XTB
mercor

Mercor: Kontynuacja polityki dywidendowej wydaje się niezagrożona

Warszawa, 08.12.2021 (ISBnews) - Zarząd Mercor jest zadowolony z realizacji celów strategii do 2023 roku i ocenia m.in., że kontynuacja polityki dywidendowej wydaje się niezagrożona, poinformował prezes Krzysztof Krempeć. "Realizujemy zakładane cele strategiczne, czyli dowozimy wyniki, wskaźnik ROE jest uzyskiwany znacznie wyższy niż zakładany, bardzo bezpieczny dług, dający możliwości inwestycji i rozwoju. nadzwyczajnie duży wzrost sprzedaży. Była wypłata zysku z poprzedniego roku i wydaje się, że ta polityka dywidendowa jest niezagrożona w kolejnym roku" - powiedział Krempeć podczas konferencji prasowej. Polityka dywidendowa spółki zakłada przeznaczanie na nią ok. 30% zysku netto. Za rok obrotowy 2020/2021 wypłata wyniosła 0,57 zł na akcję. "Wzrost sprzedaży jest wynikiem wzrostu, jaki odnotowujemy przy pozyskiwaniu nowych zamówień. W ostatnim półroczu zamówienia nam wzrosły o 31%....
mercor

Mercor nabył 25% udziałów w Elmech-ASE

Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Mercor podpisał umowę nabycia 757 udziałów Elmech - ASE, stanowiących 25% kapitału tej spółki, podał Mercor. Docelowo, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, Mercor będzie posiadał w Elmech - ASE łącznie 2 273 udziały, stanowiące 50% kapitału zakładowego. "Wartość transakcji nabycia oraz objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki wynosi 3,1 mln zł. Dodatkowo, emitent informuje, że udzieli spółce pożyczki do kwoty 2,1 mln zł. Spółka rozwija technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii" - czytamy w komunikacie. Transakcja umożliwi rozwój Mercor, bazując na efektach synergii: wykorzystaniu wiedzy inżynierskiej, potencjału produkcyjnego jak i baz danych, podano także. Podpisanie ww. umowy nie kończy prowadzonego przez Mercor przeglądu opcji strategicznych, zastrzeżono. W lipcu Mercor informował, że planowana transakcja wpisuje...
mercor

Mercor miał 8,7 mln zł zysku netto, 11,89 mln zł EBIT w II kw. r. obr. 2021/2022

Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) - Mercor odnotował 8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2021/2022 (lipiec - wrzesień 2021) wobec 8,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,89 mln zł wobec 12,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 125,65 mln zł w II kw. 2021/2022 wobec 104,36 mln zł rok wcześniej. W I poł. roku obrotowego spółka miała narastająco 16,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 230,49 mln zł w porównaniu z 196,46 mln zł rok wcześniej. "Spółka na większości rynków zagranicznych odnotowała wzrost sprzedaży lub zbliżony poziom...

Akcjonariusze Mercora zdecydowali o 0,57 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 13.09.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Mercora zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 8,93 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2020/2021, co oznacza wypłatę 0,57 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Mercor informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki 13 września 2021 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. 1) Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę: 8 925 364,95 zł. 2) Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi: 0,57 zł. 3) Liczba akcji: 15 658 535 - przy czym, dywidendą nie zostaną objęte akcje własne będące w posiadaniu spółki na dzień dywidendy (skup akcji własnych). 4) Dzień dywidendy został ustalony na: 22 września 2021 r. 5) Termin wypłaty dywidendy został ustalony na: 30 września 2021 r." - czytamy w komunikacie. W ubiegłym roku akcjonariusze Mercora zdecydowali podczas...
mercor

Akcjonariusze Mercor zdecydują 13 września o 0,57 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.08.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Mercor zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września, o przekazaniu zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., w wysokości 18,14 mln zł w całości na kapitał zapasowy. Jednocześnie walne będzie głosować przeniesienie 16,25 mln zł z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy i wypłacenie z tej kwoty 8,93 mln zł w formie dywidendy: 0,57 zł na akcję, wynika z projektów. "Walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć część środków z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków spółki z lat poprzednich, w celu sfinansowania skupu akcji własnych z powrotem na kapitał zapasowy spółki - to jest, przeznaczyć z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy, kwotę w wysokości: 16 254 618,46 zł....

Mercor miał 7,73 mln zł zysku netto, 14,64 mln zł EBITDA w I kw. r.fin. 2021/22

Warszawa, 16.08.2021 (ISBnews) - Mercor odnotował 7,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2021/2022 (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021) wobec 7,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,14 mln zł wobec 10,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 14,64 mln zł wobec 14,17 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 104,85 mln zł w I kw. roku finansowego 2021/2022 wobec 92,11 mln zł rok wcześniej. "Grupa odnotowała wzrosty sprzedaży na prawie wszystkich rynkach na których operuje. Wyjątek stanowił rynek węgierski, na którym odnotowano spadek sprzedaży o 13% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację...
mercor

Mercor przedstawi rekomendację ws. dywidendy w ciągu 3 tygodni

Mercor przedstawi rekomendację odnośnie dywidendy za rok obr. 2020/2021 w ciągu trzech tygodni, poinformował wiceprezes Jakub Lipiński. "W ciągu 3 tygodni będzie informacja o rekomendacji dywidendy" - powiedział Lipiński podczas konferencji prasowej. Przypomniał, że grupa chce realizować stabilną politykę dywidendową zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto. Zarząd, rekomendując wypłatę dywidendy, może modyfikować parametr 30%, zastrzegł. W r.obr. 2020/2021 spółka miała 29,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 23,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 386,19 mln zł w porównaniu z 396,07 mln zł rok wcześniej. Członkowie zarządu ocenili, że cele strategii spółki na lata 2020-2023 są realizowane lub przekraczane. "Wszystkie punkty są realizowane lub przekroczone. ROE jest zapisane na 13% w strategii, a wyniósł 17% w...
mercor

Mercor spodziewa się zakupu udziałów Elmech-ASE w ciągu 2-3 miesięcy

Mercor spodziewa się, że do zakupu 50% udziałów Elmech-ASE dojdzie w ciągu 2-3 miesięcy, poinformował prezes Krzysztof Krempeć. "Będziemy chcieli podpisać zakup tej spółki w najbliższych miesiącach; w najbliższych 2-3 miesiącach. Spółka będzie poddana dodatkowym badaniom - co się musi stać - i zakup będzie dokonany" - powiedział Krempeć podczas konferencji prasowej. 19 lipca 2021 r. Mercor podpisał list intencyjny, zakładający nabycie od Grupy Technologicznej ASE 50% udziałów w spółce Elmech-ASE, rozwijającej  technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii. Ponadto spółka posiada kompetencje w zakresie projektowania i produkcji elektroniki oraz energoelektroniki dla przemysłu, rynku morskiego, energetyki, wojska, lotnictwa, kolei, przemysłu stoczniowego oraz spożywczego. Mercor planuje potencjalnie zaangażowanie środków w Elmech-ASE w wysokości 5,2 mln zł. Mercor podkreślał, że planowana transakcja...
mercor

Mercor planuje nabycie 50% udziałów Elmech-ASE za 5,2 mln zł

Mercor podpisał z Automatic Systems Engineering (ASE) list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez spółkę 50% udziałów w kapitale zakładowym Elmech-ASE z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, rozwijającej technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii. Mercor planuje potencjalne zaangażowanie środków w spółkę w wysokości 5,2 mln zł, podała spółka. "Planowana transakcja wpisuje się w przyjętą przez emitenta strategię, która zakłada rozwój emitenta w kierunku automatyzacji i inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem pożarowym obiektów oraz zwiększania ich efektywności energetycznej. Ostateczna decyzja, co do nabycia udziałów w kapitale zakładowym Elmech-ASE sp. z o.o. zostanie poprzedzona procesem due diligence" - czytamy w komunikacie. Po podpisaniu listu intencyjnego spółki rozpoczną analizę efektów synergii przy wykorzystaniu wiedzy inżynierskiej, potencjału produkcyjnego jak i baz danych, dodano. Podpisanie listu nie kończy...
mercor

Mercor miał 2,48 mln zł zysku netto, 7,63 mln zł EBITDA w IV kw. r.fin. 2020/21

Mercor odnotował 2,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. roku finansowego 2020/2021, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r., wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,36 mln zł wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 7,63 mln zł wobec 11,44 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 92,86 mln zł w IV kw. roku finansowego wobec 101,62 mln zł rok wcześniej. W całym roku 2020/2021 spółka miała 29,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 23,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 386,19 mln zł w porównaniu z 396,07 mln zł rok wcześniej. "Przy zbliżonych r/r przychodach ze...
mercor

Mercor wznowił przegląd opcji strategicznych z zw. z zainteresowaniem inwestorów

Mercor, z uwagi na pojawiające się zainteresowanie ze strony podmiotów trzecich, podjął decyzję o ponownym rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. "Na obecnym etapie rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym pozyskanie inwestora dla całej grupy kapitałowej lub jednego z obszarów jej działalności, zawarcie partnerstwa lub aliansu strategicznego, zmiana struktury emitenta lub dokonanie transakcji o innej strukturze, w tym akwizycji przez spółkę" - czytamy w komunikacie. Jak podkreślono, przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego rozwoju grupy z poszanowaniem interesu wszystkich akcjonariuszy. "Jednocześnie zarząd spółki informuje, że żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości" - czytamy także. Grupa Mercor celuje w...

Wig20 zyskuje w połowie wtorkowej sesji 0,4%. Analiza notowań: PGE, Tauron, Mercor oraz Dadelo

Wtorkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW nieznacznie zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po 3 godzinach handlu 0,4%, WIG zyskuje 0,1%, mWIG40 traci 0,3%, a sWIG80 traci 0,6%. 9 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory KGHM, które zyskują 2,63%, a najsłabiej Orange Polska (-2,09%). Wzrosty na GPW w połowie wtorkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje KGHM (+2,63%), a najmocniej traci Orange Polska (-2,09%). W gronie komponentów mWIG40, najlepiej radzi sobie spółka PlayWay której akcje zyskują aż 2,56%, a najsłabiej Biomed-Lublin (-7,09%). Nagranie z samego otwarcia wtorkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go...
mercor

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 50,5 mln zł w marcu, wzrost o 21% r/r

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 50,5 mln zł w marcu 2021 r., co oznacza wzrost o 21% w skali roku. Mercor pozyskał zamówienia o wartości około 50,5 mln zł "W okresie od października 2020 do marca 2021 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 217,6 mln zł wobec 194,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 12%" - czytamy w komunikacie. Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396 mln zł w r.obr. 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020).

Niedźwiedzie nastroje na WIG20, indeks spada o blisko 1%. Sygnały dnia Michała Palaczyka

Negatywne doniesienia z kraju i za granicy nie wspomagają indeksu WIG20, który ostatnio cechuje się niedźwiedzim nastrojem. Niepewność związana z decyzją Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych (która potencjalnie uderzy w banki), czy też ryzyko kolejnego lockdownu, który poskutkuje spadkiem popytu na ropę, skutecznie studzi nastroje inwestorów na wielu kluczowych spółkach wchodzących w skład indeksu. Aktualnie traci on 0,96% i znajduje się w okolicach ok. 1910 pkt. Z kolei żyjący własnym życiem Mercator już wkrótce może przetestować wsparcie na 325 zł, wskazuje Michał Palaczyk. Niedźwiedzie nastroje dotykają WIG20. Dodatkowy pesymizm dolewa również tzw. trzecia fala epidemii i ryzyko twardego lockdownu. Aktualnie indeks oscyluje w okolicach 1910 pkt, co przekłada się na spadek o 0,96%. Z kolei Mercator już wkrótce...
mercor

Mercor z wyceną na poziomie 18,90 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Przypomnijmy, że spółka wypracowała w III kwartale 7,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej. W sumie za trzy ostatnie kwartały, zysk netto sięga 24,52 mln zł wobec zaledwie 17,37 mln zł zysku rok wcześniej. Lepszy wynik udało się wypracować przy porównywalnym względem poprzedniego roku przychodach. W komunikacie podano, że takie wyniki pozwalają myśleć o wypłacie dywidendy.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje