XTB
pbg logo

Akcjonariusze PBG podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki po jej likwidacji

Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze PBG w restrukturyzacji i likwidacji wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2021 podjęli podczas walnego zgromadzenia uchwałę o rozwiązaniu spółki, co ma nastąpić po przeprowadzeniu jej likwidacji, podała spółka. "Walne zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2021 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 459 pkt 2) ksh, niniejszym postanawia: rozwiązać spółkę. Rozwiązanie spółki nastąpi po przeprowadzeniu jej likwidacji" – czytamy w uchwale. Na likwidatora spółki powołano Macieja Stańczuka. Jeżeli w okresie likwidacji w spółce będzie dwóch lub więcej likwidatorów, do składania oświadczeń w imieniu spółki, wymagane jest ich współdziałanie dwóch...
pbg logo

PBG złożyło w sądzie propozycje układowe w ramach postępowania sanacyjnego

Warszawa, 17.06.2022 (ISBnews) - Zarządca PBG w restrukturyzacji złożył do akt postępowania sanacyjnego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto propozycje układowe, zawierające proponowane przez spółkę warunki restrukturyzacji zobowiązań spółki względem wszystkich wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem podała spółka. Zgodnie z propozycjami układowymi, wierzyciele spółki będą zaspokajani w 7 grupach, w zależności od kategorii interesu, który reprezentują oraz rodzaju i wielkości wierzytelności. Układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli spółki poprzez podział między wierzycieli środków pieniężnych dostępnych w spółce po zawarciu układu oraz pozostałego majątku spółki, który nie zostanie spieniężony do dnia wykonania układu. Zgodnie z dotychczas podjętymi działaniami restrukturyzacyjnymi spółki przewidzianymi w zatwierdzonym Planie Restrukturyzacyjnym proponowany układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku spółki, podkreślono. Układ przewiduje dokonywanie spłat w terminie i na...

PBG sprzeda 26,4% akcji Rafako na rzecz MS Galleon z Austrii za 28,45 mln zł

Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji zawarło z Rafako oraz austriacką firmą MS Galleon AG trójstronną umowę, na podstawie której PBG sprzeda austriackiemu inwestorowi bezpośrednio i pośrednio 42,47 mln akcji Rafako (tj. łącznie 26,4% kapitału) za 28,45 mln zł, podało PBG. Uzgodniono także, że Rafako wyemituje dla nowego inwestora akcje za max. 280 mln zł. "23 marca 2022 roku spółka, jako sprzedająca, oraz Rafako zawarły z MS Galleon AG z siedzibą w Wiedniu, jako kupującym, umowę warunkową sprzedaży akcji i udziałów, na podstawie której inwestor zobowiązał się kupić od spółki, a spółka sprzedać inwestorowi 7 665 999 akcji Rafako należących do spółki oraz wszystkie należące do spółki udziały spółki Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol, Cypr,...
pbg logo

PBG miało 73,78 mln zł straty netto z działalności kont. w I poł. 2021 r.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji odnotowało 73,78 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2021 r. wobec 80,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 73,77 mln zł wobec 80,7 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82 tys. zł w I poł. 2021 r. wobec 51 tys. zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 62,83 mln zł wobec 98,12 mln zł straty rok wcześniej. Biegły rewident Grant Thornton Polska przedstawił szereg zastrzeżeń do raportu PBG. " (...) nie byliśmy w stanie, na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu, sformułować wniosku, czy nie zwróciło naszej uwagi cokolwiek, co kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne...
pbg logo

GPW: Na Liście Alertów jest jedna spółka: PBG

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), w ramach okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu Lista Alertów, zakwalifikowała do niego akcje PBG, podała giełda. PBG jest obecnie jedynym emitentem na liście, ze średnim kursem 0,0469 zł i liczbą kolejnych kwalifikacji - 15. "Akcje spółek zakwalifikowanych do segmentu Lista Alertów notowane są w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego (w każdym dniu sesyjnym), z zastrzeżeniem, że akcje spółek zakwalifikowanych do segmentu Lista Alertów co najmniej po raz szósty z rzędu notowane są w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego (w wybranym dniu sesyjnym )" - przypomina GPW. Grupa PBG w restrukturyzacji świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw...
pbg logo

Akcjonariusze PBG zdecydowali o dalszym istnieniu spółki

Akcjonariusze PBG w restrukturyzacji zdecydowali o dalszym istnieniu spółki, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2020 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu spółki" - czytamy w uchwale. W osobnej uchwale akcjonariusze zdecydowali o pokryciu straty netto za rok 2020 w kwocie 198 932 187,91 zł zyskami z lat przyszłych. Grupa PBG w restrukturyzacji świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: gbp online | notowania pgnig | bitcoin kurs | swig80 akcje | tickmill | akcje alior | pge kurs |
pbg logo

PBG miało 36,47 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 36,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 20,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 36,51 mln zł wobec 20,29 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,02 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 0,57 mln zł rok wcześniej. "Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawdzanie finansowe grupy kapitałowej PBG za okres I kwartału 2021 roku sporządzone zostało przy założeniu braku kontynuacji działalności gospodarczej, ponieważ spółka dominująca (i) utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, (ii) od momentu otwarcia postępowania sanacyjnego nie realizuje kontaktów (z uwagi na uprawnienie przyznane zarządcy spółki dominującej w zakresie możliwości odstąpienia w...

PBG miało 250,44 mln zł straty netto w dział. kontynuowanej w 2020 r.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 250,44 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 4 275 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PBG przedstawia swoje wyniki finansowe Z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie PBG odnotowało 392,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 4 477,67 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 146,71 mln zł wobec 4273,09 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,13 mln zł w 2021 r. wobec 0,25 mln zł rok wcześniej. "W związku z zamierzonym celem postępowania sanacyjnego jakim jest zawarcie układu o charakterze likwidacyjnym, jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020, tak samo jak za rok 2019, zostały sporządzone przy założeniu...

Rafako i PBG mają umowę na doradztwo w procesie pozyskania inwestora dla Rafako

Rafako w restrukturyzacji oraz PBG w restrukturyzacji zawarły zawarły z międzynarodowym doradcą finansowym umowę na usługi doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla Rafako, w szczególności poprzez sprzedaż przez PBG 33,32% pakietu akcji Rafako oraz zapewnienie dla Rafako finansowania bezpośredniego (m.in. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego lub w formie innej transakcji), podało Rafako. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r. "Doradca wesprze emitenta na etapie przygotowania procesu pozyskania inwestora w zakresie m.in. analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej, opracowania strategii pozyskania inwestora, przygotowania listy potencjalnych inwestorów (w tym krajowych i międzynarodowych inwestorów branżowych) oraz na etapie realizacji transakcji w zakresie m.in. sporządzenia i negocjacji dokumentów transakcyjnych" - czytamy w komunikacie. Jeśli będzie tego wymagała struktura ewentualnej transakcji, zarząd...

PBG miało 27,09 mln zł straty netto z dział. kontynuowanej w III kw. 2020 r.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 27,09 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej  w III kw. 2020 r. wobec 39,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wzrost straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w III kw. 2020 przez PBG Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 25,41 mln zł w III kw. wobec 42,64 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 27,09 mln zł wobec 43,02 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży były ujemne i sięgnęły -0,06 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 313,01 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto  z działalności kontynuowanej i zaniechanej w III kw. 2020 r. wyniosła 144,1 mln zł wobec 109,78 mln zł straty...
pbg logo

PBG otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H i I, złożone przez Sejf Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami - obligatariusza posiadającego 814 obligacji serii G, 616 obligacji serii H oraz 3 103 obligacje serii I. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 453,3 tys. zł, podało PBG. PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H i I "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość obligacji objętych ww. żądaniem wynosi 453 300,0 zł. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu...
pbg logo

Maciej Stańczuk został powołany na stanowisko wiceprezesa PBG

Maciej Stańczuk został powołany na stanowisko wiceprezesa PBG w restrukturyzacji na kolejną kadencję, podała spółka. PBG: Maciej Stańczuk został powołany na stanowisko wiceprezesa "Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji informuje o: 1) wygaśnięciu w dniu przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, to jest w dniu 7 września 2020 roku kadencji wiceprezesa zarządu PBG pana Macieja Stańczuka oraz członka zarządu PBG pana Michała Maćkowiaka; 2) podjęciu przez radę nadzorczą w dniu 7 września 2020 roku uchwały w przedmiocie powołania w skład zarządu PBG pana Macieja Stańczuka i powierzenia funkcji wiceprezesa zarządu" - czytamy w komunikacie. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004...
pbg logo

PBG miało 20,27 mln zł straty netto, 20,29 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 20,27 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej  w I kw. 2020 r. wobec 4,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PBG w restrukturyzacji odnotowało 20,27 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 25,56 mln zł w I kw. wobec 3,7 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 20,29 mln zł wobec 3,33 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,57 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 315,54 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto  z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I kw. 2020 r. wyniosła 46,1 mln zł wobec 6,21 mln zł...

PBG miało 4275 mln zł straty netto, 4273,09 mln zł straty EBIT w 2019 r.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 4 275 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 53,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PBG podsumowuje wypracowane wyniki Strata operacyjna wyniosła 4 273,09 mln zł wobec 61,36 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,25 mln zł w 2019 r. wobec 1 318,16 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 4 687,58 mln zł wobec 70,38 mln zł straty rok wcześniej. "W okresie sprawozdawczym grupa kapitałowa PBG świadczyła usługi generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w segmentach: gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz energetycznym. Obecnie jednostka dominująca znajduje się w trakcie postępowania sanacyjnego, jej bieżąca działalność operacyjna została wstrzymana i planowane...
pbg logo

PBG ma porozumienie z PLNG dot. umowy GRI na terminal regazyfikacyjny

PBG w restrukturyzacji zawarło porozumienie ze spółką Polskie LNG (PLNG) w przedmiocie sporu arbitrażowego, dotyczącego umowy GRI, podała spółka. PBG zawarło porozumienie ze spółką PLNG "Okoliczności sporu z PLNG są następujące: w dniu 15 lipca 2010 roku konsorcjum z udziałem spółki, Saipem S.p.A., TECHINT Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. i EGBP Management Sp. z o.o. (uprzednio PBG Export sp. z o.o.) (konsorcjum GRI) zawarło z PLNG umowę, której przedmiotem było opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. W dniu 15 lipca 2016 roku konsorcjum GRI wszczęło postępowanie arbitrażowe w związku z umową GRI - przeciwko PLNG. W postępowaniu PLNG zgłosiło roszczenia wzajemne wobec konsorcjum GRI" - czytamy w komunikacie. Na mocy zawartego porozumienia, ze skutkiem...

PBG planuje sprzedaż akcji Rafako, dających 1/3 głosów na walnym zgromadzeniu

PBG w restrukturyzacji zamierza sprzedać bardzo duży pakiet akcji Rafako. Spółka podała, że chodzi o pakiet 7 665 999 akcji należących do PBG oraz pakiet 34 800 001 akcji należących do Multaros Trading Company Ltd. Zarządca PBG podał w komunikacie, że owa transakcja powinna zostać dokonana zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego Spółki. PBG planuje pozbyć się ponad 40 mln akcji Rafako.  Transakcja ma odbyć się zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego.  Akcje PBG zyskały podczas wtorkowej sesji 30%, a kurs osiągnął 0,039 zł.  Akcje Rafako drożały we wtorek o ponad 42%, kurs zatrzymał się na poziomie 1,18 zł.  Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman PBG chce sprzedać akcje Rafako PBG w restrukturyzacji zamierza sprzedać pakiet akcji Rafako, dający łącznie 33,32%...

PBG chce sprzedać pakiet akcji Rafako, dający 33,32% głosów na walnym

PBG w restrukturyzacji zamierza sprzedać pakiet akcji Rafako, dający łącznie 33,32% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Rafako, w tym 7 665 999 akcji należących do PBG oraz 34 800 001 akcji należących do Multaros Trading Company Ltd., podało PBG. Plan sprzedaży akcji z planem restrukturyzacyjnym "Sprzedaż pakietu PBG powinna zostać dokonana zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego spółki. Zarządca PBG wyraził oczekiwanie, że władze Rafako S.A. podejmą decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Rafako S.A., w tym o zatrudnieniu doradcy transakcyjnego i powierzeniu mu przygotowania struktury transakcji uwzględniającej aktualną wycenę rynkową akcji Rafako S.A. i ewentualne potrzeby gotówkowe Rafako S.A. Wybór inwestora powinien zostać dokonany w transparentnym procesie, w który zaangażowani będą główni akcjonariusze Rafako S.A., w tym Fundusz Inwestycji Polskich...

PBG złożyło w sądzie plan restrukturyzacyjny

Zarządca PBG w restrukturyzacji zakończył wspólnie z zarządem prace nad planem restrukturyzacyjnym i przekazał plan do akt postępowania sanacyjnego PBG prowadzonego przez sąd rejonowy w Poznaniu, podała spółka. PBG zakończyło i złożyło plan restrukturyzacyjny "Plan restrukturyzacyjny został sporządzony i złożony na podstawie art. 313 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne" - czytamy w komunikacie. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.

PBG: Sędzia komisarz ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym

Sędzia komisarz ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym PBG oraz kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy, podała spółka. Rada wierzycieli dla PBG została ustalona "Zarząd otrzymał postanowienie sędziego - komisarza w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 kwietnia 2020 roku, w przedmiocie: 1. ustanowienia rady wierzycieli i powołaniu w jej skład: Santander Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A., VTT Fund Limited, Dentos Europe Dąbrowski i Wspólnicy Sp.k. w Warszawie oraz powołania zastępców członków rady wierzycieli, t.j. BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Several Technologies Sp. z o.o.; 2. ustanowienia kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy oraz powołaniu do tej funkcji Banku Polskiego Polskiej Kasy Opieki...

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 2,61 mln zł

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G i I, złożone przez SGB-Bank. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 2,61 mln zł, podało PBG. Obligacje natychmiastowo do wykupu SGB-Bank posiada 5 424 obligacje serii G i 20 676 obligacji serii I, podano. "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32...

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 1,64 mln zł

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G1, H1 i I1 złożone przez Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 1 636 500 zł, podało PBG. Wykup obligacji nieunikniony "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny posiada 2.949 obligacji serii G1, 2.232 obligacje serii H1 oraz 11 184 obligacje serii I1, podano także. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu...

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 47 mln zł

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H, I, G3, H3 i I3 złożone przez Bank Pekao. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 47,01 mln zł, podało PBG. Wykup obligacji powinien nastąpić natychmiastowo "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie. Pekao posiada 68 440 obligacji serii G, 51 800 obligacji serii H, 260 892 obligacji serii I, 11 768 obligacji serii G3, 8 906 obligacji serii H3 oraz 68 325 obligacji serii I3, podano także. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego,...

PBG z 2,31 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Właśnie opublikowane zostały wyniki spółki za III kw. 2018  r., które wskazują na łączny skonsolidowany zysk netto w wysokości 2,31 mln zł wobec 11,37 mln zł zysku rok wcześniej. III kw. 2018 r. III kw. 2017 r. Skonsolidowany zysk netto 2,31 mln zł 11,37 mln zł Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej - 1,07 mln zł - 2,07 mln zł Zysk operacyjny 5,2 mln zł 28,08 mln zł Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 270,52 mln zł 482,32 mln zł - Do najistotniejszych źródeł przychodów z podstawowej działalności grupy w III kwartale 2018 roku należały następujące kontrakty budowlane: kontrakt pod nazwą...

PBG gwiazdą sesji – ponad 80% w dół

Mamy środek wakacji, ale indeks największych spółek nie odpoczywa. Indeks WIG20 znalazł się powyżej psychologicznego poziomu 2400 pkt. Radość inwestorów będzie jeszcze większa, jeśli poziom ten uda się utrzymać do końca dzisiejszej sesji. Martwić mogą obroty, które na spółkach z WIG20 wynoszą łącznie 231 mln zł – stan na godz. 13:20. Na całym rynku obrót wynosi 380 mln zł. Sytuacja na poszczególnych indeksach prezentuje się następująco: WIG20 (+0,63%), WIG (+0,40%), mWIG40 (0,10%), sWIG80 (-0,11%). Kluczowy opór dla WIG20 znajduje się na poziomie 2420 pkt i dopiero jego sforsowanie powoli kreślić bardziej optymistyczne scenariusze. Bez zaangażowania większego kapitału może być trudno o pokonanie tego oporu. Na szerokim rynku uwagę zwraca 80% przecena akcji PBG. Tak duża zmiana względem kursu odniesienia związana...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na PBG [PBG], potencjalne wybicie na Coalenergy [CLE]

PBG D1 PBG zajmuje się budownictwem przemysłowym szczególnie w zakresie instalacji naftowych i gazowych. W ostatnich tygodniach kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym pod niebieską linią przebiegającą na poziomie 3 zł. Dzisiejsze przełamanie tej linii jest sygnałem kupna. Następne opory znajdują się na poziomach 3,60 i 4,40 zł i zostały oznaczone czerwonymi liniami. Anulowanie sygnału nastąpiłoby w razie spadku poniżej wsparcia oznaczonego zieloną linią na poziomie 2,95 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Coalenergy D1 Coalenergy jest spółką górniczą z Ukrainy. Istotnym czynnikiem ryzyka jest to, że większość jej aktywów znajduje się w...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ