XTB

Rank Progress miał 5,53 mln zł zysku netto, 12,4 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 5,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 10,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,4 mln zł wobec 20,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,15 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 31,6 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 50,07 mln zł w porównaniu z 56,62 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 2,06 mln zł wobec...

Rank Progress miał 1,36 mln zł zysku netto, 6,76 mln zł straty EBIT w I półr.

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 1,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 10,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 6,76 mln zł wobec 4,98 mln zł zysku rok wcześniej. "Za stratę odpowiadał przede wszystkim ujemny wynik na nieruchomościach, który wyniósł -16,5 mln zł. Na wynik na nieruchomościach złożyły się ujemne różnice kursowe w kwocie -10,5 mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie -5,2 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -0,8 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu finansowym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,93 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 25,01 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym półroczu 2021 roku grupa kapitałowa Rank Progress wypracowała 22,4 mln...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Rank Progress miał wstępnie 1,36 mln zł zysku netto w I poł. 2021 r.

Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rank Progress odnotował wstępnie 1 359 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r, podała spółka prezentując szacunkowe dane. "Grupa Kapitałowa Rank Progress: 1. przychody ze sprzedaży: 24 926 tys. zł, 2. zysk / strata na sprzedaży: 2 842 tys. zł, 3. zysk na działalności operacyjnej: minus 6 764 tys. zł 4. wynik netto: 1 359 tys. zł. 5. zobowiązania ogółem 385 396 tys. zł 6. kapitał własny: 440 051 tys. zł 7 aktywa/pasywa: 825 447 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Na poziomie jednostkowym Rank Progress zanotował m.in. przychody ze sprzedaży na poziomie 3 433 tys. zł i wynik netto na poziomie 1 047 tys. zł. Zarząd zastrzega jednocześnie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od finalnych danych...
Money, pieniądze, Comparic

Rank Progress wyemituje obligacje o wart. nominalnej do 50 mln zł

Warszawa, 13.09.2021 (ISBnews) - Rank Progress wyemituje nie więcej niż 50 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nie wyższej niż 50 mln zł, podała spółka. Jednocześnie określono próg emisji wynoszący co najmniej 30 000 obligacji, by doszła ona do skutku. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M powiększonej o marżę. Wykup obligacji nastąpi w dniu 24 września 2024 r., poinformowano. "Środki pozyskane przez emitenta zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną oraz deweloperską w sektorze nieruchomości (w tym na nabywanie praw własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży lub realizacji na nich inwestycji wspólnie z innymi podmiotami)" - czytamy w komunikacie. Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska....
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Rank Progress miał 3,24 mln zł straty netto, 2,36 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021

Rank Progress odnotował 3,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,36 mln zł wobec 28,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,51 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 15,72 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2021 roku grupa kapitałowa Rank Progress wypracowała 11 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 12 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z najmu powierzchni handlowej, które obniżyły się jednak do 10,2 mln zł z 11,5 mln zł. Spadek przychodów był wynikiem dwóch lockdownów, jakie dotknęły grupę kapitałową w...

Rank Progress miał 57,34 mln zł zysku netto, 85,18 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Rank Progress odnotował 57,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 8,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rank Progress przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 85,18 mln zł wobec 20,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,64 mln zł w 2020 r. wobec 103,95 mln zł rok wcześniej. "Łączne przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ukształtowały się na poziomie 119,6 mln zł i były wyższe o 15,6 mln zł, niż uzyskane rok wcześniej. Wzrost wynikał z większych przychodów z tytułu sprzedaży towarów. W 2020 roku grupa sprzedała część nieruchomości gruntowych ze swojego banku ziemi (m.in. grunty w Skarżysku-Kamiennej i Opolu). Przychody z tytułu najmu nieruchomości spadły w ciągu całego...
Money, pieniądze, Comparic

Rank Progress miał szacunkowo 57,3 mln zł zysku netto w 2020 r.

Rank Progress odnotował 57,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Rank Progress przedstawia swoje wyniki finansowe Rank Progress zanotował wstępnie skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 119,64 mln zł, 85,17 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 57,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w całym 2020 r. Spółka podała także, że na poziomie jednostkowym zanotowała 3,53 mln zł straty netto przy przychodach na poziomie 84,39 mln zł w 2020 r. Ostateczne wyniki za ub. r. mają zostać opublikowane 28 kwietnia br. Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Rank Progress miał 10,5 mln zł zysku netto, 20,58 mln zł zysku EBIT w III kw.

Rank Progress odnotował 10,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rank Progress publikuje wyniki kwartalne Zysk operacyjny wyniósł 20,58 mln zł wobec 33,42 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,6 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 61,29 mln zł rok wcześniej. "W trzecim kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Rank Progress wypracowała 35 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 62,3 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Narastająco po trzech kwartałach przychody wyniosły 55,9 mln zł, wobec 90,1 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mniejsze przychody wynikały z zawartej w okresie porównawczym, w lipcu 2019...

Rank Progress sprzedał Trei RE działki w Skarżysku-Kam. za 14 mln zł netto

Rank Progress sprzedał na rzecz Trei Real Estate Poland nieruchomości w Skarżysku-Kamiennej o powierzchni 4,43 ha za 14 mln zł netto, podał Rank Progress. Rank Progress sprzedaje nieruchomości "Zarząd emitenta informuje, iż na potrzeby umowy sporządzony został operat dendrologiczny, w związku z koniecznością usunięcia drzew z nieruchomości. Zgodnie z umową, w terminie do 2022 roku, emitent poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5_ kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2 mln zł w przypadku przekroczenia limitu kosztów usunięcia drzew określonych w ww. operacie" - czytamy także w komunikacie. Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.
Money, pieniądze, Comparic

Rank Progress miał 3,68 mln zł zysku netto, 28,61 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

Rank Progress odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rank Progress podsumowuje wyniki z pierwszego kwartału Zysk operacyjny wyniósł 28,61 mln zł wobec 4,07 mln zł zysku rok wcześniej. "W pierwszym kwartale grupa wypracowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 28,6 mln zł wobec zysku 4,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największy udział w zysku na działalności operacyjnej wynik na nieruchomościach, który wyniósł 26 mln zł. Na wynik na nieruchomościach złożyły się różnice kursowe w kwocie +33,9 mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie -7,7 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -0,2 mln zł" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane...

Rank Progress miał 8,08 mln zł zysku netto, 20,68 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Rank Progress odnotował 8,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rank Progress odnotował pomniejszony zysk wobec roku poprzedniego "Rok 2019, podobnie jak rok poprzedni dla grupy kapitałowej Rank Progress S.A. upłynął pod znakiem porządkowania i podnoszenia efektywności organizacyjnej oraz poszukiwaniu podmiotów zainteresowanych kupnem należących do grupy nieruchomości, a także nowych możliwości inwestycyjnych" - napisał prezes Jan Mroczka, w liście załączonym do raportu rocznego. Zysk operacyjny wyniósł 20,68 mln zł wobec 44,71 mln zł zysku rok wcześniej. "Obecnie w ramach grupy kapitałowej funkcjonuje sześć centrów handlowych. Bogate portfolio grupy umożliwiło wygenerowanie ponad 20,7 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Grupa w 2019 roku, wypracowała skonsolidowany zysk netto...

Rank Progress miał 8,08 mln zł niezaudytowanego zysku netto w 2019 r.

Rank Progress miał 8,08 mln zł niezaudytowanego zysku netto w 2019 roku, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 103,95 mln zł, podała spółka. Niezaudytowane zyski netto w 2019 r. "Zarząd Rank Progress przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Rank Progress za 2019 rok: 1. Przychody ze sprzedaży: 103 953 tys. zł, 2. Zysk na sprzedaży: 26 363 tys. zł, 3. Zysk na działalności operacyjnej: 20 683 tys. zł, 4. Wynik netto: 8 080 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Ostateczne wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości po wydaniu opinii przez biegłego rewidenta do raportu rocznego za rok 2019, którego publikacja została przewidziana na 29 kwietnia 2020 roku, podano także. Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

Akcje Rank Progress 2% w górę. Spółka miała niemal 18 mln zł zysku w III kw.

Rank Progress odnotował 17,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Bank Ochrony Środowiska, Herkules, Rank Progress

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. BOŚ prezentuje główne założenia w aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju Bank Ochrony Środowiska jest komercyjnym bankiem uniwersalnym. który działalność rozpoczął 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Uczestniczy w finansowaniu sfery ochrony środowiska angażując środki własne oraz środki powierzone przez fundusze ekologiczne. Jego kapitalizacja wynosi 692 mln zł. Zarząd Banku zaktualizował Ramową Strategię Rozwoju na lata 2018-2021. W aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ zakłada się: ewolucję modelu biznesowego w kierunku koncentracji na bankowości instytucjonalnej, w szczególności małych...
Gorące spółki dnia

Rank Progress [RNK], Esotiq [EAH] – Gorące spółki dnia 28.06.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka działa w branży inwestycyjno-deweloperskiej. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów o wysokiej stopie zwrotu. Akcje spółki drożały w trakcie środowej sesji o ponad 7% i była to kontynuacja zwyżki rozpoczętej we wtorek, kiedy kurs podskoczył o ponad 11%. Obie sesje odbyły się przy nie najgorszych jak na obecne warunki obrotach. Spółka nie przekazała żadnych nowych informacji, a najbliższy raport poznamy dopiero 27 września. Ciekawie za to wygląda technika. Na wykresie widać, że strefa wsparcia w rejonie 1,50 zł jest respektowana od początku ubiegłego roku. Odbicia od niej mają bardzo dynamicznych charakter...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje