpraca dojdzie do skutku, może dać spółce nowe życie. Na wykresie mieliśmy ogromy wystrzał notowań, jednak dopóki współpraca nie stanie się faktem, może okazać się, że jest to pojedyncza sesja, a nie trwały trend.
logo ursus

Ryszard Jacyno został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Ursusa

Rada nadzorcza Ursusa w restrukturyzacji powołała Ryszarda Jacyno na stanowisko wiceprezesa zarządu, podała spółka. Zmiany w zarządzie Ursusa "W zw. z podjęciem powyższej uchwały skład zarządu Ursus S.A. w restrukturyzacji przedstawia się następująco: prezes zarządu - Andrzej Młotek, wiceprezes zarządu - Ryszard Jacyno" - czytamy w komunikacie. Ryszard Jacyno jest magistrem prawa, ukończył w 1980 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1989 ukończył Studium Menadżerskie w Lozannie, w roku 1991 był stypendystą Bundeskartelamt w Berlinie. W latach 2012-2105 był doradcą prezes Pol-Mot Holding ds. energetyki, od 2012 do 2019 obejmował stanowisko prezesa zarządu Bioenergii Invest. 1 października spółka poinformowała, że Jan Wielgus zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu. Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest...
ursus

Jan Wielgus zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Ursusa

Jan Wielgus zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Ursusa w restrukturyzacji z dniem 1 października, podała spółka. Ursus: Jan Wielgus zrezygnował z funkcji wiceprezesa "30 września 2020 r. do spółki wpłynęła rezygnacja pana Jana Wielgusa z funkcji wiceprezesa zarządu złożona z dniem 1 października 2020 r. Jako powód rezygnacji wskazano pogarszający się stan zdrowia" - czytamy w komunikacie. Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.
ursus

Ursus miał 32,88 mln zł straty netto, 16,59 mln zł straty EBIT w I poł. 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 32,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 23,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ursus w restrukturyzacji odnotował 32,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 16,59 mln zł wobec 25,73 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,18 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 58,93 mln zł rok wcześniej. "Na zaprezentowane wyniki okresu sprawozdawczego kluczowy wpływ miały okoliczności i) aktualnej sytuacji w branży wpływającej na sprzedaż na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych, ii) możliwości kontaktów i przemieszczania się, a także ograniczenia w produkcji ze względu na przerwanie dostaw z Turcji, Włoch oraz niektórych...
logo ursus

Ursus wnioskuje do sądu o kontynuowanie przyspieszonego postępowania układowego

Ursus w restrukturyzacji złożył do sądu zażalenie na postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego oraz wniósł o kontynuowanie przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka. Ursus z wnioskiem do sądu "W złożonym zażaleniu emitent przedstawił argumentację prawną przemawiającą - w jego ocenie - za kontynuowaniem postępowania restrukturyzacyjnego. W ocenie spółki, zaskarżone rozstrzygnięcie sądu nie uwzględnia efektów działań restrukturyzacyjnych i wynikających z nich perspektyw, co do realizacji układu, czym godzi w interes emitenta oraz w interesy wierzycieli, gdyż może prowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa oraz potencjalnie mniej korzystnego (zważywszy na specyfikę przedsiębiorstwa spółki), aniżeli w przypadku zawarcia układu, zaspokojenia wierzycieli, prowadząc dodatkowo do negatywnych skutków społecznych (prawdopodobieństwa utraty miejsc pracy i spowolnienia gospodarczego)" - czytamy w komunikacie. W sierpniu br. sąd wydał postanowienie o umorzeniu...
ursus

Ursus miał wstępnie 34,02 mln zł straty netto w I poł. 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji miał 34,02 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. br. wobec 11,13 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 27,29 mln zł wobec 35,3 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Ursus w restrukturyzacji miał 34,02 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. br. Skonsolidowana strata z działalności operacyjnej wyniosła 14,69 mln zł w I poł. br. wobec 12,18 mln zł straty rok wcześniej. "Wskazane w załączeniu poziomy przychodów oraz straty netto w I półroczu 2020 r. wynikały m.in. z poniższych czynników: - utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za...
ursus

Nadzorca sądowy Ursusa wnioskuje o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Nadzorca sądowy złożył w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Ursusa, podała spółka. Jako uzasadnienie złożonego wniosku nadzorca wskazał rosnące opóźnienia w regulowaniu przez spółkę bieżących zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, co może prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli oraz niewykonania układu. Ursus: Nadzorca sądowy złożył wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego "Emitent przypomina, iż zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie za I kwartał 2020 roku na bieżącą sytuację emitenta (w tym również płynnościową) najistotniejszy wpływ miał ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego jak również, w perspektywie II kwartału 2020 roku, czasowe opóźnienia w dostawach poszczególnych komponentów oraz maszyn od dostawców z wybranych krajów związane z ograniczeniami epidemicznymi co wpłynęło na przesunięcie planów produkcyjnych na II...
ursus

Akcjonariusze Ursusa zdecydują 27 VIII m.in. o dalszym istnieniu spółki

Akcjonariusze Ursusa w restrukturyzacji zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 27 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki oraz o pokryciu straty netto za 2019 r., w wysokości 74,61 mln zł, z zysków z lat przyszłych, podano w projektach uchwał. Ursus: 27 VIII akcjonariusze zdecydują m.in. o dalszym istnieniu spółki "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ursus S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez zarząd bilansem, który na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, oraz wnioskiem zarządu spółki z dnia 28 lipca 2020 roku, uchwala co następuje: zwyczajne walne zgromadzenie Ursus S.A. w restrukturyzacji postanawia o dalszym istnieniu spółki" - czytamy w projekcie. Według...
ursus

Ursus miał 5,16 mln zł straty netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 5,16 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 8,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła w I kw. 5,23 mln zł wobec 8,23 mln zł straty rok wcześniej. Ursus w restrukturyzacji odnotował 5,16 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 7,43 mln zł wobec 7,37 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,12 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 43,72 mln zł rok wcześniej. "Na zaprezentowane wyniki okresu sprawozdawczego kluczowy wpływ miały okoliczności: 1) aktualnej sytuacji w branży wpływającej na...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację