Conotoxia

Kredyt Inkaso miało 14,19 mln zł zysku netto, 21,27 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022/2023

Warszawa, 29.08.2022 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotowało 14,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2022/2023 (kwiecień - czerwiec br.) wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,27 mln zł wobec 16,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody netto razem sięgnęły 56,55 mln zł w I kw. wobec 46,35 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso po raz kolejny może się pochwalić rekordowymi wynikami. W opublikowanym raporcie finansowym za I kwartał roku obrotowego 2022/23 (w przypadku Kredyt Inkaso przypadający na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.), przychody netto grupy ukształtowały się na poziomie 56,5 mln zł (+22% r/r), a EBITDA gotówkowa - 47,4...

Kredyt Inkaso ma umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim na 60 mln zł na nowe inwestycje

Kredyt Inkaso ma umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim na 60 mln zł na nowe inwestycjeKredyt Inkaso ma umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim na 60 mln zł na nowe inwestycjeWarszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Kredyt Inkaso podpisało umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim do 200 mln zł na nowe inwestycje tj. zakup portfeli wierzytelności, podała spółka. "Należące do Kredyt Inkaso dwa podmioty zależne (Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) podpisały w dniu 3 sierpnia 2022 r. z ING Bankiem Śląskim umowę zwiększającą limit linii kredytowej o kwotę 60 mln zł. Tym samym łączna suma środków dostępnych dla obu podmiotów osiągnęła poziom 200 mln zł. Kwota ta zostanie wykorzystana przez...

Kredyt Inkaso przydzieliło obligacje serii L1 o wartości 15,68 mln zł

Warszawa, 28.07.2022 (ISBnews) - Kredyt Inkaso dokonało warunkowego przydziału 4-letnich obligacji na okaziciela serii L1 o łącznej wartości nominalnej 15,68 mln zł w ramach oferty publicznej na kwotę 20 mln zł, podała spółka. "W trakcie subskrypcji, trwającej od dnia 12 lipca 2022 r. do dnia 26 lipca 2022 r., 269 inwestorów złożyło 309 zapisów na 156 793 sztuki obligacji. Inwestorom warunkowo przydzielono 156 793 sztuki obligacji o łącznej wartości nominalnej 15 679 300 zł. Wartość oferty publicznej wynosiła 20 000 000 zł. Stopa alokacji wyniosła 100%" - czytamy w komunikacie. Obligacje w liczbie 200 000 sztuk zostały zaoferowane inwestorom po cenie emisyjnej 100 zł, w trybie oferty publicznej, w ramach publicznego programu emisji obligacji spółki do kwoty 150 000 000 zł,...

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii L1 o wartości nominalnej do 20 mln zł

Warszawa, 04.07.2022 (ISBnews) - Zarząd Kredyt Inkaso podjął uchwałę o emisji do 200 000 sztuk 4-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii L1, o wartości nominalnej 100 zł każda obligacja oraz łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w dniach od 12 lipca 2022 r. do 26 lipca 2022 r. "Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4,7 punktów procentowych w skali roku. Termin zapadalności wynosić będzie 4 lata od daty przydziału obligacji" - czytamy w komunikacie. Oferta zostanie przeprowadzona w ramach publicznego programu emisji obligacji spółki do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 mln zł,...

Kredyt Inkaso miało 30,74 mln zł zysku netto, 62,49 mln zł zysku EBIT w r.obr. 2021/2022

Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotowało 30,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2021/2022 (kwiecień 2021 - marzec 2022) wobec 45,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 62,49 mln zł wobec 86,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody razem sięgnęły 198,12 mln zł w 2021/2022 r. wobec 200,3 mln zł rok wcześniej. "W tym okresie grupa zanotowała rekordowy w swojej historii poziom spłat z portfeli wierzytelności. W skali całego roku osiągnął on pułap 279 mln zł, co stanowi wzrost względem roku poprzedzającego aż o 25%. Wysokie odzyski zarówno w procesach sądowo-egzekucyjnych, jak i polubownych pozwoliły grupie na osiągnięcie przychodów na poziomie 198,1 mln zł i wypracowanie zysku netto...

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii K1 o łącznej wartości nom. do 165 mln zł

Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - Kredyt Inkaso podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii K1, podała spółka. Spółka wyemituje do 165 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii K1, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 165 mln zł. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie zadłużenia grupy, w tym na częściowy wykup lub odkup obligacji serii F1, obligacji serii E1 lub obligacji serii H1 oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej grupy, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju Kredyt Inkaso i podmiotów z grupy, podano. "Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 530 punktów bazowych od dnia emisji do ostatniego dnia pierwszego okresu odsetkowego, a w pozostałym okresie...

Rosyjska spółka Kredyt Inkaso miała portfele wierzytelności na 232 mln RUB na koniec 2021

Warszawa, 14.03.2022 (ISBnews) - Kredyt Inkaso, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i sankcjami gospodarczymi ocenia, że istnieje ryzyko obniżenia wartości posiadanych w Rosji aktywów, bądź ich utraty w całości lub w części, podała spółka. Na koniec 2021 r. wartość posiadanych przez rosyjską spółkę zależną portfeli wierzytelności wynosiła 232 mln RUB, a wartość środków pieniężnych wynosiła 137 mln RUB. "Emitent posiada jedną spółkę zależną w Rosji, której działalność polega na zarządzaniu i windykacji portfeli wierzytelności. Generowane przez nią w okresie 04-2021 - 12-2021 przychody z wpłat klientów odpowiadają za około 9% generowanych w tym samym czasie przez całą grupę przychodów z wpłat klientów. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość posiadanych przez tę spółkę portfeli wierzytelności wynosiła 232 mln...

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii l1 o wartości nominalnej do 20 mln zł

Warszawa, 03.03.2022 (ISBnews) - Kredyt Inkaso podjął uchwałę o emisji do 200 000 obligacji na okaziciela serii l1, o wartości nominalnej 100 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w dniach od 9 marca 2022 r. do 22 marca 2022 r., podano. "Oferta zostanie przeprowadzona w ramach publicznego programu emisji obligacji spółki do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 000 000 zł, objętego prospektem podstawowym, zatwierdzonym w dniu 26 sierpnia 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i...

Kredyt Inkaso miało 40,74 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2021/2022

Warszawa, 22.02.2022 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotowało 40,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. roku obrotowego 2021/2022 (kwiecień-grudzień 2021) wobec 17,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 65,52 mln zł wobec 45,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,15 mln zł w I-III kw. r.obr. 2021/2022 wobec 128,07 mln zł rok wcześniej. "W okresie 9 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 r. Grupa odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 210,2 mln zł, co stanowi wzrost o 44,9 mln zł (27,2%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Obserwowane pozytywne odchylenia są efektem optymalizacji procesów windykacji przeprowadzonej w 2020-2021 i bezpośrednim skutkiem zmiany strategii w marcu...

Kredyt Inkaso miało 25,98 mln zł zysku netto, 46,36 mln zł EBIT w I poł. r. fin.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotowało 25,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2021/2022, tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., wobec 9,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 46,36 mln zł wobec 30,28 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,36 mln zł w I półroczu wobec 82,94 mln zł rok wcześniej. "W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 września 2021 r. grupa odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 142,1 mln zł, co stanowi wzrost o 34,6 mln zł (32,2%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Obserwowane pozytywne odchylenia są efektem optymalizacji procesów windykacji przeprowadzonej w 2020-2021...

Kredyt Inkaso przydzielił obligacje serii H1 na łącznie 4,97 mln zł

Warszawa, 20.10.2021 (ISBnews) - Kredyt Inkaso przydzielił niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii H1 o łącznej wartości nominalnej 4 970 100 zł, podała spółka. "Obligacje w liczbie 200 000 sztuk zostały zaoferowane inwestorom po cenie emisyjnej 100 zł każda obligacja, w trybie oferty publicznej, w ramach publicznego programu emisji obligacji spółki do kwoty 150 mln zł . Emisja obligacji jest pierwszą dokonywaną w ramach programu. W trakcie subskrypcji, trwającej od dnia 4 października do dnia 15 października 2021 r., 80 inwestorów złożyło łącznie 80 zapisów na 49 701 obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej łącznie 4 970 100 zł. W wyniku zakończenia subskrypcji, 80 inwestorom przydzielono 49 701 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 4 970 100 zł. Wartość oferty publicznej wynosi...

Kredyt Inkaso skupi obligacje o wartości do 14,29 zł mln zł 

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Zarząd Kredyt Inkaso podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu obligacji PA01, wyemitowanych przez spółkę 24 listopada 2017 r., w celu umorzenia, o łącznej wartości do 14,29 mln zł, podała spółka. "Skup obligacji będzie realizowany w ramach obrotu giełdowego. Obligacje nabywane będą po ich wartości nominalnej. Łączna wartość zakupionych obligacji nie przekroczy 14 293 700 zł" - czytamy w komunikacie. Skup obligacji własnych realizowany będzie w jednej lub wielu transakcjach maksymalnie do 13 października 2021 r., podano także. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje pge | cdprojekt akcje rekomendacje | dolar nowozelandzki...
Money, pieniądze, Comparic

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii H1 o wartości nominalnej do 20 mln zł

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Kredyt Inkaso podjął uchwałę o emisji do 200 000 obligacji na okaziciela serii H1, o wartości nominalnej 100 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Jest to pierwsza emisja obligacji dokonywana w ramach programu o wartości do 150 mln zł. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w dniach od 4 października 2021 r. do 15 października 2021 r. Oprocentowanie stałe obligacji będzie wynosić 6% w skali roku. Termin zapadalności wynosić będzie 4 lata, podano. "Oferta publiczna zostanie przeprowadzona w ramach publicznego programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 mln zł. Będzie to pierwsza emisja obligacji spółki dokonywana w ramach programu" - czytamy w komunikacie. Środki pozyskane z poszczególnych serii zostaną...

Kredyt Inkaso miało 6,42 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2021/2022

Warszawa, 27.08.2021 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotowało 6,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.) wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,31 mln zł wobec 11,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody netto sięgnęły 46,35 mln zł w I kw. r. obr. 2021/2022 wobec 36,97 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso osiągnęła rekordowe wyniki w I kwartale roku obrotowego 2021/2022, obejmującego okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Pomimo trudnego okresu pandemicznego, grupa zanotowała 33-procentowy wzrost spłat, które osiągnęły rekordową wartość 70,8 mln zł, wobec 53,4 mln zł w...

KNF zatwierdziła prospekt emisji obligacji Kredyt Inkaso do kwoty 150 mln zł

Warszawa, 27.08.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt programu emisji obligacji Kredyt Inkaso, podała spółka. W jego ramach Kredyt Inkaso może wyemitować obligacje do łącznej kwoty 150 mln zł. Pierwsza emisja w ramach opisywanego programu planowana jest już na jesień obecnego roku. Środki pozyskane z poszczególnych serii zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju spółki, podano. "Kredyt Inkaso dynamicznie się rozwija. Pozyskujemy wybitnych ekspertów o bogatym doświadczeniu w branży zarządzania wierzytelnościami, którzy wraz z wieloletnimi członkami naszego zespołu budują coraz efektywniejszą organizację. Kolejnym etapem na naszej drodze jest zakup nowych portfeli wierzytelności, które zapewnią spółce wzrost w kolejnych latach i pozwolą wykorzystać w pełni potencjał i możliwości zbudowanego zespołu. Planowana emisja obligacji pomoże...

Kredyt Inkaso miało 45,08 mln zł zysku netto, 86,41 mln zł EBIT w 2020/2021

Kredyt Inkaso odnotowało 45,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2020/2021 (trwającym od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.) wobec 36,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 86,41 mln zł wobec 2,17 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 92,9 mln zł w r. obr. 2020/2021 wobec 4,6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,3 mln zł wobec 129,4 mln zł rok wcześniej. Spółka podała, że wbrew obawom i prognozom z początku pandemii COVID-19 nie wpłynął negatywnie na odzyski z wierzytelności i tym samym na finalnie osiągnięty wynik. Dodatkowo firma w pełni wdrożyła nowy system informatyczny, który przyczynił się do znacznego usprawnienia procesów. "Wartość aktualizacji prognozy wpływów z portfeli...

Kredyt Inkaso miał wstępnie 45,46 mln zł zysku netto w r.obr. 2020/2021

Kredyt Inkaso odnotował 45,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2020/2021 (tj. kwiecień 2020-marzec 2021), podała spółka, prezentując wstępne dane. "Spółka szacuje, że: 1. Przychody netto grupy wyniosą 200 301 tys. zł. (odpowiednio 57 454 tys. zł. dla spółki), 2. EBITDA grupy wyniesie 92 871 tys. zł. (odpowiednio ujemna wartość 4 534 tys. zł. dla spółki), 3. Zysk netto za okres sprawozdawczy na poziomie skonsolidowanym wyniesie 45 460 tys. zł. (odpowiednio 15 257 tys. zł. straty dla spółki)" - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśliła, że wyniki te obejmują dane niezaudytowane i mogą różnić się od ostatecznych, które zostaną opublikowane 9 lipca br. "Ostatni pandemiczny rok, w trakcie którego doszło do wielu bezprecedensowych wydarzeń, szczególnie w początkowej fazie nie skłaniał do pozytywnych prognoz. Wstępne wyniki, które obecnie...

Kredyt Inkaso: Obligatariusze serii F1 zdecydowali o zmianie warunków emisji

Zgromadzenie obligatariuszy serii F1 zgodziło się na propozycje Kredyt Inkaso dotyczące zaciągnięcia przez spółkę nowego zadłużenia, które pozwoli na zakup kolejnych portfeli, oraz wykorzystania dobrej sytuacji na rynku zarządzania wierzytelnościami, podał Kredyt Inkaso. "W dniu 2 lipca 2021 r. odbyło się w Warszawie zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1, wyemitowanych przez emitenta - czyli Kredyt Inkaso SA - w kwietniu 2019 r. Celem zgromadzenia było przegłosowanie proponowanych przez emitenta uchwał, które wprowadzały zmiany w warunkach emisji i pozwalały na zaciągnięcie nowych zobowiązań przez spółkę. W projektach zaproponowane zostało zwiększenie obowiązującego obecnie limitu zadłużenia z poziomie 3,5x do 3,75x, a od kwietnia przyszłego roku z 3,25x do 3,5x. Spółka uwzględniła również prośbę obligatariuszy o wprowadzenie limitu kosztów długu, który określony został na...

Kredyt Inkaso: Obligatariusze serii F1 zdecydują 2 VII o zmianie warunków emisji

Kredyt Inkaso zwołało zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1 o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł na 2 lipca 2021 r., podała spółka. Celem zgromadzenia jest dokonanie zmiany warunków emisji obligacji. "Celem Kredyt Inkaso jest wykorzystanie sprzyjającej koniunktury na rynku wierzytelności i zwiększenie poziomu inwestycji. Raportowane dotąd wyniki finansowe za poprzedni rok udowodniły, że nawet w trudnych warunkach biznesowych i gospodarczych potrafimy wypracować zysk, dzięki zachowaniu dyscypliny kosztowej oraz doskonaleniu procesów wewnętrznych. Obecnie planujemy nową emisję obligacji w celu zakupu kolejnych portfeli wierzytelności. Nasze inwestycje chcemy prowadzić w porozumieniu z obecnymi obligatariuszami spółki" - powiedział prezes Maciej Szymański, cytowany w komunikacie. Zwołanie zgromadzenia związane jest z koniecznością dostosowania przewidzianych w warunkach emisji poziomów wskaźnika finansowego 2 (jak zdefiniowano w warunkach emisji) do...

Iwona Słomska została powołana na wiceprezesa Kredyt Inkaso

Rada nadzorcza Kredyt Inkaso powołała Iwonę Słomską w skład zarządu powierzając jej funkcję wiceprezesa na okres wspólnej trzyletniej kadencji obejmującej lata 2019-2021, podała spółka. Kredyt Inkaso z nowym wiceprezesem "Wsparcie, jakie otrzymujemy wraz w pojawieniem się Iwony Słomskiej na pokładzie Kredyt Inkaso pomoże nam jako spółce w pełni wykorzystać perspektywy stojące przed branżą zarządzania - zarówno w Polsce, jak i na naszych rynkach zagranicznych. Osoba o tak wyjątkowej znajomości branży i tak szerokim doświadczeniu w zarządzaniu organizacjami o międzynarodowym zasięgu stanowi świetne uzupełnienie naszego zespołu. Z takim zarządem w komplecie nabieramy wiatru w żagle i stawiamy sobie ambitne cele biznesowe. Zwłaszcza, że w misji tej uczestniczy również grono zdolnych i mocno zaangażowanych menedżerów wszystkich szczebli. Mam poczucie, że z takim zespołem można...

Kredyt Inkaso miał 17,25 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2020/2021

Kredyt Inkaso odnotował 17,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. roku obrotowego 2020/2021 (tj. kwiecień-grudzień 2020) wobec 20,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kredyt Inkaso przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 45,8 mln zł wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,58 mln zł w I-III kw. r.obr. 2020/2021 wobec 81 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. r.obr. 2020/2021 wyniosła 15,38 mln zł wobec 28,04 mln zł straty rok wcześniej. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Kredyt Inkaso złożył prospekt emisyjny do KNF wz. z emisją obligacji

Kredyt Inkaso, w związku z ustanowieniem publicznego programu emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 150 mln zł złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. "Spodziewamy się korzystnej koniunktury na rynku wierzytelności w 2021 r. Zakładamy wzrost podaży portfeli NPL oraz dalszą racjonalizację cen portfeli. Będziemy chcieli zainwestować gotówkę, którą generujemy, stąd decyzja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz złożeniu prospektu emisyjnego. W ub. tygodniu Kredyt Inkaso podał, że ustanowił program emisji obligacji Celem emisji będzie refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz finansowanie działalności spółek zależnych, w tym inwestycyjnej. Obligacje mogą zostać zaoferowane zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i detalicznym. Pierwsze sześć miesięcy roku obrotowego 2020/21, kiedy wypracowaliśmy blisko 10 mln zł zysku netto, pokazują, że podjęte przez nas działania zmierzające do...

ZWZ Kredyt Inkaso nie odwołało M. Szymańskiego z funkcji prezesa (sprost.)

W dzisiejszej depeszy napisaliśmy błędnie, że prezes spółki Kredyt Inkaso został odwołany z pełnionej funkcji - kierując się informacją o tym, że uchwała w tej sprawie "została podjęta w głosowaniu jawnym". Tymczasem uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów - oddano za nią 4 276 165 głosów, zaś głosów przeciw oddano 7 929 983. Podobnie nie zaakceptowano projektów uchwał dotyczących nieudzielenia absolutoriów członkom zarządu. Za pomyłkę przepraszamy. ZWZ Kredyt Inkaso nie podjęło także uchwały w sprawie zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium członkom zarządu Akcjonariusze Kredyt Inkaso nie odwołali Macieja Szymańskiego z funkcji prezesa zarządu spółki, wynika z podjętych uchwał. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%. ZWZ...

Akcjonariusze Kredyt Inkaso odwołali Macieja Szymańskiego z funkcji prezesa

AKTUALIZACJA: Sprostowanie dostępne w tym  miejscu Akcjonariusze Kredyt Inkaso odwołali Macieja Szymańskiego z funkcji prezesa zarządu spółki, wynika z podjętych uchwał. Akcjonariusze podjęli także uchwałę w sprawie powołania pełnomocnika spółki Kredyt Inkaso "Zwyczajne walne gromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w niniejszym odwołuje pana Macieja Jerzego Szymańskiego ze składu zarządu spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia" - czytamy w uchwale. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%. ZWZ podjęło także uchwałę w sprawie zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium członkom zarządu: Maciejowi  Szymańskiemu, Jarosławowi Orlikowskiemu, Bastianowi Ringhardt,  Piotrowi Podłowskiemu i postanowiło nie udzielić tego absolutorium. Wyraziło także zgodę na dochodzenie przez spółkę roszczeń...

Pragma Inkaso miało 0,73 mln zł straty netto, 0,64 mln zł zysku EBIT w III kw.

Pragma Inkaso odnotowało 0,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pragma Inkaso odnotowało 0,73 mln zł skonsolidowanej straty netto  III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 0,64 mln zł wobec 3,84 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto ogółem sięgnęły 7,72 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 8,8 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży netto ogółem w wysokości 21,39 mln zł w porównaniu z 28,15 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym...

Best utworzył odpis aktualizujący wartość inwestycji w Kredyt Inkaso

Best, w następstwie analizy danych finansowych i informacji dotyczących grupy kapitałowej Kredyt Inkaso za IV kw. r. obr. 2019/2020 i I kw. r. obr. 2020/2021, utworzył odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostkę stowarzyszoną, podała spółka. Best utworzył odpis aktualizujący wartość inwestycji "W następstwie analizy pozyskanych nowych informacji zarząd spółki uznał, iż wystąpiły dalsze przesłanki utraty wartości tej inwestycji i oszacował jej wartość na kwotę 51,4 mln zł, tj. o 47,3 mln zł niższą niż zaprezentowana w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Best S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 r. Szczegółowy sposób ujęcia powyższego zmniejszenia zostanie zaprezentowany w sprawozdaniach finansowych za III kwartał 2020 r." - czytamy w komunikacie. Best posiada pakietu 33% akcji Kredyt Inkaso. Utworzenie odpisu aktualizującego ma charakter wyłącznie księgowy i...

Kredyt Inkaso miało 3,08 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2020/2021

Kredyt Inkaso odnotowało 3,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2020/2021 (1 kwietnia - 30 czerwca 2020 r.) wobec 3,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kredyt Inkaso odnotowało 3,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. r.obr. 2020/2021 Zysk operacyjny wyniósł 11,1 mln zł wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,99 mln zł w I kw. r.obr. 2020/2021 wobec 30,38 mln zł rok wcześniej, w tym przychody odsetkowe od pakietów wierzytelności obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej wyniosły 29,46 mln zł wobec odpowiednio 27,68 mln zł. "W I kwartale zakończonym 30 czerwca 2020 r. grupa odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 53...

Kredyt Inkaso miało 36,54 mln zł straty netto w r. obr. 2019/2020

 Kredyt Inkaso odnotowało 36,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 r.) wobec 8,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kredyt Inkaso odnotowało 36,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w roku obrotowym 2019/2020 Strata operacyjna wyniosła 2,17 mln zł wobec 74,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,02 mln zł w r. obr. 2019/2020 wobec 168,99 mln zł rok wcześniej. Wpłaty od dłużników wyniosły 248,1 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 7%. EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2020 r. wyniosła 157,2 mln zł, co jest wartością zbliżoną do rezultatu osiągniętego na koniec marca 2019 r. Negatywna...

Kredyt Inkaso: Jarosław Orlikowski zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa

Jarosław Orlikowski złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Kredyt Inkaso i pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, podała spółka. Kredyt Inkaso: Jarosław Orlikowski złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie "Jarosław Orlikowski nie wskazał powodów rezygnacji" - czytamy w komunikacie. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
Gorące spółki dnia

Forte [FTE], Kredyt Inkaso [KRI] – Gorące spółki dnia 30.01.2019

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. Spółka opublikowała przed rozpoczęciem wtorkowej sesji, raport ze wstępnymi szacunkami wyników uzyskanych w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Raport nie wywołał większej reakcji rynku. Można się z niego dowiedzieć, że przychody sięgnęły w IV kwartale 297 mln zł wobec 292 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 32,9 mln zł w porównaniu z 25,4 mln zł przed rokiem. Ostatni kwartał wypadł więc całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o zsumowane wyniki za wszystkie cztery kwartały, to spółka wypracowała w tym okresie 1 107 mln zł obrotów, co jest wynikiem nieco lepszym niż przed rokiem. EBITDA za 12 miesięcy sięga około 118,2 mln zł, natomiast rok wcześniej było to ponad 125,6 mln zł....

Kredyt Inkaso – poprawa wyników w raporcie rocznym

Kredyt Inkaso odnotowało 5,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2017/2018 (tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.) wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 42,44 mln zł wobec 25,27 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA gotówkowa na koniec marca 2018 r. wyniosła 124,6 mln zł, co oznacza wzrost o 28% r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,68 mln zł w roku finansowym 2017/2018 wobec 92,56 mln zł rok wcześniej. Wartość godziwa nabytych wierzytelności na koniec marca 2018 r. wyniosła 618,5 mln zł, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z końcem marca 2017 r. Wpłaty od dłużników osiągnęły poziom 185 mln zł, co oznacza wzrost...
wolumen

Przed zamknięciem. Vistal [VTL] i Kredyt Inkaso [KRI]

Vistal Vistal zajmuje się wytwarzaniem i montowaniem konstrukcji stalowych. Na wykresie Spółki widać trójkąt.Z powodu wielokrotnego potwierdzenia szczególnie interesujące wydaje się jego górne ramię, które obecnie znajduje się na poziomie 9,70 zł. Przełamanie tej bariery zapowiadałoby wzrost porównywalny z wysokością trójkąta, czyli w okolice 10,90 zł. Poziom ten oznaczono czerwoną linią. Dolne ramię trójkąta znajduje się na poziomie 9,40 zł. W razie przełamania tej bariery należałoby oczekiwać spadku do około 8,40 zł. Kredyt Inkaso Kurs Kredyt Inkaso znajduje się w trendzie horyzontalnym, będącym korektą w trendzie wzrostowym wyższego rzędu. Górnym ograniczeniem tej konsolidacji jest czerwona linia na poziomie 26 zł. Jej przełamanie zapowiadałoby kontynuację trendu wzrostowego. Alternatywny scenariusz to przełamanie dolnego ograniczenia konsolidacji oznaczonego niebieską linią na poziomie 25 zł, co zapowiadałoby...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ