Cinkciarz.pl
Tory kolejowe

Torpol szacuje rentowność na sprzedaży brutto portfela na 2021 r. na ok. 6%

Rentowność na sprzedaży brutto portfela zleceń Torpolu na 2021 rok to ok. 6% przy spodziewanej wielkości przychodów na poziomie porównywalnym do 2020 roku, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Spodziewane przychody Torpolu na rok 2021 również ukształtują się na poziomie 2020 roku "Rentowność portfela na 2021 r. oceniamy na ok. 6%. Oczywiście z zastrzeżeniem, że nie pojawią się jakieś koszty, rzeczy nieprzewidywalne. I przychody też na poziomie roku 2020 r." - powiedział Grabowski podczas wideokonferencji. Z kolei o bieżącym roku prezes powiedział, że "mamy nadzieję, że grudzień i te reżimy, które są wprowadzone, pozwolą nam pozytywnie zakończyć rok i żeby ten poziom wyników był porównywalny do roku 2019 r.". W okresie I-III kw. Torpol miał 986 mln zł skonsolidowanych przychodów (-7,3% r/r) i 26,3...
torpol

Torpol chce uzupełnić portfel do 2,5-3 mld zł netto ‘w najbliższym czasie’

Torpol chce uzupełnić "w najbliższym czasie" portfel zamówień do poziomu 2,5-3 mld zł netto, wobec 1,98 mld zł obecnie, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Torpol zapewnia, że jest dobrze przygotowany do realizacji przyszłych projektów "Obecny portfel Grupy wynosi ok. 2 mld zł. Cały czas bardzo aktywnie uczestniczymy w większości postępowań ogłaszanych na rynku modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej i dworców, ale również tramwajowym i obiektów inżynieryjnych. W najbliższym czasie chcemy uzupełnić nasz portfel zamówień do poziomu 2,5-3 mld zł netto. Mamy nadzieję, że zgodnie z deklaracjami zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A., do ogłoszenia w przyszłym roku są już przygotowane projekty, z perspektywy 2021-2027, o wartości kilkunastu miliardów zł, a wiele innych jest już przygotowywanych. Dla spółki, ale też dla całego rynku wykonawców,...
torpol

Torpol miał wstępnie 26,4 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r.

Torpol miał 986,9 mln zł przychów netto ze sprzedaży, 60,3 mln zł zysku ze sprzedaży brutto i 26,4 mln zł zysku netto w okresie 9 miesięcy 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Rok wcześniej wielkości te wyniosły odpowiednio: 1 063,9 mln zł, 51,7 mln zł i 22,1 mln zł. Spółka podsumowuje wstępnie wypracowane wyniki W ujęciu jednostkowym zysk netto sięgnął 25,6 mln zł wobec 20,7 mln zł w I-III kw. 2019 r., podano także w komunikacie. Spółka przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane 20 listopada. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42...
Gorące spółki dnia

Torpol [TOR], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia

Warto wspomnieć, że w drugim kwartale kalendarzowym, spółka odnotowała aż 8,35 mln zł zysku netto wobec 4,64 mln zł przed rokiem. W najnowszej rekomendacji sprzed kilku dni, analitycy BM mBanku zalecili kupno akcji spółki i wycenili ją na poziomie 10,70 zł. Spoglądając na wykres miesięczny, widać że są to okolice dołków z wcześniejszych lat.
torpol

Torpol spodziewa się w II półr. wyników co najmniej tak dobrych jak w pierwszym

Wyniki finansowe Torpolu za II półrocze 2020 r. powinny być nie gorsze niż w I połowie roku, przy marży brutto na sprzedaży powyżej 5%, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Torpol: Wyniki finansowe za II półrocze 2020 r. powinny być nie gorsze niż w I połowie roku "Znakiem zapytania jest siła wyższa, czyli powtórzenie się sytuacji związanej z epidemią. Jeśli ona nie wystąpi, to myślę, że będzie nie gorzej niż w I półroczu, jeśli chodzi o wyniki" - powiedział Grabowski podczas konferencji online, pytany czy grupie uda się powtórzyć dobre wyniki z I półrocza 2020 r. Pytany o perspektywy kształtowania się marży brutto na sprzedaży (w I półroczu: 6,2%) wskazał, że spółka celuje w II półroczu "powyżej 5%", natomiast utrzymanie poziomu z I połowy...
torpol

Portfel zamówień Torpolu ma wartość 2,41 mld zł netto

Torpol posiada obecnie portfel zamówień o wartości o wartości 2,41 mld zł netto (bez udziałów konsorcjantów), zapewniający grupie prowadzenie prac do 2022 r. włącznie, z tego 2 305,9 mln zł netto to kontrakty realizowane przez Torpol S.A., 94,91 mln zł netto - kontrakty realizowane przez Torpol Oil&Gas (TOG), podała spółka. Torpol posiada obecnie portfel zamówień o wartości o wartości 2,41 mld zł netto "Pomimo niekorzystnych warunków rynkowych, grupa zachowała satysfakcjonującą rentowność portfela zamówień, brak zadłużenia netto i relatywnie niski poziom zadłużenia netto w relacji do EBITDA. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania długoterminowa, średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się w przedziale ok. 5-5,5%, natomiast średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wyniosła ok. 5,24%" - czytamy w...
torpol

Torpol miał 6,81 mln zł zysku netto, 10,22 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Torpol odnotował 6,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Torpol podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 10,22 mln zł wobec 10,14 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 340,08 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 400,83 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 13,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 589,04 mln zł w porównaniu z 664,81 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w I poł. br. 31,5 mln zł wobec 25,66 mln zł...
torpol

Torpol w terminie oddał po modernizacji odcinek linii kolejowej Warszawa-Poznań

Torpol terminowo zakończył prace związane z odbiorem końcowym prac modernizacyjnych na linii kolejowej Warszawa - Poznań, w obszarze LCS Konin - odcinek Barłogi - Swarzędz, podała spółka. Jest to jedna z największych wielobranżowych modernizacji liniowych linii kolejowej o wartości przekraczającej 1 mld zł brutto, podkreślił Torpol. Torpol trzyma się wyznaczonych terminów "Dzięki bardzo dobrej współpracy i olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich uczestników, tego skomplikowanego wielobranżowego procesu budowlanego - zamawiającego (PKP PLK S.A), inżyniera projektu (BBF) oraz wykonawcy możemy się dzisiaj cieszyć z terminowego zakończenia prac budowlanych we wszystkich branżach na tak dużym projekcie, który jest bardzo ważnym elementem programu Krajowego Programu Kolejowego (KPK). Przyczynia się on do poprawy bardzo istotnego połączenia na linii Warszawa- Poznań. Efekty inwestycji będą odczuwalne przede wszystkim dla pasażerów...
torpol

Torpol miał wstępnie 13,9 mln zł skons. zysku netto w I poł. 2020 r.

Torpol miał 13,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 587,9 mln zł wobec 664,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne wyniki. Torpol miał 13,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. "Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta oraz emitenta za pierwsze półrocze 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku): Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta: • przychody netto ze sprzedaży: 587,9 mln zł (664,8 mln zł), • zysk/strata ze sprzedaży brutto: 36,5 mln zł (31,8 mln zł), • zysk/strata netto z dz. kontynuowanej 13,9 mln zł (10,9 mln zł), • zysk/strata netto: 13,9 mln zł (10,1 mln zł)" - czytamy w komunikacie. Jednostkowy zysk...
torpol

Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o 0,9 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o przeznaczeniu 20,67 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,9 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Torpol zadecydował o przeznaczeniu 20,67 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 27 745 040,95 zł na: 1. zwiększenie kapitału rezerwowego - kwota 6 322 040,95 zł; 2. wypłatę dywidendy - kwota 20 673 000 zł, tj. 0,9 zł na jedną akcję. 3. zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - kwota 750 000 zł" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 31 lipca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na 30 października 2020 r. Torpol odnotował 29,12 mln zł...
torpol

Zarząd Torpolu z G. Grabowskim jako prezesem powołany na kolejną kadencję

Rada nadzorcza Torpolu powołała zarząd na kolejną kadencję z Grzegorzem Grabowskim na stanowisku prezesa, podała spółka. Kolejna kadencja zarządu Torpolu "Rada nadzorcza spółki ustaliła liczbę członków zarządu na cztery osoby, a następnie powołała na kolejną wspólną kadencję wynoszącą trzy lata następujące osoby: - z dniem 25 czerwca 2020 roku pana Grzegorza Grabowskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki; - z dniem 25 czerwca 2020 roku pana Marcina Zachariasza na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych; - z dniem 25 czerwca 2020 roku pana Tomasza Krupińskiego na stanowiska wiceprezesa zarządu ds. handlowych - z dniem 1 lipca 2020 roku pana Konrada Tulińskiego na stanowisko wiceprezesa ds. produkcji" - czytamy w komunikacie. W związku z powyższym z dniem 25 czerwca 2020 roku wygasa mandat Krzysztofa Milera, dotychczasowego wiceprezesa zarządu ds....

WIG-BUDOW vs WIG-ENERG. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-BUDOW oraz WIG-ENERG, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono piątego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. Wszystkie Spółki wchodzące w skład indeksu WIG-BUDOW, w okresie 04.03-26.05 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Torpol (41%). W przypadku indeksu WIG-ENERG, tym razem 3 z 5 spółek w badanym okresie przyniosły spadki. Energa z niezłym wynikiem...

Aż 12 spółek z GPW podczas poniedziałkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

12 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas wtorkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Cd Projekt, Ten Square Games, 11 BIT, PlayWay, Budimex, Unimot, Selvita, Mirbud, Torpol, Rubicon, Everest. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 26.05 do najmniejszego. 12 spółek osiągnęło podczas wtorkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej dwunastki” zanotował CD Projekt (176,4 mln zł) a najmniejsze Everest (148,0 tys. zł).  11 z 12 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman CD Projekt z zamknięciem zdecydowanie powyżej 400 zł Podczas wtorkowej sesji walory CD Projekt wybiły górą poziom 400 zł. Zaledwie przez...
Gorące spółki dnia

Torpol [TOR], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia

Na tym tle przedstawione dane wyglądają imponująco, a spadek przychodów jest niższy niż się spodziewano. Spółka zapowiedziała także, że spadek przychodów w całym roku, wcale nie jest przesądzony, a trzeba przypomnieć, że firmie często zdarzało się bardzo pozytywnie zaskakiwać wynikami. Na wykresie mamy trwającą korektę, po odcięciu kolejnej sporej dywidendy, jednak nie wydaje się aby trend wzrostowy miał zostać zakończony.

Aż 18 spółek z GPW podczas poniedziałkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

18 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas poniedziałkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Cd Projekt, Ten Square Games, PlayWay, Sanwil, Livechat, Unimot, Budimex, Neuca, Torpol, Selvita, Libet, Mirbud, Ryvu Therapeutics, MW Trade, Mostostal Plock, Rubicon, Mobruk, Rafamet. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 25.05 do najmniejszego. 18 spółek osiągnęło podczas poniedziałkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej osiemanstki” zanotował CD Projekt (45,8 mln zł) a najmniejsze Rafamet (7,7 tys. zł).  15 z 18 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman CD Projekt przełamuje 400 zł., Sanwil z "nadinterpretacją" Podczas poniedziałkowej sesji,...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację