AVA Trade

Mostostal Zabrze ma nową umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Bytomiu

Mostostal Zabrze odstąpił bez żadnych kosztów od umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni całkowitej 24,7 ha, położonej w Bytomiu, a następnie zawarł z innym podmiotem zewnętrznym nową przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości, podała spółka. Cena netto sprzedaży nieruchomości została ustalona na poziomie ponad 25% kapitałów własnych spółki na koniec 2019 roku. Mostostal Zabrze ma nową umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Bytomiu "Zgodnie z nową umową przedwstępną, ostateczna umowa sprzedaży zostanie zawarta po spełnieniu się określonych warunków polegających między innymi na uzyskaniu przez kupującego określonych decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji inwestycji planowanej na nieruchomości lub po zrzeczeniu się tych warunków przez kupującego, lecz nie później niż do dnia 31 października 2021 roku" - czytamy w komunikacie. W przypadku...

Mostostal Zabrze spodziewa się 63 mln zł przychodów z umów z Liebherr w 2020 r.

Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe dokonało uzgodnień z austriacką Liebherr Werk Nenzing w sprawie zamówień realizowanych w ramach umowy ramowej, dotyczącej produkcji i dostawy konstrukcji maszynowych do dźwigów. W związku z tym szacuje, że przychody wynikające z umów ze spółkami Liebherr wyniosą ok. 63 mln zł w br. i ok. 75 mln zł w 2021 r., podał Mostostal. Mostostal Zabrze zyskuje na zamówieniach "Uwzględniając potwierdzone przez Liebherr Werk Nenzing GmbH zlecenia przypadające na kolejne miesiące, łączna wartość przychodów ze sprzedaży na rok 2020 wynikająca z umów z firmami: Liebherr Werk Ehingen GmbH (Niemcy) oraz Liebherr Werk Nenzing GmbH (Austria) szacowana jest obecnie na poziomie 63 mln zł. Poziom ten wynika z przejściowego spadku ilości zamówień od wyżej wymienionych klientów, spowodowanego ogólną sytuacją...

Mostostal Zabrze miał 4,21 mln zł zysku netto, 12,33 mln zł zysku EBIT w I półr.

Mostostal Zabrze odnotował 4,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 4,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal Zabrze podsumowuje wypracowane wyniki w pierwszym półroczu Zysk operacyjny wyniósł 12,33 mln zł wobec 8,63 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,94 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 299,71 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego były o 7% niższe. Mimo spadku sprzedaży marża brutto ze sprzedaży była wyższa, na poziomie 12,5%. Po pokryciu kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, które były o 4% wyższe w stosunku do...
mostostal

Mostostal Zabrze miał wstępnie 4,4 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

Mostostal Zabrze miał 277,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 4,4 mln zł zysku netto w I połowie 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Mostostal Zabrze wstępnie podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w pierwszym półroczu "Zarząd Mostostal Zabrze przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku: - przychody ze sprzedaży 277,9 mln zł, - wynik z działalności operacyjnej 12,3 mln zł, - wynik brutto 7,7 mln zł, - wynik netto 4,4 mln zł" - czytamy w komunikacie. Aktualna wartość backlogu grupy tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wzrosła do 620,1 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 228,9 mln zł, co łącznie stanowi 849 mln zł, podano także. Spółka zastrzegła, że powyższe...

Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na centrum przesiadkowe za 183,9 mln zł

Konsorcjum Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP, spółka zależna Mostostalu Zabrze) i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów zawarło z Gliwicami umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane". Wartość prac objętych umową wynosi 149,6 mln zł netto (183,9 mln zł brutto), w tym udział GPBP jako lidera konsorcjum wynosi 67%. Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na centrum przesiadkowe za 183,9 mln zł Termin zakończenia realizacji inwestycji przypada na sierpień 2022 r., czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w...
mostostal

Mostostal Zabrze ma list intencyjny ws. zakupu Energotestu od Elektrobudowy

Syndyk masy upadłości Elektrobudowy w upadłości w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego podpisała z Mostostalem Zabrze niewiążący list intencyjny dotyczący potencjalnej sprzedaży przez Elektrobudowę na rzecz potencjalnego inwestora 100% udziałów Energotestu, podała Elektrobudowa. Mostostal Zabrze z możliwością kupna udziałów Elektrobudowy "Zgodnie z zawartym listem intencyjnym Mostostal Zabrze wyraził intencję nabycia 100% udziałów Energotest w ramach postępowania upadłościowego spółki po uzgodnieniu warunków finansowych potencjalnej transakcji oraz po spełnieniu się warunków nabycia tych udziałów tj.: satysfakcjonujące dla potencjalnego inwestora przeprowadzenie finansowego, prawnego, podatkowego oraz technicznego badania spółki oraz uzyskanie przez Mostostal Zabrze zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na bezwarunkową koncentrację" - czytamy w komunikacie. Intencją Mostostalu Zabrze jest zawarcie umowy sprzedaży udziałów do 30 czerwca 2021 r., natomiast w zależności od przebiegu postępowania...

Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na Egzotarium w Sosnowcu za 64 mln zł

Konsorcjum w składzie: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP, spółka zależna Mostostalu Zabrze) i Maximus ZBH zawarło z Gminą Sosnowiec umowę na zadanie pn.: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych" za 52 mln zł netto (64 mln zł brutto), w tym dla GPBP przypada 26 mln zł netto (32 mln zł brutto), podał Mostostal. Konsorcjum Mostostal Zabrze ma umowę na Egzotarium w Sosnowcu za 64 mln zł Projekt obejmuje budowę Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium i zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego, podano w komunikacie. "Termin zakończenia realizacji inwestycji to 24 miesiące od daty przekazania placu budowy" - czytamy dalej. Mostostal Zabrze realizuje...

Mostostal Zabrze ma kolejną umowę z Alstom Transport, wartą 2,4 mln euro netto

Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu "Barcelona Linia nr 1" złożone w ramach umowy ramowej, o wartości 2,4 mln euro netto. Mostostal Zabrze ma umowę z Alstom Transport na 2,4 mln euro netto "Zamówienie będzie realizowane w okresie od stycznia 2021 r. do marca 2022 r. Warunki realizacji zamówienia nie odbiegają od warunków rynkowych i typowych dla realizowanych przez MZKP projektów" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość wszystkich pojedynczych zamówień pozyskanych w ramach umowy ramowej do realizacji w bieżącym roku i latach kolejnych, wraz z zamówieniem, o którym mowa powyżej, wynosi 18,6 mln euro netto, podano także. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego...
mostostal

Spółka Mostostalu Zabrze ma ugodę z GDDKiA ws. dodatkowego wynagrodzenia

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (PRInż), spółka zależna Mostostalu Zabrze zawarła ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dodatkowego wynagrodzenia z tytułu umowy dotyczącej realizacji budowy odcinka autostrady A4, podała spółka. PRInż ma otrzymać łącznie 7 286 411,24 zł brutto. Mostostal Zabrze z dodatkowym wynagrodzeniem za budowę odcinka autostrady A4 "Zarząd Mostostal Zabrze S.A. informuje, że 20 lipca 2020 r. spółka zależna - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. (PRInż) zawarła ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (SP GDDKiA). Ugoda dotyczy zapłaty na rzecz PRInż dodatkowego wynagrodzenia z tytułu umowy dotyczącej realizacji budowy odcinka autostrady A4 (odcinek Gliwice - Katowice, pododcinek: Batorego - Mikołowska), podpisanej w dniu 28 września 1998 r.  Zgodnie z zawartą ugodą...

Zarząd Mostostalu Zabrze powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie

Rada nadzorcza Mostostalu Zabrze powołała na nową kadencję zarząd w niezmienionym składzie z Dariuszem Pietyszukiem jako prezesem, podała spółka. Zarząd Mostostalu Zabrze pozostaje w tym samym składzie "Rada nadzorcza emitenta w związku z kończącą się kadencją zarządu emitenta, odwołała ze składu zarządu: Dariusza Pietyszuka - prezesa zarządu spółki oraz Witolda Grabysza - wiceprezesa zarządu spółki, a następnie powołała wymienione osoby na te same stanowiska w zarządzie emitenta na nową, wspólną, trzyletnią kadencję" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł...

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Mostostal Zabrze ostatecznie nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 17 348 536,57 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w uchwale. Mostostal Zabrze odnotował 10,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,08 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 17,34 mln zł wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje...

K. Jędrzejewski i jego spółka ogłosili wezwanie na 34% akcji Mostostalu Zabrze

Krzysztof Jędrzejewski (posiadający 31,93% udziału w kapitale zakładowym Mostostalu Zabrze) i KMW Investment (nieposiadająca żadnych akcji spółki) zawarli porozumienie i ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mostostal Zabrze, poinformowała spółka i wzywający. Nabywający, którym jest KMW Investment zamierza osiągnąć w wyniku wezwania 34,07% głosów z akcji, którym odpowiada 25 407 479 akcji. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 0,73 zł za jedną akcję. Porozumienie wobec sprzedaży akcji Mostostalu Zabrze "Po przeprowadzeniu wezwania, członkowie porozumienia zamierzają osiągnąć łącznie 66% głosów, którym odpowiada 49 213 077 akcji spółki" - czytamy w komunikacie. Datą ogłoszenia wezwania jest 22 czerwca 2020 r. Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane będą od 13 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. Termin przyjmowania zapisów nie...

Backlog Mostostalu Zabrze to 455 mln zł na koniec IV, potencjalnie 681 mln zł

Wartość backlogu (oferowanych i realizowanych zamówień) Mostostalu Zabrze wynosi ok. 680,8 mln zł na koniec kwietnia br., z czego 455,4 mln zł to wartość robót do zrealizowania, podała spółka. Backlog Mostostalu Zabrze to 455 mln zł na koniec IV "Na koniec kwietnia 2020 roku wartość backlogu, tj. wartość robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 455,4 mln zł natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 225,4 mln zł, co łącznie stanowi 680,8 mln zł" - czytamy w raporcie za I kw. 2020 r. W I kw. 2020 r. grupa wypracowała przychody na poziomie 131,8 mln zł, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 5,7 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 2,2 mln zł. Uzyskane przez grupę przychody były zrealizowane...
mostostal

Mostostal Zabrze miał 2,07 mln zł zysku netto, 5,7 mln zł zysku EBIT w I kw.

Mostostal Zabrze odnotowało 2,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal Zabrze w podsumowaniu pierwszego kwartału roku Zysk operacyjny wyniósł 5,7 mln zł wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,75 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 146,8 mln zł rok wcześniej. Wcześniej spółka informowała, że wstępnie zanotowała 131,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 2,2 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 r. "Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez grupę na rynku krajowym w analizowanym okresie 2020 roku wyniosły 57 083 tys. zł i stanowiły 43% sprzedaży ogółem. Sprzedaż eksportowa ukształtowała się w tym okresie na...

Mostostal Zabrze miał wstępnie 2,2 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Mostostal Zabrze miał 131,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 2,2 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Mostostal Zabrze odnotował 131,8 mln zł przychodów w I kw. 2020 r. "Wstępne podstawowe dane finansowe grupy kapitałowej Mostostal Zabrze za I kwartał 2020 r.: - przychody ze sprzedaży 131,8 mln zł, - wynik z działalności operacyjnej 5,7 mln zł, - wynik brutto 3,2 mln zł, - wynik netto 2,2 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Aktualna wartość backlogu grupy emitenta, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 455,4 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 225,4 mln zł, co łącznie stanowi 680,8 mln zł" - czytamy dalej. Ostateczne wyniki finansowe...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację