AVA Trade
txm

TXM chce przywrócić obrót akcjami spółki, planuje scalenie walorów w stos. 25:1

Zarząd TXM podejmuje działania zmierzające do dopuszczenia do obrotu nowych akcji spółki, powstałych w wyniku zatwierdzenia układu oraz wznowienia obrotu akcjami na GPW. W tym celu planowane jest m.in. przeprowadzenie scalenia akcji w stosunku 25:1, podała spółka. TXM planuje dopuścić do obrotu nowe akcje spółki "W celu umożliwienia wznowienia obrotu akcjami na rynku giełdowym zarząd TXM zamierza zaproponować akcjonariuszom dokonanie scalenia akcji w stosunku 25:1. Oznaczać to będzie wymianę 25 akcji o wartości nominalnej 4 grosze każda na jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł każda" - czytamy w komunikacie. Przed zwołaniem walnego nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym głosowane będą uchwały dotyczące scalenia akcji, planowane jest wcześniejsze zarejestrowanie podwyższenia kapitału wynikające z wykonania układu zatwierdzonego w czerwcu br. Przewidziana wówczas konwersja wierzytelności...
txm

TXM miał 2,44 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r. wobec straty w I kw. br.

TXM odnotował 2,44 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r. wobec 8,37 mln zł straty w tym ujęciu kwartał wcześniej, podała spółka w raporcie. W całym I półroczu 2020 r. EBITDA była nadal ujemna i wyniosła -5,93 mln zł (wobec -9,36 mln zł rok wcześniej). Zarząd TXM stara się o uzyskanie wsparcia przyznawanego dla dużych firm dotkniętych skutkami pandemii. TXM podaje dane za II kw. 2020 r. TXM podkreśla, że w I półroczu br. restrykcyjnie podeszło do redukcji kosztów. Dotyczyło to zamknięcia 39 nierentownych (w nowej pandemicznej rzeczywistości) sklepów i zmniejszenia sieci sprzedaży do około 55 tys. m2. Przeprowadzono też m.in. optymalizację kosztów najmu oraz ograniczono koszty marketingu i działalności centrali - w tym kosztów magazynowania. "W efekcie wynik netto osiągnięty...
txm

TXM przesunął termin płatności wierzytelności do 18 września br.

TXM w porozumieniu z bankami finansującymi - PKO Bankiem Polskim oraz ING Bankiem Śląskim - zmienił zapisy umowy restrukturyzacyjnej, podała spółka. Na mocy tych zmian wszelkie terminy płatności odsetek od wierzytelności banków wobec spółki na podstawie umów kredytowych zostały przesunięte do dnia 18 września 2020 r. TXM porozumiał się z bankami finansującymi "Umowa uległa zmianie w ramach następujących punktów: • terminy płatności akredytyw i gwarancji zostają zmienione w ten sposób, że w przypadku dokonania przez bank wypłaty środków na rzecz beneficjenta danej akredytywy / gwarancji w okresie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r., wypłata tych środków nie nastąpi przez pobranie przez bank środków zgromadzonych na rachunkach bankowych spółki, lecz kwoty te staną się wymagalne i płatne...
txm

TXM miał 57,92 mln zł straty netto z dz. kont., -18,3 mln zł EBITDA w 2019

TXM w restrukturyzacji odnotował 57,92 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 53,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. TXM podsumowuje wypracowane wyniki Skonsolidowana strata netto w działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wyniosła 68,08 mln zł wobec 63,23 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 47,69 mln zł wobec 43,35 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -18,3 mln zł wobec -43,35 mln zł rok wcześniej. W 2019 roku TXM S.A. zanotował wynik EBITDA w wysokości - 17,5 mln zł (na poziomie grupy kapitałowej - 18,3 mln zł). Wynik Grupy TXM jest determinowany wynikiem jednostkowym spółki dominującej i prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi zmierzającymi do przywrócenia rentowności TXM, podano w raporcie. Zanotowana...
txm

TXM oraz banki finans. dokonały okresowych zmian w umowie restrukturyzacyjnej

TXM w restrukturyzacji otrzymał od banków finansujących tj. PKO Banku Polskiego oraz ING Banku Śląskiego podpisany przez strony dokument dokonujący okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej oraz zgodę na zmiany do zobowiązania banków do powstrzymywania się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi przypadkami naruszenia, podała spółka. Zmiany w stosunku do wprowadzonych 27 marca 2020 roku to: • poza spłatą wynikającą z raportów tygodniowych (28 tys. zł) oraz harmonogramowej raty czerwcowej (210 tys. zł) banki zawieszają wszystkie inne spłaty regulowane umową w tym wynikające ze spadku zapasu; • od lipca 2020 roku spółka będzie zobowiązana do regulowania odsetek, natomiast spłata odsetek skumulowanych w okresie marzec - czerwiec zostaje zawieszona do 31 sierpnia 2020 roku; • zawieszeniu ulegają uprawnienia banków będące wynikiem występujących...

Udział Redanu w TXM spadnie do 40,48% głosów po podwyższeniu kapitału

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego TXM w wyniku zatwierdzenia przyspieszonego postępowania układowego, dojdzie do spadku udziału Redanu w tej spółce do 30,91% kapitału zakładowego i 40,48% głosów na walnym zgromadzeniu, podał Redan. Spadek udziały Redanu w TXM do 40,48% "W wyniku realizacji przyjętych propozycji układowych, w momencie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu TXM, dojdzie w szczególności do podwyższenia kapitału zakładowego TXM o kwotę 71,4 mln zł w konsekwencji konwersji części zobowiązań wierzycieli TXM na kapitał własny. Spowoduje to następującą zmianę udziału Redan w TXM: a) udział procentowy emitenta w liczbie akcji posiadanych przez emitenta spadnie z obecnego poziomu 58,7% kapitału zakładowego TXM do 30,91% kapitału zakładowego TXM (obecnie emitent posiada 1 141 346 000 akcji z całkowitej liczby 1 944...
txm

TXM zamknie ok. 40 sklepów, co stanowi 18% obecnie istniejącej sieci

Priorytetem dla TXM w restrukturyzacji jest utrzymanie płynności finansowej oraz zdolności do szybkiego przywrócenia pełnej działalności operacyjnej sieci sprzedaży, również w ujęciu jej optymalnego zatowarowania, podała spółka. W związku z tym wdrożono kolejne działania restrukturyzacyjne w obrębie sieci handlowej polegające na likwidacji placówek, które nie rokowały. Będzie to ok. 40 sklepów, co stanowi 18% całej obecnie istniejącej sieci. TXM zamyka sklepy przez pandemię koronawirusa Podstawowym obszarem, na jaki wpływ ma rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz podjęte w związku z tym działania sanitarne w postaci wprowadzonych ograniczeń społecznych mających przełożenie na zachowania klienckie i konsumpcję, jest realizowany poziom sprzedaży, podkreślono. W odpowiedzi na dramatyczny spadek sprzedaży w sklepach oraz w celu utrzymania płynności spółki podjęte zostały następujące działania: • Uzgodniono z bankami finansującymi: - utrzymanie...
txm

Przychody TXM spadły o 50% r/r do ok. 32 mln zł w I kw. 2020

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 32 mln zł w I kwartale 2020 r., co oznacza spadek o 50% r/r, podała spółka. Pandemia mocno wpływa na spadek obrotów spółki Sieć TXM na koniec stycznia składała się z 254 sklepów własnych o łącznej powierzchni 61,8 tys. m2, która była o 26% niższa niż na koniec stycznia 2019 - jest to sieć dla działalności kontynuowanej, podano również. "Kluczowym czynnikiem mającym determinujące znaczenie dla wyników sprzedażowych w pierwszym kwartale był wpływ ograniczeń sanitarnych wywołanych pandemią COVID-19. Od 11 marca 2020 roku TXM notuje drastyczny spadek obrotów. W ujęciu ostatniego tygodnia miesiąca (23-28 marca) w stosunku do pierwszego (2-7 marca) tygodnia tego miesiąca odnotowano spadek obrotów...
txm

TXM z ponad 29 mln zł straty w I poł. roku. Ponad dwa razy więcej niż przed rokiem

TXM odnotował 29,32 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2019 r. wobec 11,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 38,85 mln zł wobec 14,27 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 23,87 mln zł wobec 10,52 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 9,91 mln zł wobec 7,4 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 113,5 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 143,87 mln zł rok wcześniej. "Determinujący wpływ na spadek średniej sprzedaży na m2 w 2019 roku miał • brak optymalnej oferty asortymentowej - atrakcyjnego, nowego zapasu - widoczny zwłaszcza w okresie od początku...
txm

TXM – powiększa stratę w III kwartale, akcje 7% w dół

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Spółka opublikowała raport z wynikami za III kwartał. Poniżej najważniejsze szczegóły z dokumentu. Spółka wypracowała w III kwartale 12,27 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 9,72 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 11,13 mln zł wobec 11,01 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,29 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 100,59 mln zł rok wcześniej. Od początku roku spółka wypracowała 26,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 24,07 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 249,69 mln zł...

GPW: Słabe wyniki grupy TXM

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket , drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Działa na terenie całego kraju, w Czechach, na Słowacji oraz w Rumunii. Obecnie dysponuje ponad 350 sklepami stacjonarnymi oraz sklepem internetowym. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Jednak w sierpniu grupa odnotowała wyraźny spadek w wynikach finansowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Według zarządu środki pozyskane z emisji akcji i obligacji mają wspomóc wzmocnić kapitał obrotowy spółki, a co za tym idzie zwiększyć wielkość sprzedaży w kolejnych miesiącach. W komunikacie spółki napisano: - Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w sierpniu 2018 roku wyniosły ok. 0,4 mln zł, co oznacza spadek o 58% w...
wolumen

Przed zamknięciem. Potencjalny sygnał kupna na IMS [IMS] i TXM [TXM]

IMS D1 IMS zajmuje się marketingiem sensorycznym, czyli kreowaniem nastroju i wpływaniem na zachowanie klientów. Kurs Spółki znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W ramach tego trendu mamy konsolidację, która trwa już ponad pół roku. Jej górnym ograniczeniem jest niebieska linia oporu, która obecnie znajduje się na poziomie 3,54 zł. Wybicie z tak długiej konsolidacji w kierunku głównego trendu byłoby sygnałem kupna. Przekroczenie dotychczasowego rekordu na poziomie 3,64 zł byłoby potwierdzeniem. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. TXM D1 TXM prowadzi sieć odzieżowych sklepów dyskontowych TXM textilmarket. Przez dłuższy czas kurs Spółki znajdował...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację