Conotoxia

Mennica Polska zleciła budowę budynku w ramach inwestycji ‘Bulwary Praskie’

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Mennica Polska S.A. Spółka Komandytowo - Akcyjna, spółka zależna od Mennicy Polskiej zawarła z firmą budowlaną Antczak Marek spółka z o.o. umowy o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach inwestycji deweloperskiej "Bulwary Praskie", podała spółka. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi łącznie 37 208 033,83 zł netto. "Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty budowlane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia 30.06.2023 r." - czytamy w komunikacie. Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania,...

Mennica Polska miała 12,63 mln zł zysku netto, 11,43 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 12,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 6,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,43 mln zł wobec 5,19 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 303,97 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 199,37 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 81,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 941,67 mln zł w porównaniu z 611,93 mln zł rok wcześniej. "W omawianym okresie grupa kapitałowa osiągnęła poprawę wszystkich wskaźników rentowności w porównaniu do analogicznego okresu...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Mennica Polska: Łączny przychód finans. z akcji Enei to 23,4 mln zł w I-III kw.

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Łączny przychód finansowy Mennicy Polskiej z tytułu wyceny, jak i sprzedaży akcji Enei wyniesie 5,63 mln zł za III kwartał br., a łącznie za I-III kw 2021 r. sięgnie 23,42 mln zł, podała spółka. "W następstwie dokonania na koniec III kwartału 2021 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie emitenta na dzień 30 września 2021 roku wykaże akcje Enea o wartości 62 893 705,92 zł, wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowa wartość bilansowa (oparta na wycenie na dzień 30 czerwca 2021 roku) tych akcji wynosiła 57 641 268,20 zł. W związku z powyższym, w jednostkowym jak...

Oferta Mennicy Tower na zakup 50% udziałów Mennica Legacy Tower wygasła

Warszawa, 23.08.2021 (ISBnews) - Oferta zakupu przez Mennica Tower - spółkę zależną Mennica Polska - 50% udziałów Mennica Tower GGH MT - właścicielu wieżowca Mennica Legacy Tower w Warszawie - wygasła, podała Mennica Polska. "Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 20/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, raportu bieżącego numer 19/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie złożenia oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower...

Mennica Polska miała 45,7 mln zł zysku netto, 33,1 mln zł EBIT w II kw. 2021 r.

Mennica Polska odnotowała 45,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 32,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 33,13 mln zł wobec 17,79 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,44 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 220,68 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 69,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 637,69 mln zł w porównaniu z 412,56 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 62,66 mln zł wobec 18,36 mln zł zysku...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Mennica Polska wydłuża czas na wykup udziałów Mennica Legacy Tower do 20 VIII

Mennica Polska na wniosek GGH PF Project 3 GGH Management 3, który posiada 50% udziałów w Mennica Tower GGH MT, podjęła decyzję w przedmiocie przedłużenia okresu związania ofertą do 20 sierpnia 2021 r. w procesie nabycia pozostałych 50% akcji właściciela wieżowca Mennica Legacy Tower w Warszawie, podała spółka. 19 lipca Mennica Polska podała, że podjęła decyzję w przedmiocie złożenia oferty nabycia pozostałych 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT (która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji Mennica Legacy Tower w Warszawie), zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT przez spółkę zależną pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A., podała Mennica. Cena za akcje, cena za udziały oraz kwota spłaty obligacji będą stanowiły łącznie 123 mln...
Money, pieniądze, Comparic

Mennica oferuje 123 mln euro za pozostałe udziały Legacy Tower i wykup obligacji

Mennica Polska podjęła decyzję w przedmiocie złożenia oferty nabycia pozostałych 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT (która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji Mennica Legacy Tower w Warszawie), zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT przez spółkę zależną pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A., podała Mennica. Cena za akcje, cena za udziały oraz kwota spłaty obligacji będą stanowiły łącznie 123 mln euro. Na podstawie oferty Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. (inwestor) - kupi od sprzedającego 75 mln akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł, reprezentujących 50% kapitału zakładowego spółki pod nazwą Mennica Towers GGH MT oraz 50 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy...

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali o 0,7 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 35,8 mln zł na dywidendę, tj. 0,7 zł na akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował wcześniej wypłatę dywidendy w wysokości 25,57 mln zł, tj. 0,5 zł na akcję. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku 2020 w kwocie 59 010 320,61 zł . Na wniosek akcjonariusza spółki, który został zgłoszony podczas posiedzenia, zmianie uległa wysokość dywidendy z proponowanej przez zarząd wysokości 0,5 zł za jedną akcję do wysokości 0,7 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Ogólna kwota dywidendy wynosi 35 796 667,2 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 138 096 sztuk. Dzień dywidendy wyznaczono na 18 czerwca 2021 roku, a...
Sztabki złota Cena złota

Mennica Polska rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r.

Mennica Polska rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 25,57 mln zł, tj. 0,5 zł na akcję, z zysku za 2020 rok, podała spółka. Mennica Polska może wypłacić dywidendę Pozostałą kwotę w wysokości 33,44 mln zł zarząd przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. "Zarząd spółki jednocześnie podjął decyzję o przedłożeniu wniosku do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z rekomendacją ustalenia dnia wypłaty dywidendy w następujący sposób: 1) dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,2 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 10 227 619,2 zł  - przypadający w czerwcu; 2) dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,3 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 15 341 428,8 zł -  przypadający w sierpniu" - czytamy w komunikacie. Mennica Polska odnotowała 57,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020...
Money, pieniądze, Comparic

Mennica Polska miała 23,64 mln zł zysku netto, 30,79 mln zł zysku EBIT w I kw.

Mennica Polska odnotowała 23,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 15,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mennica Polska przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 30,79 mln zł wobec 6,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 279,26 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 191,89 mln zł rok wcześniej. "Dywersyfikacja działalności Grupy pozwala minimalizować negatywne skutki finansowe pandemii na jej wyniki. W I kw. 2021 r. mieliśmy do czynienia z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej, a co za tym idzie z intensyfikacją obostrzeń. Podobnie jak w roku 2020, wpływ takiej sytuacji na poszczególne segmenty był zróżnicowany, a skutki się wzajemnie kompensowały" - czytamy w raporcie finansowym. Według...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Mennica Polska miała 57,82 mln zł zysku netto, 77,73 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Mennica Polska odnotowała 57,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mennica Polska przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 77,73 mln zł wobec 23,52 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 943,43 mln zł w 2020 r. wobec 669,37 mln zł rok wcześniej. "W 2020 roku sprzedaż Grupy MPSA osiągnęła wartość ponad 943 mln zł. Na pierwszym miejscu pod względem przychodów ze sprzedaży umocnił się segment produktów menniczych osiągając 66,9% w strukturze przychodów grupy kapitałowej. Znacząco wyższy poziom przychodów w tym segmencie w stosunku do roku poprzedzającego związany był głównie z wzrostem zainteresowania złotymi produktami inwestycyjnymi, których Mennica Polska jest wiodącym producentem i...

Mennica Polska obsługuje kilkadziesiąt banków narodowych i stawia na dywersyfikację. Rozmowa z prezes zarządu Grzegorzem Zambrzyckim

Mennica Polska jest jedną z 5 największych mennic na całym świecie. Obsługuje ona kilkadziesiąt banków narodowych z całego globu, natomiast najważniejszym klientem pozostaje Narodowy Bank Polski. W ramach dywersyfikacji spółka prowadzi również działalność deweloperską czy też płatności elektronicznych. W trakcie ubiegłego roku sprzedane zostały natomiast rekordowe ilości złota (2 tony) oraz srebra (1 tona), co oznacza blisko 4-krotny wzrost, wskazuje prezes spółki Grzegorz Zambrzycki, w rozmowie na kanale Comparic24. Mennica Polska obsługuje banki narodowe z całego świata, jednak najważniejszym klientem pozostaje Narodowy bank Polski. W ubiegłym roku spółka sprzedała 2 tony złota i 1 tonę srebra, czyli 4-krotnie więcej niż zazwyczaj. W ramach dywersyfikacji działalności firma inwestuje na rynku deweloperskim czy też prowadzi działalność na rynku płatności elektronicznych. https://www.youtube.com/watch?v=MbcC1zOi20Q Mennica...

Mennica Polska: Izba Administracji Skarbowej uchyliła decyzję ws. CIT za 2012 r.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie uchylił w całości decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z 16 grudnia 2016 r. oraz określającą stratę spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok 2012 w wysokości 6 594 005,99 zł, podała spółka. Mennica Polska: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił w całości decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie "Przedmiotowa decyzja uwzględnia prezentowane przez spółkę stanowisko w sprawie uznania wydatków za korzystanie ze znaków towarowych za koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego" - czytamy w komunikacie. Decyzja nie ma wpływu na bieżący wynik finansowy Mennicy Polskiej, podkreślono. Decyzja ta jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Jednocześnie przysługuje spółce prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podano także. Mennica Polska, uznawana za jedną...

Mennica rozpoczęła negocjację ws. zakupu pozostałych 50% akcji Mennica Towers

Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. - spółka zależna od Mennicy Polskiej - rozpoczęła negocjację z GGH PF Project 3 GGH Management 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w sprawie nabycia 50% akcji w kapitale zakładowym spółki celowej Mennica Towers GGH MT, podała Mennica Polska. W wyniku transakcji grupa kapitałowa Mennica Polska stałaby się właścicielem 100% akcji w kapitale zakładowym SPV. Mennica Polska planuje zakup kolejnych akcji "Wobec braku otrzymania od podmiotu trzeciego wiążącej, ostatecznej oferty nabycia inwestycji Mennica Legacy Tower zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Prostej 20 spółka zależna od emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. podjęła kierunkową decyzję o rozpoczęciu negocjacji z GGH PF Project 3 GGH Management 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w przedmiocie nabycia...

Mennica Polska miała 6,55 mln zł straty netto, 5,19 mln zł zysku EBIT w III kw.

Mennica Polska odnotowała 6,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mennica Polska publikuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 5,19 mln zł wobec 7,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,37 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 179,76 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 11,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 611,93 mln zł w porównaniu z 507,08 mln zł rok wcześniej. "W omawianym okresie, grupa kapitałowa osiągnęła poprawę wskaźników rentowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej,...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje