XTB

Radpol chce zakończyć sprzedaż majątku Wirbetu do połowy 2021 r.

Radpol zakłada, że proces sprzedaży majątku zamkniętego zakładu Wirbet powinien zakończyć się do połowy przyszłego roku, poinformowała prezes Anna Kułach. Radpol: proces sprzedaży majątku zamkniętego zakładu Wirbet powinien zakończyć się do połowy przyszłego roku "W zakładzie pozostał nieduży poziom zapasów do upłynnienia, są to zapasy, które powinny sprzedać się do końca roku" - powiedziała Kułach podczas telekonferencji. Jeśli chodzi o sprzedaż majątku zakładu, spółka rozmawia z inwestorami zarówno zainteresowanymi zakupem całości majątku, jak i jego poszczególnych składników. "Ten proces trwa. Mamy nadzieję, że zgodnie z założeniami w ciągu półtora roku, czyli do połowy przyszłego roku zakończymy proces spieniężenia majątku Wirbetu" - dodała prezes. W styczniu br. Radpol zdecydował o podjęciu przez zarząd czynności zmierzających do zakończenia prowadzenia działalności operacyjnej w ramach zakładu produkcyjnego Wirbet...

Radpol miał 2,6 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w II kw. 2020 r.

Radpol odnotował 2,6 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2020 r. wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Radpol podsumowuje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 3,72 mln zł wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,06 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 42,17 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 2,57 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 2,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 65,47 mln zł w porównaniu z 73,5 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA (bez uwzględnienia wsparcia rządowego w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP) wyniósł 6,77 mln zł wobec...

Akcjonariusze Radpolu zdecydują 17 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy

Zwyczajne walne zgromadzenie Radpolu, zwołane na 17 sierpnia 2020 r., zdecyduje o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w kwocie 4 587 262,32 zł w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Radpol nie planuje wypłacać dywidendy "Mając na względzie obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19 oraz jej negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, a także otoczenie gospodarcze spółki, zarząd spółki uznał, że przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku na kapitał zapasowy spółki przyczyni się do rozwoju spółki, realizacji założeń przyjętej strategii na lata 2018-2021 oraz dalszego efektywnego budowania jej wartości dla akcjonariuszy. Zarząd spółki zwraca ponadto uwagę na ograniczenia wynikające z umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku zawartej...

Spółka Bielowickiego podniosła cenę w wezwaniu na akcje Radpolu do 2 zł/ szt.

THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - podniósł cenę, po której nabywane będzie 100% akcji Radpolu, do 2 zł za sztukę, podali wzywający i pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Nowe ceny akcji Radpolu Poprzednia cena wynosiła 1,32 zł za sztukę. 29 maja zarząd Radpolu stwierdził, że nie odpowiada ona wartości godziwej akcji. 18 czerwca THC SICAV-RAIF S.A. wydłużył termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na 38 260 605 akcji Radpolu do 8 lipca br. (z 2 lipca), przypomniano. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są...

Spółka G.Bielowickiego wydłużył zapisy w wezwaniu na 100% akcji Radpolu do 8 VII

THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - wydłużył termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na 38 260 605 akcji Radpolu do 8 lipca br. (z 2 lipca), podali wzywający i pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Nowy termin nabycia akcji Radpolu Nowy przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 13 lipca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 16 lipca 2020 r. Akcje stanowią 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, wyznaczona cena to 1,32 zł na akcję, przypomniano. 29 maja zarząd Radpolu ocenił, że cena zaproponowana w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej akcji. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji...

Radpol ocenia, że cena w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej

Zarząd Radpolu ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej akcji, podała spółka. Radpol: cena zaproponowana w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej akcji "Zarząd stwierdza, że cena akcji proponowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej akcji spółki" - czytamy w stanowisku. W ocenie zarządu, plany strategiczne wzywającego dotyczące spółki nie zostały sformułowane w wezwaniu w sposób na tyle precyzyjny, by umożliwić zarządowi odniesienie się poprzez zajęcie szczegółowego stanowiska, podano także. W połowie maja THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - ogłosił wezwanie na 38 260 605 akcji Radpolu, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,32 zł na akcję. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji...

Jacek Fotyma odwołany z zarządu Radpolu

Rada nadzorcza Radpolu odwołała Jacka Fotymę ze składu zarządu, podała spółka. Jednocześnie prezes Anna Kałuch oraz członek zarządu Marek Biczysko zostali powołani na kolejną, dziewiątą kadencję, która rozpoczęła się 8 maja 2020 roku. Radpol odwołał Jacka Fotymę ze składu zarządu "Uchwała odwołująca ]...] Jacka Fotymę ze składu zarządu spółki nie zawiera przyczyn odwołania" - czytamy w komunikacie. "Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania członków zarządu spółki nowej, dziewiątej kadencji, która rozpocznie się z dniem 8 maja 2020 roku. Rada nadzorcza ponownie powołała w skład zarządu spółki Annę Kułach, powierzając jej funkcję prezesa zarządu. Rada nadzorcza powołała w skład zarządu spółki również Marka Biczysko powierzając mu funkcję członka zarządu" - czytamy dalej. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów...

Radpol miał 0,03 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w I kw.

Radpol odnotował 0,03 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 0,58 mln zł w porównaniu z 0,01 mln zł rok wcześniej. Radpol podsumował pierwszy kwartał bieżącego roku Działalność zaniechana obejmuje działalność operacyjną zakładu produkcyjnego w Ostrowie Wielkopolskim, który docelowo zostanie zamknięty. Decyzję o konieczności stopniowego wygaszania produkcji podjęto w I kwartale 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 0,63 mln zł wobec 0,86 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,41 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 31,33 mln zł rok wcześniej. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych...
fabryka Radpol

Radpol [RDL] – poprawa wyników pod rządami nowego prezesa – analiza na zamówienie

Spółka zaliczyła w ostatnich latach potężny spadek notowań. Miały na to wpływ wyniki, które doznały pewnego załamania w latach 2016-17, kiedy spółka notowała straty. Obecnie sytuacja zaczyna się jednak poprawiać, widoczny jest spadek zadłużenia oraz wzrost rentowności. Raport za trzeci kwartał pokazał 2,73 mln zł zysku netto czyli więcej niż przed rokiem. Sumując wynik
Spółka Radpol odnotowała 2,13 mln zł zysku netto w 2018 r.

Radpol z 2,13 mln zł zysku w 2018 r. Akcje spółki zyskują 4%

Zgodnie z raportem Radpol za 2018 rok, spółka wypracowała 2,13 mln zł jednostkowego zysku netto, a wynik EBIDTA wyniósł 11,26 mln zł. Zobacz również: Przegląd GPW – blisko 20% wzrost Ursusa, spadki na PGNiG 2018 r. 2017 r. Zysk/strata netto 2,13 mln zł -2,67 mln zł Zysk/strata operacyjna 5,18 mln zł -0,38 mln zł EBITDA  11,26 mln zł 5,73 mln zł Przychody ze sprzedaży 168,02 mln zł 154,01 mln zł - Spółka pierwszy raz od kilku lat zakończyła rok pozytywnym wynikiem netto i to w wysokości ponad 2 mln zł. Wynik na poziomie wskaźnika EBITDA jest niemal dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym oraz prawie siedmiokrotnie wyższy niż w roku 2016. Sprzedaż na nowych rynkach i do nowych klientów sięga 11 mln zł. Trudnym procesem okazało się zdobywanie rynków zagranicznych, ponieważ wiele miesięcy zajął nam proces...
fabryka Radpol

Akcje Radpol w górę o 6%. Spółka dostarczy Veolii produktów za 5 mln zł rocznie

Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) informuje, że w dniu 26 marca 2019 roku Spółka zawarła z Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującą Spółki należące do Grupy Kapitałowej Veolia, porozumienie ramowe na dostawę produktów Spółki m.in. materiałów preizolowanych. W jej ramach każdego roku Radpol dostarczy Veolii produktów o wartości 5 milionów złotych. Na GPW akcje Radpol zyskują w środę ponad 6%. Nowa współpraca co najmniej do końca 2021 roku „Porozumienie ramowe zostało zawarte na czas określony tj. od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Minimalna wartość zakupów zrealizowanych zgodnie z Porozumieniem ramowym przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Veolia wyniesie 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) netto rocznie, czyli 15.000.000...

Radpol [RDL] – wybronione wsparcie – analiza na zamówienie

gpGrupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Wyniki za trzeci kwartał wykazały zysk w porównaniu ze stratą rok wcześniej. Wydaje się, że to wydarzenie podtrzymało trwającą od lipca tendencję boczną, w szerszym trendzie spadkowym. Pojawiły się nawet zapowiedzi wzrostu przychodów o 20-30% w ostatnim kwartale. Na razie jednak rynek przyjmuje te dane w dość ostrożny sposób. Od strony technicznej widać, że popyt był w stanie po raz trzeci wybronić wsparcie w rejonie 1,45 zł. Pojawia się więc niewielka przestrzeń do wzrostów. Wybicie linii bessy może oznaczać, że kurs będzie kierować się w stronę 1,90...
gorące spółki dnia

Radpol [RDL], Livechat [LVC] – Gorące spółki dnia 30.10.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Spółka zanotowała udaną końcówkę tygodnia, rosnąc w piątek o niemal 3% przy niezłych obrotach. Była to reakcja rynku na opublikowane przed rozpoczęciem sesji wyniki za trzeci kwartał. Wszystkie ważniejsze odczyty wypadły lepiej niż przed rokiem, stąd też dość pozytywna reakcja rynku. W szerszym spojrzeniu, spółka traci na wartości od 4 lat, wszelkie wzrosty warto rozpatrywać w kategoriach korekty. Obecne odbicie...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na KCI [KCI] i Radpolu [RDL]

KCI D1 KCI działa w branży medialnej, związanej z takimi tytułami jak "Gazeta Giełdy Parkiet", "Rzeczpospolita", czy "Uważam Rze". Od połowy lipca kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym. Dzisiejszy wzrost spowodował przełamanie linii trendu obejmującej ten okres. Wprawdzie linia biegła przez zaledwie dwa punkty zwrotne, ale mimo to dobrze odzwierciedla trend, a jej przełamanie nie budzi wątpliwości. Przełamanie zostało potwierdzone obrotami. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Radpol D1 Radpol dostarcza instalacje do przesyłu ciepła oraz wyroby z tworzyw sztucznych (np. termokurczliwe). Od dłuższego czasu kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym. Od...
gorące spółki dnia

Orange [OPL], Radpol [RDL] – Gorące spółki dnia 28.07.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Spółka opublikowała wczoraj wyniki za drugi kwartał. Te okazały się całkiem niezłe co przełożyło się na 3,5% wzrost ceny, choć w trakcie sesji wynik była znacznie lepszy. Na wykresie dziennym doszło do ustanowienia nowego maksimum trendu wzrostowego, z którym mamy do czynienia od końca kwietnia. Wydaje się, że układ ten powinien się utrzymać w najbliższym czasie i nadal celem popytu pozostaje opór w rejonie 5,65 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację