XTB

Kredyt Inkaso miało 25,98 mln zł zysku netto, 46,36 mln zł EBIT w I poł. r. fin.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotowało 25,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2021/2022, tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., wobec 9,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 46,36 mln zł wobec 30,28 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,36 mln zł w I półroczu wobec 82,94 mln zł rok wcześniej. "W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 września 2021 r. grupa odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 142,1 mln zł, co stanowi wzrost o 34,6 mln zł (32,2%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Obserwowane pozytywne odchylenia są efektem optymalizacji procesów windykacji przeprowadzonej w 2020-2021...

Kredyt Inkaso przydzielił obligacje serii H1 na łącznie 4,97 mln zł

Warszawa, 20.10.2021 (ISBnews) - Kredyt Inkaso przydzielił niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii H1 o łącznej wartości nominalnej 4 970 100 zł, podała spółka. "Obligacje w liczbie 200 000 sztuk zostały zaoferowane inwestorom po cenie emisyjnej 100 zł każda obligacja, w trybie oferty publicznej, w ramach publicznego programu emisji obligacji spółki do kwoty 150 mln zł . Emisja obligacji jest pierwszą dokonywaną w ramach programu. W trakcie subskrypcji, trwającej od dnia 4 października do dnia 15 października 2021 r., 80 inwestorów złożyło łącznie 80 zapisów na 49 701 obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej łącznie 4 970 100 zł. W wyniku zakończenia subskrypcji, 80 inwestorom przydzielono 49 701 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 4 970 100 zł. Wartość oferty publicznej wynosi...

Kredyt Inkaso skupi obligacje o wartości do 14,29 zł mln zł 

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Zarząd Kredyt Inkaso podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu obligacji PA01, wyemitowanych przez spółkę 24 listopada 2017 r., w celu umorzenia, o łącznej wartości do 14,29 mln zł, podała spółka. "Skup obligacji będzie realizowany w ramach obrotu giełdowego. Obligacje nabywane będą po ich wartości nominalnej. Łączna wartość zakupionych obligacji nie przekroczy 14 293 700 zł" - czytamy w komunikacie. Skup obligacji własnych realizowany będzie w jednej lub wielu transakcjach maksymalnie do 13 października 2021 r., podano także. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje pge | cdprojekt akcje rekomendacje | dolar nowozelandzki...
Money, pieniądze, Comparic

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii H1 o wartości nominalnej do 20 mln zł

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Kredyt Inkaso podjął uchwałę o emisji do 200 000 obligacji na okaziciela serii H1, o wartości nominalnej 100 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Jest to pierwsza emisja obligacji dokonywana w ramach programu o wartości do 150 mln zł. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w dniach od 4 października 2021 r. do 15 października 2021 r. Oprocentowanie stałe obligacji będzie wynosić 6% w skali roku. Termin zapadalności wynosić będzie 4 lata, podano. "Oferta publiczna zostanie przeprowadzona w ramach publicznego programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 mln zł. Będzie to pierwsza emisja obligacji spółki dokonywana w ramach programu" - czytamy w komunikacie. Środki pozyskane z poszczególnych serii zostaną...

Kredyt Inkaso miało 6,42 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2021/2022

Warszawa, 27.08.2021 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotowało 6,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.) wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,31 mln zł wobec 11,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody netto sięgnęły 46,35 mln zł w I kw. r. obr. 2021/2022 wobec 36,97 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso osiągnęła rekordowe wyniki w I kwartale roku obrotowego 2021/2022, obejmującego okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Pomimo trudnego okresu pandemicznego, grupa zanotowała 33-procentowy wzrost spłat, które osiągnęły rekordową wartość 70,8 mln zł, wobec 53,4 mln zł w...

KNF zatwierdziła prospekt emisji obligacji Kredyt Inkaso do kwoty 150 mln zł

Warszawa, 27.08.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt programu emisji obligacji Kredyt Inkaso, podała spółka. W jego ramach Kredyt Inkaso może wyemitować obligacje do łącznej kwoty 150 mln zł. Pierwsza emisja w ramach opisywanego programu planowana jest już na jesień obecnego roku. Środki pozyskane z poszczególnych serii zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju spółki, podano. "Kredyt Inkaso dynamicznie się rozwija. Pozyskujemy wybitnych ekspertów o bogatym doświadczeniu w branży zarządzania wierzytelnościami, którzy wraz z wieloletnimi członkami naszego zespołu budują coraz efektywniejszą organizację. Kolejnym etapem na naszej drodze jest zakup nowych portfeli wierzytelności, które zapewnią spółce wzrost w kolejnych latach i pozwolą wykorzystać w pełni potencjał i możliwości zbudowanego zespołu. Planowana emisja obligacji pomoże...

Kredyt Inkaso miało 45,08 mln zł zysku netto, 86,41 mln zł EBIT w 2020/2021

Kredyt Inkaso odnotowało 45,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2020/2021 (trwającym od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.) wobec 36,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 86,41 mln zł wobec 2,17 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 92,9 mln zł w r. obr. 2020/2021 wobec 4,6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,3 mln zł wobec 129,4 mln zł rok wcześniej. Spółka podała, że wbrew obawom i prognozom z początku pandemii COVID-19 nie wpłynął negatywnie na odzyski z wierzytelności i tym samym na finalnie osiągnięty wynik. Dodatkowo firma w pełni wdrożyła nowy system informatyczny, który przyczynił się do znacznego usprawnienia procesów. "Wartość aktualizacji prognozy wpływów z portfeli...

Kredyt Inkaso miał wstępnie 45,46 mln zł zysku netto w r.obr. 2020/2021

Kredyt Inkaso odnotował 45,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2020/2021 (tj. kwiecień 2020-marzec 2021), podała spółka, prezentując wstępne dane. "Spółka szacuje, że: 1. Przychody netto grupy wyniosą 200 301 tys. zł. (odpowiednio 57 454 tys. zł. dla spółki), 2. EBITDA grupy wyniesie 92 871 tys. zł. (odpowiednio ujemna wartość 4 534 tys. zł. dla spółki), 3. Zysk netto za okres sprawozdawczy na poziomie skonsolidowanym wyniesie 45 460 tys. zł. (odpowiednio 15 257 tys. zł. straty dla spółki)" - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśliła, że wyniki te obejmują dane niezaudytowane i mogą różnić się od ostatecznych, które zostaną opublikowane 9 lipca br. "Ostatni pandemiczny rok, w trakcie którego doszło do wielu bezprecedensowych wydarzeń, szczególnie w początkowej fazie nie skłaniał do pozytywnych prognoz. Wstępne wyniki, które obecnie...

Kredyt Inkaso: Obligatariusze serii F1 zdecydowali o zmianie warunków emisji

Zgromadzenie obligatariuszy serii F1 zgodziło się na propozycje Kredyt Inkaso dotyczące zaciągnięcia przez spółkę nowego zadłużenia, które pozwoli na zakup kolejnych portfeli, oraz wykorzystania dobrej sytuacji na rynku zarządzania wierzytelnościami, podał Kredyt Inkaso. "W dniu 2 lipca 2021 r. odbyło się w Warszawie zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1, wyemitowanych przez emitenta - czyli Kredyt Inkaso SA - w kwietniu 2019 r. Celem zgromadzenia było przegłosowanie proponowanych przez emitenta uchwał, które wprowadzały zmiany w warunkach emisji i pozwalały na zaciągnięcie nowych zobowiązań przez spółkę. W projektach zaproponowane zostało zwiększenie obowiązującego obecnie limitu zadłużenia z poziomie 3,5x do 3,75x, a od kwietnia przyszłego roku z 3,25x do 3,5x. Spółka uwzględniła również prośbę obligatariuszy o wprowadzenie limitu kosztów długu, który określony został na...

Kredyt Inkaso: Obligatariusze serii F1 zdecydują 2 VII o zmianie warunków emisji

Kredyt Inkaso zwołało zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1 o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł na 2 lipca 2021 r., podała spółka. Celem zgromadzenia jest dokonanie zmiany warunków emisji obligacji. "Celem Kredyt Inkaso jest wykorzystanie sprzyjającej koniunktury na rynku wierzytelności i zwiększenie poziomu inwestycji. Raportowane dotąd wyniki finansowe za poprzedni rok udowodniły, że nawet w trudnych warunkach biznesowych i gospodarczych potrafimy wypracować zysk, dzięki zachowaniu dyscypliny kosztowej oraz doskonaleniu procesów wewnętrznych. Obecnie planujemy nową emisję obligacji w celu zakupu kolejnych portfeli wierzytelności. Nasze inwestycje chcemy prowadzić w porozumieniu z obecnymi obligatariuszami spółki" - powiedział prezes Maciej Szymański, cytowany w komunikacie. Zwołanie zgromadzenia związane jest z koniecznością dostosowania przewidzianych w warunkach emisji poziomów wskaźnika finansowego 2 (jak zdefiniowano w warunkach emisji) do...

Iwona Słomska została powołana na wiceprezesa Kredyt Inkaso

Rada nadzorcza Kredyt Inkaso powołała Iwonę Słomską w skład zarządu powierzając jej funkcję wiceprezesa na okres wspólnej trzyletniej kadencji obejmującej lata 2019-2021, podała spółka. Kredyt Inkaso z nowym wiceprezesem "Wsparcie, jakie otrzymujemy wraz w pojawieniem się Iwony Słomskiej na pokładzie Kredyt Inkaso pomoże nam jako spółce w pełni wykorzystać perspektywy stojące przed branżą zarządzania - zarówno w Polsce, jak i na naszych rynkach zagranicznych. Osoba o tak wyjątkowej znajomości branży i tak szerokim doświadczeniu w zarządzaniu organizacjami o międzynarodowym zasięgu stanowi świetne uzupełnienie naszego zespołu. Z takim zarządem w komplecie nabieramy wiatru w żagle i stawiamy sobie ambitne cele biznesowe. Zwłaszcza, że w misji tej uczestniczy również grono zdolnych i mocno zaangażowanych menedżerów wszystkich szczebli. Mam poczucie, że z takim zespołem można...

Kredyt Inkaso miał 17,25 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2020/2021

Kredyt Inkaso odnotował 17,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. roku obrotowego 2020/2021 (tj. kwiecień-grudzień 2020) wobec 20,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kredyt Inkaso przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 45,8 mln zł wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,58 mln zł w I-III kw. r.obr. 2020/2021 wobec 81 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. r.obr. 2020/2021 wyniosła 15,38 mln zł wobec 28,04 mln zł straty rok wcześniej. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Kredyt Inkaso złożył prospekt emisyjny do KNF wz. z emisją obligacji

Kredyt Inkaso, w związku z ustanowieniem publicznego programu emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 150 mln zł złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. "Spodziewamy się korzystnej koniunktury na rynku wierzytelności w 2021 r. Zakładamy wzrost podaży portfeli NPL oraz dalszą racjonalizację cen portfeli. Będziemy chcieli zainwestować gotówkę, którą generujemy, stąd decyzja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz złożeniu prospektu emisyjnego. W ub. tygodniu Kredyt Inkaso podał, że ustanowił program emisji obligacji Celem emisji będzie refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz finansowanie działalności spółek zależnych, w tym inwestycyjnej. Obligacje mogą zostać zaoferowane zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i detalicznym. Pierwsze sześć miesięcy roku obrotowego 2020/21, kiedy wypracowaliśmy blisko 10 mln zł zysku netto, pokazują, że podjęte przez nas działania zmierzające do...

ZWZ Kredyt Inkaso nie odwołało M. Szymańskiego z funkcji prezesa (sprost.)

W dzisiejszej depeszy napisaliśmy błędnie, że prezes spółki Kredyt Inkaso został odwołany z pełnionej funkcji - kierując się informacją o tym, że uchwała w tej sprawie "została podjęta w głosowaniu jawnym". Tymczasem uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów - oddano za nią 4 276 165 głosów, zaś głosów przeciw oddano 7 929 983. Podobnie nie zaakceptowano projektów uchwał dotyczących nieudzielenia absolutoriów członkom zarządu. Za pomyłkę przepraszamy. ZWZ Kredyt Inkaso nie podjęło także uchwały w sprawie zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium członkom zarządu Akcjonariusze Kredyt Inkaso nie odwołali Macieja Szymańskiego z funkcji prezesa zarządu spółki, wynika z podjętych uchwał. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%. ZWZ...

Akcjonariusze Kredyt Inkaso odwołali Macieja Szymańskiego z funkcji prezesa

AKTUALIZACJA: Sprostowanie dostępne w tym  miejscu Akcjonariusze Kredyt Inkaso odwołali Macieja Szymańskiego z funkcji prezesa zarządu spółki, wynika z podjętych uchwał. Akcjonariusze podjęli także uchwałę w sprawie powołania pełnomocnika spółki Kredyt Inkaso "Zwyczajne walne gromadzenie spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w niniejszym odwołuje pana Macieja Jerzego Szymańskiego ze składu zarządu spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia" - czytamy w uchwale. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 206 148, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,64%. ZWZ podjęło także uchwałę w sprawie zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium członkom zarządu: Maciejowi  Szymańskiemu, Jarosławowi Orlikowskiemu, Bastianowi Ringhardt,  Piotrowi Podłowskiemu i postanowiło nie udzielić tego absolutorium. Wyraziło także zgodę na dochodzenie przez spółkę roszczeń...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje