Cinkciarz.pl

Mansa Inv. i BIF IV ogłosiły wezwanie na 48,36% akcji Polenergii po 47 zł/szt.

Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings Limited - spółka powiązana z Brookfield Renewable Partners - ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 21 976 504 akcji Polenergii, stanowiących 48,36% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, pod 47 zł za akcję, podały spółki. Wyprzedaż akcji Polenergii "W ramach wezwania inwestor, jako jedyny podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 21 976504 akcje, odpowiadające 21 976 504 głosom na walnym zgromadzeniu, co stanowi 48,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 48,36% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki" - czytamy w ogłoszeniu. Podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu będzie BIF IV Europe Holdings Limited. Wezwanie nie określa minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający zobowiązuje się nabyć te akcje. "Cena, po której nabywane...
polenergia pep

Polenergia miała 16,07 mln zł zysku netto, 53,1 mln zł EBITDA w III kw. 2020

Polenergia odnotowało 16,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 28,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polenergia zamieszcza oficjalne wyniki kwartalne Skorygowany (o przychody/ koszty o charakterze niepieniężnym/jednorazowym) skonsolidowany zysk netto w III kw. 2020 r. wyniósł 16,9 mln zł wobec 31,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 29,7 mln zł wobec 47,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 53,1 mln zł wobec 72,6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 497,35 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 603,44 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 80,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 74,56...
polenergia pep

Mansa Inv. i BIF IV ogłoszą wezwanie na 100% Polenergii, wycofają ją z GPW

Mansa Investments - akcjonariusz większościowy Polenergii - zawarł z BIF IV Europe Holdings Limited (inwestorem) dokumentację transakcyjną, składającą się z umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy. Dokumentacja dotyczy m.in. wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki, które zostanie ogłoszone 6 listopada 2020 r. przy cenie 47 zł za jedną akcję. Mansa Investments zawarł z BIF IV Europe Holdings Limited dokumentację transakcyjną "Zgodnie z dokumentacją transakcyjną strony zobowiązały się do współpracy w związku z nabyciem przez inwestora pakietu istniejących akcji spółki w drodze publicznego wezwania na 100% akcji spółki, które zostanie ogłoszone przez inwestora oraz Mansa Investments działających w porozumieniu, przy czym oczekuje się, że w wyniku wezwania strony będą posiadać akcje reprezentujące łącznie co najmniej 90% głosów na walnym zgromadzeniu...
polenergia pep

Polenergia miała 14,6 mln zł zysku netto, 53,64 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Polenergia odnotowała 14,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 8,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polenergia odnotowała 14,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Skorygowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. br. wyniósł 17,97 mln zł wobec 11,35 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 39,9 mln zł wobec 31,14 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 53,64 mln zł wobec 47,6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 363,02 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 589,56 mln zł rok wcześniej. "W drugim kwartale 2020 roku Grupa Polenergia odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 226,5 mln...
polenergia pep

Polenergia zwiększyła kwotę kredytów dla Farmy Wiatrowej Szymankowo

Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo (kredytobiorca), spółka zależna Polenergii, zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBankiem, ING Bankiem Śląskim (kredytodawcy) umowę zmieniającą i ujednolicającą umowę kredytu z 5 listopada 2019 r., podała Polenergia. Zmianie uległa między innymi dostępna kwota kredytu inwestycyjnego z kwoty 107 mln zł do 171 mln zł oraz kwota kredytu VAT z kwoty 20 mln zł do 27 mln zł. Polenergia zwiększyła kwotę kredytów dla Farmy Wiatrowej Szymankowo "Umowa kredytu przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 10 września 2036 roku, dla kredytu VAT nie później niż do 30 czerwca 2022 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banków" - czytamy w komunikacie. Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się...
Gorące spółki dnia

Polenergia [PEP], Movie Games [MOV] – Gorące spółki dnia

Na 2021 rok zostały zapowiedziane takie produkcje, jak "American Motorcycle Simulator" oraz "ER Pandemic Simulator". W ocenie Movie Games, spośród powyższych tytułów największy potencjał na międzynarodowy sukces mają symulatory związane z motywem drogi oraz podróży. Informacja wywołała nowe maksima, a poziom 100 zł tylko na kilka dni zatrzymał trend wzrostowy.
polenergia pep

Polenergia pozyskała 480 mln zł finansowania na budowę farmy wiatrowej Dębsk

Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 480 mln zł na budowę Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW, podała spółka. Rekordowa w historii grupy inwestycja zapewni blisko 50-proc. wzrost mocy w segmencie lądowych farm wiatrowych. Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 480 mln zł na budowę Farmy Wiatrowej Dębsk "10 lipca 2020 roku spółka zależna Emitenta - Polenergia Farma Wiatrowa 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jako kredytobiorca, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A. - jako kredytodawcy zawarły umowę kredytów. Na podstawie umowy kredytów, kredytodawcy udzielą Farmie Wiatrowej kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 480 000 000 zł na finansowanie budowy farmy wiatrowej Dębsk oraz kredytu VAT w okresie budowy...
Gorące spółki dnia

Polenergia [PEP], Mirbud [MRB] – Gorące spółki dnia

Spółka przechodzi także proces reorganizacji, mający na celu głównie koncentrację podmiotów działających w obrębie Mirbudu. W raporcie za pierwszy kwartał wyniki były zbliżone do tych sprzed roku. Spółka zdecydowała także o wypłacie dywidendy za zysk z ubiegłego roku. Na wykresie mamy silny trend wzrostowy, choć spoglądając szerzej na układ na wykresie miesięcznym, widać że główny opór znajduje się w okolicach 1,90 zł i to może być głównym celem strony popytowej.
polenergia pep

Polenergia ma umowy na dostawę i serwis turbin wiatrowych od Vestas-Poland

Polenergia Farma Wiatrowa 3 - spółka zależna Polenergii - zawarła z Vestas-Poland umowy na dostawy i serwis 55 turbin wiatrowych o mocy łącznie 121 MW, podała spółka. Polenergia zawarła kolejne umowy na turbiny wiatrowe "Polenergia Farma Wiatrowa 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 19 czerwca 2020 roku zawarła z Vestas-Poland Sp. z o.o.: 1. umowę na dostawę, instalację i uruchomienie 55 turbin wiatrowych V110 2.2 o mocy 2,2 MW każda (łącznie 121 MW). Realizacja umowy przewidziana jest w okresie od października 2020 roku do czerwca roku 2022. 2. umowę na serwis i dostępność turbin wiatrowych (AOM) dla farmy wiatrowej. AOM dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 30 lat od dnia uruchomienia, w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy...
erbud

Konsorcjum Erbudu ma umowę na farmę wiatrową Dębsk za 79,8 mln zł netto

Erbud w konsorcjum z PBDI (podmiot zależny w 90% od Erbudu, lider konsorcjum) zawarł z firmą Polenergia Farma Wiatrowa 3 umowę na roboty budowlane przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk składającej się z 55 elektrowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy 121 MW, podała spółka. Wartość umowy to 79,8 mln zł netto. Erbud zawarł umowę z Polenergią "Całkowita wartość kontraktu netto: 79 823 985,80 zł netto. Termin realizacji umowy: 11 czerwca 2022 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
polenergia pep

Polenergia ma umowę na prace przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW

Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. - spółka zależna Polenergii - zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodzą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego (PBDI) - spółka zależna Erbudu - oraz Erbud, umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Dębsk o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 121 MW, podała spółka. Polenergia z nową umową na budowę Farmy Wiatrowej "Umowa dotyczy wykonania przez konsorcjum na rzecz Farmy Wiatrowej kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Dębsk" - czytamy w komunikacie. Wcześniej Farma Wiatrowa 3 zawarła umowę z konsorcjum Electrum i P.U. Jarex na kompleksowe roboty montażowo-elektroenergetyczne i niezbędne roboty budowlane dla stacji abonenckiej 30/110 kV wraz z siecią...
polenergia pep

Polenergia ma umowę na budowę Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW

Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. - spółka zależna Polenergii - zawarła z konsorcjum Electrum i P.U. Jarex umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Dębsk o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 121 MW, podała spółka. Polenergia z kolejną dużą umową "Umowa dotyczy realizacji przez Konsorcjum na rzecz Farmy Wiatrowej kompleksowych robót montażowo - elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej 30/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i światłowodową dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Dębsk" - czytamy w komunikacie. Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.
Gorące spółki dnia

Auto Partner [APR], Polenergia [PEP] – Gorące spółki dnia

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 459 mln zł wobec 714,7 mln zł rok wcześniej. Zdaniem spółki, poprawa wyników to zasługa głównie energetyki wiatrowej i wyższymi cenami sprzedaży zielonych certyfikatów. Reakcja rynku na wyniki była pozytywna. Ciekawie wygląda wykres miesięczny, który wskazuje, że w najbliższym czasie popyt powinien walczyć w strefie oporu 33-34 zł.
polenergia pep

Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok

Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 43,54 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Polenergia przeznacza całą kwotę na kapitał zapasowy Polenergia miała w 2019 r. 109 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 3,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 43,54 mln zł wobec 43,93 mln zł straty rok wcześniej. Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.
polenergia pep

Polenergia oczekuje 418 mln zł wyniku EBITDA w 2024 r.

Strategia Polenergii na lata 2020-2024 zakłada osiągnięcie docelowego poziomu wyniku EBITDA w wys. 418 mln zł w 2024 roku, podała spółka. Strategia Polenergii zakłada osiągnięcie wyniku EBITDA w wys. 418 mln zł Spółka podała w prezentacji, że docelowo chce zwiększyć wynik EBITDA o 139 mln zł wobec 2019 roku - do 418 mln zł w 2024 roku. Polenergia wspólnie z Equinor planuje dalszy rozwój i osiągnięcie etapu gotowości do budowy 1 440 MW na Bałtyku do 2023 roku. Ponadto spółka planuje do 2024 roku realizację projektów lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych o łącznej mocy 315 MW, z czego 186 MW dotyczy projektów lądowych farm wiatrowych, które już uzyskały wsparcie w ostatnich aukcjach. Polenergia podała, że przyszłe możliwości rozwoju wymagać będą finansowania zewnętrznego, uzależnionego...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację