AVA Trade
rafako

Rafako Engineering otwiera postępowanie o zatwierdzeniu układu

Rafako Engineering złożyło wniosek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, podało Rafako. Rafako Engineering otwiera postępowanie o zatwierdzeniu układu "13 października 2020 roku spółka zależna emitenta, tj. Rafako Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu złożyła wniosek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tarcza 4.0)" - czytamy w komunikacie. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony...
rafako

Rafako: Zamawiający odstąpił od umowy na blok w Wilnie, wg spółki nieskutecznie

Rafako otrzymało od zamawiającego tj. JSC Vilniaus Kogeneracine Jegaine pismo o natychmiastowym odstąpieniu od umowy na budowę bloku kogeneracyjnego w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie, podała spółka. Rafako uznaje to oświadczenie za nieskuteczne. Rafako odmawia zamawiającemu "Spółka otrzymała od zamawiającego pismo o natychmiastowym odstąpieniu od umowy na podstawie subklauzuli 15.2. umowy. Zamawiający wskazuje jako zasadniczą przyczynę odstąpienia od umowy okoliczność, że 'wykonawca prowadzi działalność gospodarczą pod zarządem syndyka, powiernika lub zarządcy, działających na rzecz wierzycieli' oraz 'wystąpienie zdarzenia, które (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) ma podobny skutek'" - czytamy w komunikacie. Rafako podało, że poczytuje oświadczenie zamawiającego jako nieskuteczne, z uwagi na uprzednie, skuteczne złożenie zamawiającemu 5 października 2020 roku notyfikacji "notice of impossibility / termination". W notyfikacji spółka informowała o: 1) niemożności wykonania...
rafako

Rafako złożyło notyfikację o niemożności wykonania umowy na blok EC w Wilnie

Rafako złożyło notyfikację "notice of impossibility / termination" w ramach umowy na "Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin" w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie, podała spółka. Notyfikacja dotyczy niemożności wykonania umowy, ewentualnie odstąpienia od niej. Rafako złożyło notyfikację o niemożliwości budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie "Emitent złożył notyfikację 'notice of impossibility / termination' o: 1) niemożności wykonania ww. umowy z uwagi na okoliczność, iż świadczenie, do którego zobowiązała się spółka, stało się odmienne od przewidzianego umową, ewentualnie 2) odstąpieniu od umowy na skutek braku współdziałania zamawiającego i wykonywania jego zobowiązań umownych, a w szczególności na skutek braku koordynacji prac pomiędzy projektami LOT1 i LOT2, 3) odstąpieniu od umowy...
rafako

Rafako sprzedało EBUS i ZCP w Solcu Kujawskim za łącznie 31 mln zł na rzecz ARP

Rafako otrzymał łącznie 31 mln zł tytułem zapłaty ceny sprzedaży za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w Solcu Kujawskim (ZCP) oraz ceny sprzedaży za 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Rafako EBUS, podała spółka. Rafako sprzedało EBUS i ZCP w Solcu Kujawskim za łącznie 31 mln zł na rzecz ARP "Zapłata ww. kwot nastąpiła w związku z zawartą umową sprzedaży ZCP pomiędzy emitentem a EBUS przy udziale spółki pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ARP) oraz w związku z zawartą umową sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym EBUS pomiędzy emitentem a ARP" - czytamy w komunikacie. Z chwilą uznania rachunku bankowego ceną sprzedaży ZCP własność ZCP przeszła z Rafako na EBUS, natomiast z chwilą uznania rachunku bankowego ceną...

Portfel zamówień Rafako wynosił 1 729 mln zł na 30 czerwca

Portfel zamówień Rafako miał wartość 1 729 mln zł wg stanu na koniec czerwca 2020 r. wobec 3 032 mln zł rok wcześniej, w tym do realizacji w br. pozostawało 993 mln zł, w 2021 r. - 723 mln zł, a po 2021 r. - 13 mln zł, podała spółka. Portfel zamówień Rafako miał wartość 1 729 mln zł wg stanu na koniec czerwca 2020 r. "Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako na dzień 30 czerwca 2020 wynosiła około 1,7 mld zł. Największą część stanowi projekt Jaworzno - 0,4 mld zł, z czego 0,1 mld zł pozostało do realizacji przez jednostkę dominującą, a 0,3 mld zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno" - czytamy w raporcie półrocznym. Rafako jest największym w Europie producentem...
rafako

Rafako miało 270,37 mln zł straty netto, 257,07 mln zł straty EBIT w II kw. 2020

Rafako odnotowało 270,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 175,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rafako odnotowało 270,37 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 257,07 mln zł wobec 185,08 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,76 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 206,47 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 271,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 174,59 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 493,96 mln zł w porównaniu z 519,17 mln zł rok wcześniej. " EBIT spadł o 75 mln zł i...
rafako

Rafako ma umowę sprzedaży Rafako EBUS na rzecz ARP

Rafako zawarło umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, funkcjonującej jako oddział w Solcu Kujawskim (ZCP, umowa zawarta przy udziale Agencji Rozwoju Przemysłu) za 30,985 mln zł oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki EBUS na rzecz ARP za 15 tys. zł - łącznie za 31 mln zł, podała spółka. "Umowa sprzedaży udziałów została zawarta po uprzednim zawarciu umowy sprzedaży ZCP. Umowa sprzedaży udziałów przewiduje warunek zawieszający, jakim jest dokonanie zapłaty ceny za ZCP (stosownie do postanowień umowy sprzedaży ZCP), która zostanie uiszczona z części środków pozyskanych przez EBUS od ARP w wyniku podjętej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego EBUS w ramach realizacji czynności zamknięcia. Przejęcie prawa własności ZCP nastąpi z chwilą zapłaty całości ceny za ZCP, natomiast własność udziałów - z...
rafako

Łukasz Hołubowski został powołany na prezesa zarządu Rafako Engineering

Rada nadzorcza Rafako Engineering powołała na prezesa zarządu Łukasza Hołubowskiego - wiceprezesa spółki celowej, realizującej budowę nowego bloku 910 MW w Jaworznie, podała Rafako. Zmiany w zarządzie Rafako Engineering Łukasz Hołubowski jest doświadczonym w restrukturyzacjach menadżerem. Od 18 kwietnia br., od kiedy wraz z Radosławem Domagalskim-Łabędzkim, zasiada w zarządzie E003B7 sp. z o.o., prace na budowie nowego bloku są realizowane zgodnie z harmonogramem. Ostatnio blok osiągnął moc nominalną 910MW, wcześniej z sukcesem został zsynchronizowany z krajową siecią energetyczną, czytamy w komunikacie. "Rafako Engineering jest jednym z kluczowych podwykonawców na budowie w Jaworznie, wchodząc w skład konsorcjum rozruchowego, a ponieważ podobnie, jak SPV, jest częścią Grupy Rafako, takie połączenie stanowisk poprawi proces zarządzania i jest też elementem optymalizacji działalności biznesowej Grupy Rafako" -...
rafako

Rafako: E. Porzucek i J. Pietrzyk zostali powołani na wiceprezesów zarządu

Rada nadzorcza Rafako, uzupełniając skład zarządu spółki, powołała na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych Ewę Porzucek, a na stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych - Jarosława Pietrzyka, podała spółka. Rafako: E. Porzucek i J. Pietrzyk zostali powołani na wiceprezesów zarządu Ewa Porzucek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ma również tytuł MBA National Louis Univeristy; jest menadżerem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. "Autorka wielu strategii finansowych dla firm, z sukcesem wdrażanych i realizowanych. Ostatnio pełniła funkcję dyrektora finansowego w spółce Sunex, gdzie poza realizacją polityki finansowej i nadzorowaniem pracy działu księgowości oraz działu finansowego, zajmowała się wdrażaniem zmian i optymalizacją procesów oraz pozyskiwaniem środków na zadania inwestycyjne i z zakresu B+R. Wcześniej była dyrektorem finansowym w Europoles Kromiss sp. z o.o., Chrzanów, gdzie m.in. wdrażała strategię...
rafako

Rafako zdecydowało o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Zarząd Rafako podjął decyzję o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, składając oświadczenie do Monitora Sądowego i Gospodarczego, podała spółka. Rafako podkreśla, że liczy na wypracowanie, w możliwie krótkim terminie, porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich interesariuszy. Rafako podjęło decyzję o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego "Zarząd Rafako S.A. informuje, że podjął decyzję o złożeniu w dniu 2 września 2020 roku wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19" -...
rafako

Rafako: M. Zawisza powołany na prezesa, R. Domagalski-Łabędzki na wiceprezesa

Rada nadzorcza Rafako powołała na stanowisko prezesa zarządu Mariusza Zawiszę, podała spółka. Na nową trzyletnią kadencję powołano również dotychczasowego wiceprezesa zarządu, Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, który wchodził w skład zarządu Rafako od maja 2020 roku i jest także prezesem spółki celowej E003B7, realizującej blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Rafako powołało na stanowisko prezesa zarządu Mariusza Zawiszę Mandat zarządu wygasa wraz z zatwierdzeniem przez walne zgromadzenie akcjonariuszy sprawozdań finansowych za miniony rok, podano również. "Spółka wymaga głębokiej restrukturyzacji, dlatego w jej zarządzie muszą znaleźć się osoby, które taki proces potrafią przeprowadzić, nie zakłócając zarazem bieżących realizacji i zapewniając efektywność prowadzonych projektów. Oczekujemy od zarządu, że uzdrowi sytuację spółki i będzie aktywnie poszukiwał strategicznego inwestora" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Rafako i zarządca PBG, kontrolującej...
rafako

Akcjonariusze Rafako zgodzili się na sprzedaż oddziału w Solcu Kujawskim

Akcjonariusze Rafako podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zgodzili się na sprzedaż oddziału w Solcu Kujawskim, który miał zajmować się produkcją oraz sprzedażą pojazdów o napędzie elektrycznym (Rafako EBUS), wynika z uchwał. Rafako zgodziło się na sprzedaż oddziału w Solcu Kujawskim "Walne zgromadzenie spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej część przedsiębiorstwa tj. oddziału spółki w Solcu Kujawskim" - czytamy w przyjętej uchwale. 5 sierpnia Rafako zawarło z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Rafako EBUS za cenę 15 tys. zł, a także przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) - oddziału w Solcu Kujawskim z Rafako EBUS przy udziale ARP za cenę 30,99 mln zł. Warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów EBUS zostanie zawarta do dnia 10 września 2020 r.,...
rafako

Rafako ma przedwstępną umowę sprzedaży Rafako EBUS na rzecz ARP

Rafako zawarło z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Rafako EBUS za cenę 15 tys. zł, a także przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) - oddziału w Solcu Kujawskim z Rafako EBUS przy udziałe ARP za cenę 30,99 mln zł, podało Rafako. Rafako planuje sprzedać Rafako EBUS "Na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów, emitent oraz ARP zobowiązali się zawrzeć warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym EBUS, po ziszczeniu się warunków zawieszających, które obejmują m.in.: (1) uzyskanie pozytywnego wyniku badania technologicznego rozwiązań wchodzących w skład ZCP, (2) uzyskanie przez emitenta oraz ARP stosownych zgód korporacyjnych, (3) uzyskanie przez emitenta zgód instytucji finansowych na zbycie udziałów EBUS oraz ZCP oraz zniesienie obciążeń, (4) uzyskanie zgód...
rafako

Rafako wydłużyło okres wyłączności ARP w zakresie sprzedaży oddziału do 7 VIII

Rafako wyraziło zgodę na wydłużenie do 7 sierpnia br. wyłączności Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w zakresie negocjacji oraz zawarcia warunkowych umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rafako, tj. oddziału w Solcu Kujawskim oraz 100% udziałów w spółce Rafako E-Bus, podała spółka. Rafako wydłużyło okres wyłączności ARP w zakresie sprzedaży oddziału do 7 VIII 16 stycznia 2020 r. Rafako przyznało ARP wyłączność w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji do 30 czerwca 2020 roku. Termin został następnie wydłużony do 31 lipca. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.
rafako

Backlog Rafako wynosił 2,32 mld zł na koniec marca br.

Portfel zamówień grupy kapitałowej Rafako wynosił 2 324 mln zł na koniec marca 2020 roku, w porównaniu do 2 811 mln zł na koniec marca 2019 roku, podała spółka. Rafako podsumowuje swój portfel zamówień analogicznie do roku poprzedniego "W ramach realizacji zakładanej strategii od początku 2020 roku do dnia publikacji niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupa pozyskała nowe kontrakty o wartości 142 mln zł, z czego 128 mln zł w obszarze energetyki, 13 mln zł w obszarze ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 1 mln zł w pozostałym obszarze" - czytamy w raporcie. Do najważniejszych kontraktów pozyskanych w 2020 roku zaliczyć można m.in. kontrakt na zaprojektowanie, dostawę, nadzór nad montażem elementów ciśnieniowych i uruchomienie modernizowanego kotła BB-2000 dla Elektrowni TENT B1...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację