AVA Trade

Mostostal Warszawa ma umowę z PKP Intercity na budowę myjni za 34,18 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł z PKP Intercity umowę na realizację zadania pn. "Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą we Wrocławiu", podała spółka. Wartość umowy wynosi 34,18 mln zł brutto. Mostostal Warszawa zawarł z PKP Intercity umowę Termin realizacji ustalono na 36 miesięcy od daty podpisania umowy, wskazano również. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r.

Mostostal Warszawa miał 3,31 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Mostostal W-wa odnotowało 3,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 8,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal W-wa odnotowało 3,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,1 mln zł wobec 8,6 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,65 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 323,56 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 0,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,97 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 671,68 mln zł w porównaniu z 594,94 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w...

Oferta Mostostalu Warszawa za 61,87 mln zł wybrana na budowę hali sportowej AGH

Oferta Mostostalu Warszawa, warta 61,87 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), podała spółka. "Oferta złożona przez Mostostal Warszawa S.A. obejmuje: • Wartość umowy: 61,87 mln zł brutto. • Termin realizacji: do 21 m-cy od daty przekazania placu budowy" - czytamy w komunikacie. Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, przypomniano. Mostostal Warszawa  jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993...

Mostostal Warszawa i Acciona mają umowę na odc. S19 k/Rzeszowa za 2,23 mld zł

Mostostal Warszawa i jego podmiot dominujący Acciona Construcción zawarły z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km" za 2 230,17 mln zł brutto, podał Mostostal. Mostostal Warszawa z nową umową "Termin realizacji: 54 miesiące; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca), do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca) liczonych jako cztery miesiące" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa  jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów...

Mostostal Warszawa ma umowę na odcinek drogi S7 o wartości 635,06 mln zł brutto

Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów, Odcinek II od węzła "Załuski" (z węzłem) do węzła "Modlin" (bez węzła), podała spółka. Wartość umowy wynosi 635,06 mln zł brutto. Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 "Termin realizacji: 45 miesięcy; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca)" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa  jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych....

Mostostal Warszawa zrealizuje dodatkowy etap osiedla Panoramika za 16,7 mln zł

Mostostal Warszawa zawarł ze spółkami Ronson Development Partner 4 i Panoramika aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane w Szczecinie, rozszerzający zakres robót o etap 6 osiedla Panoramika, podała spółka. Wartość aneksu to 16,7 mln zł netto. Mostostal Warszawa z nowym zakresem prac Termin realizacji aneksu: 20 miesięcy od rozpoczęcia robót budowlanych, podano w komunikacie. Mostostal Warszawa  jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r.

Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Miast. Śląskim za 24,95 mln zł netto

AMK Kraków - spółka zależna Mostostalu Warszawa - podpisał umowę z Hutą Cynku "Miasteczko Śląskie" w sprawie realizacji zadania "Zabudowa linii do produkcji dwu tonowych bloków czystego cynku i stopów cynku z aluminium" na Wydziale Pieca Szybowego na terenie Huty Cynku "Miasteczko Śląskie", podał Mostostal. Wartość netto umowy wynosi 24,95 mln zł. Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Miast. Śląskim Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na 4 października 2021 r., podano również. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r.

Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Enea El. Połaniec za 11 mln zł netto

AMK Kraków - spółka w 100% zależna Mostostalu Warszawa - zawarła z Enea Elektrownia Połaniec umowę na "Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu spełnienia wymagań wynikających z Konkluzji BAT" za 10,96 mln zł netto, podał Mostostal. AMK Kraków zawarła umowę z Enea Elektrownia Połaniec Termin realizacji przedmiotu umowy przypada 77 tygodni od daty zawarcia umowy, czytamy w komunikacie. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów...

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa wyniósł 1,92 mld zł na koniec 2019 r.

Portfel zleceń grupy kapitałowej Mostostalu Warszawa wynosił 1,92 mld zł na koniec 2019 r., nie uwzględniając kontraktu na realizację Elektrowni Ostrołęka C, podała spółka. Portfel wynosił niespełna 2 mld zł "Portfel zleceń Mostostalu Warszawa S.A. na koniec grudnia 2019 roku wyniósł 1 674 966 tys. zł (bez zawieszonego kontraktu na realizację Elektrowni w Ostrołęce), natomiast grupy kapitałowej wyniósł 1 924 872 tys. zł" - czytamy w raporcie rocznym. W portfelu znalazły się kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego. W naszej ocenie, portfel zleceń, który zbudowaliśmy w ostatnich latach, pozwala na optymizm, zwłaszcza w kontekście spodziewanego spadku wartości produkcji budowlano-montażowej w Polsce oraz związanej z nim poprawy sytuacji na rynku materiałów, usług i pracy. Dodatkowo, szanse stwarza charakter rządowych i unijnych programów...

Mostostal Warszawa miał 0,79 mln zł straty netto, 10 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Mostostal Warszawa odnotował 0,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 42,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal odnotował mniejszą stratę w porównaniu z rokiem poprzednim Zysk operacyjny wyniósł 10,02 mln zł wobec 24,63 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r. wobec 1 013,33 mln zł rok wcześniej. "Grupa Mostostal Warszawa w roku obrotowym 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,3 mld zł oraz zysk brutto w wysokości 8,1 mln zł. Wyzwania ubiegłego roku stojące przed sektorem, do których zaliczyć należy rosnące koszty materiałów budowlanych i usług podwykonawców, wzrastające koszty pracy, na tle wciąż długo trwających postępowań przetargowych, w których okres...

Mostostal Warszawa z 8,8 mln zł straty w II kw. Mocny wzrost przychodów w I półroczu

Mostostal Warszawa odnotował 8,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 21,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 8,6 mln zł wobec 17,32 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 323,56 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 224,23 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2019 r. spółka miała 7,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 594,94 mln zł w porównaniu z 418,32 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 594 938 tys. zł i w porównaniu do I...
Gorące spółki dnia

Eko Export [EEX], Mostostal Warszawa [MSW] – Gorące spółki dnia 31.07.2019

Eko Export jest czołowym producentem mikrosfery w Europie. Dzięki swym specyficznym cechom mikrosfera znajduje szerokie zastosowanie, przede wszystkim w branżach motoryzacyjnej, energetycznej, budowlanej i w produkcji tworzyw sztucznych. Akcje spółki drożały podczas wtorkowej sesji o ponad 5% przy bardzo solidnych obrotach. Była to pierwsza tak udana sesja od końca marca, kiedy rozpoczęła się obecna fala spadkowa. Na wykresie można jednak zauważyć w tym roku układ coraz wyższych ekstremów. Możliwe, że po sporych spadkach obecnie pojawia się kolejny wyższy dołek, co mogłoby doprowadzić do podtrzymania wspomnianej sekwencji. Powodem odbicia we wtorek była informacja o potwierdzeniu przez spółkę pierwszego zamówienia na rok 2020 dla dużego koncernu z branży wypełniaczy, wieloletniego kontrahenta spółki działającego na pięciu kontynentach, na dostawy wysoko przetworzonych mikrosfer. Wartość...
mostostal

Acciona podnosi cenę w wezwaniu na akcje Mostostalu Warszawa do 4,5 zł

Acciona Construcción podwyższa cenę w wezwaniu na 100% akcji Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za akcję (poprzednio 3,45 zł). Pierwszy etap przyjmowania zapisów pozwalający na szybkie rozliczenie transakcji został przedłużony do 5 sierpnia. Spółka Acciona chce zwiększyć swoje zaangażowanie w Mostostalu do 100% i wycofać go z giełdy. Zobacz również: DM BOŚ: Neuca z podniesioną wyceną akcji oraz podtrzymanym “kupuj” Bez pożyczek od Acciony wartość księgowa Mostostalu byłaby ujemna - Pierwotna cena ogłoszona w wezwaniu na akcje Mostostalu Warszawa wynosiła 3,45 zł za akcję, obecna cena jest wyższa od niej o 30,4%. Pierwszy etap przyjmowania zapisów przewiduje rozliczenie transakcji 12 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji na GPW to 8 sierpnia - wskazano w komunikacie. Przypominamy, iż akcje spółki rosły 2 lipca o niemal 22% przy...
Gorące spółki dnia

Mostostal Warszawa [MSW], LiveChat [LVC] – Gorące spółki dnia 3.07.2019

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Akcje spółki rosły podczas wtorkowej sesji o niemal 22% przy bardzo wysokich obrotach. Powodem nagłej zwyżki była informacja o tym, że Acciona Construccion wezwała do sprzedaży 9,98 mln akcji Mostostalu Warszawa, stanowiących 49,91% kapitału i głosów po 3,45 zł sztuka. Wzywający zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęte co najmniej 15,91% łącznej liczby akcji. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów wyznaczono na 23 lipca, a zakończenie na 21 sierpnia. Trudno się więc dziwić, że kurs niemal natychmiast osiągnął poziom podany w wezwaniu. Spoglądając na wykres, widać po wielu latach spadków,...
polimex GPW

Kurs Polimex Mostostal 5% w górę. Spółka liderem na GPW w poniedziałek

Podczas sesji w poniedziałek 24 czerwca, wyróżnia się spółka Polimex Mostostal, która po godzinie 10:00 rośnie ponad 5%.Polimex Mostostal jest polskim przedsiębiorstwem inżynieryjno-budowlanym, generalnym wykonawcą w zakresie budownictwa przemysłowego. Od 1997 spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Polimexu-Mostostalu jest liderem w działalności inżynieryjno-usługowej. Zobacz także: Kurs euro będzie spadał, dziś cena EUR do PLN wynosi 4,2516. EUR/PLN wkrótce po 4,2450 Kurs Polimex Mostostal 5% w górę Jeżeli chodzi o sytuację techniczną, możemy obserwować próbę pokonania kluczowego oporu. Patrząc na interwał D1, cena znajduje się w strefie oporowej wynikającej z klasycznej analizy technicznej. Pokonanie poziomu 2,7 zł za akcję otworzy drogę do większych wzrostów. Z drugiej strony, jeżeli dzisiejsze wzrosty zostaną zniwelowane, podaż może wykorzystać ten poziom to kolejnego impulsu spadkowego. Wtedy...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację