Conotoxia
Scope Fluidics

Scope Fluidics miał 2,79 mln zł straty netto, 2,77 mln zł straty EBIT w IV kw.

Scope Fluidics odnotował 2,79 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2020 r. wobec 2,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Scope Fluidics przedstawia swoje wyniki finansowe "Strata netto była bezpośrednio związana z ponoszeniem istotnych kosztów operacyjnych przy jednoczesnym braku przychodów z działalności. Od stycznia 2019 r. zasadnicza część wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, usługi i materiały dla projektu PCR|ONE uwzględniana jest w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych kosztów (buduje wartość aktywa i nie jest uwzględniana w rachunku wyników). W IV kwartale 2020 r. największą pozycją kosztów były koszty wynagrodzeń, które wyniosły łącznie 1,8 mln zł i stanowiły 43% kosztów operacyjnych okresu" - czytamy w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,77 mln zł wobec 2,31 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży...
Scope Fluidics

Scope Fluidics będzie rozwijał nowy projekt na potrzeby przemysłu FMCG

Zarząd Scope Fluidics dokonał wyboru nowego projektu, zakładającego opracowanie systemu, który przy użyciu technologii mikroprzepływowych będzie automatycznie badał bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktów na potrzeby przemysłu FMCG, podała spółka. Scope Fluidics rozpoczął przygotowania planu działań operacyjnych w tym projekcie. Scope Fluidics planuje rozwijać nowy projekt Projekt będzie trzecim projektem realizowanym przez Scope Fluidics. Spółka już wcześniej zapowiadała, że jej celem jest posiadanie w portfolio 2-3 projektów, zaznaczono. "Nowy projekt adresuje potrzeby sektora biotechnologii i zakłada opracowanie systemu, który przy użyciu technologii mikroprzepływowych będzie automatycznie badał bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktów na potrzeby przemysłu FMCG. Zamiarem zarządu jest, aby podobnie do systemów PCR|ONE i BacterOMIC, nowy system charakteryzował się istotną przewagą funkcjonalną nad istniejącymi na rynku rozwiązaniami" - czytamy w komunikacie. Przy realizacji nowego projektu Scope Fluidics planuje...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczął weryfikację systemu BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – poinformowała o realizacji szóstego etapu prac w projekcie BacterOMIC, w ramach którego rozpoczęto proces potwierdzenia działania poszczególnych elementów systemu zgodnie z ustalonymi protokołami oraz ustaloną specyfikacją. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie testów przedrejestracyjnych systemu BacterOMIC w laboratoriach klinicznych. Scope Fluidics rozpoczął realizację kolejnego etapu prac Zespół projektowy Bacteromica zrealizował szereg prac przygotowujących system do testów przedrejestracyjnych m.in. zoptymalizowano projekt analizatora dla podniesienia ergonomii użycia oraz wprowadzono liczne zmiany upraszczające metodykę pracy z antybiotykami i proces produkcji systemu. W trakcie prowadzonych działań potwierdzono także dla kolejnych antybiotyków ponad 90 proc. zgodności z metodą referencyjną dla szczepów wzorcowych. Na koniec zeszłego roku 30 antybiotyków spełniło powyższe kryterium. - Realizujemy ostatni etap prac w ramach...
Scope Fluidics

Scope Fluidics przedstawia status procesu M&A oraz prac nad realizowanymi projektami

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – poinformowała o realizacji zadań w ramach rozwoju projektów: PCR|ONE i BacterOMIC. Przedstawiciele Scope Fluidics w okresie dwóch ostatnich miesięcy kontynuowali rozmowy z dotychczasowymi i nowymi potencjalnymi nabywcami systemu. Spółka prowadziła także intensywne działania zmierzające do certyfikacji systemu PCR|ONE oraz konsekwentnie i terminowo realizowała kolejne kroki w projekcie BacterOMIC. Scope Fluidics prowadziła intensywne prace nad rozwiązaniami umożlwiającymi certyfikację testów na panele SARS-Cov-2 Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno w działaniach Spółki w zakresie badań klinicznych. Pomimo trudności spowodowanych pandemią COVID-19, Spółka prowadziła intensywne prace nad rozwiązaniami umożlwiającymi certyfikację testów na panele SARS-Cov-2 oraz MRSA/SA. W okresie październik-listopad tego roku Spółka wyprodukowała ponad 1.600 kartridży, które wykorzystano w zewnętrznych...
Scope Fluidics

Scope Fluidics zakończyła testy przedrejestracyjne panelu SARS Cov-2

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – poinformowała o udanych wynikach serii badań przedklinicznych dla panelu wirusowego SARS-Cov-2. Po przeprowadzonej optymalizacji protokołu testu system uzyskał wysokie wartości najistotniejszych klinicznie parametrów – 86 proc. czułości i 100 proc. swoistości. Scope Fluidics poinformowała o udanych wynikach serii badań Spółka od grudnia prowadziła dodatkowe prace R&D nad usprawnieniem systemu. Zakończeniem tych  prac w ostatnim tygodniu było przeprowadzenie badań na 19 próbkach klinicznych. Dla 17 z nich otrzymano wyniki referencyjne, uzyskując czułość na poziomie 86 proc. oraz swoistość na poziomie 100 proc. W trakcie testów Spółka napotkała jednak wyzwania natury organizacyjnej dot. zbierania próbek klinicznych. Scope Fluidics zamierza jak najszybciej zwiększyć zakres prowadzonych badań zwiększając liczbę...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczął ABB dot. plasowania do 127 915 akcji serii H

Scope Fluidics, w związku z wyrażeniem przez radę nadzorczą zgody na pozbawienie przez zarząd wszystkich obecnych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości względem akcji serii H, zawarł umowę o plasowanie akcji serii H z mBankiem, który będzie podmiotem odpowiedzialnym za organizację procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB), podała spółka. Proces ABB rozpoczął się 22 października i potrwa do 29 października br. Scope Fluidics ma umowę o plasowanie akcji serii H z mBankiem "Zgodnie z postanowieniami umowy proces ABB zostanie przeprowadzony w sposób niewymagający sporządzenia, zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości jakiegokolwiek dokumentu ofertowego dotyczącego nowych akcji 2, w tym w szczególności prospektu nowych akcji 2, gdyż korzysta ze zwolnienia prospektowego . W ramach procesu ABB zostanie skierowana oferta objęcia nowych akcji...
Scope Fluidics

Scope Fluidics: spółka grupy podpisała list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie Polski

Curiosity Diagnostics – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – podpisała list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie Polski. Potencjalnym dystrybutorem systemu PCR|ONE na terenie Polski będzie firma Cormay S.A., która posiada szerokie doświadczenie oraz sieć dystrybucji i wsparcia dla klientów w zakresie produktów do diagnostyki medycznej in-vitro. Curiosity Diagnostics podpisał list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie Polski Podpisanie listu intencyjnego w sprawie dystrybucji jest działaniem przygotowującym rozszerzenie programu Early Access (EA). Rozpoczęcie programu EA Spółka planuje na początek przyszłego roku. Pierwszym zaplanowanym produktem przeznaczonym do dystrybucji będzie szybki, cztero-genowy test wykrywający zakażenie wirusem SARS-CoV-2, oraz analizatory PCR|ONE. Badania kliniczne tego testu Spółka planuje przeprowadzić jeszcze w tym roku, w celu uzyskania certyfikatu...

Scope Fluidics ma warunkową decyzję EPO o przyznaniu patentu dla BacterOMIC

Bacteromic, spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics, uzyskał warunkową decyzję Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office - EPO) o o przyznaniu patentu na geometrię pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych, tj. dla zgłoszenia patentowego BacterOMIC zatytułowanego "Mikrofluidischer chip with an unvented gas cavity in a microfluidic chip", podał Scope Fluidics. Patent Scope Fluidics będzie obowiązywał w wybranych państwach Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest akceptacja przez Bacteromic tekstu zgłoszenia w kształcie przedłożonym przez Urząd oraz wniesienie wymaganych tłumaczeń i opłat. W przypadku przyznania, patent będzie obowiązywał w wybranych przez Bacteromic państwach - stronach Konwencji o patencie europejskim, podano. "Patent, udzielony po spełnieniu powyższych warunków, oznaczać będzie dla Bacteromic wyłączność na komercyjne wykorzystanie geometrii segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów...
Scope Fluidics

Scope Fluidics wyemituje do 127 915 akcji serii H bez pp w ramach ABB

Zarząd Scope Fluidics zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 127 915 akcji zwykłych na okaziciela serii H w granicach kapitału docelowego oraz pozbawieniu prawa poboru obecnych akcjonariuszy, podała spółka. Walory mają być zaoferowanie wybranym potencjalnym inwestorom w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Scope Fluidics planuje emisję akcji "W związku z decyzją zarządu o zwiększeniu intensywności działań w projekcie PCR|ONE wchodzących w skład Programu Early Access (PEA) oraz upoważnieniem udzielonym zarządowi przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 21 sierpnia 2020 r., zarząd postanowił skorzystać z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego. Skorzystanie z upoważnienia uzależnione jest od podjęcia przez radę nadzorczą stosownej uchwały" - czytamy w komunikacie. Realizacja Programu Early Access to proces...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczęła certyfikacyjne testy kliniczne dla panelu MRSA

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła prace związane z optymalizacją analizatora systemu PCR|ONE i rozpoczęła kliniczne testy certyfikacyjne na panel gronkowca złocistego (MRSA/SA) w zewnętrznym laboratorium szpitalnym. Zamiarem firmy jest jak najszybsze zakończenie testów i zgłoszenie panelu MRSA/SA systemu PCR|ONE do rejestru wyrobów medycznych stosowanych w diagnostyce in vitro. Scope Fluidics informuje o postępach Od grudnia 2020 r. zespół Curiosity Diagnostics pracował nad optymalizacją rozwiązań zastosowanych w analizatorze PCR|ONE. System był na bieżąco testowany w okresie grudzień 2020 – styczeń 2021 w warunkach klinicznych. Prace zaowocowały gotowością do przeprowadzenia serii testów, których wyniki zostaną przedstawione w dossier rejestracyjnym panelu MRSA/SA. Celem przyśpieszenia procesu badań, w tym w szczególności pozyskania...
Scope Fluidics

NCBR udzieli 7,49 mln zł dofinansowania na projekt spółki Scope Fluidics

Curiosity Diagnostics - spółka zależna Scope Fluidics - ma otrzymać dofinansowanie projektu: "Opracowanie systemu PCR|COV - urządzenia do diagnostyki molekularnej Point-of-Care wykrywającego markery RNA wirusa SARS-CoV-2 oraz innych infekcji wirusowych powodujących zbliżone objawy" przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), podała spółka. Scope Fluidics z dofinansowaniem na kolejny projekt "Projekt realizowany jest w ramach działań mających na celu rozwój zastosowań technologii PCR|ONE opracowanej przez Curiosity Diagnostics poprzez rozszerzenie portfolio testów diagnostycznych w odpowiedzi na wyzwania wynikające z pandemii COVID-19" - czytamy w komunikacie. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana pod warunkiem dostarczenia przez Curiosity Diagnostics odpowiednich dokumentów wskazanych przez NCBR, przy czym na obecnym etapie nie jest możliwe określenie daty podpisania. "Rekomendowana przez NCBR maksymalna wysokość dofinansowania w ramach projektu wynosi 7 490...

Scope Fluidics z kolejnym europejskim patentem chroniącym technologię BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) warunkową decyzję o przyznaniu patentu na innowacyjne rozwiązanie w systemie BacterOMIC tj. geometrię pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych. To już drugi, europejski patent przyznany w tym roku dla technologii systemu BacterOMIC. Spółka stara się o ochronę kilku rozwiązań, także na innych kontynentach. Scope Fluidics z kolejnym sukcesem Ochrona patentowa projektu BacterOMIC obejmuje wyłączność na technologię zastosowaną w chipie do identyfikacji oraz testowania oporności na antybiotyki. Każdy segment może zawierać antybiotyk (lub ich kombinację) o danym stężeniu (stężeniach). Pojedynczy chip zawiera przełomowo dużą liczbę segmentów inkubacyjnych. Dzięki patentowanej technologii możliwe jest umieszczenie aż 640 komór reakcyjnych w pojedynczym kartridżu, dzięki czemu...
Scope Fluidics

Scope Fluidics pozyskał 20,5 mln zł, głównie na PCR|ONE, z emisji akcji serii H

Wybrani inwestorzy objęli wszystkie 127 915 oferowanych akcji serii H Scope Fluidics po cenie 160 zł, tym samym wnosząc 20,5 mln zł, podała spółka. Gros pozyskanych w ramach kapitału docelowego środków zostanie wykorzystane na program early access (EA) systemu PCR|ONE. Scope Fluidics pozyskuje kapitał z akcji "Zakończona emisja stanowi ważny krok na drodze do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych grupy. Kapitał wniesiony przez inwestorów pomoże nam przygotować grupę Scope Fluidics, a zwłaszcza spółkę Curiosity Diagnostics do transakcji M&A tj. sprzedaży Curiosity Diagnostics dla globalnej firmy z branży medtech. Konsekwentnie realizujemy plan budowania wartości technologii PCR|ONE. Pozyskany kapitał przyspiesza działania najbardziej oczekiwane przez potencjalnych nabywców tej technologii - czyli przygotowanie zdolności produkcyjnych w skali masowej oraz realizacji programu aarly access. Obecne zapotrzebowanie na...
Scope Fluidics

Scope Fluidics ma 13 umów NDA dot. sprzedaży udziałów Curiosity Diagnostics

Scope Fluidics ma obecnie podpisanych 13 umów o poufności (non disclosure agreement - NDA) z potencjalnymi nabywcami udziałów w Curiosity Diagnostics, tj. spółki celowej rozwijającej system PCR|ONE, podał Scope Fluidics. Sprzedaż udziałów w Curiosity Diagnostics jest najważniejszym celem Scope Fluidics "Kontynuowane są rozmowy z potencjalnymi nabywcami, z którymi spółka jest w kontakcie od kilku miesięcy. Rozpoczęto rozmowy również z nowymi inwestorami. Na dzień publikacji raportu podpisanych jest 13 NDA z potencjalnymi nabywcami. Główne zainteresowanie zgłaszają firmy z USA i Europy" - czytamy w raporcie. Jak podkreślono, sprzedaż udziałów w Curiosity Diagnostics jest najważniejszym celem operacyjnym grupy. "Bardzo mocno weszliśmy z procesem M&A w tym roku. Działania, które podjęliśmy w zakresie rozwoju systemu PCR|ONE w ultraszybkim wykrywaniu COVID-19 nadały projektowi nowe znaczenie, które dostrzegli...
Scope Fluidics

EBI pożyczy do 10 mln EUR spółce Scope Fluidics na opracowanie sprzętu diagnostycznego w zakresie chorób zakaźnych

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zgodził się pożyczyć do 10 mln euro Scope Fluidics - polskiej spółce zajmującej się technologią medyczną, opracowującej innowacyjne produkty z zakresu diagnostyki medycznej. Scope Fluidics wykorzystuje technologie mikroprzepływowe, polegające na manipulacji mikroobjętościami płynów w jednorazowym kartridżu diagnostycznym i koncentruje się na szybkiej charakterystyce antybiotykooporności bakterii oraz ultraszybkim wykrywaniu patogenów bakteryjnych i wirusowych (w tym COVID-19). Polska firma zajmująca się technologią medyczną opracowuje innowacyjne testy, działające w czasie rzeczywistym, które można wykorzystać również w przypadku COVID-19. To pierwsza transakcja w Polsce wspierana dzięki Instrumentowi Finansowania Chorób Zakaźnych w ramach „Horyzont 2020”, unijnego programu badań i innowacji. EBI wesprze Scope Fluidics finansowo Finansowanie EBI wesprze wysiłki firmy na rzecz opracowania nowych, wydajnych i niedrogich metod wykrywania patogenów, wywołujących choroby...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację