AVA Trade

Redan: Sieć Top Secret może otworzyć kilka nowych placówek w tym roku

Redan liczy, że w sieci Top Secret zostanie otworzonych w tym roku kilka nowych sklepów franczyzowych w nowych lokalizacjach, poinformował prezes Redanu Bogusz Kruszyński. Spółka wyklucza w obecnej sytuacji przeprowadzenie jakiejkolwiek emisji akcji. Redan: w sieci Top Secret zostanie otworzonych w tym roku kilka nowych sklepów franczyzowych w nowych lokalizacjach "Liczymy, że będzie stopniowo powracać traffic w sklepach i wydaje się, że na chwilę obecną jest to kluczowy czynnik, aby liczyć na wzrost sprzedaży w sklepach i dalszy rozwój sieci. Po naszej stronie wykonaliśmy wszystkie działania, aby zmaksymalizować sprzedaż, nastąpiły zmiany parametrów kolekcji, aby pasowała do obecnych potrzeb klientów, mamy przygotowanych i zmotywowanych pracowników w sklepach. Teraz najważniejsze, aby realnie zaczęło przybywać klientów w sklepach" - powiedział ISBnews Kruszyński. Top Secret chce...

Redan miał 6,26 mln zł straty netto, -0,52 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Redan odnotowało 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 36,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan odnotowało 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 3,47 mln zł wobec 36,65 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -0,52 mln zł wobec -18,66 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody razem ze sprzedaży sięgnęły 64,17 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 230,22 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2020 r. Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości - 5 mln zł, co oznacza poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,8 mln zł (bez uwzględnienia danych rynku dyskontowego...

Redan: Przychody ze sprzedaży Top Secret spadły o 17% r/r do ok. 15 mln zł w VII

Sprzedaż towarów Top Secret w sierpniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 15 mln zł i była niższa o 17% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 91 mln zł i była niższa o 39% r/r. Redan: Sprzedaż towarów Top Secret w sierpniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 15 mln zł "W sierpniu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 11 mln zł i była o 12% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 9% r/r. W czwartym miesiącu po przywróceniu handlu w galeriach handlowych wejścia i poziomy sprzedaży są wciąż niższe r/r. Z drugiej strony kolejny miesiąc z rzędu odnotowujemy poprawę w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży w rezultacie zmiany polityki...

Redan sprzedał 100% udziałów Top Secret Radosławowi Wiśniewskiemu

Redan zawarł umowę sprzedaży udziałów w Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego, podała spółka. Udziały zostały sprzedane za cenę w wysokości 10 000 zł. Redan zawarł umowę sprzedaży udziałów w Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego "Redan informuje, że w dniu 26 sierpnia 2020 roku została zawarta pomiędzy panem Radosławem Wiśniewskim a emitentem umowa sprzedaży 16.728 udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Top Secret sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul Żniwna 10/14, 94-250 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129475, NIP: 7272570554, REGON: 473073389 na rzecz kupującego. Udziały zostały sprzedane za cenę w wysokości 10 000 zł. Sprzedane...

Bogusz Kruszyński został powołany na prezesa jednoosobowego zarządu Redanu

Rada nadzorcza Redanu powołała jednoosobowy zarząd nowej kadencji na lata 2020-2024 w osobie Bogusza Kruszyńskiego - prezesa, od 26 sierpnia br., tj. dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Redan: Bogusz Kruszyński prezesem spółki "Bogusz Kruszyński został powołany do zarządu spółki poprzedniej kadencji 2016-2020 uchwałą rady nadzorczej z dnia 17 maja 2016 r. Jego dotychczasowy mandat wygaśnie w dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i udzielającego zarządowi absolutorium za 2019 rok" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Redan oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej w kolejnych miesiącach

Redan w perspektywie kolejnych miesięcy oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej przy dalszym ograniczaniu kosztów centrali i na poziomie grupy, wyniki mają się znacząco poprawić w porównaniu do roku poprzedniego, podała spółka. Redan w perspektywie kolejnych miesięcy oczekuje wzrostu sprzedaży Zarząd spółki Redan w perspektywie kolejnych miesięcy spodziewa się wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej, a także dalszego ograniczenia kosztów centrali. Jednocześnie nie są planowane transakcje o charakterze jednorazowym, które w minionym roku miały negatywny wpływ na wyniki, czytamy w komunikacie. "Oczekujemy, że w skali roku wyniki grupy kapitałowej Redan znacząco się poprawią w porównaniu do roku poprzedniego. Kluczowe znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa działania naszego biznesu będzie miało także deklarowane przez głównego akcjonariusza Radosława Wiśniewskiego, sfinansowanie zakupu nowej kolekcji do kwoty 10 mln zł. W kolejnych...

Redan miał 9,84 mln zł straty netto, 5,74 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Redan odnotował 9, 84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 23,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan podsumowuje swoje wyniki Strata operacyjna wyniosła 5,74 mln zł wobec 24,21 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,03 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 110,98 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,08 mln zł wobec 5,05 mln zł straty rok wcześniej.

Redan i Radosław Wiśniewski mają list intencyjny dot. sprzedaży Top Secret

Redan podpisał list intencyjny z Radosławem Wiśniewskim, założycielem i większościowym akcjonariuszem Redanu, dotyczący wzajemnej współpracy stron w zakresie zbycia przez Redan 100% udziałów spółki działającej pod firmą Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego, podała spółka. Redan podpisał list intencyjny z Radosławem Wiśniewskim "Z postanowień listu intencyjnego wynika, że: strony postanowiły o przystąpieniu do negocjacji handlowych mających na celu uzgodnienie warunków zbycia przez emitenta na rzecz akcjonariusza wszystkich, tj. 16 728 udziałów spółki posiadanych przez emitenta, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki, za łączną cenę 10 000 zł ustaloną zgodnie z wyceną udziałów Top Secret sporządzoną w dniu 14 lipca 2020 r. przez rzeczoznawcę Marcina Kubiczka wg stanu na dzień 31.03.2020 r.; warunkiem zbycia ww. udziałów spółki będzie uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych,...

Redan miał 52,58 mln zł straty netto z dz. kont. w 2019 r.

Redan odnotował 52,58 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 58,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan podsumowuje wypracowane wyniki Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wyniosła 45,64 mln zł wobec 46,43 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 70,94 mln zł wobec 39,54 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 369,98 mln zł w 2019 r. wobec 555,79 mln zł rok wcześniej. Dotychczas działalność grupy kapitałowej Redan opierała się na dwóch filarach - sektorze modowym, czyli marce Top Secret i segmencie dyskontowym, w którym działa sieć sklepów TXM. Jednak w 2019 r. w wyniku zmiany okoliczności i faktów zgodnie z paragrafem 8 MSSF 10...

Spółki Redanu zwróciły subwencje PFR w ramach tarczy finansowej dla MSP

Spółki grupy kapitałowej Redan dokonały zwrotu pełnej wysokości otrzymanych subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach tzw. Tarczy Finansowej dla MŚP o łącznej wartości 7 mln zł, podał Redan. Spółki Redanu zwróciły subwencje 15 maja 2020 r. spółki grupy kapitałowej Redan wystąpiły do PFR między innymi o wykładnię różnic w definicji statusu średniego przedsiębiorcy pomiędzy regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Małych i Średnich Firm" a decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzająca warunki przyznawania pomocy publicznej z 27 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z 27 kwietnia 2020 r., podano. "Jednak w dniu 28 maja 2020 r. weszła w życie zmiana Regulaminu MŚP, która doprecyzowała zapisy dotyczące określania statusu wielkości przedsiębiorstwa . Według tej...

Redan szacuje wartość odpisów aktualiz. na 20,8 mln zł na koniec 2019 roku

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów, Redan szacuje, że łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania będzie wykazana w raporcie finansowym za 2019 rok w kwocie 20,8 mln zł, podała spółka. Redan szacuje wartość odpisów aktualizujących za 2019 rok w kwocie 20,8 mln zł "Łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania Redan wymienionych powyżej wyniesie zatem na 31 grudnia 2019 r. kwotę 87,4 mln zł. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Redan łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania wskazanych w niniejszym raporcie będzie wykazana w kwocie 20,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. Wymienione powyżej odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową spółek z grupy kapitałowej...

Grupa Redan otrzymała wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

Spółki Redan i Top Secret wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń w związku z koronawirusem i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł, a także wystąpiły o subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach transzy dla małych i średnich przedsiębiorstw każda po 3,5 mln zł, podała spółka. Dofinansowanie dla spółek "Spółki z grupy Redan (Redan i Top Secret Sp. z o.o.) wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń na podstawie art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł. Pierwsza transza...

Redan: Po ponownym otwarciu, sprzedaż Top Secret będzie niższa o ok. 50% r/r

Redan otworzył prawie wszystkie sklepy Top Secret w Polsce i szacuje, że w najbliższych miesiącach obroty w sklepach stacjonarnych zanotują sprzedaż na poziomie 40-50% z porównywalnego okresu 2019 r., poinformował prezes Bogusz Kruszyński. Spółka otrzymuje dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników i renegocjuje część umów z najemcami. Sklepy Top Secret otwarte, jednak bez nadziei na duże zyski Otworzyliśmy prawie wszystkie nasze sklepy w poniedziałek. Zakładaliśmy w naszym wcześniejszym scenariuszu, że otworzymy sklepy w drugiej połowie maja. Decyzją rządu zostaliśmy nieco zaskoczeni. Konieczność przygotowania sklepów i pracowników do nowych wymogów bezpieczeństwa oraz zgrania logistyki sprawiło, że jeszcze nie wszędzie doszło do fizycznych uruchomień - powiedział Kruszyński w rozmowie z ISBnews. Spodziewamy się w pierwszej kolejności pewnego odreagowania i tymczasowo nieco wyższego poziomu sprzedaży, choć i tak niższego...
Symbol GPW na tle wykresu

Redan z zyskiem 24,93 mln zł netto w III kw. 2019 r. – spółka nieznacznie podbija

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Redan odnotował 24,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. br. wobec 13,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 24,97 mln zł wobec 9,14 mln zł straty rok wcześniej.  "Z dniem 18.07.2019 r. spółka dominująca Redan SA utraciła kontrolę nad TXM SA w restrukturyzacji w rozumieniu MSSF 10. W związku z tym za okres do 17 lipca 2019 r. wyniki finansowe grupy kapitałowej TXM zostały skonsolidowane, tak jak dotychczas, metodą pełną. Natomiast począwszy od dnia 18 lipca br. dane są konsolidowane metodą praw własności. Utrata kontroli spowodowała wygenerowanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniku w wysokości 40,4 mln zł na utracie kontroli nad Grupą TXM w...
Spadek wartości akcji

Przychody Grupy Redan spadły o 14% r/r do ok. 44 mln zł w czerwcu

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w czerwcu 2019 r. wyniosła ok. 44 mln zł i była niższa  o 14% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Redan wyniosła ok. 239 mln zł i była niższa o ok. 13% r/r. Na rynku modowym sprzedaż towarów w czerwcu 2019 r. wyniosła ok. 23 mln zł i była wyższa o ok. 7% r/r. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 111 mln zł i była ok. 3% wyższa r/r, podano. "Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w czerwcu 2019 wyniosły 1,9 mln zł, co oznacza spadek o 24% w stosunku do czerwca 2018 roku. W ujęciu...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację