XTB
open finance

Open Finance miało 5,07 mln zł straty netto z działalności kont. w III kw. 2021

Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Open Finance odnotowało 5,07 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 27,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W związku z planowaną sprzedażą spółki Open Brokers S.A., grupa wykazuje działalność zaniechaną" - czytamy w raporcie. W III kw. br. zysk netto z działalności zaniechanej wyniósł 0,48 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 3,32 mln zł wobec 29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,39 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 43,05 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 15,26 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 7,11 mln zł zysku...

Open Finance miał 6,91 mln zł straty netto, 2,77 mln zł straty EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Open Finance odnotował 6,91 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2021 r. wobec 15,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,77 mln zł wobec 14,51 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,94 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 47,97 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 9,26 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 19,38 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 68,88 mln zł w porównaniu z 112,01 mln zł rok wcześniej. "Grupa dokonała odpisu aktualizującego wartość aktywów z tytułu podatku odroczonego w kwocie 4 196 tys. zł - co miało istotny wpływ na osiągnięte...
Logo Open Finance

Open Finance dokonał wykupu 60% obligacji serii L od obligatariuszy

Warszawa, 09.08.2021 (ISBnews) - Open Finance dokonał częściowego wykupu obligacji serii L w postaci wykupu od obligatariuszy 60% obligacji (wraz z zapłatą należnych odsetek w tej części), podała spółka. Tym samym spełniony został jeden z warunków zawieszających wejście w życie porozumień z obligatariuszami. "Porozumienia zmieniające warunki emisji obligacji serii L wejdą ostatecznie w życie po uzyskaniu zgód obligatariuszy obligacji serii J oraz K" - czytamy w komunikacie. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs hrywny nbp | kurs dolara nowozelandzkiego kantor | akcje pko | lira turecka kurs | akcje pgnig notowania | pko akcje wykres | kurs dolara australijskiego prognozy |

Open Finance miał 2,36 mln zł straty netto, 1,9 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.

Open Finance odnotował 2,36 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 4,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,9 mln zł wobec 4,06 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,28 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 68,87 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 3,67 mln zł wobec 3,95 mln zł straty rok wcześniej. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

Open Finance ma umowę z doradcą ws. planowanego zbycia 49% Open Life TU Życie

Zarząd Open Finance zawarł umowę z Icentis Capital dotyczącą doradztwa transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora w związku z planowanym zbyciem 49% akcji Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie, podał Open Finance. Umowa została zawarta na 12 miesięcy. Open Finance zawarł umowę z Icentis Capital Jak wskazano, doradca będzie wspierał Open Finance w przygotowaniu i przeprowadzeniu potencjalnej transakcji zbycia w/w akcji na uzgodnionych w ramach umowy warunkach, w tym w szczególności zakresie znalezienia podmiotów zainteresowanych dokonaniem transakcji nabycia w/w akcji, przeprowadzeniem przeglądu dokumentacji związanej z transakcją, przygotowaniem teasera oraz memorandum informacyjnego dotyczących spółki, a także udziału w negocjacjach oraz udziału w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji. W połowie marca br. rada nadzorcza Open Finance na wniosek zarządu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu...
open finance

Open Finance miał 28,54 mln zł straty netto, 6,14 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Open Finance odnotował 28,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2020 r. wobec 175,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 6,14 mln zł wobec 161,92 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,84 mln zł w 2020 r. wobec 337,67 mln zł rok wcześniej. "Spadek przychodów wynika ze: spadku przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów kredytowych o 35%, spadku przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych o 16% oraz 69-proc. spadku przychodów z pośrednictwa nieruchomości" - czytamy w raporcie. Spadek przychodów odnotowany w 2020 roku został w dużej mierze spowodowany epidemią COVID-19, co miało przełożenie na realizowane wolumeny sprzedaży, głównie w kategorii produktów kredytowych w II, III i IV kwartale...

Open Finance nie stwierdził zagrożenia kontynuacji działalności spółki

Open Finance nie stwierdził zagrożenia kontynuowania działalności z uwagi na podjęte działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności, podała spółka. Open Finance z dobrymi wieściami "Zarząd Open Finance nie stwierdza zagrożenia kontynuowania działalności przez spółkę lub istotnego ograniczenia kontynuowania działalności z uwagi na podjęte działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności spółki m. in takie jak istotne redukcje kosztów stałych w spółce i grupie kapitałowej, zawarcie aneksów do umów kredytowych odraczających termin spłaty zobowiązań finansowych oraz wydłużających okres kredytowania, zawarcie porozumień dotyczących restrukturyzacji zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, pozyskanie nowego finansowania, jak również przyjęcie przez radę nadzorczą spółki planu zbycia akcji spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A....
open finance

Open Finance chce zbyć 100% Open Brokers i 49% Open Life TU Życie

Rada nadzorcza Open Finance na wniosek zarządu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zbycia akcji spółek Open Brokers oraz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie, podał Open Finance. Open Finance planuje zbycie akcji dwóch spółek Open Finance planuje zbycie 100 000 akcji Open Brokers o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Open Brokers, a także 46 795 000 akcji Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 46 795 000 zł, stanowiących 49% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu Open Life. Open Life podał, że na 100 000 sztukach akcji Open Brokers ustanowiony jest zastaw stanowiący zabezpieczenie umów...
open finance

Open Finance miało 27,86 mln zł zysku netto, 29,52 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Open Finance odnotowało 27,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 5,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 29,52 mln zł wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,97 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 86,65 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 15,05 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 167,82 mln zł w porównaniu z 259,62 mln zł rok wcześniej. "W związku z epidemią COVID-19 grupa kapitałowa Open Finance zanotowała w III kw. 2020 roku w stosunku do I kw. 2020 r. istotne spadki wolumenów sprzedaży przede...
open finance

Home Broker: Sąd ogłosił upadłość spółki

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Home Broker, podał Open Finance. Sąd ogłosił upadłość Home Broker Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Makucia oraz ogłosił, że wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zarząd Home Broker - spółki w 100% zależnej od Open Finance - złożył wniosek o ogłoszenie upadłości pod koniec maja br. Wówczas podano, że sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii, która uniemożliwiła spółce prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.
open-finance

Open Finance nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K

Open Finance nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K, podała spółka. Open Finance nie dokonało wykupu części obligacji serii J i K "Emitent nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K przypadających w 6 terminie płatności odsetek od obligacji serii J i K w ramach okresowej amortyzacji obligacji zgodnie z treścią warunków emisji obligacji serii J i K. Jednocześnie emitent informuje, iż dokonał wypłaty należnych obligatariuszom odsetek od obligacji serii J i K" - czytamy w komunikacie. Niepełny wykup części obligacji serii J i K jest zgodny z zawartymi dziś porozumieniami z Idea Bankiem oraz spółką Development System, podano także. 16 października rada nadzorcza spółki podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Idea Bankiem...
open-finance

Open Finance miał 15,13 mln zł straty netto, 14 mln zł straty EBIT w II kw. 2020

Open Finance odnotowało 15,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance odnotowało 15,13 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 14 mln zł wobec 3,52 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,98 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 88,17 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 19,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,83 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 120,85 mln zł w porównaniu z 172,97 mln zł rok wcześniej. "Przychody z pośrednictwa w sprzedaży kredytów...
open finance

Open Finance dokona 9,44 mln zł odpisów w zw. z wnioskiem o upadłość Home Broker

Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker na kwotę 9,44 mln zł, co będzie skutkowało korektą skonsolidowanego wyniku brutto za I poł. 2020 roku o takąż kwotę, podała spółka. Open Finance działa w związku z upadłością Home Broker "W związku ze złożeniem przez zarząd spółki zależnej Home Broker wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Home Broker, emitent stwierdził konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1 946 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartości niematerialne w kwocie 7 490 tys. zł wykazywanych w sprawozdaniu jednostki zależnej Home Broker, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2020 roku zakończonego dnia 30 czerwca 2020 roku o kwotę...
open-finance

Open Finance dokona 11,19 mln zł odpisów w zw. wnioskiem o upadłość Home Broker

Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker, które obniżą wynik jednostkowy za I półrocze o 11,19 mln zł brutto, podała spółka. Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker "W związku ze złożeniem przez zarząd spółki zależnej Home Broker S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Home Broker S.A. emitent stwierdził konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość krótkoterminowych aktywów finansowych dotyczących pożyczek udzielonych spółce Home Broker S.A. w kwocie 8 211 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartość rozrachunków handlowych pomiędzy Open Finance S.A. i Home Broker S.A. w kwocie 2 983 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego za okres 6 miesięcy 2020 roku...
open-finance

Open Finance: Zarząd Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Zarząd Home Broker - spółki w 100% zależnej od Open Finance - złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, podało Open Finance. Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości "Sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii, która uniemożliwiła spółce zależnej prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych, dlatego też po analizie perspektyw gospodarczych spółki zależnej zarząd Home Broker podjął uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości" - czytamy w komunikacie. W wyniku podjętej uchwały zarząd Home Broker złożył dziś wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa upadłościowego, podano także. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje