XTB

GTC wstępnie spodziewa się straty netto w IV kw. z powodu spadku wyceny portfela

W oparciu o wstępne rozmowy z podmiotami, którym zlecono wycenę portfela nieruchomości grupy, GTC spodziewa się, że wyniki finansowe ulegną pogorszeniu, a GTC odnotuje stratę netto na poziomie skonsolidowanym za okres trzech miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., ze względu na oczekiwany spadek wyceny nieruchomości, podała spółka. Oczekiwany jest spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych wynoszący ok. 74 mln euro za IV kw., co stanowi spadek o 3,4% w porównaniu do wyceny wynoszącej 2 161 mln euro na 30 września 2020 r. Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19), władze wszystkich krajów w których GTC prowadzi działalność wprowadziły różnorodne środki zaradcze "Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19), władze wszystkich krajów w których GTC prowadzi działalność wprowadziły różnorodne środki zaradcze. Zachowanie konsumentów i sprzedaż detaliczna...

GTC miało 17,32 mln euro zysku netto w III kw. 2020 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 17,32 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 20,06 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł w III kw. 32,35 mln euro wobec 32,66 mln euro zysku rok wcześniej. GTC poprawił wyniki operacyjne w trzecim kwartale 2020 roku "Marża brutto z wynajmu wyniosła 32 mln euro w III kw. (33 mln euro w III kw. 2019 r.) i 91 mln euro w okresie 9 miec. (94 mln euro w 9 mies. 2019 r.), pomimo negatywnego wpływu COVID-19 w wysokości 2 mln euro w III kw. i 10 mln euro w okresie 9 mies." podano w raporcie. Zysk z działalności operacyjnej (zysk przed opodatkowaniem i korektą wartości godziwej) wzrósł do 21 mln euro w III kw....

Scope Ratings przyznała GTC rating inwestycyjny BBB-, perspektywa stabilna

Scope Ratings przyznało Globe Trade Centre (GTC) oraz spółce zależnej GTC Real Estate Development Hungary Zrt. rating inwestycyjny BBB- z perspektywą stabilną, podała spółka. Ponadto GTC zapowiada emisję "zielonych obligacji" w ramach Bond Funding for Growth Scheme, programu uruchomionego przez Narodowy Bank Węgier. Rating niezabezpieczonego zadłużenia uprzywilejowanego GTC to BBB-. Perspektywa ratingu jest stabilna. Przyznanie GTC SA ratingu inwestycyjnego jest historycznym momentem dla firmy "Przyznanie GTC SA ratingu inwestycyjnego to historyczny moment dla firmy. Dzięki temu, potwierdziliśmy naszą wyjątkową pozycję na rynkach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej, wynikającą z różnorodność portfela wysokiej jakości nieruchomości znajdujących się w atrakcyjnych lokalizacjach oraz ogólnej wiarygodności spółki" - powiedział prezes Yovav Carmi, cytowany w komunikacie. W uzasadnieniu oceny, agencja podkreśliła wyjątkową pozycję GTC na rynkach Europy Środkowo-...

GTC ocenia, że cena w wezwaniu GTC Holding nie odpowiada wartości godziwej

Zarząd Global Trade Centre (GTC) ocenia, że wezwanie, ogłoszone 7 września 2020 r. przez GTC Holding, jest zgodne z interesem spółki, jednak cena akcji w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej, podało GTC. GTC ocenia, że wezwanie, ogłoszone 7 września 2020 r. przez GTC Holding, jest zgodne z interesem spółki "Zgodnie z treścią wezwania wzywający zamierza nabyć akcje w ramach inwestycji długoterminowej i utrzymać swój udział większościowy w spółce. Zamiarem wzywającego jest, aby akcje spółki były nadal notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wzywający zamierza wzmocnić pozycję konkurencyjną spółki na rynku nieruchomości oraz wspierać realizację strategii spółki oraz jej dalszy rozwój. Jest prawdopodobnym, że w przyszłości wzywający poprze wycofanie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu....

Zapisy w wezwaniu na 4,15% akcji GTC zostały przesunięte na 2-19 października

Zapisy w ogłoszonym przez GTC Holding wezwaniu do sprzedaży 21 891 289 akcji Globe Trade Centre (GTC), stanowiących 4,15% kapitału odbędą się 2-19 października, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Według ogłoszonego w ub. tygodniu wezwania, zapisy miały potrwać od 25 września do 12 października br. w Polsce, zaś w Republice Południowej Afryki - do 9 października. Po zmianach, zapisy w RPA mają zakończyć się 16 października. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,89 zł za sztukę. W dniu ogłoszenia wezwania wzywający posiada pośrednio, poprzez swoją spółkę zależną GTC Dutch Holdings, 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających 61,49% kapitału zakładowego, podano także. Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest...

Yovav Carmi został powołany na stanowisko prezesa zarządu GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Yovava Carmi na stanowisko prezesa, podała spółka. Od 16 kwietnia 2020 r. Yovav Carmi pełnił funkcje członka zarządu spółki. GTC powołała Yovava Carmi na stanowisko prezesa "Yovav Carmi ukończył studia na Uniwersytecie w Tel Awiwie, gdzie uzyskał tytuł licencjata prawa oraz licencjata rachunkowości. Ma także dyplom MBA z Uniwersytetu w Tel Awiwie (1998 r.). Ponadto Yovav Carmi posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Izraelu. Yovav Carmi rozpoczął karierę zawodową w 1994 r. jako audytor w Ernst & Young, gdzie pracował do 1996 r. W 1997 r. pracował w Israel Securities Authority (izraelski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym) jako śledczy. W latach 1998-2001 był kontrolerem finansowym w grupie kapitałowej Kardan N.V. Od 2001 r. Yovav Carmi...

GTC Holding ogłosił wezwanie na 4,15% akcji GTC po 6,89 zł za akcję

GTC Holding ogłosił wezwanie do zapisywania się na 21 891 289 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Globe Trade Centre (GTC). Wzywający zamierza nabyć akcje, które reprezentują 4,51% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, podał pośredniczący w wezwaniu Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,89 zł za sztukę. Zapisy na akcje objęte wezwaniem rozpoczną się 25 września i potrwają w Polsce do 12 października br. "Łącznie z 298 575 091 akcjami spółki, dotychczas posiadanymi pośrednio przez wzywającego poprzez jego spółkę zależną GTC Dutch Holdings, odpowiadającymi 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, oraz w wyniku wezwania, wzywający jako jedyny podmiot nabywający akcje, zamierza posiadać łącznie 320 466 380 akcji w spółce, które...

Akcjonariusze GTC zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku netto za rok 2019, w kwocie 321,76 mln zł, na kapitał zapasowy, podała spółka. Grupa GTC ostatecznie nie wypłaci dywidendy "Zysk netto spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 321 756 000 zł zostanie pozostawiony w spółce jako zysk zatrzymany i przeznaczony na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale walnego. Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004...

GTC miało 36,61 mln euro straty netto w II kw. 2020 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 36,61 mln euro skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. wobec 23,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. GTC dnotowało 36,61 mln euro skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 28,77 mln euro wobec 31,56 mln euro zysku rok wcześniej. Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 37,67 mln euro w II kw. 2020 r. wobec 41,82 mln euro rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 33,82 mln euro skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 42,85 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 78,69 mln euro w porównaniu z 81,28 mln euro rok wcześniej. Strata netto z aktualizacji wartości aktywów wyniosła w I...

GTC miało 2,79 mln euro zysku netto w I kw. 2020 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 2,79 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 19,75 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. GTC odnotowało 2,79 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 29,87 mln euro wobec 29,55 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 41,03 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 39,46 mln euro rok wcześniej. Przychody z tytułu wynajmu wyniosły 41,03 mln euro wobec 39,46 mln euro rok wcześniej. "Przychody z tytułu wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych i przychody z tytułu usług za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 r. wzrosły o 7 531 zł i wyniosły 177 335 zł. W ciągu tego okresu...
gtc

GTC rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie odstąpienia od opublikowanej polityki w zakresie dywidendy i zatrzymania w spółce zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w kwocie 321 756 tys. zł oraz przeniesienia go na kapitał zapasowy/rezerwowy, podała spółka. GTC rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r. "Rekomendacja zarządu została wydana na podstawie istniejącej niepewności co do skutków wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19) i związanego z nim osłabienia otoczenia ekonomicznego i operacyjnego spółki, a także wdrożenia różnych działań ratunkowych z niego wynikających na rynkach, na których Grupa spółki prowadzi działalność, a które mogą mieć negatywny wpływ na zachowanie konsumentów i sprzedaż detaliczną, a tym samym na działalność gospodarczą spółki" - czytamy w komunikacie. Powyższa rekomendacja została...

GTC oczekuje spadku wyceny nieruchomości o 62 mln euro w I poł. br.

Globe Trade Centre (GTC), przeprowadziwszy wstępne rozmowy z podmiotem wyceniającym, któremu zlecono wycenę portfela nieruchomości grupy, spodziewa się, że wyniki finansowe GTC ulegną pogorszeniu, a spółka odnotuje stratę netto na poziomie skonsolidowanym za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r., ze względu na oczekiwany spadek wyceny nieruchomości o 62 mln euro oraz wprowadzenie programów i podjęcie różnorodnych środków w zakresie wsparcia najemców, podała spółka. GTC spodziewa się pogorszenia wyników finansowych "Ze względu na niepewność w zakresie wyników osiąganych w przyszłości spowodowaną wystąpieniem COVID-19 oraz osłabienie otoczenia gospodarczego i operacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) oczekiwany jest spadek wyceny nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 r., w porównaniu do stanu na 31 marca 2020 r. Na podstawie wstępnych wycen przygotowanych przez...

Gyula Nagy został powołany na członka zarządu GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Gyula Nagy na członka zarządu, podała spółka. Zmiany w zarządzie GTC "Pan Gyula Nagy w 2003 r. ukończył Wydział Finansów i Rachunkowości w Budapeszteńskiej Szkole Biznesu. Karierę rozpoczął jako audytor w Deloitte, prowadząc audyt sprawozdań jednostkowych i grup międzynarodowych w sektorze, FSI i technologii. Zdobył doświadczenie w licznych fuzjach, przejęciach, IPO i innych zleceniach due diligence. Pan Nagy dołączył do grupy OTP w 2012 roku i został awansowany na stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego OTP Real Estate Ltd. i innych spółek zależnych. Do jego głównych obowiązków w OTP należały sprawy finansowe, księgowe i podatkowe oraz uczestnictwo w komitecie oceniającym przeterminowane pożyczki zabezpieczone hipoteką. W 2018 roku zdobył doświadczenie jako tymczasowy dyrektor finansowy grupy...

Thomas Kurzmann został odwołany z zarządu GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) odwołała Thomasa Kurzmanna ze stanowiska prezesa GTC i powołała na członka zarządu Roberta Snowa, podało GTC. Zmiany w zarządzie GTC Zmiana w zarządzie będzie miała miejsce ze skutkiem od momentu otrzymania przez spółkę zawiadomienia przekazanego przez LSREF III GTC Investments, dotyczącego pośredniego zbycia akcji w kapitale zakładowymi spółki wskutek zbycia przez LSREF III GTC Investments wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki GTC Dutch Holdings, posiadającej 61,49% akcji w kapitale zakładowymi spółki oraz dysponującej 61,49% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, poinformowano. Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech....

GTC z 75,42 mln euro zysku w 2019 roku. Na wykresie nadal spadki

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 75,42 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 92,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Odnotowano wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej o 13% do 73 mln euro, co jest odzwierciedleniem dobrych wyników działalności operacyjnej. Zysk netto wyniósł 75 mln euro" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. "Nasza strategia zakładająca szczególny nacisk na rozwój nowoczesnych, dobrze zaprojektowanych i energooszczędnych budynków w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej okazała się sukcesem i tworzy dobry grunt do zapewnienia stabilności i rentowności dla GTC. Sprzedaż dwóch z naszych biurowców, których wartość znacznie wzrosła, pozwoliła na kontynuowanie wzrostu przy utrzymywaniu niskiego wskaźnika zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV). Działalność GTC jest w znacznym stopniu wspierana przez...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację