XTB
herkules

Herkules miał 29,81 mln zł straty netto, 14,72 mln zł straty EBITDA w I poł. 2022 r.

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Herkules odnotował 29,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 1,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 24,27 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 14,72 mln zł wobec 11,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,9 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 72,55 mln zł rok wcześniej. "Najistotniejszym elementem kształtującym skonsolidowany wynik grupy kapitałowej Herkules w I półroczu 2022 r. jest ujęcie skutków ponownej estymacji wyniku kontraktu GSMR, która wynika z dokonanego we wrześniu 2022 r. przeszacowania budżetu projektu. Efektem tej aktualizacji jest konieczność ujęcia powiększenia rezerwy na szacowany wynik projektu o...
herkules

Herkules Infrastruktura złożył wnioski o sanację i równolegle o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Herkules Infrastruktura, spółka zależna Herkulesa, złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz równolegle wniosek o ogłoszenie upadłości, podał Herkules. "Zgodnie z art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520), w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny, a sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego" - wyjaśniono w komunikacie. Zgodnie ze stanowiskiem zarządu spółki zależnej zawartym we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, otwarcie postępowania sanacyjnego może umożliwić dłużnikowi uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz przez...
herkules

Herkules miał 0,1 mln zł zysku netto, 5,84 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 30.05.2022 (ISBnews) - Herkules odnotował 98 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 0,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,04 mln zł wobec 98 tys. zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5,84 mln zł wobec 4,95 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,02 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 31,61 mln zł rok wcześniej. "Pomimo rosnącej sprzedaży i rentowności, grupie kapitałowej nie udało się osiągnąć satysfakcjonującego wyniku finansowego. Stoją za tym niesprzyjające czynniki w postaci inflacyjnej dynamiki cen materiałów i usług budowlanych, wszelkich usług podwykonawczych (obsługa operatorska, montażowa) i paliw (usługi transportowe) oraz presja płacowa. Istotnym czynnikiem niepewności w zakresie m.in....
herkules

Herkules miał 0,66 mln zł zysku netto, 5,77 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Herkules odnotował 0,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,77 mln zł wobec 10,65 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,64 mln zł w 2021 r. wobec 150,56 mln zł rok wcześniej. "Widoczne w 2020 r. wyhamowanie działalności w sektorze produkcji montażowo-budowlanej miało istotny wpływ na wyniki podstawowej działalności Herkules S.A. w I półroczu 2021 r. W okresie I półrocza 2021 r. spółka realizowała umowy handlowe zawierane w okresie pandemii COVID-19, charakteryzujące się stosunkowo niską marżą przy jednoczesnym niskim wykorzystaniu bazy sprzętowej. W miarę postępu roku obrotowego 2021 spółka zwiększała stopień wykorzystania posiadanego parku...
herkules

Cezary Kiciński został powołany na wiceprezesa zarządu Herkulesa

Warszawa, 09.02.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Herkulesa powołała w skład zarządu spółki Cezarego Kicińskiego, powierzając mu funkcję wiceprezesa, podała spółka. Cezary Kiciński ma wykształcenie techniczne inżynierskie, ekonomiczne i finansowe. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył dwa fakultety magisterskie i studia doktoranckie. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie zarówno w polskich, jak i zagranicznych podmiotach. Brał udział w procesach prywatyzacji, restrukturyzacji spółek kapitałowych (Mostostal Gdańsk, Frotex, ZSP Niewiadów), pełniąc funkcje w radzie nadzorczej z ramienia właściciela albo funkcje członka zarządu. W latach 2006-2007 pracował w PKP Cargo prowadząc nadzór właścicielski, inwestycje, rozwój i strategię. W latach 2008-2021 realizował samodzielnie lub brał czynny udział w realizacji projektów inwestycyjnych w sferze nowych technologii w energetyce, sektorze budowlanym i innych, podano w materiale. Herkules jest dostawcą...
herkules

Herkules miał 1,52 mln zł zysku netto, 3,14 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Herkules odnotował 1,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,14 mln zł wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,91 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 37,76 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 3,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 113,46 mln zł w porównaniu z 110,66 mln zł rok wcześniej. "Na efektach sprzedażowych trzech kwartałów 2021 r. wciąż odbija się wyjątkowo niekorzystny dla usług sprzętowych I...
herkules

Konrad Miterski zastąpił Martę Towpik na stanowisku prezesa zarządu Herkulesa

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Herkulesa podjęła uchwałę o odwołaniu Marty Towpik ze składu zarządu, w tym ze sprawowanej funkcji prezesa zarządu, ze skutkiem na 5 listopada 2021 roku na godz. 11:30, podała spółka. Jednocześnie rada powierzyła obowiązki prezesa zarządu wiceprezesowi Konradowi Miterskiemu. Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: develia akcje wykres | notowania giełdowe | analiza | biomed lublin giełda | eurocash akcje wykres | kurs akcji alior | Jesse Livermoore |
herkules

Herkules miał 1,56 mln zł zysku netto, 11,76 mln zł EBITDA w I poł. 2021 r.

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Herkules odnotował 1,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,07 mln zł wobec 5,34 mln zł zysku rok wcześniej. Wartość EBITDA wyniosła odpowiednio 11,76 mln zł wobec 15,29 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,55 mln zł w I półroczu br. wobec 72,9 mln zł rok wcześniej. "Zaobserwowane wiosną br. ożywienie na rynku budowlanym przyniosło w II kwartale 2021 r. wzrost sprzedaży w segmencie podstawowym w relacji do wartości uzyskanej w I kwartale br. Podobny charakter miała dynamika przychodów w pozostałych segmentach operacyjnych. Dzięki temu grupie kapitałowej udało się zmniejszyć stratę operacyjną wykazaną...
herkules

Herkules miał 0,42 mln zł straty netto, 4,95 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Herkules odnotował 0,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,1 mln zł wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 4,95 mln zł w porównaniu z 9,32 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,61 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 34,31 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2021 r. najistotniejszą pozycją kształtująca wynik pozostałej działalności operacyjnej jest pozyskana dotacja z pandemicznego pakietu pomocowego. Zwraca uwagę także przychód ze sprzedaży składników majątku trwałego, nie jest on jednak tak znaczący wartościowy, jak transakcje zbycia aktywów trwałych zaewidencjonowane w okresie porównywalnym, które wraz z...
herkules

Herkules miał 4,37 mln zł zysku netto, 30,28 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

Herkules odnotował 4,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 38,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Herkules przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 10,65 mln zł wobec 29,27 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 30,28 mln zł wobec 8,53 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 150,56 mln zł w 2020 r. wobec 127,28 mln zł rok wcześniej. "Grupa odnotowała wysoki przyrost wolumenu sprzedaży osiągając wartość ponad 150 mln zł, co jest bliskie rekordowemu poziomowi z 2015 r. Jest to przede wszystkim efekt przyspieszenia wykonania projektu budowy systemu łączności kolejowej GSMR i zwiększenie obrotów z tego tytułu. Udział segmentu operacyjnego budownictwa telekomunikacyjnego, który realizuje ten kontrakt w sumie przychodów grupy kapitałowej wzrósł...
Gorące spółki dnia

Herkules [HRS], Sanok [SNK] – Gorące spółki dnia

Największy wpływ pandemia miała na sektor motoryzacyjny. Dla spółki jest to ważna część przychodów i jeżeli sytuacja w tym sektorze będzie się poprawiać, to także wyniki Sanok powinny nadal wzrastać. Warto dodać, że taki odczyt kwartalny, szczególnie jeżeli chodzi o zysk netto może okazać się początkiem trendu wzrostowego w wynikach, po kilku słabszych latach, który mimo wszystko były zyskowne. Wykres miesięczny pokazuje jak wielka przecena dotknęła Sanok i być może obecnie zaczyna się proces odrabiania strat.
herkules

Herkules miał 0,63 mln zł zysku netto, 1,6 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Herkules odnotowało 0,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 30,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Herkules oficjalnie raportuje wyniki Zysk operacyjny wyniósł 1,6 mln zł wobec 21,32 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,76 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 33,46 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,82 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 110,66 mln zł w porównaniu z 94,62 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 2,36 mln zł wobec 1,02 mln...
Gorące spółki dnia

Esotiq [EAH], Herkules [HRS] – Gorące spółki dnia

Wyniki są więc nieporównywalnie lepsze niż rok temu. Pewne spadki spółka obserwuje ze strony zamówień z sektora mieszkaniowego, jednak zauważa także wzrost postępowań ofertowych i kontraktacji, co z czasem przełoży się na zdecydowaną poprawę zamówień. Generalnie jednak, spółka wyraża zadowolenie z wyników, głównie ze wzrostu o 21% zysku netto. Wykres wpisuje się w zachowanie rynków akcyjnych. Trwa korekta i prawdopodobnie dojdzie do przełamania wsparcia w rejonie 1,15 zł. Szansa na odbicie może pojawić się zapewne przy okrągłej złotówce.
Gorące spółki dnia

Herkules [HRS], Ultimate Games [ULG] – Gorące spółki dnia

Wydaje się więc, że obecne wzrosty mają związek właśnie z nadchodzącym debiutem. Na wykresie doszło bowiem do wybicia z konsolidacji trwającej od końca kwietnia i obecnie kurs znajduje się na nowych, historycznych maksimach. Najbliższym celem kupujących są zapewne okolice 40 zł.
herkules

Herkules miał 1,45 mln zł zysku netto z dz. kontyn. w I kw. 2020 r.

Herkules odnotował 1,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Herkules odnotował 1,45 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 4,32 mln zł wobec 2,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 9,32 mln zł w porównaniu z 7,5 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,33 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 29,87 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Herkules w I kw. 2020 r. odnotowała przychody o 9% niższe niż analogicznym kwartale poprzedniego roku. Jest to efekt spadku sprzedaży w segmencie żurawi wieżowych oraz w budownictwie telekomunikacyjnym łagodzony wzrostami...
herkules

Herkules miał 38,83 mln zł straty netto, 8,53 mln zł straty EBITDA w 2019 r.

Herkules odnotowało 38,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Herkules z podsumowaniem ostatniego roku Strata operacyjna wyniosła 29,27 mln zł wobec 12,17 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 8,53 mln zł w ub.r wobec 32,69 mln zł zysku w 2018 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,2 mln zł w 2019 r. wobec 133,75 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 10,05 mln zł wobec 5,65 mln zł zysku rok wcześniej. Naszym celem w 2020 roku jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej w segmencie żurawi wieżowych oraz intensywna działalność w celu odbudowy pozycji w branży żurawi mobilnych. Będzie to także okres...
herkules

Herkules dokona odpisów obniżających o 13,5 mln zł wynik grupy za 2019 r.

Herkules, w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r., stwierdził konieczność utworzenia odpisów aktualizujących mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy, podała spółka. Łącznie ujemny wpływ poniższych czynników na skonsolidowany wynik finansowy za 2019 r. wynosi 13,5 mln zł i ma charakter niegotówkowy, w tym za okres od 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. wynosi 7,6 mln zł. Herkules zrobi odpisy obniżające o 13,5 mln zł Odpisy są następujące: 1. odpis aktualizujący wartości niektórych składników majątku trwałego w Herkules S.A., których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 7,1 mln zł, co zostało potwierdzone wyceną biegłego rzeczoznawcy majątkowego (mając na uwadze utworzony wcześniej, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 30...
Gorące spółki dnia

CD Projekt [CDR], Herkules [HRS] – Gorące spółki dnia 4.12.2018

Grupa Kapitałowa CD Projekt działa w dynamicznie rozwijającej się branży elektronicznej rozrywki - gier wideo. Akcje spółki zyskiwały podczas pierwszej sesji nowego tygodnia około 8% przy dość solidnych obrotach. Na wykresie widoczna jest próba przełamania linii korekty. Byłby to sygnał do ataku na poziom ostatniego szczytu ruchu spadkowego czyli okolice ważnego oporu 170 zł. Powodem poniedziałkowej zwyżki, nie tylko na akcjach CD Projektu ale również wśród innych producentów gier była informacja o tym, że największa platforma cyfrowej dystrybucji gier -Steam, ogłosiła, że będzie pobierać niższe prowizje od dużych producentów. Dotąd marża wynosiła 30%. Zmiana oznacza, że firmy, których dochody od 1 października przekraczają 10 mln dolarów zapłacą 25%, a po przekroczeniu 50 mln dolarów dochodu prowizja ma spaść do 20%. Zobacz...
herkules

Herkules – poprawia rentowność, kurs blisko oporu 3 zł

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r. Spółka opublikowała raport z wynikami za III kwartał. Poniżej najważniejsze szczegóły z dokumentu. Spółka wypracowała w III kwartale 3,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,56 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4,86 mln zł wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,86 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 33,45 mln zł rok wcześniej. Od początku roku spółka wypracowała 7,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Bank Ochrony Środowiska, Herkules, Rank Progress

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. BOŚ prezentuje główne założenia w aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju Bank Ochrony Środowiska jest komercyjnym bankiem uniwersalnym. który działalność rozpoczął 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Uczestniczy w finansowaniu sfery ochrony środowiska angażując środki własne oraz środki powierzone przez fundusze ekologiczne. Jego kapitalizacja wynosi 692 mln zł. Zarząd Banku zaktualizował Ramową Strategię Rozwoju na lata 2018-2021. W aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ zakłada się: ewolucję modelu biznesowego w kierunku koncentracji na bankowości instytucjonalnej, w szczególności małych...
Gorące spółki dnia

Unimot [UNT], Herkules [HRS] – Gorące spółki dnia 25.10.2018

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym oraz energią elektryczną. Akcje spółki drożały podczas środowej sesji o około 4% choć wynik w trakcie sesji był sporo lepszy. Także obroty tego dnia dopisany, jednak spółka miała problem aby utrzymać się ponad poziomem 10 zł. Może to wskazywać na słaby sentyment dla spółki, zgodny zresztą z szerszą tendencją spadkową. Powodem wzmożonej aktywności była publikacja wyników za trzeci kwartał. Okazało się, że spółka we wstępnych wynikach wypracowała niemal 14 mln zł zysku EBITDA. Przychody sięgnęły 828 mln zł wobec niespełna 760 mln zł rok wcześniej. Lepsze wyniki to zasługa wyższych marż handlowych o około 11% w stosunku do średniej wartości z dwóch poprzednich kwartałów. Także na stacjach...
herkules

Herkules [HRS] – z siłą do dalszych wzrostów? – analiza na zamówienie

Herkules S.A. jest profesjonalnym dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Nastanie nowego roku przyniosło zmianę tendencji na wzrostową. Od początku stycznia kurs wzrósł o ok. 20%. W międzyczasie doszło do ważnego wybicia z całkiem nieźle respektowanego kanału spadkowego. Niestety, po wybiciu nie doszło do kontynuacji zwyżki lecz od kilu miesięcy cena wyraźnie konsoliduje. Od marca notujemy zakres między 3,60 a 4,20 zł. Wydaje się, że dopiero wybicie powinno wskazać dalszy kierunek ceny. Patrząc na długotrwałe spadki oraz tegoroczna tendencję, wydaje się, że mimo wszystko nieco większe szanse powinna mieć strona popytowa. Nagłe spadki z sierpnia dość szybko zostały odkupione, a cena mocno odskoczyła od wsparcia. Kolejnym krokiem mógłby być atak na szczyt z początku...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały sprzedaży na Benefit Systems [BFT] i Herkules [HRS]

Benefit Systems D1 Benefit dostarcza pracodawcom rozwiązań w zakresie pozapłacowych form wynagradzania pracowników. Przykładem mogą być karty MultiSport Plus. Pod koniec lipca cena spadła do głównej linii trendu wzrostowego i zaczęła się przy niej konsolidować. Uważałem wtedy, że jest to przystanek przed kolejną falą wzrostową. Pisałem o tym tutaj. Niestety rzeczywistość nie potwierdziła moich optymistycznych przewidywań. Dzisiejszy spadek spowodował przełamanie głównej linii trendu wzrostowego i tym samym powstanie sygnału sprzedaży. Najbliższym oporem jest krótkoterminowa czerwona linia stanowiąca dolne ograniczenie wspomnianej konsolidacji (około 1046 zł). Wsparciem jest niebieska linia na poziomie 870 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ