XTB

Biofund z USA ma umowę objęcia 49,99% akcji w podwyższonym kapitale Medicalgorithmics

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Medicalgorithmics zawarł Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami (USA) umowę, której przedmiotem jest objęcie 4.976.384 akcji spółki w podwyższonym kapitale zakładowym tj. 49,99% głosów na walnym zgromadzeniu przez Biofund za wkład pieniężny w kwocie 13,8 mln zł oraz niepieniężny w postaci 100% akcji w Kardiolytics Inc. z siedzibą w Oklahoma (USA), podała spółka. Cena emisyjna wynosić będzie 44,27 zł za akcję. Biofund ma zadebiutować na GPW do końca 2026 r. "Poza wniesieniem wkładu pieniężnego, Biofund zobowiązał się zapewnić spółce dodatkowe finansowanie do kwoty 13.800.000 zł w okresie 3 lat od dnia objęcia akcji spółki, w zależności od uzasadnionych potrzeb spółki oraz możliwości pozyskania finasowania od podmiotów trzecich na warunkach, sposobie i w terminach uzgodnionych...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics utworzył odpis na 1,6 mln USD z tytułu poręczenia dla spółki zależnej

Warszawa, 26.09.2022 (ISBnews) - Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoznaniu w sprawozdaniu jednostkowym za I półrocze br. zobowiązania warunkowego na kwotę 1,6 mln USD (7,3 mln zł), z tytułu udzielonego w 2016 roku poręczenia oprocentowanego weksla własnego spółki zależnej Medicalgorithmics US Holding Corporation, zabezpieczającego zobowiązania z tytułu nabycia przez holding spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, podała spółka. "Rozpoznane zobowiązanie opiewa na kwotę 1,6 mln USD (7,3 mln zł) i odpowiada wartości poręczonego zobowiązania na dzień publikacji sprawozdania półrocznego na 30 czerwca 2022 r. tj. dnia 29 września 2022 r. Rozpoznane zobowiązanie obciąża koszty finansowe w drugim kwartale 2022 r. oraz zostało wykazane w części jako krótko (4 mln zł) i długoterminowe (3,3 mln zł)" - czytamy w komunikacie. Rozpoznanie tego zobowiązania według szacunków...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics z 70% odbiciem w lipcu – zapiski giełdowego spekulanta

Od 2023 roku wynagrodzenie będzie kalkulowane w oparciu o liczbę przeprowadzonych testów. W ramach umowy wsparcia Medicalgorithmics udzielił Medi-Lynx wyłączności na prowadzenie sprzedaży, marketingu i dystrybucji produktów oraz usług na terenie USA, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics ma umowę przyrzeczoną sprzedaży 100% udziałów Medi-Lynx

Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - Medicalgorithmics zawarł z Medi-Lynx Holdings, LLC umowę przyrzeczoną przeniesienia 100% udziałów Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, podała spółka. Łączna cena za udziały, uiszczona w gotówce, wyniosła 1,75 mln USD i zostanie powiększona o składniki zmienne ceny sprzedaży udziałów, podano także. Ponadto, w wykonaniu postanowień umowy przedwstępnej, spółka zawarła z Medi-Lynx oraz React Health Holdings, LLC umowę wsparcia regulującą zasady współpracy gospodarczej stron począwszy od 1 lipca br. "W ramach umowy wsparcia spółka zobowiązała się do: (i) dostarczania Medi-Lynx produktów spółki, w tym w szczególności systemu PocketECG, (ii) naprawy i serwisu produktów (iii) świadczenia usług wsparcia polegających m.in. na raportowaniu, monitorowaniu, aktualizowaniu oraz zapewnianiu obsługi oprogramowania produktów oraz (iv) świadczenia usług wsparcia i monitoringu technicznego" - czytamy w komunikacie. Umowa...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics ma przedwstępną umowę sprzedaży Medi-Lynx

Warszawa, 18.07.2022 (ISBnews) - Medicalgorithmics, React Health Holdings, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, Medi-Lynx Holdings (kupujący) i Medicalgorithmics US Holding Corporation (sprzedający) zawarły przedwstępna umowa sprzedaży udziałów Medi-Lynx, podała spółka. Transakcja zamyka proces reorganizacji działalności Grupy Medicalgorithmics na rynku USA. W efekcie zawarcia odrębnych umów licencji i wsparcia grupa powróci do modelu działania na rynku amerykańskim sprzed nabycia Medi-Lynx, czyli świadczenia usług i dostaw technologii służących do diagnozowania arytmii. "Za nami kilkanaście bardzo trudnych i wyczerpujących miesięcy, ale z satysfakcją możemy ogłosić, że umowa z React Health w praktyce zamyka reorganizację działalności Medicalgorithmics na rynku USA. Wracamy do modelu, w którym prowadziliśmy tam działalność przed 2015 rokiem i który sprawdza nam się doskonale na pozostałych rynkach. Jesteśmy dostawcą technologii i usług na...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics: FDA zarejestrowała urządzenie Qpatch z aplikacją mobilną i na PC

Warszawa, 03.06.2022 (ISBnews) - Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) zarejestrowała jednokanałowe urządzenie typu "wearable" do rejestracji sygnału EKG pod nazwą QPatch, podało Medicalgorithmics. Łącznie z rejestracją QPatch spółka uzyskała rejestrację aplikacji mobilnej: QPatch Mobile Application oraz aplikacji PC: QPatch Downloader. Rejestrator QPatch pozwala na przeprowadzenie sesji monitoringu jedno-odprowadzeniowego sygnału EKG pacjenta przez okres do 15 dni. Aplikacja mobilna wykorzystywana jest do inicjalizacji sesji monitoringu w stworzonym przez spółkę i dopuszczonym do użycia przez FDA systemie Unified Arrhythmia Diagnostic System PocketECG IV oraz inicjalizacji rejestratora QPatch. Aplikacja PC służy do pobierania danych EKG z Q Patch'a po zakończonym badaniu i wczytaniu tych danych do systemu PocketECG, wyjaśniono. "Uzyskane dopuszczenie pozwala na wykonywanie badań EKG z wykorzystaniem Q...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miał 55,43 mln zł straty netto, 55,28 mln zł straty EBITDA w I kw. 2022

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 55,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 60,03 mln zł wobec 5,09 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 55,28 mln zł wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,78 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 31,37 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2022 roku przychody grupy kapitałowej wyniosły 28,8 mln zł i zmniejszyły się o 8% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Spadek ten jest spowodowany gorszymi wynikami sprzedażowymi spółki Medi-Lynx, wynikającymi głównie ze spadku wolumenu badań o 9% w stosunku do I...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miał 180,64 mln zł straty netto, 166,71 mln zł straty EBIT w 2021 r.

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 180,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 12,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 166,71 mln zł wobec 37,51 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 120,56 mln zł w 2021 r. wobec 111,73 mln zł rok wcześniej. "Rok 2022 będzie dla nas rokiem przełomowym. Spodziewamy się powrotu do normalności razem z żegnaniem pandemii i otwieraniem się rynków co umożliwi nam intensyfikować działania sprzedażowe. Ponadto, w Stanach Zjednoczonych obserwujemy poprawę miksu świadczonych usług w stosunku do minionego roku, co znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w osiąganych marżach. Osiągamy także poprawę w planowaniu i przewidywalności naszych prognoz sprzedażowych budując zaufanie do naszej Grupy...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics dokonał odpisów, potrzebuje dodatk. finansowania w ciągu ok. 2 miesięcy

Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Medicalgorithmics podjął decyzję o dokonaniu odpisów skutkujących zmniejszeniem kapitałów własnych, jednocześnie szacuje swoje obecne potrzeby gotówkowe na 4-6 mln USD i widzi konieczność pozyskania dodatkowego finansowania w horyzoncie około dwóch miesięcy, w postaci finansowania dłużnego lub jako wynik sprzedaży części aktywów, podała spółka. "Uwzględniając obecne założenia, potrzeby gotówkowe grupy mieszczą się w przedziale 4-6 mln USD. Przy konserwatywnych założeniach zarządu obecny stan gotówki wskazuje na konieczność pozyskania dodatkowego finansowania w horyzoncie około dwóch miesięcy, w postaci finansowania dłużnego lub jako wynik sprzedaży części aktywów" - czytamy w komunikacie. Grupa kontynuuje poszukiwanie finansowania dłużnego lub alternatywnie możliwości pozyskania inwestora dla grupy lub sprzedaży Medi-Lynx lub istotnych aktywów grupy, jednak obecnie nie dysponuje szczegółami warunków ewentualnych transakcji. "Grupa rozmawia obecnie...
Gorące spółki dnia

Bank Ochrony Środowiska [BOS], Medicalgorithmics [MDG] – Gorące spółki dnia

Jednak biorąc pod uwagę rosnącą liczbę roszczeń i jej poprawiającą się strukturę uważamy, że spółka powinna być w stanie uniknąć niewypłacalności i osiągnąć próg rentowności FCF w 2024e, ale najpierw musi znaleźć nowe finansowanie dłużne. W oparciu o takie założenia wyceniamy akcje spółki na 12,8 zł/akcję z potencjalnym spadkiem na poziomie 13 proc." - napisano w rekomendacji.

NWZ Medicalgorithmics nie podjęło uchwał ws. emisji akcji bez pp i programu motywacyjnego

Warszawa, 23.03.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics nie podjęli na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 346 721 akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wynika z uchwał. NWZ nie podjęło także uchwały o wprowadzeniu w spółce programu motywacyjnego. W celu realizacji programu miał być warunkowo podwyższony kapitał zakładowy w drodze emisji nie więcej niż 82 941 akcji serii J, nie więcej niż 82 941 akcji serii K i nie więcej niż 82 941 akcji serii L. Na początku kwietnia spółka podała, że prowadzi działania nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, w ramach których zbada możliwości pozyskania inwestora dla grupy, sprzedaży spółki zależnej Medi-Lynx lub istotnych aktywów; kontynuuje poszukiwania finansowania dłużnego oraz...
leczenie lekarz choroba lekarstwo leki ccfo-2

Medicalgorithmics: MediLynx rozpoczyna współpracę Narodowym Instytutem Zdrowia w USA

Warszawa, 09.02.2022 (ISBnews) - MediLynx podjął współpracy z amerykańską Siecią Badań Kardiochirurgicznych (CTSN), finansowaną przez instytucje rządowe Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi (NHLBI) oraz Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH), podał Medicalgorithmics. MediLynx będzie dostawcą rozwiązań do zdalnej diagnostyki w prowadzonym przez renomowane ośrodki badawcze badaniu klinicznym. Celem badania jest określenie skali występowania pooperacyjnego migotania przedsionków w wyselekcjonowanej grupie pacjentów. W badaniu, w którym będzie używane urządzenie PocketECG 4, udział weźmie 500 pacjentów. Zostanie prowadzone w doświadczonych ośrodkach klinicznych będących częścią sieci CTSN. Planowany czas udziału pacjentów w badaniu to 48 miesięcy, a każdy uczestnik otrzyma urządzenie PocketECG na okres 30 dni od chwili wypisu ze szpitala, podano. "W MediLynx jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani przez sieć CTSN, finansowaną przez amerykańskie instytucje...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics chce pozyskać dodatkowe środki, m.in. poprzez podwyższenie kapitału

Warszawa, 04.02.2022 (ISBnews) - Medicalgorithmics prowadzi działania nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, w ramach których zbada możliwości pozyskania inwestora dla grupy, sprzedaży spółki zależnej Medi-Lynx lub istotnych aktywów; kontynuuje poszukiwania finansowania dłużnego oraz zwoła NWZ, któremu przedstawi projekty uchwał, umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, podała spółka. Zarząd ocenia, że potrzeby gotówkowe grupy na kontynuację bieżącej strategii rozwoju w 2022 r. mieszczą się w przedziale 3-5 mln USD. "Zarząd prowadzi intensywne działania nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, których celem jest zapewnienie finansowania spółki i możliwości kontynuacji strategii rozwoju oraz zabezpieczenie płynności grupy. W ramach tych działań zarząd spółki: 1) zbada możliwości pozyskania inwestora dla grupy, sprzedaży Medi-Lynx lub istotnych aktywów grupy, 2) kontynuuje poszukiwania finansowania dłużnego, w tym o wysokim koszcie, oraz 3)...
Kurs medicalgorithmics

Rafał Brzoska odstąpił od negocjacji ws. zakupu akcji Medicalgorithmics

Warszawa, 21.01.2022 (ISBnews) - Rafał Brzoska odstąpił od dalszych negocjacji w sprawie potencjalnej transakcji nabycia akcji Medicalgorithmics, podała spółka. Negocjacje dotyczyły transakcji objęcia nowych akcji uprawniających do 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki "Jak wynika z otrzymanego przez spółkę pisma, inwestor uznał, że warunki biznesowe transakcji, jak również obecny moment cyklu gospodarczego oraz zwiększona zmienność rynków finansowych nie dostarczają wystarczających powodów co do kontynuacji negocjacji nad przeprowadzeniem potencjalnej transakcji. W konsekwencji negocjacje dotyczące objęcia akcji spółki zostały zakończone" - czytamy w komunikacie. Rafał Brzoska złożył złożył ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics pod koniec października 2021 r. W ramach oferty zaproponował wówczas udzielenie spółce zabezpieczonej pożyczki na kwotę do 20 mln USD, wypłacanej w transzach, konwertowanej na akcje spółki uprawniające do 50% głosów...

Medicalgorithmics i Medi-Lynx mają patent w USA na mobilną technologię dot. EKG

Warszawa, 05.01.2022 (ISBnews) - Medicalgorithmics oraz amerykańska spółka zależna MediLynx Cardiac Monitoring, LLC (znana pod nazwą MediLynx Arrythmia Diagnostics) uzyskały amerykański patent na technologię nieprzerwanego przesyłania, analizowania i monitorowania pełnego sygnału EKG w sposób zdalny, podało Medicalgorithmics. "Tradycyjne mobilne urządzenia telemetryczne do zastosowań kardiologicznych (MCT, Continuous Mobile Cardiac Telemetry) przesyłają jedynie ułamek danych EKG podczas procesu monitorowania. Pokonaliśmy to ograniczenie dzięki naszemu - już opatentowanemu - mobilnemu monitorowi czynności serca, który przesyła cały, nieprzerwany sygnał elektrokardiograficzny prosto do lekarza lub centrum monitorowania, dzięki czemu serce pacjenta może być stale monitorowane, a ewentualne nagłe sytuacje natychmiast rozpoznane" - powiedział wynalazca technologii, przewodniczący rady nadzorczej Medicalgorithmics dr Marek Dziubiński, cytowany w komunikacie. Wskazał, że internetowy dostęp do całego zapisu EKG podczas monitorowania ma...
Gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], Medicalgorithmics [MDG] – Gorące spółki dnia

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez zarząd spółki, Medi-Lynx planuje wydatkować pozyskane środki w całości zgodnie z warunkami umożliwiającymi umorzenie pożyczki" - podano w komunikacie. Na wykresie mamy domkniecie wcześniejszej luki, co może sprzyjać ponownemu odbiciu.
Kurs medicalgorithmics

Spółka zal. Medicalgorithmics otrzymała 1,9 mln USD wsparcia od rządu USA

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Medi-Lynx Cardiac Monitoring - spółka zależna Medicalgorithmics - pozyskała 1,9 mln USD (ok. 7,8 mln zł) w ramach programu wsparcia (Provider Relief Fund Phase 4 payment) dla dostawców Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, w celu pokrycia ich utraconych przychodów ze względu na SARS-CoV-2 oraz pokrycia kosztów na wydatki związane z ochroną zdrowia, podał Medicalgorithmics. "Część otrzymanej kwoty, wydatkowana pod określonymi warunkami na finansowanie działalności operacyjnej, jest bezzwrotna. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez zarząd spółki, Medi-Lynx planuje wydatkować pozyskane środki w całości zgodnie z warunkami umożliwiającymi umorzenie pożyczki" - czytamy w komunikacie. W 2020 roku Medi-Lynx otrzymała również fundusze z tego programu w wysokości ok. 1 mln USD (ok. 4 mln zł), a kwota ta nie...
Kurs medicalgorithmics

Inwestorzy objęli 648,6 tys. akcji serii H Medicalgorithmics

Warszawa, 06.12.2021 (ISBnews) - Inwestorzy objęli 648 556 akcji serii H Medicalgorithmics o łącznej wartości, rozumianej jako iloczyn liczby akcji i ceny emisyjnej wynoszącej 18 zł za jedną akcję, w wysokości 11 674 008 zł, podała spółka. Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: forum giełda | akcje cyfrowy polsat | gpw azoty | ropa naftowa kurs | mbank giełda | kurs euro nbp | najniższy kurs dolara |
leczenie lekarz choroba lekarstwo leki ccfo-2

Medicalgorithmics ustalił cenę emisyjną akcji serii H na 18 zł za 1 akcję

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Medicalgorithmics, uwzględniając wyniki procesu budowania księgi popytu, ustalił cenę emisyjną akcji serii H na kwotę 18 zł za 1 akcję, podała spółka. Rada nadzorcza wyraziła zgodę na ustaloną przez zarząd cenę emisyjną akcji serii H. "Zarząd Medicalgorithmics działając na podstawie § 3 ust. 1 uchwały nr 11/01/2021 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii H, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii H i praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów...

Medicalgorithmics rozpoczyna ofertę publiczną do 865 565 akcji serii H bez pp

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Medicalgorithmics podjęło decyzję o rozpoczęciu oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję nie więcej niż 865 565 akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 4 327 829 akcji. "Oferta jest skierowana, na zasadach określonych w zasadach subskrypcji, wyłącznie do inwestorów, którzy: a) zostali wskazani przez zarząd spółki, z zastrzeżeniem postanowień uchwały emisyjnej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na akcje oferowane z grona osób, które: (i) są inwestorami kwalifikowanymi ; lub (ii) są inwestorami, którzy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, obejmą akcje oferowane o łącznej wartości, liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, wynoszącej co najmniej...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miał 1,36 mln zł straty netto, 5,9 mln zł straty EBIT w III kw

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 1,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 3,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 5,91 mln zł wobec 10,48 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,59 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 25,09 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 4,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,9 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 89,63 mln zł w porównaniu z 84,26 mln zł rok wcześniej. "W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2021 roku przychody grupy kapitałowej wyniosły 89,6 mln zł...

WZA Medicalgorithmics zdecydowało o emisji do 865 565 akcji serii H bez pp

Warszawa, 27.10.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 865 565 akcji serii H bez prawa poboru, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,1 zł, ale nie wyższą niż 86 556,5 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 865 565 sztuk, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja" - czytamy w uchwale. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy zostali wskazani przez zarząd spółki. "Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii H przysługujące...

Medicalgorithmics zyskał we wtorek aż 47%! GPW spokojnie rozpoczyna tydzień

Na GPW mamy spokojny początek ostatniego tygodnia, przed długim weekendem. Sezon wyników rozkręca się powoli, choć już ponad 20 spółek z rynku głównego opublikowało wyniki/szacunki, z czego ok. 60% przebiło oczekiwania, a ponad połowa kursów akcji zyskiwała (47% w sezonie 2Q’21). W tym tygodniu czekamy jeszcze na raporty banków (Alior, Santander), Budimexu, PKN czy Cognora. Medicalgorithmics odnotował znaczy wzrost podczas wtorkowej sesji  Na NYSE z kolei sezon wchodzi w decydującą fazę (dotychczas 81% spółek powyżej oczek.), a rynek, mimo paru wpadek, jest nim pozytywnie zbudowany osiągając nowe rekordy na S&P500 i DJIA. Wczoraj po sesji wyniki opublikował m.in. Twitter, Alphabet czy Microsoft. Tylko Twitter nie pobił konsensusu, choć akcje w handlu posesyjnym rosły o ponad 3%, kiedy zarząd poinformował o niewielkim...
Kurs medicalgorithmics

Rafał Brzoska złożył ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Medicalgorithmics rozpoczął negocjacje dotyczące objęcia akcji spółki w wyniku złożenia niewiążącej oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przez Rafała Brzoskę, podała spółka. Oferta dotyczy przeprowadzenia transakcji objęcia nowych akcji uprawniających do 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, "Zarząd Medicalgorithmics S.A informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji dotyczących objęcia akcji spółki. Decyzja Zarządu wynika z faktu otrzymania przez Spółkę w dniu 25 października 2021 roku wstępnej, niewiążącej oferty objęcia akcji Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym przez Pana Rafała Brzoskę" - czytamy w komunikacie. W ramach oferty inwestor proponuje udzielenie spółce zabezpieczonej pożyczki na kwotę do 20 mln USD, wypłacanej w transzach, konwertowanej na akcje spółki uprawniające do 50% głosów na WZ spółki, podano...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miał 1,85 mln zł straty netto, 3,53 mln zł straty EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 1,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 1,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 3,53 mln zł wobec 6,14 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,67 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 23,1 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 2,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,46 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,03 mln zł w porównaniu z 59,17 mln zł rok wcześniej. "W I połowie 2021 roku przychody grupy kapitałowej wyniosły 59 mln zł i pozostały na zbliżonym...
Kurs medicalgorithmics

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują 26 X o emisji akcji serii H bez pp

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 26 października br. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H bez prawa poboru, a także o emisji warrantów serii A-C i serii I-K, wynika z projektów uchwał. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,1 zł, ale nie wyższą niż 86 556,5 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 865 565 sztuk, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja" - czytamy w projekcie uchwały dotyczącej emisji akcji serii H. Akcje serii H oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, prawa do akcji serii H, będą przedmiotem...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics rozważa uplasowanie obligacji lub emisję do 20% nowych akcji

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - W związku z nieuzyskaniem zakładanej wcześniej poprawy rentowności działalności i płynności spółki zależnej Medi-Lynx, jak i całej Grupy Medicalgorithmics, zarząd Medicalgorithmics podjął działania nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków, których celem jest zapewnienie finansowania spółki, podał Medicalgorithmics. Jednym z działań jest rozpoczęcie poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje spółki, a drugim - propozycja podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW, po cenie nie niższej niż 18 zł za sztukę. "W sytuacji dłuższej niż zakładanej transformacji ze względu m.in. na wpływ czynników zewnętrznych związanych z pandemią COVID-19, wolumen świadczonych badań i w konsekwencji wpływy pieniężne nie ukształtowały się na oczekiwanym poziomie i nie pozwoliły na zakładaną wcześniej poprawę rentowności działalności i płynności spółki...
Kurs medicalgorithmics

Maciej Gamrot został powołany do zarządu Medicalgorithmics

Warszawa, 23.08.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Medicalgorithmics powołała Macieja Gamrota do pełnienia funkcji członka zarządu - dyrektora finansowego na okres 3-letniej kadencji, podała spółka. Zastąpi on dotychczasowego CFO - Maksymiliana Sztanderę. "Pan Maciej Gamrot posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów pozyskiwania inwestora strategicznego lub finansowego, co w ocenie rady nadzorczej będzie wsparciem dla spółki w procesie przeglądu dostępnych opcji strategicznych" - czytamy w komunikacie. Zarząd Medicalgorithmics poinformował wcześniej w tym miesiacu, że podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej. Jak podano, Maciej Gamrot od wielu lat pełni funkcje menadżerskie w obszarze finansów i audytu. Przez 14 lat pracował na różnych stanowiskach w Grupie Agora (m.in. menedżer sprawozdawczości finansowej, menedżer audytu wewnętrznego grupy kapitałowej oraz p.o....

Medicalgorithmics rozpoczyna przegląd opcji strategicznych 

Warszawa, 11.08.2021 (ISBnews) - Zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej, podała spółka. "Przegląd opcji strategicznych pozwoli na rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju działalności grupy, a w konsekwencji wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu grupy, którym jest zapewnienie możliwie najlepszej pozycji grupy na rynku zaawansowanych systemów dla kardiologii oraz maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie. Jak wskazano, zarząd przeprowadzi analizy różnych opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, w tym rozważy pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również brak wymienionych działań. "Jednocześnie zarząd spółki informuje, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej oraz dopuszcza możliwość, że po dokonanym przeglądzie...

Jarosław Jerzakowski został powołany na członka zarządu Medicalgorithmics

Rada nadzorcza Medicalgorithmics powołała Jarosława Jerzakowskiego na funkcję członka zarządu na okres trzyletniej kadencji, podała spółka. Jarosław Jerzakowski dotychczas pełnił funkcję dyrektora ds. international business development. "Intencją rady nadzorczej jest odzwierciedlenie w obszarze zarządu zwiększającej się istotności sprzedaży usług spółki na rynkach międzynarodowych poza USA. W związku z tym głównym celem stawianym przez radę nadzorczą przed panem Jarosławem Jerzakowskim jest dalszy intensywny rozwój sprzedaży usług kierowanych na rynki zagraniczne" - czytamy w komunikacie. Jarosław Jerzakowski od 2004 roku zawodowo zajmuje się rozwojem sprzedaży na rynkach zagranicznych i marketingiem. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Konica Minolta Business Solutions oraz Adrem Software. Od lutego 2013 roku odpowiada w Medicalgorithmics za rozwój biznesu zagranicznego poza USA. Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich...
Kurs medicalgorithmics

Akcje Medicalgorithmics spadają o ponad 30 proc. Prezes spółki rezygnuje ze stanowiska

Akcjonariusze spółki Medicalgorithmics (MGD) nie mogą zaliczyć ostatnich dni do udanych. Akcje dostawcy rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej spadły bowiem z 33,90 zł do zaledwie 23 zł. Deprecjację tą pogłębiła w ostatnim czasie rezygnacja Marcina Gołębickiego z funkcji prezesa spółki. Jako powód podał on względy osobiste. Prezes Medicalgorithmics ustępuje ze stanowiska  Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku, polska spółka działająca w branży wysokich technologii specjalizująca się w nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Jej sytuacja na warszawskim parkiecie nie wygląda jednak zbyt optymistycznie. - W czerwcu, jak i lipcu kurs akcji wielokrotnie próbował przebić się powyżej poziomu 33 zł, jednak jego...

Wig20 zyskuje 0,6% w piątek po 14. Analiza notowań: PZU, ML System, Medicalgorithmics oraz Polimex.

Piątkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW nieznacznie zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po 5 godzinach handlu 0,6%, WIG zyskuje 0,4%, mWIG40 zyskuje 0,1%, a sWIG80 traci 0,3%. Aż 15 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskują na wartości. Najlepiej radzą sobie walory LPP które zyskują 5,19%, a najsłabiej PKOBP (-0,48%). Wzrosty na GPW po 5 godzinach piątkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje LPP (+5,19%), a najmocniej traci PKOBP (-0,48%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje LiveChat (+2,83%), a najmocniej traci Mabion (-3,51%). Nagranie z samego otwarcia piątkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo na stronie...
leczenie lekarz choroba lekarstwo leki ccfo-2

Medicalgorithmics miał 1,01 mln zł straty netto, 5,09 mln zł straty EBIT w I kw.

Medicalgorithmics odnotował 1,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 5,09 mln zł wobec 8,62 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 0,85 mln zł wobec 4,57 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,37 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 36,07 mln zł rok wcześniej. "Pierwszy kwartał 2021 był porównywalny do ostatniego kwartału 2020 pod względem wolumenu świadczonych usług pomimo nadal ograniczonych w tym możliwości sprzedażowych z uwagi na pandemię. Nie są to jeszcze liczby, pozwalające nam skompensować niższe średnie stawki za badanie wynikające ze zmiany modelu biznesowego na 'in network', ale jesteśmy na dobrej drodze do tego...

Marcin Gołębicki został powołany na prezesa Medicalgorithmics od 16 czerwca

Rada nadzorcza Medicalgorithmics powołała Marcina Gołębickiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu z dniem 16 czerwca 2021 r., podała spółka. Medicalgorithmics z nowym prezesem zarządu W związku z powołaniem do zarządu, Marcin Gołębicki złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem na 15 czerwca 2021 r. "Rada nadzorcza dokonała wyboru prezesa zarządu nowej kadencji biorąc pod uwagę, że z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2020 zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 r. wygaśnie mandat dotychczasowego prezesa zarządu Marka Dziubińskiego"- czytamy w komunikacie. Jak dodano, Marek Dziubiński zamierza kandydować do rady nadzorczej spółki. Marcin Gołębicki jest absolwentem Harvard University, Minnesota University oraz Indiana University. Od 25 lat zarządza największymi międzynarodowymi koncernami medycznymi w Europie, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.

Zarząd Medicalgorithmics rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za 2020 rok w kwocie 21,2 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Medicalgorithmics odnotował 12,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. "Opracowując rekomendację, zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe grupy kapitałowej Medicalgorithmics wynikające z nadal trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe grupy oraz możliwe potrzeby kapitałowe związane z kontynuacją rozwoju technologicznego produktów zgodnie ze średnio- i długoterminowymi planami grupy" - czytamy w komunikacie. Jak podkreślono, spółka jednocześnie podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas. Medicalgorithmics odnotował 12,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics wyceniony na 26,50 zł. Kurs w układzie bocznym

Notowania poruszają w się w szerszym układzie bocznym. Na uwagę zasługuje fakt, że mamy w połowie tego układu lokalne wsparcie, które obecnie zatrzymuje spadki. Mimo iż sentyment na rynku nie sprzyja odbiciu, to choćby utrzymanie ceny nad tym poziomem w trakcie korekty na GPW, może sprawić, że w nieco lepszych okolicznościach, popyt powalczy o odbicie w kierunku głównego oporu.
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miał 12,9 mln zł straty netto, 37,5 mln zł straty EBIT w 2020

Medicalgorithmics odnotował 12,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Medicalgorithmics przedstawia swoje wyniki finansowe "Grupa zakończyła IV kw. 2020 stratą netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 5 mln zł wobec straty 3,4 mln zł w III kw. 2020, a EBITDA -8,3 mln zł wobec -6,7 mln zł w poprzednim kwartale. Negatywny wpływ na osiągnięte w tym okresie wyniki miał odpis w wysokości 3,1 mln zł związany z decyzją o niekontynuowaniu prac nad projektem 12-kanałowego PocketECG i skoncentrowaniu się na tych projektach, które mają w krótkim i średnim horyzoncie czasowym największą szansę na szybką komercjalizację" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Strata operacyjna wyniosła 37,51...

Spółka zal. Medicalgorithmics ma umowę zakupu pozostałych 25% udziałów Medi-Lynx

Medicalgorithmics US Holding Corporation - spółka zależna Medicalgorithmics - zawarła umowę zakupu 25% pozostałych udziałów w spółce Medi-Lynx za 0,5 mld USD, podała spółka. Medicalgorithmics zmaksymalizuje korzyści wynikające ze zmian modelu biznesowego "W zawartej umowie strony jednocześnie ustaliły, że po przeniesieniu własności udziałów kupujący nie będzie miał roszczeń wobec sprzedającego w odniesieniu do istniejących zobowiązań Medi-Lynx, w tym ok. 9,8 mln USD zobowiązań Medi-Lynx wobec emitenta (stan na 30 listopada 2020 r.), które będą regulowane w miarę odzyskiwania rentowności przez Medi-Lynx" - czytamy w komunikacie. Od 31 grudnia 2020 r. spółka rozpoczęła konsolidację wyniku finansowego Medi-Lynx w 100%. "W ocenie zarządu, przejęcie pośredniej kontroli nad 100% udziałów w Medi-Lynx jest w interesie spółki i pozwoli w przyszłości na maksymalizację korzyści wynikających ze zmian...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miało 1,19 mln zł straty netto w II kw. 2020 r.

Medicalgorithmics odnotowało 1,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Medicalgorithmics podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Strata operacyjna wyniosła 6,14 mln zł wobec 1,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,1 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 45,4 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 4,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,17 mln zł w porównaniu z 94,1 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 6,66 mln zł wobec 16,21 mln zł zysku rok wcześniej. "W I...
Kurs medicalgorithmics

ZWZ Medicalgorithmics zdecyduje 2 VIII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 12 sierpnia. Medicalgorithmics nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie Medicalgorithmics (...) , po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019, postanawia  przeznaczyć zysk netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 16 593 783,57 zł osiągnięty przez Medicalgorithmics S.A. w roku 2019 w całości na kapitał zapasowy Medicalgorithmics S.A." - czytamy w projekcie uchwały. Rekomendując przeznaczenie całości zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy, zarząd Medicalgorithmics S.A. uwzględnił przede wszystkim potrzeby kapitałowe spółki Medicalgorithmics S.A. oraz grupy kapitałowej Medicalgorthmics, wynikające z trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe spółki i grupy, oraz trwającej zmiany modelu biznesowego...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

Zarząd Medicalgorithmics rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości kwoty zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 16 593 783,57 zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Medicalgorithmics nie planuje wypłacać dywidendy "Opracowując rekomendację, zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe grupy kapitałowej Medicalgorithmics wynikające z trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe grupy oraz możliwe potrzeby kapitałowe związane z kontynuacją zmiany modelu biznesowego grupy w USA z modelu poza siecią ubezpieczeniową na model w sieci ubezpieczeniowej zgodnie ze średnio- i długoterminowymi planami grupy, która może również przejściowo negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe grupy" - czytamy w komunikacie. Spółka jednocześnie wyjaśnia, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics liczy na osiągnięcie celu 10 tys. wniosków/mies. po pandemii

Medicalgorithmics ocenia, że cel 10 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli miesięcznie do końca roku wydaje się obecnie mało realny do osiągnięcia, ale w momencie, gdy sytuacja związana z koronawirusem powróci do normy, amerykańska spółka zależna Medi-Lynx jest w stanie taki poziom osiągnąć, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu. Medicalgorithmics sądzi, że cel 10 tys. wniosków do końca roku wydaje się obecnie mało realny do osiągnięcia "Obecnie cofamy się do 5-6 tys. w II i III kwartale. W czwartym kwartale nasze założenie to ok. 8 tys. wniosków Myślę, że liczenie na 10 tys. wniosków do końca roku byłoby obecnie przesadą. Żeby to osiągnąć, musiałoby się wydarzyć coś nadzwyczajnego" - powiedział członek zarządu Medicalgorithmics Peter Pellerito podczas wideokonferencji. Spółka poinformowała w raporcie, że...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miało 3,27 mln zł straty netto, -4,57 mln zł EBITDA w I kw.

Medicalgorithmics odnotowało 3,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Medicalgorithmics podsumowuje pierwszy kwartał Strata operacyjna wyniosła 8,62 mln zł wobec 6,26 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła -4,57 mln zł w I kw. br. wobec 10,45 mln w I kw. 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,07 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 48,7 mln zł rok wcześniej. "W ocenie zarządu, skutki pandemii SARS-CoV-2 oraz wprowadzone z nimi działania regulacyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa istotnie wpłyną na zmniejszenie przychodów i będą skutkowały gorszymi wynikami finansowymi grupy kapitałowej w 2020 roku. Największe przewidywane obniżenie przychodów spodziewane jest w...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miał 4,28 mln zł zysku netto, 18,63 mln zł EBITDA w 2019 r.

Medicalgorithmics odnotował 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 14,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Medicalgorithmics podsumowuje mijający rok Strata operacyjna wyniosła 0,09 mln zł wobec 24,72 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 18,63 mln zł wobec 36,3 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 173,87 mln zł w 2019 r. wobec 199,4 mln zł rok wcześniej. W 2019 roku przychody grupy kapitałowej wyniosły 173,9 mln zł i spadły o 25,5 mln zł (-13%) w stosunku do 2018 roku. Negatywny wpływ na poziom przychodów miała mniejsza o ok. 13% liczba wyświadczonych usług medycznych, co przełożyło się na spadek przychodów Medi-Lynx w ujęciu realnym (bez wpływu kursu USD/PLN) o...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics [MDG] – niemal 100% odbicia od początku roku – analiza na zamówienie

Kurs spółki załamał się 3 lata temu i od tego czasu poruszamy się w trendzie spadkowym. Jednym z powodów były pogarszające się wyniki finansowe. Ostatni raport za III kwartał pokazał około 80 tys. zł zysku netto, co wygląda słabo na tle 1,85 mln zł przed rokiem. Wynik za trzy
Gorące spółki dnia

Medicalgorithmics [MDG], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Udane wejście w nowy rok zaliczył Wielton, którego akcje drożeją od początku grudnia o przeszło 30%. W ostatnich dniach zwyżka wyhamowała, jednak nie widać silniejszej reakcji podażowej. Wydaje się zatem, że dalszy ruch w górę jest realny, a najbliższy znaczący opór mamy w rejonie 8,50 zł. W miniony piątek spółka poinformowała, że jej firma zależna Lawrence David
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics ustalił cenę w nowej emisji na 18,25 zł. Kurs w górę o 14%

Medicalgorithmics ustalił cenę emisyjną akcji serii G w wysokości 18,25 zł za jedną i łączną liczbę akcji serii G, jaka zostanie zaoferowana uczestnikom procesu budowania księgi popytu, którzy złożyli deklaracje zainteresowania na 721 303, podała spółka.
Gorące spółki dnia

Medicalgorithmics [MDG], Budimex [BDX] – Gorące spółki dnia

W miniony piątek spółka poinformowała, że jej oferta okazała się najlepsze w przetargu GDDKiA na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz. Kontrakt ma wartość około 460,8 mln zł netto. Jest to kolejna pozytywna informacja w ostatnim czasie co pozwala napędzać wzrostowe odbicie. Spoglądając na wykres widać, że cena silnie rośnie co sugeruje, że rynek
Kurs medicalgorithmics

Medicalg. z niewielkim zyskiem za III kw. Kurs spada w kierunku rocznych minimów

Medicalgorithmics odnotowało 80 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics wypracował 1,4 mln zł zysku w II kw. Kurs nadal w układzie bocznym

Medicalgorithmics odnotowało 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,36 mln zł wobec 3,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,4 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 49,22 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 5,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,1 mln zł w porównaniu z 93,71 mln zł rok wcześniej. Istotny wpływ na poziom przychodów sprzedaży w I poł. br. r. miał średni kurs USD/PLN, który był wyższy o 8%...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ