XTB
open finance

Open Finance miało 27,86 mln zł zysku netto, 29,52 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Open Finance odnotowało 27,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 5,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 29,52 mln zł wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,97 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 86,65 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 15,05 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 167,82 mln zł w porównaniu z 259,62 mln zł rok wcześniej. "W związku z epidemią COVID-19 grupa kapitałowa Open Finance zanotowała w III kw. 2020 roku w stosunku do I kw. 2020 r. istotne spadki wolumenów sprzedaży przede...
open finance

Home Broker: Sąd ogłosił upadłość spółki

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Home Broker, podał Open Finance. Sąd ogłosił upadłość Home Broker Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Makucia oraz ogłosił, że wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zarząd Home Broker - spółki w 100% zależnej od Open Finance - złożył wniosek o ogłoszenie upadłości pod koniec maja br. Wówczas podano, że sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii, która uniemożliwiła spółce prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.
open-finance

Open Finance nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K

Open Finance nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K, podała spółka. Open Finance nie dokonało wykupu części obligacji serii J i K "Emitent nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K przypadających w 6 terminie płatności odsetek od obligacji serii J i K w ramach okresowej amortyzacji obligacji zgodnie z treścią warunków emisji obligacji serii J i K. Jednocześnie emitent informuje, iż dokonał wypłaty należnych obligatariuszom odsetek od obligacji serii J i K" - czytamy w komunikacie. Niepełny wykup części obligacji serii J i K jest zgodny z zawartymi dziś porozumieniami z Idea Bankiem oraz spółką Development System, podano także. 16 października rada nadzorcza spółki podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Idea Bankiem...
open-finance

Open Finance miał 15,13 mln zł straty netto, 14 mln zł straty EBIT w II kw. 2020

Open Finance odnotowało 15,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance odnotowało 15,13 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 14 mln zł wobec 3,52 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,98 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 88,17 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 19,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,83 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 120,85 mln zł w porównaniu z 172,97 mln zł rok wcześniej. "Przychody z pośrednictwa w sprzedaży kredytów...
open finance

Open Finance dokona 9,44 mln zł odpisów w zw. z wnioskiem o upadłość Home Broker

Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker na kwotę 9,44 mln zł, co będzie skutkowało korektą skonsolidowanego wyniku brutto za I poł. 2020 roku o takąż kwotę, podała spółka. Open Finance działa w związku z upadłością Home Broker "W związku ze złożeniem przez zarząd spółki zależnej Home Broker wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Home Broker, emitent stwierdził konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1 946 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartości niematerialne w kwocie 7 490 tys. zł wykazywanych w sprawozdaniu jednostki zależnej Home Broker, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2020 roku zakończonego dnia 30 czerwca 2020 roku o kwotę...
open-finance

Open Finance dokona 11,19 mln zł odpisów w zw. wnioskiem o upadłość Home Broker

Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker, które obniżą wynik jednostkowy za I półrocze o 11,19 mln zł brutto, podała spółka. Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker "W związku ze złożeniem przez zarząd spółki zależnej Home Broker S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Home Broker S.A. emitent stwierdził konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość krótkoterminowych aktywów finansowych dotyczących pożyczek udzielonych spółce Home Broker S.A. w kwocie 8 211 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartość rozrachunków handlowych pomiędzy Open Finance S.A. i Home Broker S.A. w kwocie 2 983 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego za okres 6 miesięcy 2020 roku...
open-finance

Open Finance: Zarząd Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Zarząd Home Broker - spółki w 100% zależnej od Open Finance - złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, podało Open Finance. Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości "Sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii, która uniemożliwiła spółce zależnej prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych, dlatego też po analizie perspektyw gospodarczych spółki zależnej zarząd Home Broker podjął uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości" - czytamy w komunikacie. W wyniku podjętej uchwały zarząd Home Broker złożył dziś wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa upadłościowego, podano także. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała...
open finance

Open Finance: Open Brokers przeznaczy 1,5 mln zł na dywidendę za 2019 r.

Akcjonariusze Open Brokers - spółki w 100-proc. zależnej od Open Finance zdecydowali o przeznaczeniu  części zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 1 500 000 zł, podał Open Finance. Spółka część zysku przeznaczy na wypłatę dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki zależnej Open Brokers zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 1 500 000 zł co oznacza, że na jedną akcję przypada 15 zł" - czytamy w komunikacie. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.
open finance

Open Finance miał 4,25 mln zł straty netto, 4,06 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

Open Finance odnotował 4,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 4,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance podsumowuje pierwszą część roku Strata operacyjna wyniosła 4,06 mln zł wobec 5,15 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,87 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 84,8 mln zł rok wcześniej. "Przychody z pośrednictwa w sprzedaży kredytów spadły o 20% r/r, natomiast przychody z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz z pośrednictwa nieruchomości spadły o odpowiednio 6% i 17%. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 72 554 tys. zł i spadły o 19% w stosunku do I kwartału 2019 roku. W omawianym okresie odnotowano spadek kosztów świadczeń pracowniczych o 33% (4...
open finance

Sprzedaż kredytów za pośrednictwem Open Finance spadła o 7% r/r w I kw. 2020

Sprzedaż kredytów zrealizowana za pośrednictwem Open Finance wyniosła 2,36 mld zł w I kw. 2020 r., co oznacza spadek o 7% r/r. Kwotę 2,09 mld zł z tego stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż spadła o 1% w skali roku, podała spółka. Spadek pośrednictwa Open Finance w sprzedaży kredytów W segmencie kredytów gotówkowych w I kw. br. Open Finance pośredniczył w udzieleniu finansowania na kwotę 153 mln zł (spadek o 10% r/r) zaś w segmencie w kredytów firmowych na kwotę 119 mln zł (spadek o 27% r/r). Łączna wartość produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych sprzedanych za pośrednictwem Open Finance wyniosła 36 mln zł w I kw. i była niższa o 45% w skali roku. Wartość sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem Home Broker wyniosła 349 mln zł...
open-finance

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

Open Finance - w celu dalszego finansowania działalności - zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji Noble Fund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds TFI), podał Open Finance. Kwota uzyskana ze zbycia akcji zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w Getin Noble Banku (GNB), co pozwoli na uwolnienie akcji będących przedmiotem zastawu. Open Finance planuje sprzedać część akcji Noble Funds TFI "Obecnie spółka posiada 69 910 akcji NF TFI co stanowi 36,3% kapitału zakładowego NF TFI oraz tyle samo głosów na walnych zgromadzeniu NF TFI. Spośród posiadanych przez spółkę akcji NF TFI - 69 051 sztuk jest obecnie obciążona zastawem rejestrowym i finansowym, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności kredytowych zgodnie z zawartymi przez emitenta i bank umowami" - czytamy w komunikacie. Akcje będą...
open finance

Zwolnienia w Grupie Open Finance obejmą ostatecznie do 340 osób

Open Finance i jego spółka zależna Home Broker po konsultacjach z przedstawicielami pracowników planują dokonać zwolnień grupowych w okresie od 21 kwietnia do 31 maja 2020 r., które obejmą maksymalnie odpowiednio: 285 i 55 pracowników, podała spółka. Koszt redukcji zatrudnienia szacowane są odpowiednio na: ok. 903 tys. zł i 101 tys. zł. Zwolnienia nie ominą pracowników Grupy Open Finance "W dniu dzisiejszym po zakończonych konsultacjach z przedstawicielami pracowników dotyczących przeprowadzenia zwolnień grupowych, przyjął regulamin zwolnień grupowych emitenta. Regulamin zwolnień grupowych emitenta określa m.in. szczegółowe przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia pracowników kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych oraz warunki odpraw" - czytamy w komunikacie. Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 21 kwietnia do 31 maja 2020...
open finance

Odpisy na HB obniżą wynik Grupy Open Finance za 2019 r. o 145,84 mln zł

Grupa Open Finance wykonała test na utratę wartości firmy i znaku towarowego Home Broker i stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości firmy o kwotę 91 838 tys. zł oraz znaku towarowego Home Broker o kwotę 54 000 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2019 o kwotę 145 838 tys. zł brutto, podał Open Finance. Konieczność dokonania odpisu aktualizującego Grupa wykonała test na utratę wartości firmy i znaku towarowego Home Broker w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej, podano. "Spółka wykonała test na utratę wartości wartości firmy HB Finanse i wartości inwestycji w Home Broker S.A. w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej. Na podstawie powyższej...
open-finance

Grupa Open Finance planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe do końca maja br.

Open Finance i jego spółka zależna Home Broker zdecydowały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w tej  sprawie, podała spółka. Zwolnienia grupowe w obu spółkach obejmą maksymalnie 440 osób, w tym do 380 w Open Finance i do 60 w Home Broker, wynika z odrębnych komunikatów.  Zwolnienia optymalizacją kosztów działania "Zamiarem emitenta jest przeprowadzenie zwolnień grupowych w terminie do 31 maja 2020 r. Zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 380 osób. Powodem planowanych zwolnień grupowych jest konieczność optymalizacji kosztów działania, w tym redukcja poziomu i kosztów zatrudnienia w spółce" - czytamy w komunikacie Open Finance. Jednocześnie Open Finance poinformował, że analogiczną decyzję podjęła jego spółka zależna - Home Broker. Zwolnienia grupowe obejmą w niej maksymalnie 60 osób. Spółka zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe również w terminie do 31...
open-finance

Strata 5,21 mln zł netto w III kw. 2019 r. spółki Open Finance – kurs rośne 1,9 procent

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Open Finance odnotowało 5,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,05 mln zł wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,65 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 95,27 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 15,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 259,62 mln zł w porównaniu z 287,47 mln zł rok wcześniej. "W okresie 9 miesięcy 2019 roku przychody w wysokości 259 618 tys. zł (w analogicznym...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację